Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 43

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  preschool children
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The purpose of the article is to present the methodological aspect of the problem of professional training of preschool stuff in the context of domination of axiological approach to education work with future teachers, substantiation the role of environmental and aesthetic values in the educational system of priorities that pedagogues are to realize during their work with preschool children, formulation the ways of correcting the future kindergarten teachers value treatment to nature during professional training. Theoretical methods related to the study of the philosophical and conceptual research methodology in the field of educational paradigms, causal analysis of educational phenomena, comparative juxtaposition of foreign and native scientific approaches to value education priorities are used. The author singled out the ways of correction of value attitude to nature of future kindergarten teachers in the studying the obligatory and optional courses and during teaching practice and extracurricular activities: rejecting of unilateral utilitarian focus on learning the basics of science and commissioning axiological potential of students a wide range of moral and aesthetic evaluative criteria relationship to reality; transforming the ways of students perceiving and evaluating nature into the motivation mechanisms of attitude towards it; raising the status of artistic and aesthetic activity of students to accumulate valuable experience through artistic and creative experiences; forming of individually-shaped attitudes of future kindergarten teachers to the nature with the transformation of them into educational activities settings based on the highest educational priorities. The practical significance of the research results is determined with the possibility of implementing them into the process of training future preschool education professionals to enrich their educational activity axiological potential. During the process of professional training a teacher’s value consciousness becomes at the thoughtful correction facility, since the teacher is a potential carrier and conductor of environmentally justifiable attitude towards nature. As the prospects for further research studies suppose the adequate methods and educational technologies search for in the domestic and foreign experience of educational innovation.
EN
Objectives. Metacognitive monitoring in preschool children plays an important role in the further learning process and help seeking. The aim of the present study is to determine whether the preschool children are able to monitor their performance while solving cognitive tasks (1). What is the relationship between the accuracy of metacognitive monitoring and the performance (2). How are these relationships related to the nature of cognitive tasks (3). Sample and setting. The sample consisted of total 97 children from 5 to 6 years old. Children individually solved 4 cognitive tasks and provided item-by-item or global confidence judgments (CJs) using the traffic light with red and green colours. Statistical analysis. Absolute accuracy index and bias index (Schraw, 2009) were calculated. To analyse age differences and bias differences (real and overestimated performance) independent samples t-test was used. To analyse task differences the ANOVA was used. Results. Preschool children are able to monitor their performance retrospectively (using CJs). They are more metacognitively accurate in verbal tasks than in non-verbal (Piagetian) tasks. Moreover, the monitoring accuracy significantly (p < .001) corresponds to the task performance. Study limitation. The finding requires further research concerning analyzing other characteristics of the cognitive task such as difficulty, and using different ways of analyzing and evaluating results, as well as taking into account the factors of social environment, which plays an important role in the development of metacognitive awareness in preschool children.
SK
Ciele. Skúmanie otázok metakognície na úrovni predškolského veku predstavuje významnú a v našich podmienkach relatívne novú oblasť psychologického bádania. Cieľom prezentovanej štúdie je zistiť, či deti predškolského veku dokážu pri riešení kognitívnych úloh monitorovať svoje výkony (1). Aký je vzťah medzi presnosťou metakognitívneho monitoringu a výsledným výkonom (2). Ako tieto vzťahy súvisia s charakterom riešených kognitívnych úloh (3). Výskumná vzorka – postup. Výskumnú vzorku tvorilo 97 detí vo veku 5 a 6 rokov, ktorým boli individuálne administrované 4 kognitívne úlohy spolu s posudzovaním správnosti ich riešenia na dvojbodovej škále retrospektívneho monitorovania (tzv. „confidence judgments“, CJs). Štatistická analýza. Pomocou t-testu boli analyzované rozdiely medzi deťmi v závislosti od veku (5 a 6 rokov) a presnosti odhadu (deti s realistickejším odhadom oproti deťom s nadhodnoteným odhadom). ANOVA bola použitá na zisťovanie rozdielov v presnosti monitoringu jednotlivých úloh vyjadrenej dvoma indexmi absolútnej správnosti (podľa Schraw, 2009). Výsledky štúdie dokumentujú, že 5–6 ročné deti sú schopné monitorovať a retrospektívne posudzovať úspešnosť svojich riešení, pričom v úlohách verbálneho charakteru vyžadujúcich porozumenie textu to zvládajú štatisticky významne lepšie. Presnosť metakognitívneho monitoringu korešponduje s výsledným výkonom, čo sa potvrdilo vo všetkých sledovaných úlohách na hladine štatistickej významnosti p < ,001. Limity. Uvedené zistenia budú vyžadovať ďalšie overovanie pri súčasnom sledovaní a kontrole viacerých charakteristík použitých kognitívnych úloh, s využitím rozličných spôsobov analýzy a hodnotenia výsledkov, ako aj zohľadnením faktorov sociálneho prostredia, ktoré – ako sa ukazuje – zohráva významnú úlohu vo vývine metakognitívneho uvedomovania detí predškolského veku.
