Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 56

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biostymulacja laserowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
100%
PL
Stwardnienie rozsiane (lac. Sclerosis multiplex, SM) jest przewlekłą chorobą ośrodkowego układu nerwowego, w konsekwencji prowadzącą do inwalidztwa. Wieloletnie doświadczenie w biostymulacji laserowej w Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej Politechniki Łódzkiej oraz wyniki badań doświadczalnych, dowodzących korzystnego wpływu laserów biostymulujących na przyspieszenie regeneracji włókien nerwowych poprzez pobudzenie rozrostu komórek Schwanna, stanowiły podstawę podjęcia próby laseroterapii laserem helowo-neonowym pacjentów chorujących na SM. Pacjenci byli poddani zabiegom laseroterapii w jednej serii przez 21 kolejnych dni, z wyłączeniem niedziel. Zabiegi z użyciem światła laserowego o długości fali 632,8 nm i mocy 10 mW, generowanego przez laser helowo-neonowy, trwały każdorazowo przez 10 minut i polegały na naświetlaniu kontaktowym skóry w rzucie powierzchownie przebiegających naczyń szyjnych i międzykręgowych w odcinku szyjno-piersiowym. Uzyskane wyniki wskazują, iż nawet w dość zaawansowanych stadiach tak ciężkiej choroby, jaką jest SM, można liczyć na poprawę. Jest ona krótkotrwała, trwa zwykle 2-3 miesiące, po czym następuje powrót do stanu wyjściowego. Łącznie poprawa ta dotyczy 55% chorych z zaawansowanymi postaciami stwardnienia rozsianego i 70% chorych w stanach mniej zaawansowanych.
EN
Multiple sclerosis (Lat. Sclerosis multiplex, SM) is an disease of central nervous system leading to invalidity. Long-term experience of Laser Diagnostics and Therapy Centre of the Technical University in Łódź in biosti-mulation as well as results of experimental examinations prove the favorable influence of biostimulating lasers on acceleration of regeneration of nerve fibres by Schwann cells stimulation and made the basis of taking an attempt of lasertherapy with helium-neon laser application in patients suffering from SM. The patients were subjected to procedures of lasertherapy in one series, within 21 days, except Sundays. Each procedure with application of laser light at the wavelength of 632,8 nm and power of 10 mW lasted 10 minutes. They were based on exposure to contact radiation of skin in projection of superficial cervical and intervertebral vessels within cervical-thoracic segment. The results of examination show that even in advanced phases of SM disease an improvement of health state is attainable. It isshort-lived, lasts usually 2-3 months, afterwards the return to initial state occurs. This amelioration concerns 55% of diseased with advanced forms of multiple sclerosis and 70% patients suffering from benign type of SM.
PL
Prace doświadczalne prowadzono na gatunkach roślin, które wykorzystywane są w hydrofitowych oczyszczalniach ścieków. Wyniki badań wykazały, że biostymulacja laserowa spowodowała zwiększenie odporności roślin na niekorzystne warunki środowiskowe (hipotermia), zwiększenie dynamiki podziału, szybszy wzrost oraz zmiany stopnia akumulacji pierwiastków w tkankach.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań związanych z potencjalnymi możliwościami wykorzystania szybko rosnących odmian wierzby z rodzaju Salix sp. (klon Jorr i ULV) do oczyszczania ścieków z niektórych mikroelementów (ołów czy kadm) oraz makroelementów (związków fosforu) oraz do intensyfikacji tego procesu w wyniku zastosowania fotostymulacji laserowej, o odpowiednio dobranych parametrach fizycznych emitowanego przez lasery światła. Do doświadczeń użyto laserów helowo-neonowego (He-Ne) i argonowego (Ar), aby określić wpływ emitowanego przez nie światła na wzrost, przyrost biomasy i zmian zawartości niektórych pierwiastków w organach wierzb Salix viminalis odmian Jorr i ULV. Doświadczenia prowadzono w warunkach uprawy hydroponicznej na ściekach pobranych z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni w Zakliczynie koło Tamowa. Stwierdzono znaczące zwiększenie średniej długości pędów i masy liści, pędów w niektórych grupach doświadczalnych, w których zrzezy wierzby przed wysadzeniem do naczyń były naświetlane światłem laserowym, w porównaniu z grupami kontrolnymi (nienaświetlane) w obu odmianach. Stwierdzono również w zależności od użytych parametrów światła laserowego, którym naświetlano zrzezy wierzby (klon ULV), zwiększoną kumulację Zn, Cd i Pb (w grupie He-Ne 3 x 60 J m-2) w liściach i Cu, Cd i Pb w korzeniach czy Cu, Zn i Cd (w grupie Ar 1 x 180 J m-2) w liściach i pędach roślin. Zwiększoną kumulację niektórych mikroelementów odnotowano w organach drugiej odmiany wierzby (Jorr) w grupach doświadczalnych (naświetlanych) w porównaniu z kontrolą (grupy nienaświetlane). Zn kumulował się w liściach i pędach (grupa He-Ne 3 x 60 J m-2, He-Ne 1 x 180 J m-2), a w grupie Ar 3 x 60 J m-2 w liściach i korzeniach.
