Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 171

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Skarb Państwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
Polski model corporate governance w spółkach Skarbu Państwa można scharakteryzować, dokonując przeglądu mechanizmów rynkowych i prawnych, które oddziałują na zachowanie jego głównych uczestników, czyli akcjonariuszy, rady nadzorczej oraz zarządu, jak również podnoszą kwestie związane z interesariuszami. W warunkach polskich, pomimo licznych procesów prywatyzacyjnych, sektor państwowy nadal odgrywa znaczącą rolę w gospodarce. Wobec tego rosnąca popularność teorii stakeholders implikuje konieczność rozpoczęcia szerszej dyskusji na temat ich udziału w kształtowaniu zasad funkcjonowania corporate governance w spółkach Skarbu Państwa. Celem niniejszego artykułu jest wyodrębnienie istotnych problemów nadzoru korporacyjnego w odniesieniu do podmiotów z udziałem państwowym, dotyczących rozwiązań niewystępujących w spółkach prywatnych. Przeprowadzona analiza problematyki wybranych grup interesariuszy uwzględniała otoczenie instytucjonalne i ekonomiczne, co pozwoliło przybliżyć znaczenie czynników politycznych i administracyjnych w kształtowaniu się corporate governance spółek z udziałem Skarbu Państwa. Jest on szczególnie ważny z punktu widzenia analizowanych przedsiębiorstw, które mają działać na zasadach rynkowych i osiągać cele o charakterze biznesowym.
2
Content available Czy prywatyzacja się skończyła?
100%
PL
Celem artykułu jest dokonanie analizy i oceny przebiegu polskiej prywatyzacji przez pryzmat stopnia osiągnięcia jej poszczególnych celów, a także − ze względu na oficjalne zakończenie trwającej od przeszło ćwierćwiecza polityki prywatyzacyjnej − udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy zostały wykorzystane wszystkie możliwości, które w ramach tych celów stwarzała postkomunistyczna zmiana własnościowa. Analizy dokonano przez porównanie ilościowych i jakościowych wyników prywatyzacji z jej celami, stawianymi przez kreatorów polityki gospodarczej w okresie transformacji. Wyniki przeprowadzonej analizy pozwalają stwierdzić, że żaden z celów prywatyzacji nie został w pełni osiągnięty, zaś we wszystkich tych dziedzinach pozostał istotny niewykorzystany potencjał. Z tego można wnioskować, że decyzja polskiego rządu o zakończeniu prywatyzacji była podyktowana raczej zmianą priorytetów polityki gospodarczej niż pełnym wyczerpaniem jej możliwości.
XX
Zaprezentowano i krótko omówiono wszystkie projekty ustaw dotyczących instytucji skarbu państwa w Polsce po 1989 roku, gospodarowania składnikami mienia państwowego, powołania Ministerstwa Skarbu i innych jednostek pomocniczych.
PL
Artykuł omawia wybrane zagadnienia dotyczące zakresu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody grożące wskutek działalności regulowanej prawem geologicznym i górniczym, a także odpowiedniego stosowania przepisów dotyczących naprawiania szkód oraz działalności prewencyjnej.
EN
The article raises selected issues connected with the scope of the State Treasury's responsibility for damages impending due to activity covered by the geological and mining law and with the application of regulations on mending damages, as well as with preventive activities.
PL
Skarb Państwa jako interesariusz spółki z udziałem SP ma pozycję wyjątkową. Jest często większościowym udziałowcem, kluczowym klientem, nadzorcą regulacyjnym, nawet gwarantem jej funkcjonowania poprzez kreowanie monopolistycznej pozycji rynkowej. Ta wyjątkowa pozycja staje się szczególnie trudna w sytuacjach konfliktowych z pozostałymi głównymi interesariuszami – zarządem, związkami zawodowymi oraz z udziałowcem mniejszościowym, gdy jest inwestorem finansowym. Wskazując i omawiając pola konfliktów w praktyce zarządzania w oparciu o teorię agencji, autor proponuje ustalenie modus vivendi, który byłby pomocnym narzędziem przy podejmowaniu trudnych decyzji. Podstawą ustalania zasady takiego kompromisu musi być nienaruszalność bytu samej spółki, wyrażona przez większościowego akcjonariusza.