EN
In modern society the state determines the priority role of pre-school education, giving preference to the primary component of lifelong learning, which should provide a versatile personality development of the child. Essential in modern conditions for the person becomes a teacher, his/her competence, erudition, culture. Culture of consumption is an important element of a developed society with a high level of economic development. Definitions issue requires a separate study to determine the content, methods and techniques of education culture consumption in preschool children. The main factor in a culture of individual consumption is a social group in which it is brought up, and socio-economic values that prevail in it. Consumer behavior of other members of the group which becomes a role model can have a stimulating character both positive (for example, the desire for rational consumption along with others) and in a negative sense (for example, the desire to outdo the other consumption). Therefore timely attention and positive example to others promotes adult education of the children value attitude to consumer goods, imparting them with the skills of literate consumer behavior. The author analyzes the level of awareness of the importance of training teachers of cultural consumption, meaning ways of forming during preschool childhood. The content of the diagnostic survey, quantitative and qualitative analysis of the survey of teachers of preschool institutions is presented. The analysis of government regulations and programs for training, education and development of children of preschool age outlines areas of work with teachers on their review of the methods and techniques of education of cultural consumption in preschool children. The analysis of the level of knowledge of practicing teachers on the problem of education of preschool age children’s culture of consumption showed the need for in-depth work on the designated direction. This is due to incomplete and insufficient understanding of the phenomenon of “consumer culture” and the features of education in preschool age.
EN
Executive functions may be viewed as factors supporting proper development in normative groups of children and adolescents, as well as when compensating or reducing risk factors in children and adolescents from higher risk groups. Current research findings indicate that long-term, longitudinal studies on executive functions in children and adolescents are necessary in order to reveal the key factors for the proper development of a young person and their further functioning in adulthood. From the pedagogical perspective, what is important in prevention is searching for knowledge on the conditions conducive to the development of higher cognitive functions. The development of pedagogical research methods that would allow the developmental conditions of children and adolescents to be diagnosed is no less important. Another significant task that cannot be achieved without the results of longitudinal studies is developing the developmental trajectories for dependencies or disorders, taking into account the level of executive function so as to empirically verify the assumptions adopted in this article.
EN
The article deals with features of organization of children’s motional activity in the system of sport and recreational activities in kindergarten based on specified pedagogical conditions. In order to determine the levels of preschoolers’ motional activity the following levels were clarified: motivational, theoretical and practical, activation criteria, and observation and survey were used, methods of playing testing by Mykola Yefymenko, practical tasks of creative direction. Results of the study found out the prevalence of medium and low levels of children’s motional activity. In order to increase the level of motional activity, it was suggested to use physical and cultural playing trips, to realize generally developing exercises using unconventional equipment on a certain musical motif, with different rhythm and tempo, with different starting positions etc. (a pedagogical condition – to increase preschoolers’ interest to carry out physical exercises); technology of implementation of sport and recreational activities by Liubomyr Beiba, elements of gymnastics by Bothmer (exercise «Sun, air and water», «Rain» and others) etc. (a pedagogical condition – to use sport and recreation technology in the process of work with preschool children); conduction of consultations, briefings, workshops, «round tables», oral magazines, distribution of information materials, realization of funny starts, sportive brain-rings, festivals of folk games, sportive events and entertainments, tourist trips (a pedagogical condition – to ensure cooperation between kindergarten and family in order to form preschoolers’ motional experience). The article deals with the main strategic direction of world and national education system development, solving the problem of preservation and enhancement of health, technologizing of this process, as the volume of cognitive information is constantly increasing because of the growing degree of mental load in the mode of a child’s day. We find prospects for further investigations in the development of methodological guidelines regarding the use of recreational kinds of Bothmer’s gymnastics in the process of work with preschool children.
