Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 123

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  liofilizacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Liofilizacja łączy w sobie osiągnięcia biochemii, chemii, biologii oraz fizyki. Suszenie sublimacyjne jest sposobem usuwania wody z żywności, który zapewnia prawie idealne zachowanie właściwości chemicznych, biologicznych i fizycznych naturalnych surowców. Mała zawartość wody sprzyja długotrwałemu przechowywaniu żywności liofilizowanej. Wysokie koszty ograniczają szersze zastosowanie liofilizacji w przemyśle spożywczym. Krucha i stabilna struktura, stabilność barwy, zachowanie objętości i struktury oraz duża szybkość i stopień rehydratacji zapewniają dużą atrakcyjność suszonej liofillizacyjnie żywności w produktach typu instant.
EN
Lyophilization is a dehydration process that successfully combines achievements in the area of biochemistry, chemistry, biology and physics. Freeze-drying allows the frozen water in the food product to sublime directly from the solid phase to gas, thus preserving the chemical, biological and physical properties of natural raw materials. A low water content contributes to long-term storage of lyophilized foodstuffs. High costs of the freeze-drying process limit its wide-scale application in the food industry. Freeze-dried instant products are more attractive to consumers due to their tender and stable structure, color stability, the possibility to maintain the original volume and texture as well as a fast rate and high degree of rehydratation.
PL
Wzbogacanie suszy z owoców w bioskładniki podczas wstępnego odwadniania osmotycznego jest nowym sposobem uatrakcyjniania owocowych produktów suszonych. Umożliwia projektowanie produktów o pożądanych właściwościach, takich jak barwa, smak, zawartość bioskładników, z pominięciem utrwalania chemicznymi środkami konserwującymi. Susze otrzymane metodą hybrydową z efektem puffingu oceniono wyżej niż susze liofilizowane. Dodatek soków, zwłaszcza koncentratu soku aroniowego, do roztworu sacharozy wpływał na zwiększenie zawartości związków polifenolowych w odwadnianych owocach. Poprzedzając proces suszenia odwadnianiem w roztworze sacharozy, częściowo zastąpionej sokiem z owoców jagodowych, uzyskiwano znaczące zwiększenie zawartości antocyjanów, a w przypadku soku aroniowego nawet 13-krotne. Wykorzystanie metody konwekcyjno-mikrofalowo-próżniowej stanowi alternatywę dla liofilizacji. Proces ten jest bardziej ekonomiczy, głównie ze względu na czas trwania, umożliwia także uzyskanie suszu o podobnej lub wyższej jakości.
EN
Enrichment of dried fruit during osmotic pre-treatment is a new way of enhancing the attractiveness of dried fruit products. It creates the opportunities for designing the products with desired properties, such as colour, taste, the contents of bio-components, without chemical preservation. Dried fruit, as obtained by hybrid drying method with “puffing" effect were assessed higher than freeze-dried fruit. The addition of juices, especially chokeberry juice concentrate, to the sucrose solution protected the contents of polyphenolic compounds. A partial replacement of sucrose solution by berry fruit juice during osmotic dehydration prior drying caused a significant anthocyanins' content increase, up to 13-fold higher. Hybrid way (convective-microwave-vacuum) drying with "puffing" effect is a good alternative to freeze-drying The process is more economical, mainly due to the duration and also allows to obtain similar or higher quality dried fruits.
PL
Celem przeprowadzonych badań była ocena sensoryczna i spektralna wyrobów spirytusowych typu: wódka, gin, whisky oraz brandy poddanych procesowi liofilizacji. Zamrożone próbki (-80 °C) poddawano liofilizacji w liofilizatorze ALPHA1-4 LDC-1m firmy Christ. Proces prowadzono przy stałych parametrach: ciśnienie 63 Pa, ciśnienie bezpieczeństwa 103 Pa, czas 1,5 h. Przeprowadzono analizę sensoryczną metodą profilowania z wykorzystaniem jednobiegunowych skal kategorii. Zarejestrowano widma w podczerwieni otrzymanych liofilizatów techniką transmisyjną w filmie przy użyciu płytek wykonanych z kryształów KRS w zakresie spektralnym 4000 - 370 cm⁻¹. Dane spektralne analizowano wykorzystując moduł analizy dyskryminacyjnej w programie OMNIC 8. Przy zastosowanych parametrach procesu w pierwszej kolejności parował etanol, co skutkowało otrzymaniem mieszanin bezalkoholowych. Proces liofilizacji może być więc łagodnym sposobem pozbywania się etanolu i wody z mieszaniny z zachowaniem innych ważnych składników, takich jak: barwniki, substancje smakowe czy aromaty.
EN
The objective of this study was the sensory and spectral assessment of spirits beverages, such as vodka, gin, whisky, and brandy that underwent a process of lyophilisation. Freezed samples of spirit beverages (-80 ºC) were lyophilized in an ALPHA1-4 LDC-1m (Christ company) lyophilizator. The process parameters were constant, i.e.: pressure: 63 Pa; safety pressure: 103 Pa; time: 1.5 h. The sensory analysis was conducted using a profiling method with uni-polar category scale. Infrared spectra of freeze-dried liquid materials were registered by a transmittance method with the use of KRS crystal plates in the classic spec tral range of 4000 - 370 cm⁻¹. The spectral data were analyzed by a discriminant analysis module of the Omnic 8 software. With the process parameters applied, ethanol was the first to evaporate and, therefore, the obtained mixtures were alcohol-free. Thus, the lyophilisation process can be a gentle way to remove ethanol and water from a mixture and, at the same time, to save other important ingredients, such as dyes, flavours, or aromas.