6
Content available remote Problem agencji w relacji członkowie zarządów–Skarb Państwa
100%
PL
Artykuł dotyczy problemu agencji w relacji członkowie zarządów–Skarb Państwa w spółkach Skarbu Państwa. Problem ten w tego rodzaju spółkach posiada cechy specyficzne, wynikające z faktu, iż ich głównym bądź jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Celem artykułu jest zidentyfikowanie cech specyficznych problemu agencji w relacji członkowie zarządów–Skarb Państwa. Badania przeprowadzone przez autora miały charakter interdyscyplinarny, składały się na nie analiza regulacji prawnych oraz badania ankietowe przeprowadzone wśród członków zarządów i rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, a także wśród pracowników Ministerstwa Skarbu Państwa nadzorujących spółki. Analiza regulacji prawnych, której wyniki są prezentowane w części 1, służyła wskazaniu, w jaki sposób szczegółowe regulacje prawne odnoszące się do spółek Skarbu Państwa determinują problem agencji w relacji członkowie zarządów–Skarb Państwa. Badania ankietowe, których wyniki są analizowane w części 2, miały z kolei wskazać, jakie są najważniejsze problemy funkcjonowania zarządów spółek Skarbu Państwa oraz jakie są determinanty działań podejmowanych przez członków zarządów. Zarówno analiza regulacji prawnych, jak i badania ankietowe odnosiły się także do kwestii szczegółowej determinującej problem agencji, czyli sposobu wynagradzania członków zarządów spółek Skarbu Państwa i praktycznych implikacji przyjętych rozwiązań prawnych w tym zakresie
XX
Fabryka Osłonek Białkowych "Fabios", potentat na skalę światową - wytwarza rocznie 250 mln metrów osłonek do kiełbas, parówek i szynek, co stanowi 20 procent światowej produkcji. Eksportuje do 28 krajów, regularnie przynosi zyski. Nie wiadomo dlaczego skarb państwa chce sprywatyzować te przynoszące dochody przedsiębiorstwo.
XX
Ministerstwo chce odzyskać kontrolę nad majątkiem Polskiej Żeglugi Morskiej, a przedsiębiorstwo walczy o utrzymanie statusu quo.
EN
The General Counsel’s Office of the Republic of Poland came into existence be a decree of the temporary Chief of State Józef Piłsudski on 7 February 1919. Six months later, on 31 July 1919, the Polish parliament revoked the decree and passed a new law establishing a centralized model for the protection of the legal and property interests of the state and churches. Protection afforded by the General Counsel’s Office of the Republic of Poland had the form of legal representation and legal opinions. This protection, regarded by the churches as a form of state’s supervision, was abolished in 1926. After 1925 the affairs of the Orthodox Church, Evangelical Churches, and Jewish religious communities were narrowed down to the protection of the state’s public and property interests in relation to the churches.
PL
W lutym 1919 r. na mocy dekretu Tymczasowego Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego utworzono Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej. Sejm Ustawodawczy uchwaloną w lipcu 1919 r. ustawą utrzymał w ustroju państwa Prokuratorię i scentralizowany model ochrony interesów prawnych i majątkowych państwa. Sejm Ustawodawczy powierzył Prokuratorii także ochronę interesów majątkowych kościołów. Ochrona Prokuratorii przyjmowała postać pomocy prawnej w drodze zastępstwa prawnego lub czynności konsultacyjnych albo opiniodawczych. Ochrona Prokuratorii, traktowana przez kościoły jako forma nadzoru państwowego, została zniesiona w 1926 r. Agendę prowadzoną przez Prokuratorię po 1925 r. w kategorii określanej jako sprawy wyznaniowe wypełniały czynności zmierzające do ochrony interesów publicznych i majątkowych państwa w stosunkach z kościołami i innymi związkami religijnymi.
