Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  studentki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Celem podjętych badań jest odpowiedź na następujące pytanie: Jakie dyspozycje podmiotowe młodych kobiet są istotnymi czynnikami ułatwiającymi podejmowanie zachowań zdrowotnych? Założono, że szczególne znaczenie dla podejmowania zachowań zdrowotnych będą miały następujące dyspozycje (zasoby) podmiotowe: samoocena, inteligencja emocjonalna i reakcja na trudności. Badania przeprowadzono na próbie 139 studentek, w wieku od 19 do 23 lat (M = 19,82, SD = 1,21). Użyto następujących metod: Inwentarz Zachowań Zdrowotnych Juczyń- skiego (IZZ), Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej (INTE), Skalę Samooceny SES Rosenberga i kwestionariusz Brief COPE Carvera. Dyspozycje podmiotowe sprzyjające zachowaniom zdrowotnym zostały określone za pomocą analizy regresji metodą krokową. W przyjętym modelu najistotniejsze okazały się dwa czynniki: wykorzystanie emocji w myśleniu i działaniu (β = 0,41) oraz poczucie humoru (β = 0, 23), które wyjaśniają łącznie około 25% zmienności zachowań zdrowotnych zbadanych studentek. Uzyskane wyniki pokazują, że zdolność wykorzystania emocji w działaniu oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami poprzez poczucie humoru są istotnie związane z podejmowaniem zachowań zdrowotnych. Słowa kluczowe: zachowania zdrowotne, studentki, kobiety, dyspozycje podmiotowe
PL
Niniejszy artykuł zawiera przegląd najważniejszych współcześnie koncepcji stresu. W artykule wskazana została fizjologia stresu oraz założenia teoretyczne ukazujące różnice pomiędzy stresem a traumą. Analizując proces powstania reakcji organizmu na sytuację stresową, uwzględniono również korzyści wynikające z reakcji organizmu na sytuacje zagrażające, opisując eustres, oraz na negatywne konsekwencje stresu w życiu człowieka: dystres. Artykuł ma charakter badawczy. Analizy wyników badań związane były z analizą hipotezy badawczej zakładającej, że osoby, które wykazują wysokie wyniki w teście badającym poziom stresu, będą wykazywały większą tendencję do zachowań związanych z nadużywaniem alkoholu. Przedstawione w niniejszym artykule wyniki badań dotyczą analizy danych uzyskanych w badaniu ogólnopolskim w roku 2019 na reprezentatywnej grupie 4500 studentek i studentów studiów dziennych i zaocznych. Dobór próby badawczej był zgodny z doborem losowym. Badanie realizowane było w zespole badawczym (prof. zw. dr hab. A. Cybal-Michalska, prof. UAM dr hab. S. Jaskulska, prof. UAM dr hab. N. Walter, dr M. Marciniak, dr E. Karmolińska-Jagodzik) pod kierunkiem prof. UAM dr. hab. Jacka Pyżalskiego w ramach grantu realizowanego dla Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zagadnienia związane ze stresem wśród studentek i studentów należały do zakresu analiz autorki niniejszego opracowania.
5
63%
PL
Zaburzenia odżywiania są obecnie olbrzymim problemem. Każdego roku rośnie na całym świecie liczba osób chorych na anoreksję i bulimię. Konsekwencje tych chorób są bardzo grozne dla zdrowia, a nawet życia. Istotne zatem wydaje się ustalenie przyczyn prowadzących do anoreksji i bulimii. Celem badań było ustalenie, czy lęk przed otyłością prowadzi do anoreksji i bulimii. Przebadano 85 kobiet - studentek krakowskich szkół wyższych. Wykorzystano ankietę konstrukcji własnej. Rezultaty wskazują, że silniejszy lęk przed otyłością występuje u studentek Akademii Wychowania Fizycznego. Jest możliwe, że problemy natury psychologicznej mogą prowadzić do anoreksji lub bulimii cześci z badanych studentek. Lęk przed otyłością prowadzi do bulimii i anoreksji.
EN
Eating disorders present a serious problem these days. Every year the number of people suffering from anorexia and bulimia increases and consequences of these diseases may be health or even life threatening. Therefore it seems essential to establish the causes of anorexia and bulimia. The aim of the research was to establish whether anxiety related to putting on weight can lead to bulimia or anorexia. The examination group consisted of 85 females who were students of Cracow universities and colleges. Sabina Czekaj Questionnaire was used.The results show that greater fear of obesity occurs in the students of University of Physical Education. It is plausible that in some cases psychological problems may lead to anorexia and bulimia.