EN
The aim of this study was to establish the potential applicability of fast growing subspecies ofwillow trees Salix sp., clones Jorr and ULV, for purification of waste water from selected microelements, like lead or cadmium, and macroelements (compounds containing phosphorus). In addition, in order to test the possibility of acceleratation of growth and uptake of heavy metals by laser stimulation, irradiations of willow cuttings were performed before their culture under hydroponic conditions. Two types of laser were used for irradiation: He-Ne and Ar emitting radiation of 633 nm and 515 nm wavelength, respectively. Willow growth, biomass increase and the content of selected elements in the willow organs were determined. In all experiments, waste water from mechanical-biological purification plant, Zakliczyn/Tarnow, was used. Two of the employed protocols of laser treatment of willow cuttings, that is, irradiation with He-Ne or Ar laser light of surface energy density of 180 J m-2, resulted in significant increases of average stem length as well as leaf and stem mass. Fractionated laser irradiation with He-Ne laser (3 x 60 J m-2 ) of willow cuttings of clone ULV, led to increased accumulation of Zn, Cd and Pb in leaves and Cu, Cd and Pb in roots. Increased accumulation of Cu, Zn and Cd in leaves and stems was observed after Ar laser treatment (1 x 180 J m-2). Increased accumulation of some microelements after laser treatment was also found in the organs of the another clone studied (Jorr) compared to the non-irradiated groups. The accumulation of Zn was the highest in leaves and stems of He-Ne laser irradiated willows (3 x 60 J m-2 or 1 x 180 J m-2 ) and in leaves and roots of Ar laser treated willows (Ar 3 x 60 J m-2). The results indicate that willow tree may be used for decontamination of soil and waste water from heavy metals and this process may be accelerated by pretreatment of willows cuttings with laser irradiation.
PL
W artykule została przedstawiona analiza możliwości uzyskania równomiernej ekspozycji promieniowaniem z zakresu okna optycznego tkanek 600÷1000 nm próbek biologicznych - monowarstwy żywych linii komórkowych - umieszczonych w wielodołkowych laboratoryjnych szalkach Petriego. Zachowanie jednakowej gęstości mocy/energii w każdym dołku podczas napromieniowania pozwala na obiektywne porównanie odpowiedzi biologicznych komórek poddanych naświetlaniu promieniowaniem w procedurach biostymulacyjnych.
EN
This article presents analysis capabilities to obtain uniform radiation exposure of biological samples placed in laboratory multiwall Petri dishes. Living monolayer cell lines are subjected to biostimulation procedures by radiation from range of tissue optical window 600÷1000 nm. Maintaining equal power/energy density in each well during irradiation allows for an objective comparison of the biological response of irradiated cells.
PL
W pracy przebadano podstawowe parametry mechaniczne owoców wybranych odmian pomidorów. Wyniki badań współczynników odporności na odkształcenia mechaniczne owoców w okresie przechowywania wskazują na wyższe wartości tych współczynników pomidorów wyrosłych z roślin nasion poddanych przedsiewnie biostymulacji laserowej. Jest to podstawą do stwierdzenia, że owoce te można dłużej przechowywać, zachowując przy tym dobrą jakość towarową.
EN
Fruits of 2 tomato cultivars grown in glasshouse from the seeds irradiated before sowing with 15 mW helium-neon laser were examined for some mechanical properties (resistance to elastic strain). The coefficients of resistance to mechanical damages were much higher in tomato fruits from the seeds biostimulated with laser than in control ones. However, the examined coefficients of mechanical resistance lowered with the time of storage. It may be concluded that the tomatoes from biostimulated seeds showed better storage ability.
EN
Laser light positively affects most of examined seed species of cultivated plant, causes profitable changes in the plant development and clearly increases their yielding. The range of obtained effects depends on many factors: species, variety, irradiation method, irradiation dose and considerably on thermal-moisture conditions during growth and development of the plants. In recent Polish and foreign literature little information may be found on the research concerning the mechanisms of laser radiation which affects the seeds. Thus, to elucidate closer the problem some detailed, mainly biochemical and physiological, studies would be necessary.
PL
W pracy przedstawiono trzy metody przeprowadzania przedsiewnej laserowej biostymulacji nasion wybranych roślin uprawnych i warzywnych. Opisano również budowę czterech urządzeń do przeprowadzania biostymulacji nasion.
EN
This paper presents three different methods of the pre-sowing laser biostimulation of seeds. The laser biostimulation was carried out with the use of four different equipment types with He-Ne laser as a source of laser radiation. The results of the research showed beneficial effects of the laser presowing stimulation of seeds. The main effect of laser biostimulation was the crop yield increase. The studies proved the high efficiency of equipment.
