Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 164

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zadawanie pasz
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
EN
The paper deals with the application of the optimization method of the selection of machines and devices for preparing and giving fodders. The run of calculations was exemplified by means of the one stock-farm. The range of the analysis and the analysis order were discussed. The results of calculations obtained for different optimization functions were presented.
EN
The classes describing essential elements of the process of feed preparation and distribution in piggeries are presented. They contain the information on production specialities, herd structure, feeding rules, machines and equipment used for labour mechanization, conditions limiting the choice of optimum solution. An algorithm for selecting equipment depending on various criteria was described; the goal function may deal with minimizing energy input, labour input, task realization time, equipment investment costs or maximizing the profit. The algorithm was proprammed in PASCAL 6.0 language for IBM PC/AT computer. Fast complex solutions of technical equipment for piggeries may be easy obtained by using presented method. Data base design enables the reconstruction of given technology without necessity of putting all technological options in the computer. Method was satisfactory verified by the correctness of obtained solutions.
PL
W pracy przedstawiono zbiory opisujące podstawowe elementy procesu przygotowywania i zadawania pasz w chlewniach. Zawierają one informacje o kierunkach użytkowania i strukturze stada, koncepcjach żywienia, maszynach i urządzeniach stosowanych do mechanizacji prac, warunkach ograniczających możliwość wyboru rozwiązania optymalnego. Opisano algorytm umożliwiający wybór urządzeń w zależności od różnych kryteriów, funkcja celu może dotyczyć minimalizacji: nakładów energetycznych, nakładów robocizny, czasu realizacji zadania, kosztów zakupu urządzeń lub maksymalizacji zysku. Algorytm został oprogramowany w języku PASCAL 6.0 na emc IBM PC/AT. Przedstawiona metoda zapewnia szybkie uzyskanie kompleksowych rozwiązań wyposażenia technicznego chlewni. Konstrukcja bazy danych umożliwia odtworzenie danej technologii bez konieczności wprowadzania do maszyny cyfrowej wszystkich wariantów procesów technologicznych. Weryfikacja metody wykazała poprawność uzyskiwanych rozwiązań.
14
Content available Mikrosterowniki w procesach hodowlanych
75%
PL
W pracy przedstawiono propozycję rozwiązań technicznych polegających na wprowadzaniu automatyzacji do zmechanizowanych procesów produkcji zwierzęcej. Bazując na zmechanizowanych procesach: zadawania pasz, usuwania odchodów, czy procesach wentylacji pomieszczeń zaproponowano dalsze udoskonalanie obsługi poprzez wdrażanie mikroprocesorowych systemów sterowania. Zastosowanie programowalnego sterownika mikroprocesorowego (PLC) pozwala na dostosowanie systemów sterujących procesami technologicznymi do zaplanowanych zadań, uwarunkowanych technologią. Ponadto istnieje pełny dostęp do programu źródłowego, co pozwala na jego modernizację i rozwój.
EN
The paper presents a suggestion of technical solutions involving introducing of automation to mechanised animal production processes. Based on following mechanised processes: feed treatment, droppings removal, or room ventilation processes, the researchers have proposed further service improvement by introduction of microprocessor control systems. Application of programmable microprocessor controller (PLC) allows to adjust systems controlling technological processes to planned tasks, conditioned by technology. Moreover, a full access to the source application is provided, which allows its modernisation and development.
EN
Authors presented the structure and range of information necessary to develop a method of selecting machines and equipment for piggeries. Presented data deal with feed characteristics, working operations connected with structural process of feed preparation and distribution, technical means for operation performance and some limits affected by process organization. On the basis of mentioned considerations following conclusions may be formulated: 1. Irrespective of non-linear limits and goal function, the schedule of using provided technical equipment must be determined to select the solution; thus, no methods used previously may be a basis for complex solution of the problem 2. Attainable fast computer technique enables to develop a new method which eliminates some gaps existing at previous ways of solving labour mechanization problems in piggeries.
PL
W pracy przedstawiono strukturę i zakres informacji niezbędnych do opracowania metody doboru maszyn i urządzeń dla chlewni. Przedstawione dane dotyczą rodzajów stosowanych pasz, czynności roboczych, wynikających ze struktury procesu przygotowywania i zadawania pasz, środków technicznych do realizacji tych czynności oraz ograniczeń wynikających z organizacji procesu. Przedstawione rozważania upoważniają do sformułowania następujących wniosków: 1. Niezależnie od nieliniowych ograniczeń oraz funkcji celu, wybór rozwiązania wymaga określenia harmonogramów wykorzystania zaprojektowanego parku maszynowego i powoduje, że dotychczasowe metody nie mogą być podstawą kompleksowego rozwiązania problemu. 2. Szybkie i tanie środki techniki komputerowej umożliwiają opracowanie nowej metody uwzględniającej luki występujące w dotychczas stosowanych sposobach rozwiązywania problemów mechanizacji prac w chlewniach. Tym bardziej, że oferowane przez kraje wysoko rozwinięte rozwiązania nie uwzględniają specyfiki polskiego rolnictwa.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.