PL
Celem artykułu jest podanie odpowiedzi na pytanie, jaka jest percepcja postaw rodzicielskich a motywacja osiągnięć u kobiet studiujących. Do badań zastosowano następujące testy: Inwentarz Motywacji Osiągnięć − LMI (opracowany przez zespół w składzie: Heinz Schuler, George C. Thomton, Andreas Frintrup; (jego polską adaptację przygotowali Waldemar Klinkosz i Andrzej Sękowski) i Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców − KPR-Roc (autorstwa Mieczysława Plopy). Narzędzie to umożliwia dokonanie retrospektywnej oceny postaw rodzicielskich – osobno postaw ojca i matki. W badaniu wzięło udział 101 kobiet – studentek lubelskich uczelni. Kompleks postawionych w pracy hipotez potwierdził się. Uzyskane wyniki wykazały, że retrospektywne oceny rodziców mają związek z poziomem motywacji osiągnięć studentek. Poziom motywacji osiągnięć jest nieznacznie różnicowany przez miejsce zamieszkania, które z kolei w znaczący sposób różnicuje związki między motywacją osiągnięć a percepcją postaw rodzicielskich.
EN
Finding the answer to a question is a purpose of the above work in relation to which is the Perception of parental attitudes but the motivation to achieve at studying women. In smaller article a presented announcement stayed from examinations. Which the applied following tests stayed in. Livestock of the LMI motivation to achieve: this tool developed by the team composed of is: Schuler Heinz, George C. Thomton, Andreas Frintrup. Waldemar Klinkosz and Andrzej Sękowski drew his Polish adaptation up. As well as KPR-Roc Questionnaire of the Retrospective Evaluation of Postures of Parents. Mieczysław Plopa is an author of the questionnaire. This tool enables to effect the retrospective evaluation of parental postures − individually put the father and mothers. 101 women took part in the examination − of students of Lublin colleges. They confirmed the complex of hypotheses constructed at the work oneself. Achieved results demonstrated that retrospective evaluations of parents were correlating with the level of the motivation to achieve of students. The level of the motivation to achieve slightly is being diversified by the domicile which next in the significant way is diversifying links between the motivation to achieve and the perception of parental attitudes
EN
In institutions of higher education in Ukraine, there is a large number of female students with certain permanent or temporary health problems, associated with the disadvantages of physical development and reduced functional capacity of the body. These disadvantages can be eliminated with the help of physical education courses, which are an important part of the process of training in higher education institutions of III-IV accreditation level. We have reviewed the dynamics of the quantitative composition of first-year female stu-dents of a special medical group over the last six years and identified the most common no-sology of students. The study involved 20 female students with diseases of the cardiovascular system. To determine the level of physical development we have analyzed the anthropometric indicators and evaluated the functional capabilities of the cardiovascular system. The level of physical preparedness was determined by test exercises such as hand strength, flexibility and squatting on one leg. We have found that the number of first-year female students who were classified into a special medical group is 23.6% and increases every year, although the total number of stu-dents is decreasing. The most common diseases among this category of students are patholo-gies of the cardiovascular system (46,4%), musculoskeletal system (20,8%) and vision organs (11,4%). We have determined the physical development of students according to anthropo-metric indicators is determined. We have evaluated the functional state of the cardiovascular system. We have established that the obtained data are within the limits of the age and physio-logical norms that can be found in the literature. We have calculated the Ruffier Index, which indicates low rates of cardiovascular system of first-year female students. The use of the proposed system of physical exercises for physical education for first-year female students has positively influenced the work of the cardiovascular system and the phys-ical preparedness of the respondents.
