Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 263

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  symbol
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
XX
Reprint: R. Girard, De choses cachées depuis la fondation du monde. Recherches avec Jean-Michel Oughourlian et Guy Lefort, Paris 1978.
4
Content available remote On a class of h-Fourier integral operators
54%
EN
In this paper, we study the L2-boundedness and L2-compactness of a class of h-Fourier integral operators. These operators are bounded (respectively compact) if the weight of the amplitude is bounded (respectively tends to 0).
5
Content available remote Warszawa zielenią odmieniona
54%
PL
Są wydarzenia w historii ludzkości wymagające lepszego upamiętnienia, niż dają zapis w muzyce, architekturze czy literaturze. Odpowiedzią na tę wyjątkową potrzebę było i ciągle jest wykorzystanie elementów natury jako symboli wyjątkowej chwili. Dla Warszawy mógłby to być projekt upamiętniający mszę papieską z 1979 r. i wszystkie przemiany, które po niej nastąpiły.
EN
There are events in human history asking for more symbolic memory than musical, architectural or literary creations can achieve. The way to answer this exceptional demand was and still can be to use nature elements as symbol of unique celebration. It could be a project for the city of Warsaw in order to remember for ever the pontifical mass in 1979 and all the changes that came afterwards.
7
Content available remote Gra symboli w detalu okna domu wiejskiego
54%
PL
Dekoracje drewnianej architektury wiejskich terenów pogranicza polsko-białoruskiego stanowią unikat na skalę kraju, a nawet Europy. Snycerskie formy zdobiące m.in. okna, okiennice, szczyty, naroża, prócz efektu wizualnego, są zarazem źródtem informacji o kulturze pogranicza. W ich symbolice zawarty jest bowiem światopogląd tamtejszych prawosławnych społeczności, oparty na czynniku religijnym, a nawet magicznym. Szczególnie silnie nacechowana transcendentnymi znaczeniami jest strefa okienna.
EN
The ornamentation of rural wooden architecture of the border Polish - Belarusian are unique in the country and even Europe. Carving forms adorning windows, shutters, gables, corners, except the visual effect are the source of information about the culture of the borderland. In its symbolism, is included the outlook of local Orthodox community, based on the religious and even magic factors. Particularly strongly marked by transcendent meanings is the window zone.
9
Content available Mandala w sztuce i w terapii
54%
PL
W artykule krótko ukazana jest bogata historia symboliki koła w kulturze. Przedstawiono definicję mandali w perspektywie koncepcji C. G. Junga. Zaprezentowano także wybrane dzieła kilku współczesnych artystów związanych z filmem oraz sztukami wizualnymi, którzy wykorzystywali motyw koła w swojej twórczości. Na zakończenie opisane zostały mandale wykonane przez pacjentkę w procesie terapii oraz mandala stworzona przez uczestniczkę warsztatów pokonferencyjnych
EN
This paper presents briefly the history of the symbolism of the Circle in culture. The concept of „mandala” has been described from the perspective of C. G. Jung philosophy. A selection of works by several contemporary artists associated with cinematography and the visual arts, who used this motif in their works, has also been discussed. The last part of this paper contains a description of the mandalas made by a patient during her treatment, as well as the mandalas designed by a participant of post-conference workshops.
10
Content available remote Znaczenie w architekturze detalu
54%
PL
W artykule przedstawiono rolę detalu w architekturze, w kontekście uwarunkowań historycznych oraz społecznych. Podjęto próbę określenia znaczenia, jakie dla kształtowania detalu architektonicznego miała konstrukcja, symbolika oraz człowiek - twórca. Odniesiono się również do współczesności - dziś detal architektoniczny to często nie tylko element budynku, ale cały obiekt. Wzrasta odpowiedzialność architekta za kształtowaną przestrzeń - wolność wyboru wymaga ciągłego poszukiwania rozwiązań optymalnych.
EN
The article presents the role of detail in architecture, in context of historical and social determinants. Attempt was made to determine the significance of symbolism, building construction and the creator for the forma¬tion of architectural detail. Today, architectural detail is often not only a part of the building, but the whole object. Increasing responsibility for shaping the architecture space, freedom of choice requires a continuous search for optimal solutions.
EN
The aim of the article is to analyse the motif of an angel in the chosen texts in Polish and foreign literature, reproduce the image of the angel created in the researched texts and language and indicate the changes occuring in this image within the space of years. The introduction of angel symbolism on the space of centuries is the starting point here. The article shows the evolution of the stereotypical picture of the angel and ends with the criteria according to which the image in the texts has been created.
PL
Dzisiejszy dychotomiczny podział świata na kultury tradycyjne i nowoczesne jest podziałem trwałym. Stymulowany poprzez postęp cywilizacyjny dokonał się on w kulturze i przyjął w niej nie tylko w dziedzinie nauki i techniki, ale również w dziedzinie sztuki. Podział ten w sztuce można doskonale zobrazować zestawieniem kategorii znaku i symbolu. Znak panuje dziś niepodzielnie, a wobec symboli żywiona jest niechęć. Choć dawniej to właśnie symbole stanowiły metodę działań w sztuce. Poprzez symbole mogła się sztuka w ogóle objawić a religia wypowiedzieć w sposób bezpośredni. Teraz mamy do czynienia z kryzysem symbolu, a język symboliki, także w architekturze sakralnej, ginie bezpowrotnie. W tym też upatrywać należy chyba głównych przyczyn obecnego kryzysu architektury sakralnej. W referacie wskazuje się na potrzebę rehabilitacji tej uniwersalnej kategorii. Przedstawiono w skrócie historię recepcji symboliki chrześcijańskiej w architekturze świątyni. Ukazano konsekwencje eliminacji symboliki i uzasadniono potrzebę jej rehabilitacji i powrotu do sztuki.
