Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 146

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dry mass
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
The present study examines the impacts of dry mass content in pig liquid manure on its treatment with a filtration method. Samples of liquid manure with variable dry mass content were subjected to treatment using phosphoric acid, sulfuric acid, lime milk and superphosphate, as well as to thermal treatment, while in the last phase of pressure filtration. Increased dilution of the manure resulted in a reduced raw materials consumption ratio and improved filtration process efficiency, which ranged from 408 to 3765 kg/m2/h. The highest filtration efficiency was achieved using manure containing 3% dry mass, while the lowest efficiency was observed in manure at 10% dry mass. The increase in liquid manure dilution also reduced chemical oxygen demand in the filtrate, which ranged from 15 062 to 3656 mg/l. An appropriate manure dilution level, under the constant parameters of the treatment process, reduced phosphorus content in the filtrate to < 10 mg/kg Chile simultaneously enriching the post-filtration sediment with this precious fertilizing component.
EN
The present study examines the impacts of dry mass content in pig liquid manure on its treatment with a filtration method. Samples of liquid manure with variable dry mass content were subjected to treatment using phosphoric acid, sulfuric acid, lime milk and superphosphate, as well as to thermal treatment, while in the last phase of pressure filtration. Increased dilution of the manure resulted in a reduced raw materials consumption ratio and improved filtration process efficiency, which ranged from 408 to 3765 kg/m2/h. The highest filtration efficiency was achieved using manure containing 3% dry mass, while the lowest efficiency was observed in manure at 10% dry mass. The increase in liquid manure dilution also reduced chemical oxygen demand in the filtrate, which ranged from 15 062 to 3656 mg/l. An appropriate manure dilution level, under the constant parameters of the treatment process, reduced phosphorus content in the filtrate to < 10 mg/kg while simultaneously enriching the post-filtration sediment with this precious fertilizing component.
EN
The article presents the results of the analysis, which was carried out in 2015-2017 on the example of autothermal installation of thermophilic sludge stabilization (ATAD) in a sewage treatment plant in Giżycko. The installation was created in 2003 as the first of its kind and still remains operational. The purpose of the conducted research was to assess the suitability of the analyzed technological parameters as tools that can be used by operators to determine the actual possibilities of changing the operating conditions of the installation or to develop an optimization strategy to reduce the energy demand. The dry mass content and organic dry mass content was used as the assessment indicators. In the analysed period, the sludge from the process contained from 47.47% to 60.80% of organic matter in the dry mass of the sludge. The organic dry matter decrease due to the process was also calculated, and it ranged from 26.4% to 48.7%. The amount of sludge undergoing the process and the amount of electricity consumption were also analysed. On this basis, the energy consumption indicators in the ATAD process were calculated.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę kukurydzy odmiany Magitop według danych producenta oraz innych autorów. Ponadto przedstawiono wyniki wstępnych badań kiszonki z kukurydzy tej odmiany jako substratu do biogazowni. Materiałem wykorzystanym do badań były kiszonki z kukurydzy odmiany Magitop o czterech zróżnicowanych przedziałach długości sieczki: do 1 cm, >1 do 3 cm, >3 do 5 cm i >5 do 8 cm. Dokonano oceny organoleptycznej (sensorycznej) wyprodukowanych kiszonek zgodnie z normą branżową. Następnie poddano ocenie zawartość suchej masy w zakiszanym surowcu według polskiej normy. Analiza wykazała różną zawartość suchej masy, w zależności od długości sieczki: od 23 do 30%. Wyniki wstępnych badań kiszonki wyprodukowanej z kukurydzy odmiany Magitop potwierdzają zasadność podjęcia dalszych badań nad biogazodochodowością tego surowca, jako odmiany przeznaczonej do produkcji biogazu.
EN
The article presents description of Magitop corn according to the producer's data and other authors. Moreover, results of the initial research of maize silage of this variety as a substrate for biogas works was presented. The material used for research was maize silage of Magitop variety of four varied ranges of chaff length: up to 1 cm, >1 up to 3 cm, >3 up to 5 cm and >5 up to 8 cm. Organoleptic assessment (sensory) of the produced silage was carried out according to the trade standard. Then, a content of dry mass in ensiled raw material was assessed according to the Polish standard. The analysis proved varied content of dry mass in relation to the length of chaff: from 23 to 30%. The results of the initial research of the produced maize of Magitop variety confirm that further research on biogas profitability of this raw material, as a variety intended for biogas production is necessary.
