Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Projektowanie zorientowane na użytkownika
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
XX
Artykuł przedstawia ideę odpowiedzialnego projektowania. Podstawową kwestią jest pytanie o element, który decyduje o tym, że pewne wymagania stawiane przez określone grupy odbiorców są potrzebami, inne zaś nie? Czy może być nim kategoria potrzeby? By odpowiedzieć na te pytania autorka wymienia pięć pojęć kryjących się pod terminem dizajn, szkicuje krótką historię pojęcia odpowiedzialnego dizajnu, wskazuje jego istotny element, jakim jest opozycja wobec projektowania komercyjnego, by dojść do paradoksu wpisanego w odpowiedzialne projektowanie. Paradoks, polega na tym, że wraz z negacją projektowania komercyjnego (który wyraźnie oddziela funkcję rzeczy od wyglądu), odpowiedzialny dizajn pozbawia się miary, pozwalającej odróżnić zaspokajanie potrzeb, przez określone funkcje przedmiotów od pozostałych wymagań odbiorców.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the idea of responsible design. The main issue is the question about an element, which decides if certain requirements made by a specific group of recipients are necessary or not. May it be a category of a need? In order to answer these questions, the author names five concepts hidden behind the term design, outlines a brief history of the notion of the responsible design, points out its essential element, that is its opposition towards the commercial design and finally reaches the paradox inscribed in the responsible designing. The paradox consists in that together with the negation of the commercial designing (which explicitly separates the function of an object from its external appearance), the responsible designing is deprived of a measure which would allow to distinguish the satisfaction of needs by specific functions of objects from the remaining needs of the receivers.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest analiza zjawiska starzenia się społeczeństwa, w kontekście wykorzystania go przez przedsiębiorstwa, które będą umiały stosować projektowanie uniwersalne. Do zebrania danych wykorzystywano obserwacje uczestniczące, które miały miejsce w trakcie tworzenia i testowania produktu uniwersalnego oraz prowadzenia działalności dydaktycznej na terenie Polski w latach 2003 - 2018. Największe szanse rozwoju mają przedsiębiorstwa z branży spożywczej i chemii gospodarczej przygotowujące swoje produkty w taki sposób, aby były one łatwe w obsłudze i czytelnie opisane. W tym celu przedsiębiorstwa powinny korzystać z wyników badań prowadzonych przez projektantów z wykorzystaniem symulatora odczuć wieku starczego, a ponadto stosować w procesie projektowym reguły projektowania uniwersalnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to analyse the issue of society's ageing in the context of it being used by businesses which will be able to adopt a universal design. Participant observations were used in order to gather data. They took place during the course of creating and testing a universal product as well as during educational activity in Poland in the years 2003 - 2018. The main conclusions of the conducted research state that companies from the food and domestic detergents industries, which prepare their products in a way that makes them easy to use and clearly labelled, have the biggest chance for the development. In order to do that, companies should use the results of the research conducted by designers, which involved the use of an old age simulator, and make use of the rules of the universal design in their design process. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono możliwość zastosowania analizy morfologicznej Zwicky'ego w projektowaniu ergonomicznym urządzeń wspomagających aktywność sportową osób z niepełnosprawnościami. Dla przykładu przeanalizowano wózki biegowe do maratonów, które w większości cechuje bardzo podobna forma. Dla wybranych alternatyw w ramach atrybutów przeanalizowano ich zalety i wady, co w kontekście projektowania ergonomicznego umożliwia odrzucenie nieakceptowanych rozwiązań. W analizowanym przykładzie, jako atrybuty istotne uznano następujące kategorie: Liczbę kół (Ai), Pozycję na siedzisku (Bj), Kierunek ustawienia pasażera wózka (Ck), Uchwyt na część ciała (Dl), Skrętność kół (Ei), Przenoszenie siły poprzez określoną część ciała (Fm). Ostatecznie wykazano, że nawet przy niewielkim wysiłku dla szeregu rozwiązań funkcjonujących niezmiennie można znaleźć ciekawe alternatywy. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the possibility of using Zwicky's morphological analysis in the ergonomic design of devices supporting sports activity of people with disabilities. As an example, running trolleys for marathons were analyzed, which in most cases have a very similar form. The advantages and disadvantages of the selected attributes have been analyzed for the selected alternatives, which in the context of ergonomic design makes it possible to reject an unacceptable solutions. In the analyzed example, the following categories were considered to be relevant attributes: Number of wheels (Ai), Position on the seat (Bj), Direction of the passenger's wheelchair position (Ck), Handle body part (Dl), Wheel steering (Ei), Power transmission through a specific part of the body (Fm). Finally, it was shown that even with a small effort for a number of solutions functioning invariably, interesting alternatives can be found. (original abstract)