EN
Nowadays there is a permanent and rigid dichotomy between the world of traditional and modern cultures. It was stimulated by the progress of civilization and emerged in the culture field not only in science and technology, but also in the art. The dichotomy can be perfectly exemplified by comparing categories of sign and symbol. Today the sign dominates while the symbols are ostracized. However, it was the symbols that were a method of acting in the art world. Through symbols the art could manifest itself and the religion could put its meaning into direct words. Today we deal with a crisis of the symbol and at the same time the language of symbolism, also in sacral architecture, is falling into oblivion. These appear to be the main reasons for the current crisis in sacral architecture. It is stated in the article that there is a need for rehabilitation of this universal category. A short history of perception of Christian symbolism in temple architecture was presented. There were also shown consequences of symbolism elimination and the need for its rehabilitation and for restoring it to the art.
13
Content available Stare i nowe symbole Wrocławia
54%
EN
This paper presents an over - view of the changes in the image of Wrocław (Poland) in the post-war period. The most important and permanent symbols of the city have been listed: Rynek (the Market Place), Ratusz (the City Hall), Ostrów Tumski with Cathedral, green areas and parks, Hala Stulecia. The survey from 2007 shows a big importance of immaterial values in perception of Wrocław, that is the aura of the city, pleasant people and unique history. The paper also tries to predict possible changes in the image of Wrocław in the future.
14
Content available The Image of the City or a City Icon?
54%
EN
The synthetic, graphical image of a city becomes a symbol, which makes it possible to identify in a second something that takes more time to process when read, similar to the coats of arms of old. A city, provided that its qualities are widely known and easily recognisable, starts to play the role of an icon – a symbol, infallibly associated with the cultural and economic offering that a visitor can find in it, becoming a modern image of it.
PL
Syntetyczny, graficzny obraz miasta staje się znakiem, po którym – jak niegdyś dzięki herbowi – rozpoznaje się w sekundzie to, z czym dogłębne zapoznanie się wymaga więcej czasu. Miasto, o ile jego walory są szeroko znane i łatwo rozpoznawalne, samo zaczyna odgrywać rolę „ikony” – symbolu, bezbłędnie kojarzącego się z ofertą kulturową i ekonomiczną, którą przybysz może w nim znaleźć i staje się jego współczesnym obrazem.
15
Content available Park pełen symboli
54%
16
Content available Юрий Кузнецов и Польша
51%
EN
This article analyses a translation of one of Adam Mickiewicz’s Sonnets from the Crimea made by Yuri Kouznetsov, a famous Russian poet. It is not incidental that some Polish toponyms coincide with personal names mentioned in Kouznetsov’s poetry. The author of the article examines the system of symbols that Kouznetsov resorts to in his texts concerning either Polish themes or stories. It is concluded that in one of his philosophical verses Kouznetsov proclaimed Polish and German culture to have messianic value.
17
51%
EN
The example of Mogila’a personal involvement in the cause of revival and reunification of Eastern Christianity in the Republic of Poland in the first half of the 17th century into one organism wins recognition among the supporters of the religious idea of unity. On the other hand, the methods that he used in the realization of his conception o f bringing the Churches together are an object of controversy among the Orthodox faithful. That is why today it is impossible to say univocally whether the Orthodox metropolitan can be a symbol of reconciliation.
EN
The article is devoted to analysis of symbols of money/ reach on examples of works by Jurij Andruchovych and Eugenija Kononenko. Traditionally, heroes oppose money/ reach and love, friendship, poetry creative etc. as two systems of moral values. But demonization of this symbols has ironic - not pathetic character.
19
Content available On solvability of some difference-discrete equations
51%
EN
Multidimensional difference equations in a discrete half-space are considered. Using the theory of periodic Riemann problems a general solution and solvability conditions in discrete Lebesgue spaces are obtained. Some statements of boundary value problems of discrete type are given.
EN
In the case of television images, and the meanings they carry, symbolic interaction mainly concernshuman communities. At the moment when signs and things do not match each other, when theimage, in this case – television, no longer reflects the truth about reality, participation in the space ofthe text and image becomes complex and difficult to read. In the new media space in which old andnew media collide, it becomes necessary to have specific skills in reading messages, ways of seeingand perceiving media images, and competences in various reception areas referred to as media literacy.The lack of time for ourselves makes it easy for television stations to influence our receivingpreferences and attitudes by means of the audiovisual productions they broadcast. A given image isalways associated with some social context which, in turn, has an impact on this image. A particulargroup of viewers brings specific interpretations and observations to a given image, thus influencingits meaning and impact. Carried out in terms of both hermeneutics and semiotics, the analysis andinterpretation of television visual representations will depend on the contexts taken from the life ofthe recipient.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.