EN
The variations in leaf traits of Taxus species in different light conditions are still poorly understood. We sampled leaves of Taxus yunnanensis W. C. Chang L. K. Fu and Taxus chinensis var. mairei (Lemée and Lév.) W. C. Cheng and L. K. Fu along an illumination gradient (full daylight, 40–60% full daylight, <10% full daylight), and analyzed how seven leaf traits and their correlations changed under different light conditions. The leaf trait that showed the greatest variation was specific leaf area (SLA) for T. yunnanensis, followed by leaf dry mass (LM) for both taxa. The smallest variation was in leaf width (LW) for both taxa. Plasticities of all leaf traits in both taxa were higher than 50%, and those of leaf area (LA), LM and SLA were greater than 80%. The light gradient was positively correlated with leaf length (LL), LM, leaf dry matter content (LDMC), and leaf length to width ratio (LWR). LW and SLA were negatively correlated with the light gradient. Analyses of relationships among leaf traits showed that LM of T. yunnanensis, T. chinensis var. mairei and both taxa was positively correlated with LL, LW, LA, LDMC, and LWR, and negatively correlated with SLA under all light conditions. We concluded that leaf traits and their relationships were affected by light conditions.
EN
The effect of Kelpak® biostimulator, Wuxal® Ascofol and Pentakeep®-V leaf fertilizers were tested on Prunus mahaleb L. ‘Bogdány’ stockplants. Shoot production and characteristics, rooting and quality of their cuttings were evaluated. Biostimulator and fertilizers were sprayed four times on leaves before cuttings were taken. The number and fresh masses of the shoots, cutting weights, leaf chlorophyll indexes (SPAD) and indole3-acetic-acid (IAA) levels in shoot tip were measured on stockplants. Rooting rates, IAA--levels in the rooting zone of cuttings, fresh and dry masses of rooted cuttings, both weights of the root and shoot were measured. Based on these results Kelpak® pretreatment could be considered as the most effective in improving the productivity of Prunus mahaleb L. stockplants, leaf chlorophyll indexes and IAA-level in shoot tip of stockplant and in cutting base. The stockplant pretreatment by Kelpak® increased both the single shoot mass and consequently the fresh mass of prepared cuttings. While these pretreatments alone did not affect the rooting rate, the pretreatment of shoots by Kelpak® and Pentakeep®-V increased the dry mass production of cuttings during rooting. Kelpak® pretreatment affected the root dry mass positively, while Pentakeep®-V increased the shoot dry mass of rooted cuttings.
PL
Przetestowano wpływ biostymulatora Kelpak® oraz nawozów dolistnych Wuxal® Ascofol and Pentakeep®-V na rośliny mateczne Prunus mahaleb L. ‘Bogdány’. Oceniono tworzenie i cechy pędów, zakorzenienie oraz jakość sadzonek. Przed pobraniem sadzonek czterokrotnie opryskano liście bio-stymulatorem i nawozami. Na roślinach matecznych określono liczbę oraz świeżą masę pędów, masę sadzonek, wskaźniki chlorofilu w liściach (SPAD) oraz poziom kwasu indolilooctowego (IAA) na wierzchołku pędu. Zmierzono wskaźnik zakorzenienia, poziom IAA w strefie korzeniowej sadzonek, świeżą i suchą masę zakorzenionych sadzonek, a także obie masy korzeni oraz pędów. Na podstawie wyników badań wnioskuje się, że wstępny zabieg Kelpakiem® można uważać za najskuteczniejszy w polepszaniu wydajności roślin matecznych Prunus mahaleb L., wskaźników chlorofilowych oraz poziomu IAA w wierzchołkach pędów roślin matecznych oraz w podstawie sadzonek. Wstępny zabieg Kelpakiem® zwiększał masę pojedynczych pędów, a w konsekwencji – świeżą masę przygotowanych sadzonek. O ile wstępne zabiegi same w sobie nie wpływały na wskaźnik zakorzenienia, to wstępny zabieg Kelpakiem® i Pentakeepiem®-V na pędach zwiększył tworzenie suchej masy sadzonek podczas zakorzeniania. Wstępny zabieg Kelpakiem® miał pozytywny wpływ na suchą masę korzenia natomiast Pentakeep®-V zwiększał suchą masę pędów zakorzenionych sadzonek.