EN
The General Counsel’s Office of the Republic of Poland came into existence by a decree of the Chief of State on 7th February, 1919. On July 31, 1919, the Parliament revoked the decree of the Chief of State and passed the appropriate bill. The General Counsel’s Office of the Republic of Poland protected the public and property interests of the Treasury and the Polish State Railways. The judicial replacement and legal opinion were provided in such matters as the interpretation of the law, the property, obligations and the protection of the public and property interests of Polish railways.
PL
W 1919 r. na mocy dekretu Tymczasowego Naczelnika Państwa ustanowiono w ustroju państwa polskiego Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej. Sejm Ustawodawczy uchylił dekret i zastąpił go ustawą. Nowy porządek prawny pozwolił objąć ochroną prawną udzielaną przez Prokuratorię Generalną, obok majątku Skarbu Państwa, także majątek kolei państwowej. Aktywność Prokuratorii w ramach czynności służbowych obejmowała zastępstwo prawne oraz konsultacje prawne. W ramach agendy kolejowej zajmowano się interpretacją prawa regulującego ustrój kolejowy państwa, a także własnością i zobowiązaniami kolei oraz ochroną interesu publicznego związanego z działaniem kolei państwowych.
11
88%
PL
Cel: Celem artykułu jest określenie, kto jest interesariuszem spółki kapitałowej z udziałem państwa. Metodologia: Badania miały charakter interdyscyplinarny; składały się na nie analiza regulacji prawnych oraz badania ankietowe przeprowadzone wśród członków zarządów i rad nadzorczych polskich spółek Skarbu Państwa, a także wśród pracowników Ministerstwa Skarbu Państwa (MSP), nadzorujących spółki. Próba badawcza obejmowała całą populację, czyli wszystkie spółki Skarbu Państwa, w których prawa z akcji wykonuje Minister Skarbu Państwa, oraz wszystkich pracowników MSP nadzorujących spółki. Wnioski: Interesariuszami spółek Skarbu Państwa są członkowie ich zarządów, rad nadzorczych oraz pracownicy spółek. Cechy interesariuszy poosiadają także minister i wiceministrowie Skarbu Państwa oraz pracownicy MSP. Akcjonariusz, czyli Skarb Państwa, nie jest interesariuszem samoistnym (autonomicznym), ponieważ jest reprezentowany przez ministra lub wiceministrów, którzy z kolei są obsługiwani przez pracowników MSP. Implikacje badawcze: Wnioski wyprowadzone w artykule mogą mieć znaczenie nie tylko w odniesieniu do polskich spółek Skarbu Państwa, lecz także mogą mieć charakter uniwersalny, odnosząc się� również do spółek z udziałem państwa w innych krajach. Z uwagi na fakt, iż w reakcji na skutki kryzysu fi nansowego państwa zwiększają swoją aktywność w gospodarce, także jako akcjonariusze spółek kapitałowych, problematyka interesariuszy spółek z udziałem państwa oraz wpływu czynników politycznych i administracyjnych na te spółki może stanowić istotne pole badań w dziedzinie nadzoru korporacyjnego. Oryginalność: Badania są pierwszymi badaniami obejmującymi wszystkie spółki z udziałem Skarbu Państwa. Ich istotnym walorem jest interdyscyplinarność, co pozwoliło wskazać, jakie są implikacje praktyczne przyjętych rozwiązań regulacyjnych. W badaniach ankietowych udało się uzyskać wysoką stopę zwrotu kwestionariuszy ankietowych, co umożliwiło przeprowadzenie wiarygodnego wnioskowania statystycznego.
PL
Konstrukcje odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzęta wolno żyjące (łowne oraz podlegające ochronie gatunkowej) stanowią przedmiot regulacji przepisów szczególnych ustawy — Prawo łowieckie oraz ustawy o ochronie przyrody. W niektórych wypadkach wynagradzanie tego rodzaju uszczerbków może opierać się na zasadach ogólnych, czyli unormowaniach kodeksu cywilnego z zakresu czynów niedozwolonych. Pod tym względem doniosłe znaczenie ma zwłaszcza art. 417 § 1 k.c., zawierający podstawową formułę odpowiedzialności odszkodowawczej m.in. Skarbu Państwa z tytułu niezgodnego z prawem wykonywania władzy publicznej. Na tej podstawie prawnej można obciążyć odpowiedzialnością jednostkę Policji, jeżeli jej funkcjonariusze, wadliwie realizując swoje obowiązki służbowe, przyczynili się do wyrządzenia przez zwierzę wolno żyjące szkód innym podmiotom.