PL
Na uczelniach wyższych Ukrainy jest wiele studentek mających przewlekłe lub przejścio-we problemy zdrowotne związane z wadami rozwoju fizycznego i zwiększoną niewydolno-ścią funkcjonalną organizmu. Niewydolności te można wyeliminować przy pomocy zajęć wychowania fizycznego, które są ważną częścią procesu dydaktycznego uczelni wyższych na III i IV poziomie akredytacji. Przeanalizowaliśmy dynamikę ilościowego składu studentek pierwszego roku w specjalnej grupie medycznej w ciągu ostatnich sześciu lat i zidentyfikowa-liśmy najczęściej występujące wśród studentów nozologie. W badaniu wzięło udział 20 stu-dentek z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Aby określić poziom rozwoju fizyczne-go, przeanalizowaliśmy wskaźniki antropometryczne i oceniliśmy możliwości funkcjonalne układu sercowo-naczyniowego. Poziom przygotowania fizycznego został określony przez ćwiczenia testowe, takie jak siła ręki, elastyczność i kucanie na jednej nodze. Odkryliśmy, że liczba studentek pierwszego roku, które zostały zakwalifikowane do spe-cjalnej grupy medycznej, wynosi 23,6% i rośnie każdego roku, chociaż ogólna liczba studen-tów maleje. Najczęstszymi chorobami wśród tej kategorii studentów są patologie układu ser-cowo-naczyniowego (46,4%), układu mięśniowo-szkieletowego (20,8%) i narządów wzroku (11,4%). Określiliśmy rozwój fizyczny uczniów według wskaźników antropometrycznych. Oceniliśmy stan funkcjonalny układu sercowo-naczyniowego. Ustaliliśmy, że uzyskane dane mieszczą się w granicach wieku i norm fizjologicznych, które można znaleźć w literaturze. Obliczyliśmy wskaźnik Ruffiera, który wskazuje na niski wskaźnik układu sercowo-naczyniowego studentek pierwszego roku. Zastosowanie proponowanego systemu ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fi-zycznego dla studentek pierwszego roku pozytywnie wpłynęło na pracę układu sercowo-naczyniowego i fizyczną wydolność respondentów.
EN
PURPOSE: to test the effectiveness of dance aerobics to optimize the motor activity and the psychophysical state of female students. METHODS: medical and biological: body weight (kg), BPM and BPD(mmHg), ChSS in a state of rest and the Stange test. All the data obtained by the study were processed by the procedures of descriptive and comparative statistical methods. From the area of the descriptive statistics the following parameters were defined: representative central and dispersive parameters: arithmetic average –; standard deviation –; initial and final measuring. Unpaired test, applied in comparative statistics, was performed in order to compare the arithmetic means of two independent data sets (experimental and control groups). Statistical analysis was performed by applying SPSS statistical software.RESULTS: During the studying, and especially the examination time, students experiencestrong psycho-emotional stress andthephysical state becomes worse. The use of dance aerobics has a positive influence on the psychophysical state of female students and the optimization of their physical activity.CONCLUSIONS:Comparative analysis of data confirmed the effectiveness of dance aerobics tools not only in the absence of negative changes during the examination session, but also improvement of the psychophysical state (state of health by the method of WAM in KG – 3,8 points, EG1 – 4,3 points, EG2 – 4,5 points, ЕG3 – 4.8 points) and the level of somatic health of students (in KG 0.23 ± 0.04 points, ЕG1 8.78 ± 0.50 points, ЕG2 8.77 ± 0.61 points, ЕG3 11, 65 ± 0.55 points)
PL
CEL: przetestowanie efektywności aerobiku tanecznego w celu optymalizacji aktywności ruchowej i stanu psychofizycznego studentek. METODY: medyczne i biologiczne: masa ciała (kg), BPM i BPD (mmHg), ChSS w stanie spoczynku i test Stange. Wszystkie dane uzyskane w badaniu zostały przetworzone zgodnie z procedurami opisowych i porównawczych metod statystycznych. Z obszaru statystyki opisowej zdefiniowano następujące parametry: reprezentatywne parametry centralne i dyspersyjne: średnia arytmetyczna -; odchylenie standardowe -; pomiar początkowy i końcowy. Przeprowadzono niesparowany test, zastosowany w statystyce porównawczej, w celu porównania średnich arytmetycznych dwóch niezależnych zestawów danych (grupy eksperymentalne i kontrolne). Analizę statystyczną przeprowadzono stosując oprogramowanie statystyczne SPSS. WYNIKI: Podczas nauki, a zwłaszcza podczas egzaminu, uczniowie doświadczają silnego stresu psycho-emocjonalnego, a stan fizyczny pogarsza się. Zastosowanie aerobiku tanecznego ma pozytywny wpływ na stan psychofizyczny studentek i optymalizację ich aktywności fizycznej. WNIOSKI: Analiza porównawcza danych potwierdziła skuteczność narzędzi do aerobiku tanecznego nie tylko przy braku negatywnych zmian podczas sesji egzaminacyjnej, ale także poprawie stanu psychofizycznego (stan zdrowia metodą WAM w KG – 3,8 punktu, EG1 – 4,3 punktu, EG2 – 4,5 punktu, ЕG3 – 4,8 punktu) i poziom zdrowia somatycznego uczniów (w KG 0,23 ± 0,04 punktu, ЕG1 8,78 ± 0,50 punktów, ЕG2 8,77 ± 0,61 punktu, ЕG3 11, 65 ± 0,55 punktów)