XX
Minimalizm w życiu to droga do prostoty, "mniej znaczy więcej". Może więc Tiny House jest w jakimś stopniu rozwiązaniem na to, co nas otacza w architekturze? Początki Tiny Houses Movenent pojawiły się w Stanach zjednoczonych, ale obecnie rozwijają się one na całym świecie. Małe domy, ich coraz szersza gama, to nie tylko architektura, ale w coraz większym stopniu styl i filozofia życia. Każdy znajdzie coś dla siebie - domy z paczki, modułowe, kampery, chaty, domki podmiejskie i plomby architektoniczne. W artykule autor przedstawia początki minimalizmu, systematyzuje rodzaje Mini Domów oraz dokonuje ich oceny. Tiny House to życie poste oraz uporządkowane, jednak dla architekta na pewno zadanie (nie)minimalistyczne. To projektowe wyzwanie. (abstrakt oryginalny)
EN
Minimalism in our life is a way to simplicity, limiting unnecessary things, duties and activities in every area of our lives. "Less means more". So maybe Tiny House is somewhat a solution to what surrounds us in architecture? The beginnings of Tiny Houses Movenent appeared in the United States, but are currently developing all over the world. Small houses, their ever wider range, are not only architecture but increasingly the style and philosophy of life. Everyone will find something for himself. Package houses, modular houses, motorhomes, huts, suburban houses and architectural seals. Tiny House is a poste and orderly life, but definitely for architect is (not) minimalist. It is a design challenge. (original abstract)
XX
Na przełomie XX i XXI wieku w architekturze dało się zaobserwować pojawienie się nowej fali awangardy. Projektanci zaczęli tworzyć architekturę o niecodziennych formach, bazujących na skomplikowanej krzywoliniowej geometrii. Było to związane z przejściem od postmodernistycznej architektury sprzeczności i złożoności do architektury opierającej się na zgodnej płynności i ciągłości. Pierwsze podejście było charakterystyczne dla ostatniego wielkiego stylu architektury współczesnej - dekonstruktywizmu, opartego na filozofii fragmentaryzmu Jaques'a Derridy. Drugie podejście natomiast wywodzi się z myślenia Gillesa Deleuze, opisującego świat jako wynik płynnych procesów ciągłego stawania się. Oba podejścia cechuje jednak niezwykła złożoność, zarówno jeśli chodzi o warstwę genotypu, jak i fenotypu architektury. Wydawało się, że podobnie jak w formach generowanych w wyniku myślenia deleuzjańskiego, w metodologii i stylistyce architektury również zapanowała zupełna dowolność, a być może i chaos. Oprócz aspektu związanego z kształtowaniem samej formy architektonicznej, a więc formalnego, istnieje także aspekt programowy, powstały nieco wcześniej, bazujący na topologicznej logice płynności w odniesieniu do kształtowania programu funkcjonalnego obiektu architektonicznego. Ten ostatni, choć mniej atrakcyjny wizualnie, pozostaje niezwykle intrygujący, jeśli chodzi o proces powstawania architektury jako całości. Niniejszy artykuł stanowi próbę scharakteryzowania genezy oraz systematyki rozwoju podejścia topologicznego w aspekcie formalnym i programowym na przełomie XX i XXI wieku. (abstrakt oryginalny)
EN
At the turn of 20th and 21st century there was a new wave of architectural avantargde to be observed. Architects emerged, who have been creating architecture of extraordinary forms, based on complicated curviliniear geometry. It was connected with a transition from postmodern architecture of contradiction and complexity towards architecture based on consensual smoothness and continuity. First approach was characteristic for the last great contemporary architectural style - deconstructivism, based on the philosophy of fragmentation of Jaques Derrida. The second approach comes from thinking of Gilles Deleuze, who described the world as a result of fluid processes of continuous endless becoming. Both of the approaches however are characterized by enormous complexity, both in the architecture's genotype and the phenotype layers. It seemed, that similarly to the forms generated by deleuzian thinking, a complete freedom, or maybe even chaos, started to rule the methodology and stylistics in architecture. Besides the aspect connected with generation of form itself (formal aspect), there is also a program aspect, which emerged a little before the first one. It based in the topological logic of liquidity in respect to the creating of functional program of an architectural object. The latter, although less visually appealing, remains very intriguing, when considering the process of creating architecture as a whole. This article tries to characterize the genesis and systematics of the topological approach in the formal and program aspects in the XX / XXI century turn. (original abstract)