EN
Introduction. In recent years there has been a significant increase in the prevalence of overweight and obesity in humans. It turns out that the problem is not limited to adults; excessive body weight is occurring in children more often. Aim. The main purpose of this work was to determine the prevalence of overweight and obesity in preschool children from the Rzeszów district, and to determine risk factors for occurrence. Materials and survey method. The study was conducted among 200 preschool children (3 - 6 years of age) from the Rzeszów poviat area. Measurements of height, weight, and determination of BMI were performed and these values are standardized according to the WHO centile grids appropriate for each age group. Survey results. Normal weight was observed in 58% of the respondents, 11% were overweight, and 10.5% were obese, whereas 20.5% of children had undernourishment. Obese children were the largest group among 6-year-olds. Among 4 year old children, abnormal body weight were more frequent in boys. On the other hand, in children aged 5 years, undernourishment or overweight was found more frequently in girls. Conclusions. The study did not confirm a significant relationship between gender, place of residence and socio-economic situation of respondents, and the prevalence of overweight or obesity. The results of this study indicate that the problem of excessive body weight refers to the increasing number of children.
Research in Language
|
2015
|
tom 13
|
nr 4
404-425
EN
Language skills provide preschoolers with the foundational skills needed to socially interact, but little is known about the relationship between specific language skills and broad constructs of social competence. Sixteen preschoolers between 3-5 years with varying language abilities were recruited. Descriptive and correlational analyses were conducted to examine the relationships between language and social competence. The main finding of this study showed that early literacy skills and word knowledge and retrieval were significantly correlated with Social Independence and Social Interaction respectively. These findings support the notion that the content of preschoolers’ conversations rather than the accuracy of their speech or syntax is associated with success in social interaction and social independence.
PL
This article provides an overview of two approaches to peer-mediated intervention that have been effective in improving the social and communicative interactions among preschool children with developmental disabilities and their classmates without disabilities. These peer-mediated interventions involve teaching facilitative initiation and responsive interaction strategies to peers and teaching sociodramatic scripts. The studies presented in this paper prove that thanks to relationships with properly trained peers disabled children more often get involved in team games, more often establish interactions with their peers, are more eager to talk to them and less often exhibit socially unacceptable behaviors.
EN
The problem of assessing of child’s adaptation level to the conditions of preschool educational establishments, the warning of possible problems that can appear during this period inevitably puts before the participants of the educational process the task of determining the adaptation criteria and indicators, choice of appropriate diagnostic tools, distribution of children for adaptation groups and the development and implementation of children educational support system. The article is devoted to the problem of children’s adaptation to preschool educational establishments. Some of the results of conducted observation research are highlighted in it. In particular, the adaptation criteria and indicators were defined by the author for the diagnostics of adaptation level, namely: the physiological parameters (overall health, frequency and duration of the disease, peculiarities of the appetite, motor activity, specific features of sleep process, the course and duration of daytime sleep); the relation to cognitive activity (the activity in the game practice, interest to the educational process); the peculiarities of communicative activities (verbal activity, interaction with adults and with peers, social skills); the characteristic of the emotional states (the child’s behavior at the time of separation from parents, general emotional state, motivational readiness to visit preschool educational establishments, preference of negative or positive emotions). Theoretical study of literature sources showed that the number of methods by which to study the process of adaptation of children to preschool educational institutions is rather limited. Therefore, during the diagnostics of the levels of adaptation of the children we used the following methods: a survey of educators and parents; the social emotions test developed by M. Lusher; the method of determining the mental condition of the children of V. Manova-Tomova; monitoring of the activities and behavior of children in different periods of time; conversations with children and parents. For the level of children’s adaptability the author conventionally divided them into three groups. The first group includes children who are relatively easy adapting to kindergarten. The second group is characterized by a long period of adaptation and inconsistency of their behavior to the requirements of educational environment. The third group includes the children whose adaptation process is associated with considerable difficulties.