XX
Przedmiotem analiz autora jest pięć pojęć prawnych: osoba fizyczna, osoba prawa, ułomna osoba prawna, fiskus (Skarb Państwa) oraz osoba prawna prawa publicznego. Pomimo że termin "osoba fizyczna" jest powszechnie używany, autor opowiada się za usunięciem tego pojęcia z przepisów prawa, ponieważ pojęcie to jest reliktem skrajnej postaci jurysprudencji pojęciowej będącej wykwitem skrajnej postaci pozytywizmu prawniczego, poza tym nie koresponduje ono ze współczesnymi trendami zmierzającymi do konstytucjonalizacji prawa cywilnego, a zwłaszcza że współczesnymi koncepcjami praw człowieka. Autor zwraca uwagę, że pojęcie to nie występuje w polskiej Konstytucji. Za relikt uważa również pojęcie fiskusa (Skarb Państwa): jest to swoisty anachronizm, a więc relikt dawnej koncepcji fiskusa, która święciła triumfy w XIX w. Pojęcie to odwraca uwagę od rzeczywistej istoty państwa jako podmiotu prawa. Autor opowiada się także za usunięciem z dyskursu cywilistycznego pojęcia osoby prawnej prawa publicznego, które przedostało się z nauki prawa administracyjnego do dyskursu cywilistycznego. Jest ono reliktem metodologii, jaką stosowali szeroko w XIX w. specjaliści prawa administracyjnego. Metoda ta polegała na zapożyczaniu z nauki prawa cywilnego pewnych pojęć i recypowaniu ich do nauki prawa administracyjnego. Zdaniem autora na gruncie prawa cywilnego pojęcie to nie posiada wystarczających walorów normatywnych i poznawczych. Autor zwraca również uwagę na naturę pojęcia osoby prawnej. Jego zdaniem, w przeciwieństwie do terminu "ułomna osoba prawna", jest to pojęcie pierwotne w języku prawnym i prawniczym. Nie poddaje się więc definiowaniu. (abstrakt oryginalny)
EN
The author analyses five legal concepts: a natural person, a legal person, a defective legal person (Article 33¹ of Polish Civil Code), the Fiscus (State Treasury) and a public law person. Although the term 'natural person' is widely used, the author advocates removing this concept from law. In his opinion, this concept is a relic of the extreme form of conceptual jurisprudence, which is an efflorescence of the extreme form of legal positivism. According to the author, this concept is not compatible with modern trends aimed at the constitutionalization of civil law, and especially with contemporary concepts of human rights. The author notes that this concept does not appear in the Polish Constitution. The author also considers the concept of Fiscus (State Treasury) to be a relic. In his opinion, this is a kind of anachronism, and thus a relic of the former concept of the Fiscus, which prevailed in the nineteenth century. This concept diverts attention from the real essence of the state as the subject of law. The author is also in favour of removing the concept of 'legal person of public law' from civil law discourse. This notion migrated from the study of administrative law to civil law discourse. It is a relic of the methodology widely used by specialists in administrative law in the nineteenth century. This method consisted in borrowing certain concepts from the science of civil law and adopting them in the science of administrative law. According to the author, under civil law, this concept does not have sufficient normative and cognitive values. The author also draws attention to the nature of the concept of 'legal person'. In his view, contrary to the concept of 'defective legal person', it is a primary concept in the language of the law and the language of legal discourse. Therefore, it cannot be defined. (original abstract)
XX
Przełomowe znaczenie w przeobrażeniach własnościowych w gospodarce polskiej miało dokonanie zmiany w art. 128 Kodeksu cywilnego i uczynienie przedsiębiorstwa państwowego - obok skarbu państwa- potencjalnym podmiotem własności ogólnonarodowej. Do tej pory obwiązywała sformułowana w Konstytucji/ ujęta w Kodeksie cywilnym art. 128/ zasada niezbywalności mienia ogólnonarodowego. Uprawnienia przedsiębiorstw do mienia , które pozostawało własnością ogólnonarodową nie były jednak bliżej sprecyzowane, co było przyczyną wielu kontrowersji(fragment tekstu)
XX
Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa (Urząd Prokuratora) powstała w celu ochrony prawnej praw i interesów Skarbu Państwa. Początków istnienia w polskim porządku prawnym organu sprawującego funkcje scentralizowanej opieki prawnej można doszukać się już w początkach XVI w. W dalszej części artykułu scharakteryzowano i omówiono działalność tej instytucji do dnia dzisiejszego.