XX
Artykuł dotyczy zagadnienia projektowania i implementacji aplikacji mobilnych pełniących funkcję interaktywnych przewodników multimedialnych (e-przewodników) po atrakcjach turystycznych. Zaproponowano w nim autorską specyfikację procesu tworzenia e-przewodników opracowaną w związku z realizacją projektu BalticMuseums: Love IT!, zmierzającego do przygotowania i wdrożenia opartych na e-przewodnikach tras zwiedzania wielu atrakcji turystycznych, różnego typu, na obszarze Południowego Bałtyku. Przyjmując, że sami zwiedzający mogą najlepiej doradzić w takim projektowaniu i implementacji e-przewodników, by rezultat końcowy spełniał ich oczekiwania, za podstawę metodyczną proponowanego procesu przyjęto projektowanie zorientowane na użytkownika. W artykule opisano podstawy wybranego podejścia, przedstawiono wynikające ze specyfiki projektu założenia, które uwzględniono przy formułowaniu proponowanego procesu, a przede wszystkim opisano jego etapy i wykazano jego zgodność z przyjętą podstawą metodyczną. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper addresses the issue of design and development of mobile apps providing the functionality of interactive multimedia guides (e-guides) for tourist attractions. It proposes a new specification of the e-guide development process, designed within the framework of the BalticMuseums: Love IT! project aimed at designing and implementing e-guide-based tours in a number of diverse tourist attractions of the South Baltic area. Assuming that it is the visitors themselves that can help best in such design and development of e-guides that the final result meets the visitors' expectations, the proposed process has been based on the user-centered design methodology. The paper describes the basics of the chosen approach, presents the assumptions which affected formulation of the proposed process, and, most of all, defines its stages as well as demonstrates its compliance with the adopted methodological approach. (original abstract)
EN
Reflecting on the topic "Individuals, Society, State in changing Economic Circumstances" there is no way around the developments surrounding the Internet and more precisely, the social media developments of the so-called Web 2.0. The term "Web 2.0" is commonly associated with web applications that facilitate interactive information sharing, interoperability, user-centered design and collaboration on the World Wide Web. Although the term suggests a new version of the World Wide Web, it does not refer to an update to any technical specifications, but rather to cumulative changes in the way software developers and end users use the Web. In 2006, TIME magazine honored the masses of users who were participating in content creation on social networks, blogs, wikis, and media sharing sites by awarding, "You" as TIME magazine's Person of the Year. The cover story author Lev Grossman explains: "It's a story about community and collaboration on a scale never seen before. It's about the cosmic compendium of knowledge Wikipedia and the million-channel people's network YouTube and the online metropolis MySpace. It's about the many wresting power from the few and helping one another for nothing, and how that will not only change the world, but also change the way the world changes". (fragment of text)
XX
Artykuł przedstawia ewolucję pojęcia użyteczności - jego rozwój i istotne przeobrażanie się podyktowane przejściem drogi od bycia przedmiotem akademickiej aktywności do stania się istotnym elementem polityki biznesowej firm chcących być konkurencyjnymi. Poprzez przegląd różnych modeli tworzenia produktów IT autorka obrazuje, jak się zmienia biznesowe podejście do roli i miejsca użytkownika oraz badań użyteczności. W artykule skupiono uwagę na najbardziej optymalnym modelu zapewniającym użytkownikowi wpływ na tworzenie produktu na każdym etapie jego powstawania, jakim jest projektowanie zorientowane na użytkownika. Ukazano, jak wyszczególnione aspekty i wyzwania czynią z projektowania zorientowanego na użytkownika filozofię budowania produktów o dużym prawdopodobieństwie rynkowego sukcesu.(abstrakt oryginalny)
EN