PL
W artykule został przedstawiony układ optyczny zapewniający równomierne napromieniowanie ośrodków biologicznych charakteryzujących się niską absorpcją promieniowania z zakresu spektralnego okna transmisji tkanek 600÷1000 nm – linii komórkowych hodowanych w wielodołkowych laboratoryjnych szalkach. Zachowanie jednakowej gęstości mocy/energii na powierzchni każdej próbki podczas napromieniowania pozwala na obiektywne porównanie odpowiedzi biologicznych komórek poddanych naświetlaniu promieniowaniem w procedurach biostymulacyjnych.
EN
The paper was presented optical system provides uniform irradiation of biological centers of low radiation absorption in spectral range of tissue transmission window 600÷1000 nm - cell lines grown in multiwell laboratory plates. Maintaining uniform density of power/energy at the surface of each sample during irradiation allows for objective comparison of biological response of cells treated with irradiation in biostimulation procedures.
PL
Celem pracy była ocena wpływu promieniowania laserowego o długości fali X = 808 nm na komórki śródbłonka ludzkiego in vitro. Stwierdzono aktywację komórek po naświetleniu, objawiającą się zarówno przez wzrost poziomu markerów CD44 i CD54, jak i za pomocą testu proliferacyjnego, mierzonego wbudowywanem 3H tymidyny.
EN
The purpose of the study was to assess the influence of laser radiation 1 = 808 nm on human endothelium cells in vitro. Increased activation of CD44 and CD54 markers was proved, as well as proliferation activity measured by thymidin test.
PL
Celem przeprowadzonego badania była ocena efektu cieplnego wybranych zabiegów fizykalnych stosowanych w leczeniu owrzodzeń żylnych goleni. 32 chorych z owrzodzeniami żylnymi goleni zakwalifikowano losowo do grup porównawczych 1,2 i 3. Do grupy 1. włączono 12 chorych, do 2. - 10 chorych, do 3. - 10 chorych. Wszyscy chorzy byli poddani miejscowej terapii farmakologicznej. U osób z grupy 1. wykonano zabiegi sono-terapii. Natomiast u osób z grupy 2. wykonano elektro-stymulację wysokonapięciową. U osób z grupy 3. owrzodzenia poddano biostymulacji laserowej. Oceniano, w jakim stopniu metody fizykalne wpływają na średnią i maksymalną temperaturę w obrębie ubytku. Po zakończeniu leczenia stwierdzono, że sonoterapia wywołuje istotny, choć krótkotrwały efekt cieplny. Natomiast nie zauważono efektu cieplnego w przypadku elektrostymulacji wysokonapięciowej i biostymulacji laserowej.
EN
The aim of the study was to evaluate the thermal effect of sonotherapy, high voltage electrostimulation and laser biostimulation in treatment of venous leg ulcers. Three comparative groups - 1,2 and 3 - were random-i ly chosen from 32 patients with venous leg ulcers. The I group 1 consisted of 12 patients, the group 2 of 10 pa-I tients, the group 3 of 10 patients. The patients in all comparative groups were treated pharmacologically. Ulcerations at the patients in the group 1 were additionally treated with the sonotherapy. In the group 2 high voltage electrostimulation was applied. Ulcerations at the patients in the group 3 were treated with the laser biostimulation. After therapy we concluded that ultrasound had significant thermal effect, however short. No significant effects of high voltage electrostimulation and laser biostimulation were observed.
PL
W artykule przedstawiono implementację układu półprzewodnikowego oświetlacza do obiektywnej ekspozycji promieniowaniem w procedurach LLLT (Low Level Laser Therapy) żywych linii komórkowych HUVEC. Prototypowy oświetlacz do standaryzacji procedur naświetlania wraz z układem optycznym zapewnia równomierne napromieniowanie ośrodków biologicznych, umożliwia dopasowanie widma emisji zestawu do pasm absorpcji naświetlanej tkanki. Działania takie powodują zwiększenie skuteczności naświetlania tkanek. Zaprezentowane zostały wyniki odpowiedzi komórek HUVEC wywołanej naświetlaniami promieniowaniem półprzewodnikowych źródeł średniej mocy o długości fal 600...1000 nm – z zakresu okna transmisji tkanek.
EN
Implementation of the semiconductor illuminator set to objectify the radiation exposure of live HUVEC cell lines in Low Level Laser Therapy procedures is presented in the article. The prototype illuminator to standardize exposure procedures with an optical system ensures uniform irradiation of biological centers and allows adjust the emission spectrum of radiation source to the absorption spectrums of the irradiated tissue. Such operations result in increasing the effectiveness of tissue exposure. Results of the biological responses of HUVEC after irradiation by semiconductor mid-power sources radiation were presented. The wavelengths are in the spectral range of the tissues transmission window – 600...1000 nm.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.