EN
In this article, the author presents issues linked to the institution of the Office of the Attorney General of the State Treasury (henceforth referred to as the Attorney's Office). The author indicates the constitutional position of this body, its duties and powers. He also outlines the history of the "predecessor" of the current Attorney's Office, in other words, the Office of the Attorney General of the Republic of Poland, its aims and operation, and offers an assessment of its activities. For when the current Attorney's Office was established, it was stated that it would be a "continuation" of the earlier Office of the Attorney General of the Republic of Poland. The author also identifies the fundamental differences between the Attorney's Office and the Office of the Attorney General of the Republic of Poland. He assesses these differences, indicating certain consequences that may arise if the arrangements governing the functioning of the Office of the Attorney General of the Republic of Poland are abandoned. In particular, the author stresses that when legislators established the Attorney's Office, they did not fully take on board the experiences of the Office of the Attorney General of the Republic of Poland that had functioned earlier. (original abstract)
XX
Skarb Państwa jest szczególną osobą prawną. Nie posiada siedziby, organów będących odpowiednikiem organów innych osób prawnych, statutu, jak również ustawy ustrojowej normującej jego funkcjonowanie. Omówiono obecnie istniejący system reprezentacji Skarbu Państwa w postępowaniu cywilnym, przy uwzględnieniu wprowadzenia do niego nowo powołanej instytucji Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.
EN
This article looks at the current system for representing the State Treasury in civil procedures, and specifically at the Office of the Prokuratoria Generalna. The Author discusses the most important issues concerning representation of the State Treasury in civil procedures, especially those which leave room for interpretation, such as: specificity of the State Treasury as a legal body and court capacity of the State Treasury. All stages of the procedure are described: from the initial filing of a suit to the final judgment. Case-law and opinio iuris are used to support the author's views. Final observations concern the Prokuratoria Generalna, a new institution established to ensure the efficiency of State Treasury interests.(original abstract)
XX
Nowelizacja procedury karnej dokonana z dniem 1 lipca 2015 gruntownie zmienia polską procedurę karną. Zmianom tym towarzyszy zapowiedź znacznego wzrostu wyroków uniewinniających. Niniejsze opracowanie analizuje czy nowelizacja ta faktycznie wpłynie na większą liczbę wyroków uniewinniających oraz analizuje stan prawny przepisów dotyczących odpowiedzialności Skarbu Państwa za niesłuszne oskarżenie. Celem opracowania jest też uzyskanie odpowiedzi, czy większa liczba wyroków uniewinniających zapadłych w znowelizowanej procedurze, przełoży się na większą liczbę skutecznie wytoczonych procesów przeciw Skarbowi Państwa o odszkodowanie za niesłuszne oskarżenie. (abstrakt oryginalny)
EN
The big amendments of the Code of Criminal Procedure coming into force after 1 July 2015 thoroughly change the polish penal procedure. There are predictions that the changes will bring rapid growth of judgments of acquittal. The article analyses if the changes of penal procedure will really cause growth of judgments of acquittal, and analyses the present law rules about gaining compensation for wrongful (malicious) prosecution from the Polish State of Treasure. The aim of the presentation is also to answer the question will the growth of judgments of acquittal be connected with the rising amount of civil cases against the State of Treasure for wrongful (malicious) prosecution. (original abstract)
EN
This paper deals with the important issue arising from questionable interpreting the provisions of the Public Finance Act by the Minister of Treasury and the President of the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture, concerning the ownership of shares and stock of companies that are agricultural wholesale markets and commodity exchanges. Regarding this issue, both bodies of public authority were frequently embroiled in litigation, resulting in many cases in contradictory decisions. The High Court tends to grant significant rights to the State Treasury, which may threaten the interests of the shareholders who are agricultural producers, and may also lead to dissipating significant public expenditure on the organization of the current ownership structure of wholesale markets and commodity exchanges.