EN
The aim of the research was to establish the relationship between the socio-cultural gender of the surveyed women and their most important life goals that they would like to achieve in the future. Some of the empirical material from the research project ‘The role of fertility assumptions in shaping procreation intentions’ was used for the conducted analyses, which were carried out on a representative sample of full-time students at the University of Zielona Góra. The analysis of the students’ declarations regarding the five most important life goals that they would like to achieve in the future showed statistically significant differences between women in terms of their socio-cultural gender in the case of six out of twelve goals – being with a loved one, achieving professional success, traveling, having a child, having a group of friends and getting married. In addition, it was found that gender significantly differentiates the coexistence of goals traditionally associated with femininity in the declarations of female students, as well as the coexistence of goals traditionally associated with masculinity.
XX
Celem badań było ustalenie związku pomiędzy płcią społeczno-kulturową badanych kobiet a ich najważniejszymi celami życiowymi, które chciały zrealizować w przyszłości. Do przeprowadzonych analiz wykorzystano część materiału empirycznego z projektu naukowego „Rola założeń dotyczących płodności w kształtowaniu się intencji prokreacyjnych”, który został zrealizowany na reprezentatywnej próbie studentek studiów stacjonarnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Analiza deklaracji studentek dotyczących pięciu najważniejszych celów życiowych, które chciałyby zrealizować w przyszłości, wykazała na istotne statystycznie różnice pomiędzy kobietami ze względu na ich płeć społeczno-kulturową w przypadku sześciu z dwunastu celów – bycie z ukochaną osobą, osiągnięcie sukcesu zawodowego, podróżowanie, posiadanie dziecka, posiadanie grona przyjaciół oraz wyjście za mąż. Dodatkowo ustalono, że płeć społeczno-kulturowa różnicuje istotnie statystycznie współwystępowanie w deklaracjach studiujących kobiet zarówno celów przypisanych tradycyjnie do kobiecości, jak i współwystępowanie celów tradycyjnie związanych z męskością.
PL
Artykuł pokazuje, jak proces emancypacji postrzegały ówczesne pisarki minorum gentium, a pośrednio – także ich czytelniczki, z których oczekiwaniami autorki niewątpliwie się liczyły. Tekst dotyczy fragmentu całego zjawiska – szans bohaterek ośmiu wybranych powieści na zdobycie wykształcenia umożliwiającego im funkcjonowanie na tych obszarach rynku pracy, które zarezerwowane lub zdominowane były dotąd przez mężczyzn. Wyróżniono trzy drogi zdobycia niezależności: 1) przygotowanie do zawodu, dającego pewną możliwość podjęcia pracy zarobkowej; 2) kształcenie artystyczne; 3) naukę niejako „dla siebie”, z motywów autotelicznych. Prezentowany artykuł szczegółowo omawia pierwszą z owych dróg, poczynając od planów i oczekiwań bohaterek, poprzez okres studiów, aż do momentu podjęcia pracy zawodowej.
EN
The article shows how the process of emancipation has been perceived by the minor (‘minorum gentium’) female novelists of the time, and indirectly – by their female readers, whose expectations surely did matter to the authors. The text concerns a fragment of a larger phenomenon – the chances of gaining an education which would allow the heroines of eight selected novels to function in the areas of job market previously occupied mostly or solely by men. Three different ways of gaining independence were distinguished: 1) learning a profession which would ensure a gainful employment; 2) artistic education; 3) an education, as it were, ‘for oneself’, without any further plans. In the following paper I have concentrated on the first of the abovementioned paths, starting from the plans and expectations of the heroines, through the period of studies up to the moment of starting work.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.