This article presents the evolution of the concept of utility - its development and significant transformation dictated by the transition from being a subject of academic activities to become an important element of business politics of firms wanting to be competitive. Through a review of various models of IT products formation the author illustrates how business approach changes to the role and place of the user and service tests. The article focuses on the most optimal model, providing the user with an impact on product formation on its every stage, which is a user oriented design. It is shown how detailed aspects and challenges make the philosophy of creating products with a high probability of market success from the user oriented design.(original abstract)
9
Content available remote Usability Testing in Web Development Life Cycle
84%
EN
The article aims to investigate the current state of art in the field of user-centered design and user experience (UX) evaluation techniques. We analyzed the articles and the used methods, and classified them according to their purpose and the appropriate phase of the web development life cycle (WDLC). Further analysis revealed that awareness of importance and benefits of evaluating user experience among both scientists and practitioners differs according to the development cycle phase (planning, prototyping, building/ developing, maintaining). The vast majority of papers concerned the development or maintaining phase. Most methods applicable in the development phase are also suitable for maintaining and optimizing interfaces. There is a scarcity of articles concerning pre-development phases. The role of evaluating UX as early as possible in creating user centered computer systems is underestimated. (original abstract)
XX
Artykuł opisuje genezę podjęcia tematu podnoszenia kompetencji planistycz-nych w społecznościach lokalnych w celu eliminacji przepaści komunikacyj-nych oraz wzmocnienia nastawienia obywatelskiego. Przedstawia również tezę, że innowacja w tej materii wymaga nowych technik planowania partycypacyj-nego, jak na przykład opisanego tutaj modelu mentoringu urbanistycznego. Opisując inklinacje podjęcia projektu o nazwie "Quo Vadis Gdansk? Miesz-kańcy planują swoje miasto" artykuł systematyzuje także wiedzę o podobnych praktykach za granicą i dokumentuje rozwój autorskiej metody zawierającej implementację dydaktyki w procesie przeprowadzania badań naukowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The article describes the genesis of undertaking the subject that was real-ized as part of the QV project. It systematizes the knowledge on similar foreign practices which combine development of planning competencies, in the context of strengthening the participatory planning. Against this background, the paper documents the local activities of the research team, on one side, by illustrating the process of forming a new model of planning, and on the other, by showing development of the method involving incorporation of didactics into the pro-cess of implementing scientific studies.(fragment of text)
XX
W artykule przedstawiono zagadnienie stosowania naturalnych, tradycyjnych materiałów, jako ważnego składnika ekologicznego projektowania wnętrz. Ukazano zagrożenia, ale także szanse wynikające z globalizacji i procesów z nią związanych (w kontekście współczesnego projektowania). Lokalne surowce od wieków stosowane były w wyposażaniu pomieszczeń i budowały ich tożsamość. Jednakże globalizacja spowodowała - z jednej strony odejście od tej tradycji, a z drugiej - identyfikację problemu i nurty przeciwstawne, kładące nacisk na powrót do stosowania rodzimych rozwiązań. Ponieważ nie każdy naturalny czy lokalny materiał jest ekologiczny, określono także kryteria oceny materiałów z punktu widzenia ekologii. Przeanalizowane zostały następujące grupy materiałów: drewno, kamień, materiały drewnopochodne, (jak korek, papier, tektura) i inne materiały pochodzenia roślinnego (m.in. bambus oraz inne trawy, wiklina, rattan, liście palmowe, trawa morska, sizal, kokos, sznurek, itp.), ceramikę (jak cegła, płytki ceramiczne, tradycyjne cotto), naturalne tynki na bazie wapna gliny czy gipsu, tkaniny pochodzenia naturalnego (wełna, bawełna, len, jedwab, itp.), szkło, a także metale. Wy-mienione materiały, przy przestrzeganiu ekologicznych standardów w procesie ich pozyskiwania i przetwarzania, zastosowane we współczesnej formie, dają nową jakość w nowoczesnych wnętrzach, są przyjazne dla otoczenia i użytkownika. Dlatego przed-stawione zostały też przykłady ich innowacyjnego zastosowania. W artykule wykazano, że powrót do tradycyjnych, lokalnych materiałów, przy zachowaniu współczesnych standardów i wykorzystaniu najnowszych technologii są jednym z istotnych sposobów projektowania ekologicznego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the problem of natural, traditional materials, as an important component