XX
Zamówienia publiczne stanowią okowę systemu dokonywania wydatków przez jednostki sektora finansów publicznych. Samo zastosowanie procedur o udzielenie zamówienia nie gwarantuje właściwego realizowania zasad efektywnego, celowego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. To powoduje potrzebę należytego wykorzystania dostępnych instrumentów prawnych, przy jednoczesnej intensyfikacji współpracy instytucji zamawiającej z potencjalnymi wykonawcami. Uczestnictwo wykonawców przy przygotowaniu zamówienia publicznego, gwarantuje profesjonalizację zamówienia publicznego na etapie realizacyjnym. (abstrakt oryginalny)
EN
Public procurement accounts for the chains of the system for the expenditure by the public sector entities. The mere application of procedures for the award of the contract does not guarantee the proper implementation of the principles of effective, targeted and cost-effective spending of public funds. This results in the need for proper use of the available legal instruments, while intensifying cooperation of the contracting authority with potential contractors. Participation of contractors in the preparation of a public contract, the contract guarantees the professionalization of the public at the stage of implementation. (original abstract)
20
Content available remote Problem agencji w relacji członkowie zarządów-Skarb Państwa
75%
XX
Artykuł dotyczy problemu agencji w relacji członkowie zarządów-Skarb Państwa w spółkach Skarbu Państwa. Problem ten w tego rodzaju spółkach posiada cechy specyficzne, wynikające z faktu, iż ich głównym bądź jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Celem artykułu jest zidentyfikowanie cech specyficznych problemu agencji w relacji członkowie zarządów-Skarb Państwa. Badania przeprowadzone przez autora miały charakter interdyscyplinarny, składały się na nie analiza regulacji prawnych oraz badania ankietowe przeprowadzone wśród członków zarządów i rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, a także wśród pracowników Ministerstwa Skarbu Państwa nadzorujących spółki. Analiza regulacji prawnych, której wyniki są prezentowane w części 1, służyła wskazaniu, w jaki sposób szczegółowe regulacje prawne odnoszące się do spółek Skarbu Państwa determinują problem agencji w relacji członkowie zarządów-Skarb Państwa. Badania ankietowe, których wyniki są analizowane w części 2, miały z kolei wskazać, jakie są najważniejsze problemy funkcjonowania zarządów spółek Skarbu Państwa oraz jakie są determinanty działań podejmowanych przez członków zarządów. Zarówno analiza regulacji prawnych, jak i badania ankietowe odnosiły się także do kwestii szczegółowej determinującej problem agencji, czyli sposobu wynagradzania członków zarządów spółek Skarbu Państwa i praktycznych implikacji przyjętych rozwiązań prawnych w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)
EN
The article concerns the agency problem between management boards members and the Treasury in Polish State Owned Companies. The agency problem in this kind of companies has its own specificities that result from the fact that the Treasury is their sole or major shareholder. The purpose of the article is to identify these specificities. The research is multidisciplinary, comprising an analysis of legal regulations and a survey carried out among members of management and supervisory boards of state-owned companies and among officials of the Ministry of Treasury supervising these companies. The regulation analysis's purpose, which results are presented in Chapter 1, was to indicate, how the regulation affects the agency problem between management boards members and the Treasury. The survey results, analyzed in Chapter 2, were to identify the problems of functioning of management boards and indicate the determinants of management boards members' actions. Both regulation analysis and the survey regarded the problem of management boards members remuneration that also determines the agency problem.(original abstract)
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.