10
Content available remote Assessment of Physical Activity by Pedometer in Polish Preschool Children
100%
EN
Purpose. The aim of the study was to evaluate and compare the physical activity patterns of preschoolers aged 6-7 years. Methods. A sample of 221 preschool children (116 boys and 105 girls) aged 6 (5.92 ± 0.30) and 7 (6.91 ± 0.25) years was recruited. Physical activity was assessed over 7 consecutive days by using pedometers to determine step counts (steps/day). Accrued anthropometric data included height, mass, and BMI. Data were compared with ANOVA to determine any significant differences between age and sex groups and the part of the week (weekday/weekend); intergroup differences were evaluated with Fisher's LSD test. A < 0.05 level of significance was adopted for all statistical tests. Results. No significant differences were found between the age groups (6- and 7-year olds). Physical activity over the 7-day period was significantly greater in the boys (13318 ± 2354 steps/day) than girls (12300 ± 2750 steps/day). Mean weekday step counts were greater among boys (13800 ± 2458 steps/day) than girls (12587 ± 2802 steps/day); this difference was statistically significant. Mean weekend steps were 12112 ± 3467 and 11579 ± 3930 steps/ day for the boys and girls, respectively. Mean weekday steps were significantly greater (p < 0.001) than mean weekend steps in both groups. The recommendation of 12000 steps/day was met by 60.6% of the sample (69.0% boys, 51.4% girls). Conclusions. Sex differences in physical activity patterns were observed in the sample of preschool children. Boys, compared with girls, were characterized with a higher physical activity level on both weekdays and weekend days. Physical activity for both sexes was lower on weekend days than weekdays. The results indicate the need for improved health literacy among parents on current recommended physical activity guidelines and the suitability of a pedometer-based assessment method.
EN
Background: Limited previous research has contrasted physical activity (PA) patterns in preschool children across different hourly patterns or segments of day, or adopted similar methodologies to compare the PA behaviors of children from different countries. The purpose of this study was to examine how the PA levels and patterns differed between 3- year-olds within and between childcare and homecare days in Finland and Australia. Material/Methods: ActiGraph GT3X accelerometers were used to monitor 121 (80 Finnish, 41 Australian) children’s PA for five consecutive days. Results: No significant country differences were observed in children’s daily total PA (light-tovigorous PA [LMVPA]), except that during childcare days Finnish children spent more time in light PA compared to Australian children. During childcare attendance hours children engaged in moderate-to-vigorous PA (MVPA) for an average of 48 minutes (SD = 24) covering 54% of their daily MVPA in Finland, and for 53 minutes (SD = 34) covering 64% of their daily MVPA in Australia. Variation in children’s hour-by-hour PA was more pronounced during childcare days than homecare days. Conclusions: Despite the variations based on cultural practices, no major differences were observed in children’s daily total PA between the countries. However, these findings provide a better understanding of 3-year-olds’ PA behavior patterns and will serve as valuable evidence for the development of PA promotion in preschool children in both Finland and in Australia.
12
Content available remote Corrective Gymnastics and Motor Skills of Five-and Six-Year-Old Children
100%
EN
Background: The purpose of the study was to evaluate motor skills of children participating and not participating in corrective gymnastics activities. It has been assumed that children participating in additional physical activities conducted in nursery school have better motor skills than those staying out of this type of activities. Material/Methods: Tests were carried out in two stages. For quantitative research a questionnaire was conducted among headmasters of nursery schools in Gdansk. The qualitative and quantitative research involved: observation, document analysis, tests of educational performance verifying the level of motor skills. A total of 286 five- and six-year-old children were recruited from different preschools (eight preschools and three primary school preschool programs in Gdansk). Results: Comparing groups of preschoolers participating and not participating in the activities of corrective gymnastics showed that among five-year-olds attending corrective gymnastics greater skills were noticed only in two of the seven tests: I - walking on a balance bench and II - crawling on an inclined balance bench. Among six-year-olds only in one test: VI - throwing a ball against the wall and catching it. Conclusions: Corrective gymnastics viewed as additional physical activity exercise in preschools does not contribute to the development of new motor skills of five- and six-year-olds.