EN
The results of measurements of 5780 acorns confirm that Quercus robur has acorns of langer size, as componed with acorns of Quercus petraea. Their length varied from 1.90 to 3.50 cm, with the average 2.71 cm, while in case of Q. petraea this characteristic varied from 1.60 to 3.50 cm, with the average 2.43 cm. The diameter of acorns was similar for both species. Dry mass of Q. robur acorns ranged from 1.054 to 4.937 g, on average 2.5924 g; in the case of Q. petraea it ranged from 0.835 to 4.796g, on average 1.8364 g. Taking into consideration the coefficient of variability of length and diameter, both species do not differ significantly. It ranged from 9 to 12%. In the case of dry mass the difference was larger and it was 23% and 28% for Q. robur and Q. petraea, respectively. The analysis of variance (F-test) showed, that the species taken as the source of variability influences significantly the length of acorns (in 17%) and dry mass (in 47%). Internal features determine these characteristics in 52% and 46%. F-test did not detect any dependence between oak species and the diameter of acorns.
EN
The aim of the current study was to test the suitability ofmicro- wave heating for stopping carbohydrate transformations in plant material. Needles and branches of Pinus sylvestris were treated in microwave oven (2.45 GHz, 800W) and compared to the samples treated in boiling ethanol (96 %). In extracts obtained from the microwaved material the ratio of sucrose to hexoses (glucose and fructose) decreased, while ethanol treatment resulted in stable extracts. The carbohydrate composition in dry samples estimated after a month of storage was persistent. The boiling of needles in ethanol in microwave oven gave the same results as the boiling on a heating plate. In the woody material, differently from the needles, the total concentration of measured carbohydrates depended significantly on the preparation method. In the case of needles, the treatment of plant material in ethanol was better suited for the determination of carbohydrate levels than the microwave treatment.
PL
Przeprowadzone badania miały na celu znalezienie zależności pomiędzy zawartością suchej masy i skrobi, a udziałem wielkości uszkodzeń, w całkowitym wskaźniku mechanicznych uszkodzeń bulw ziemniaka. Badaniami objęto: dwie odmiany ziemniaka, które uprawiano na dwóch różnych glebach, przez trzy kolejne lata. Do nawożenia stosowano cztery różne nawozy. Badane parametry jakościowe bulw ziemniaka w istotnym stopniu zależały od czynników doświadczenia. Zaproponowane w pracy empiryczne modele regresyjne dotyczące związku pomiędzy wskaźnikami mechanicznych uszkodzeń a zawartością suchej masy i skrobi wyjaśniają w stopniu zadawalającym tę zależność (R2 = 78% i R2 = 76%)
EN
The survey carried out was aimed at identifying the dependence between the dry mass and starch content and the share of damage size in the entire potato bulb mechanical damage index. The survey covered: two potato species, which were grown in various types of soil for three following years Four various fertilizers were used. Surveyed quality parameters of potato bulbs were considerably affected by the experiment factors. Three regressive empiric models proposed in the paper, regarding the relationship between mechanical damage indices and starch and dry mass content, provide satisfactory explanation for that dependency (R2 = 78% i R2 = 76%)
EN
The influence of organic fertilization as a summer catch crop ploughed as a whole plants or post harvest residues and manuring rye straw on yielding and dry matter and vitamin C content in white cabbage. The highest cabbage crops were obtained when tansy phacelia was ploughed under. Crops of cabbage were higher when the whole catch crop biomass was ploughed under than when the post harvest residues were ploughed under. Among the doses of rye straw used, the best crop-generating effect was displayed by straw dosed at 4 t·ha⁻¹. There wasn’t found any decrease of the dry matter or vitamin C content under the influence of the tested kinds of the organic fertilization.
PL
Badano wpływ nawozów organicznych w postaci międzyplonów letnich przyorywanych w całości i w postaci resztek pozbiorowych oraz nawożenia słomą żytnią na plonowanie kapusty oraz zawartość suchej masy i witaminy C. Najwyższe plony kapusty uzyskano po nawożeniu facelią. Wyższe plony kapusty uzyskano po przyoraniu całej biomasy międzyplonu niż po przyoraniu resztek pozbiorowych. Spośród stosowanych dawek słomy żytniej najlepszym działaniem plonotwórczym charakteryzowała się słoma w dawce 4 t·ha⁻¹. Nie zaobserwowano spadku zawartości suchej masy i witaminy C pod wpływem badanych rodzajów nawożenia organicznego.
PL
W warunkach laboratoryjnych określono wpływ zasolenia na wzrost i foto-syntezę dwóch odmian jęczmienia jarego Promyk i Suweren. Badanie prowadzono w kulturach wodnych przy użyciu pożywki Hoaglanda z różnymi stężeniami chlorku sodu (NaCl): 0 – kontrola, 50, 100, 150 mmol·dm-3. Po 28 dniach wzrostu wykonano pomiary biometryczne i wymiany gazowej. Uzyskane wyniki wykazały, że wraz ze wzrostem stężenia chlorku sodu w pożywce następowało istotne hamowanie wzrostu liści, a także średniej wartości świeżej i suchej masy części nad-ziemnej i korzeni. Stwierdzono również obniżenie natężenia asymilacji CO₂ wraz ze wzrostem stężenia chlorku sodu. Stymulujący wpływ NaCl na długość korzeni zaobserwowano przy stężeniu 50 mmol·dm-3.