of sustainable, ecological interior design. The threats, but also opportunities resulting from globalization and related processes are presented in the context of contemporary design. Local raw materials, that have been used in furnishing rooms for centuries, have built their identity. However, globalization and a number of processes connected with it caused, on the one hand, a move away from this tradition, and on the other hand, identification of the problem and opposing trends, emphasizing the return to the use of native solutions. Since not every natural or local material is ecological, criteria for assessing the materials from an ecological point of view have also been defined. Examined were the following groups of materials: wood, stone, wood-based materials, (such as Cork, paper, cardboard) and other materials of vegetable origin (like bamboo and other grass, wicker, rattan, palm leaves, coconut, etc.), ceramics (such as brick, ceramic tiles, traditional cotto, etc.), natural plasters based on lime or gypsum, fabrics of natural origin (such as wool, cotton, flax, silk, etc.), glass, and metals. These materials, while respecting ecological standard in the process of their production and treatment, used in a modern form, give a new quality in modern interiors, are friendly to the environment and the user. Therefore, the examples of their innovative application in interior design were presented. The article shows that the return to traditional, local materials, while maintaining modern standards and using the most advanced technologies are one of the important ways of ecological design. (original abstract)
XX
Prototypowanie i druk 3D mogą z powodzeniem wspierać procesy oparte na metodzie design thinking, w których tak istotne jest częste testowanie prototypów w kolejnych wariantach. Dobrze dobrany, interdyscyplinarny zespół, wyposażony w drukarkę 3D jest w stanie znacznie szybciej nadawać życie swoim projektom i sprawdzać ich działanie. Zaoszczędzony czas i pieniądze można przeznaczyć na dalsze testy i udoskonalanie finalnego produktu. (fragment tekstu)
XX
W miarę, jak społeczeństwo staje się coraz bardziej dostatnie i zamożne, estetyka przestrzeni miejskiej staje się dla nas coraz ważniejszym tematem. Rosną także nasze oczekiwania, aby właściciele punktów handlowych i usługowych lepiej projektowali swoje szyldy, reklamy czy witryny, w tym także internetowe. Dotyczy to właściwie wszystkich branż; od spożywczej, po zoologiczne sklepy, na usługach pogrzebowych kończąc. Firma Mastercard z powodzeniem wsparła takie inicjatywy, proponując markom narzędzie w postaci platformy Dobry Znak. (abstrakt autora)
XX
Dwie panie mając wspólną wizję zapragnęły stworzyć markę z kategorii home decor. Główne założenia co do produktów, które miały być sygnowane nową marką, dotyczyły prostoty designu i naturalności materiałów wykorzystanych do ich wykonania. Aby jednak ująć tę wizję w konkretne ramy, należało zbudować spójną strategię marki i komunikacji oraz nadać jej wyrazistą tożsamość. Tym zajęła się z powodzeniem agencja strategiczno-kreatywna BE7. (abstrakt autora)
XX
W marketingu odpowiedzi na pytanie "dlaczego?" to fundament tworzenia doświadczeń konsumentów, które mają solidne podstawy i rzeczywiście trafiają do klienta. Pytanie to w swej prostocie nie przewiduje odpowiedzi w postaci górnolotnych wizji czy tłumaczenia misji firmy/marki, ale dotyczy konkretów sprawdzających się na wielu poziomach. Wnioski i konkluzje sformułowane na tak zadane pytania; dlaczego firma istnieje i dlaczego odbiorca winien być nią zainteresowany, wreszcie czemu służy praca nad customer experience, ma być właśnie wyzwaniem i inspiracją dla marketerów. (abstrakt autora)
XX
Dla internautów kluczową sprawą jest wygodna i efektywna wyszukiwarka. A także search experience, czyli ogólne doświadczenie wyszukiwania. Nadrzędna jest w tym wypadku dobra widoczność wyszukiwarki, dzięki której można oszczędzając czas skorzystać z niej od razu. Coraz więcej bowiem klientów nie chce poświęcać dużo czasu na przeglądanie ofert sklepów. Wyszukiwarka, która skupia najsilniejsze intencje zakupowe ma 2-3 razy wyższą możliwość konwersji, która bezpośrednio przekłada się na ścieżki zakupowe. Nie bez znaczenia jest też raczkujące na razie wyszukiwanie głosowe. (abstrakt autora)
XX
Agencja i klient zawsze i w każdych warunkach potrzebują traktowania się wzajemnie w sposób partnerski. A do tego potrzeba dużo komunikacji i to obustronnej. Istotną rzeczą jest także, aby obie strony jak najwcześniej zdały sobie sprawę, że grają tak naprawdę do jednej bramki. Punktem wyjścia do dobrej współpracy jest choćby brief, a pierwsze wrażenie robi się przecież tylko raz. Dlatego tak ważną sprawą jest zadbanie o jego należytą jakość. (abstrakt autora)
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.