EN
The article discusses the effect of synbiotic therapy on the qualitative and quantitative changes in colonic microbiota in preschool children with community-acquired pneumonia. A total of 33 children aged from 1 to 3 years were included in the study. All patients were divided into two groups. The first group consisted of 17 children who received standard therapy. The second group consisted of 16 patients, whose treatment was supplemented with a synbiotic preparation at a dose of one sachet per day. The assessment of colonic microbiota was conducted in 33 patients with community-acquired pneumonia before treatment and on treatment days 12–14. The control group consisted of 20 healthy age and sex-matched children. Bacteriological study of gut microflora was conducted using the Epshtein-Lytvak method. The evaluation of the microflora composition changes in children suffering from community-acquired pneumonia showed an intensification of gut microflora imbalance after standard therapy. When studying the effectiveness of the synbiotic preparation in patients with community-acquired pneumonia, it was found that the state of colon microbiocenosis in patients who received complex therapy with synbiotic drug significantly improved compared to children treated with standard regimen. Thus, of the use of synbiotic therapy in patients with community-acquired pneumonia improves or fully restores gut microflora in some cases. This preparation can serve as a safe and convenient way to restore gut microflora balance and prevent the development of gastrointestinal pathologies.
PL
W artykule omówiono wpływ terapii synbiotycznej na zmiany jakościowe i ilościowe w mikroflorze jelita grubego u dzieci w wieku przedszkolnym chorujących na pozaszpitalne zapalenie płuc. Badaniem objęto 33 dzieci w wieku od 1 do 3 lat. Pacjentów podzielono na dwie grupy. Pierwsza liczyła 17 dzieci otrzymujących standardowe leczenie. Do drugiej grupy włączono 16 pacjentów, u których leczenie uzupełniono podawaniem preparatu synbiotycznego w dawce jedna saszetka na dobę. Ocenę mikroflory jelita grubego u 33 pacjentów przeprowadzono przed rozpoczęciem leczenia oraz w dniach 12.–14. terapii. Do grupy kontrolnej włączono 20 zdrowych dzieci dobranych pod względem wieku i płci. Badanie bakteriologiczne mikroflory jelitowej przeprowadzono metodą Epshtein-Lytvak. Ocena zmian w składzie mikroflory u dzieci z pozaszpitalnym zapaleniem płuc wykazała nasilenie zaburzeń równowagi mikroflory jelitowej u dzieci otrzymujących standardowe leczenie. W odniesieniu do skuteczności preparatu synbiotycznego u pacjentów z pozaszpitalnym zapaleniem płuc wykazano istotną poprawę mikrobiocenozy jelitowej u dzieci otrzymujących kompleksowe leczenie uzupełnione terapią synbiotyczną w porównaniu z dziećmi leczonymi według standardowego schematu. Zatem zastosowanie terapii synbiotycznej u dzieci z pozaszpitalnym zapaleniem płuc poprawia lub w pełni przywraca prawidłową mikroflorę jelitową w pewnych przypadkach. Preparat ten można stosować jako bezpieczny i dogodny sposób przywracania równowagi mikroflory jelitowej oraz zapobiegania patologiom przewodu pokarmowego.
EN
Acquisition of the theory of mind (TOM) is a very important milestone in the development of preschool children. TOM is especially important for the development of children’s social skills. The goal of the present study was to examine the effects of age, gender and executive functions (EF) on the acquisition of TOM. The sample in this study consisted of 116 preschool children aged 36-72 months (mean age 58.8 months, SD= 9.5 months). In relation to the child’s gender, there were 56 girls (48.3%) and 60 boys (51.7%). The Sally Anne test- a task purporting to measure TOM, was used as a dependant variable and age, gender, and EF measures were used as the predictors. Logistic regression was used as a method to determine the effects of predictors on TOM. The results of this study indicated that success on the TOM test can best be predicted by the inhibitory control, followed by verbal fluency and child’s age. The gender of the child was not associated with TOM acquisition. The overall model explained between 27% and 38% of the variance in the TOM scores. Inhibitory control is the executive function that had the greatest predictive power for the results on the theory of the mind task. The findings of this study can help early interventionists in the modification of existing preschool curricula, so that they include more activities that would foster the development of the theory of mind in preschool children. Future studies should aim to find a better model of theory of mind predictors by examining the effects of other executive function constructs, such as working memory.