EN
The effect of NaCl content in Hoagland’s medium at concentration of 50, 100, 150 mmol dm-3 on growth and development of barley cv. Promyk and Suweren was studied under controlled conditions. After 28 days of growth, the gas exchange and biometric parameters were measured. Results showed that increasing concentrations of NaCl in the culture medium lead to significant inhibition of growth of leaves and of the average value of fresh and dry matter of the aboveground part and roots. It was found that the intensity of CO2 assimilation decreased with increasing NaCl concentration in medium culture. Stimulating effect of NaCl on roots length was observed at a low concentration of 50 mmol dm-3.
PL
Od XX wieku obserwowane jest zjawisko uodparniania się niektórych gatunków chwastów na znane ludziom herbicydy. Dlatego niezmiernie ważne jest poszukiwanie nowych związków, które będą wykazywały selektywne lub totalne właściwości chwastobójcze. Do bardzo ciekawej grupy związków, które mogą posiadać takie właściwości, należą czwartorzędowe sole amoniowe, w tym ciecze jonowe, do których należą jodki tetrametyloamoniowy oraz tetrabutyloamoniowy. W prezentowanej pracy przedstawiono wpływ jodku tetrametyloamoniowego [TMA][I] oraz jodku tetrabutyloamoniowego [TBA][I], zastosowanych w eksperymencie wazonowym w formie doglebowej i dolistnej, na wzrost i rozwój popularnych w Polsce chwastów: żółtlicy drobnokwiatowej (Galinsoga parviflora Cav.), komosy białej - lebiody (Chenopodium album L.) i szczawiu zwyczajnego (Rumex acetosa L.). Zastosowanie badanych związków doglebowo spowodowało, że jedynie nasiona komosy białej w wazonach z dodatkiem [TMA][I] wykiełkowały, lecz wzrost roślin został zahamowany. Nasiona pozostałych chwastów wysiane do gleby z dodatkiem badanych związków w ogóle nie wykiełkowały. Fitotoksyczność jodków amoniowych zastosowanych w postaci oprysku uzależniona była od zastosowanego stężenia cieczy jonowej oraz od gatunku rośliny. Miało to swoje odzwierciedlenie w inhibicji wzrostu części nadziemnych roślin i korzeni, zmianach zawartości suchej masy i barwników fotosyntetycznych.
EN
Since the nineteenth century it was witnessed the phenomenon of immunization of some weed species to herbicides known to man. Therefore it is extremely important to search for new compounds which exhibit a selective or total herbicidal properties. The very interesting group of compounds which may possess such properties include quaternary ammonium salts, including ionic liquids, which may include iodides, tetramethylammonium and tetrabutylammonium. The paper presents the impact of tetramethylammonium iodide [TMA][I] and tetrabutylammonium iodide [TBA][I] used in the pot experiment in the form of soil and foliar additions, on growth and development of weeds popular in Poland: gallant soldier (Galinsoga parviflora Cav.), white goosefoot (Chenopodium album L.) and common sorrel (Rumex acetosa L.). The compounds have been applied to the soil in concentration of 1000 mg/kg of dry weight of soil, and spray solutions were used at concentrations of 0.5, 1 and 2%. Application of tested compounds to the soil resulted in that only seeds of white goosefoot in pots containing [TMA][I] germinated and the plant has grown, but there was a clear inhibitory effect of this compound. Seeds of other weeds sown on soil with the addition of test compounds did not germinate. Phytotoxicity of ammonium iodide used as a spray depended upon the concentration of the ionic liquid and the genetic traits of species and varieties of plants used in the experiment, which was reflected in the inhibition of the length of the plants and their roots, and the dry matter content. It marked also considered as the main biomarker of stress in plants the level of chlorophylls and carotenoids. In case of application both ammonium iodide showed a decrease in chlorophyll a, chlorophyll b, total chlorophyll and carotenoids, which was positively correlated with increasing concentration of compound. A stronger herbicidal effect was shown by tetrabutylammonium iodide. White goosefoot was found to be the most sensitive to the action of [TMA][I] and [TBA][I] and gallant soldier turned out to be practically resistant to these compounds.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.