EN
Article "Prevention of Speech and Language Disorders in Preschool Children" is devoted to reveal content and directions of the work with preschool children in the so called group of risk. Speech and language pathologists are working with children in Latvia mostly starting at the age of 5, but sometimes time is lost and specific problems are present. There are specialists of early intervention but their activities are not obligatory and mostly they are available in private kindergartens or in developmental centres. It is necessary to speak about prevention because this issue is as a topic in many countries in Europe and in the whole world, but there are no many countries where it is determined by legal acts. Speech and language pathologists are speaking about three levels of prevention: primary, secondary and tertiary, where each level has its main goals and objectives. When speaking about preschool children at the age of three, mostly it is the primary prevention which should be organized and carried out.There are statements about the categories of children which are included in the so called group of risk and what are duties of preschool teachers to help speech and language pathologist to think about children and to carry out some specific activities such as articulation exercises, breathing and blowing exercises, exercises to activate movements of fingers and tasks to promote phonological awareness. Physical impairments such as cleft lip, cleft palate and tongue-tie are not described in this context because in this case intensive speech therapy is needed.The aim of the study is to give a theoretical framework of content and tasks of prevention of speech and language disorders in preschool children.Methods include an analysis of theoretical literature.Although many articulation errors are developmental in nature, some are related to phonological processing disorders. Children with these disorders are at a very high risk for later learning disabilities (problems in reading and writing) and therefore should be taken into account and treated as early as possible.
EN
At the present stage of the development of the correctional education the process of diagnosis of preschool children speech disorders with general underdevelopment of speech becomes of particular importance. The main stages of experimental studies of the condition of coherent speech in preschool age children with general underdevelopment of speech are characterized in the article. A comprehensive survey included a series of successive experimental tasks, which were conducted with each child individually. There were examined 12 children of 5-6 years with general underdevelopment of speech at different levels, and 12 preschoolers of the same age with normal speech development. The basis of the ascertaining experiment was held on test methods for diagnostics of connected speech by V. Glukhov. To assess the success of the technique use the ball-tier system was included. The survey of connected speech in senior preschool children with speech disorders and normal speech development took place in accordance with the basic methodological requirements. The study was made in the pre-school educational establishment № 36 «The Scarlet flower» of the town Sumy. The analysis showed that children with general underdevelopment of speech are significantly lag behind children with normal development on the level of ownership of the means of coherent speech. Made by the children agrammatism has increased the number of errors in the use of prepositions and prepositional-case constructions, transmission, spatial and other relations. A significant number of errors were observed during the use of verbal forms. The majority of errors were identified during the construction of the sentence, especially manifested during the use widespread and compound sentences. The analysis of the results of the study confirmed the presence of several features characterizing the state of the connected speech of children with general underdevelopment of speech, which definitely should be taken into account when carrying out remedial work.
EN
In connection with annual increase of children who are ill, there is a necessity of reframing the contents and form of work in physical education both in preschool educational establishments and in a family. It should be noted that the specifics of working with children under school age takes into consideration their age and psychophysical features, and find the most interesting forms of presentation. The analysis of theoretical researches has showed that when children form positive motivation to classes of physical training and sports the most important is the factor of knowledge and influence that is exerted by the parents. Not less important condition for heightening the interest of children to the classes of physical training is experience of a teacher who should be good at modern technologies, aimed at strengthening and saving health of children. The purpose of the article is to prove the necessity of application health-saving technologies in physical education of preschool age children. The methods of research are the following: the theoretical analysis of scientific and methodical literature, testing, a pedagogical test, appraisal of the level of illness, the methods of mathematical statistics. The results of the research. By means of use of children fitness in different forms of physical education the following tasks were solved: progress in physical activity; forming the ideas of a healthy way of life; disease prevention, forming of necessary physical skills, heightening the interest to physical training classes. Use of gaming fitness, fitball-gymnastics and animal aerobics influenced on reduction of disease level, also on increasing motivation of children to physical training classes. The results have shown that the use of health-saving technologies, including technologies of child fitness is a prerequisite for the optimization of modern physical education of preschool children. Proper combination of children’s fitness facilities with traditional means increases the level of physical fitness, physical training formation of the child, an ideas about healthy lifestyles, reduce morbidity and increase interest in the classes that are very relevant today. Perspectives of further scientific researches lie in advanced studying of foreign practices of using children fitness and health-saving technologies in physical education of preschool children.
EN
Introduction: The main threats to the health and harmonious physical development of preschool children are overweight, obesity and abnormalities in the physique development. The aim of the study was to verify if particular (harmonious physique development and obesity prevention) PE intervention is more effective than standard PE classes for preschool children. Material and methods: Participants: The thirty healthy preschool girls (5-6 aged). All children practiced PE classes 3 times a week. Group 1 practiced the traditional PE sessions (games, gymnastic and dancing). Group 2 except games and dancing used a particular PE training (purposeful development of the shoulder girdle, upper limbs and motor abilities). The study used methods for estimating height and body weight, BMI, body composition, participants' biacromial breadth and Rees-Eysenck body index (REBI). Results: There were significant (p≤0.05) differences in BMI and biacromial breadth values between of participants' group in the study ending. Group 2 had a significantly (p≤0.05) lower BMI and a larger shoulder width values. Body composition assessment showed a significantly (p≤0.05) higher percentage of bone and muscle mass in group 2. There was a significant decrease in the participants' number of normosthenic body type in group 1. A significant increase in the participants' number of normosthenic body type and decrease in the in the participants' number of pyknic body type were found in group 2. Conclusions: PE programs related to the purposeful development of the shoulder girdle, upper limbs and motor skills contributes to the process of harmonious physique development of preschool girls (aged 5-6). An higher positive effect of using this PE practice in the control of body weight and BMI dynamics in preschool girls was found.
EN
The article tells about the actuality of the subject of preschoolers’ health status. The necessity of organizing the health saving process for preschool children is caused by understanding the fact that children may be taught easily in the early age and we should develop in them some habits of health promotion which will become a component of our culture and will influence the society positively. The essence of the health preservation process is explained in the article as well. The health saving process in pedagogical aspect is considered to be a value, a system and a result. Considering that health saving is a value in preschool education, it can be treated like a state, social and personal value. Health saving as a system characterizes the health aspect of functioning of preschool educational institutions the effectiveness of which depends on the aim and the content of the activity, on the tools which are used in the process of health saving and the principles which should be basic for this kind of pedagogical system. Among them are the principles of science, accessibility, visibility, consistency, age, taking into account individual characteristics, activity, humanization, democratization, integration, and unity of the kindergarten and the child's family. Health saving as a process in pre-school education involves the development, education and training which is not harmful to children's health and which creates safe and comfortable staying in kindergarten, provides individual educational trajectory of a child, prevents stress or some kind of overload or fatigue.The result of health saving activities in preschools is a basis of child's literacy, culture and competence. We believe that Ukrainian problems of health in kindergartens are particularly relevant; this is connected with the presence of negative medical and demographic situation in Ukraine and the unfavorable trend of indicators of children's health. Therefore, there is a necessity in the formation of new ideas based on the preservation of health and the child's consciousness, which requires the teachers of preschool education level to use careful selection methods, special tools, content and organizational forms. The problem for further research can be connected with the assurance of continuity in the organization of health saving process.
Logopedia
|
2021
|
tom 50
|
nr 2
27-52
EN
The Verbal Fluency Test (VFT) is the most widespread and simplest tool for neuropsychological diagnosis. The number of reports on children’s results is negligible compared to adult studies. The aim of the article is to present the results and to analyze the research on semantic verbal fluency in the field of selected categories of proper names (names, cities, rivers) in 5-year-old children - without neurological disorders, within the intellectual norm. The aim of the research is to show the difference in the lexical resource of the group of surveyed children on the example of the category of proper names.
PL
Test fluencji słownej (TFS) jest najbardziej rozpowszechnionym i najprostszym narzędziem do diagnozy neuropsychologicznej. Liczba doniesień na temat wyników uzyskanych przez dzieci jest znikoma w porównaniu z badaniami dorosłych. Celem artykułu jest przedstawienie wyników oraz analiza badań dotyczących płynności słownej semantycznej w zakresie wybranych kategorii nazw własnych (imiona, miasta, rzeki) u dzieci 5-letnich – bez zaburzeń neurologicznych, w normie intelektualnej. Celem badań jest ukazanie różnicy w zasobie leksykalnym grupy badanych dzieci na przykładzie kategorii nazw własnych.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.