11
60%
PL
Praca zawiera wyniki badań właściwości farmaceutycznych emulsji pierwotnych, do receptury których wprowadzono lecytynę. Na podstawie badań wykazano, że istnieje możliwość zmiany wartości lepkości emulsji pierwotnej bez konieczności zmiany jej składu. Ma to ogromne znaczenie ze względu na fakt, iż lepkość emulsji determinuje porowatość struktury emulsji suchej, a ta jej najważniejszą cechę - czas rozpadu. Dla badanego zakresu stężeń nic udało się uzyskać stabilnych emulsji suchych metodą liofilizacji.
EN
The aim of this work was to describe properties of primary pharmaceutical emulsions containing lccithin. The studies have shown that it was possible to change viscosity of primary emulsion without changing its composition. This is important due to the fact that viscosity of emulsion determines dry emulsion porosity and its most important feature disintegration time. For this recipe of emulsion it was not possible to obtain stable lyophilized dry emulsion.
PL
Celem badań była ocena wpływu sonifikacji na różnych etapach przemian poubojowych na przebieg procesu liofilizacji mięsa wołowego. Mięso suszono sublimacyjnie w liofilizatorze typu Alpha 1 - 4 z jednostronnym, kontaktowym dostarczeniem ciepła. Na podstawie uzyskanych wyników wyznaczono krzywe szybkości suszenia przedstawiające kinetykę suszenia w układzie: szybkość suszenia -zawartość wody w mięsie. Oznaczenia szybkości suszenia wykonane po 24 48 i 96 godz. od uboju wykazały, iż najwyższą dynamiką ubytku wody charakteryzowała się próba U25. Można przypuszczać, że w wyniku obróbki ultradźwiękowej nastąpiły zmiany histologiczno -strukturalne w obrębie białek miofibrylarnych i innych struktur komórki mięśniowej, które zmieniają układ woda - substancje biologiczne włókienka mięśniowego.
EN
The aim of the paper is an assessment of sonification at various stages of post-slaughter transformations on the course of liofilization of beef. Meet was dried using subimation in a liofilizator Alpha 1 - 4 with one-sided contact heat input. On the basis of the obtained results, curves of drying speed presenting the drying kinetics in the relation between drying speed and water content in meat were determined. Drying speed read after 24, 48 and 96 hours from slaughter indicated that the test U25 had highest water loss. It can be assumed that in result of ultrasound treatment histological-cum-structural changes took place within microfibrilar proteins and other structures of a muscle cell which change the relation between water and biological substance of a muscle fibril.
PL
Zastosowanie polioli do odwadniania osmotycznego owoców na etapie obrobki wstępnej oraz odpowiedniej metody suszenia może być wykorzystywane do kreowania produktów o wysokich walorach odżywczych, sensorycznych oraz funkcjonalnych. Suszenie hybrydowe, będąc połączeniem kilku zabiegów, np. suszenia konwekcyjnego i mikrofalowo-próżniowego, zyskuje coraz większe zainteresowanie. Zastosowanie tej techniki po wstępnej obróbce osmotycznej pozwala wytwarzać susze wysokiej jakości pod względem barwy, smaku i struktury. Takie rozwiązanie stanowi alternatywę dla kosztownego procesu liofilizacji. Poliole, ksylitol oraz erytrytol, mogą być wykorzystywane jako substancje alternatywne do odwadniania osmotycznego tkanki roślinnej.
EN
The use of polyols for the osmotic dehydration of fruit at the pre-treatment stage and the appropriate drying method can be used to create products with high nutritional, sensory and functional qualities. Hybrid drying, being a combination of several treatments, is getting more popular. It is a combination of several treatments. This article presents this technique by combining convection drying with microwave-vacuum drying. The use of hybrid drying after the osmotic treatment allows to shape high quality dried fruit in terms of colour, taste and structure. This solution is an alternative to the expensive freeze-drying process. It was also found that polyols, xylitol and erythritol, may be used as alternatives to the dehydration of osmotic plant tissue.
PL
Określono fizyczne parametry liofilizacji roztworów hydrolizatów białka o różnym stężeniu oraz cechy fizyczne i stan mikrobiologiczny zliofilizowanych hydrolizatów. Badania mikrobiologiczne wykazały, że liofilizacja zabezpieczała przed wzrostem bakterii w hydrolizatach przechowywanych przez 60 lub 100 dni w temperaturze 4°C lub 22°C. Zahamowanie wzrostu bakterii w hydrolizacie niezliofilizowanym można było uzyskać tylko przy przechowywaniu go w temperaturze -20°C.
EN
The investigations were conducted with using aquatic hydrolysate of protein 5%, 10%, 20% and 50%. Starting product to prepare solutions with different concentrations, exposed on lyophilisation was pork gelatin (Polonaise, Belgium). The aim of investigations was to determine on effect of lyophilization process on the microbiological and physico-chemistral stability of protein hydrolisate. Physical parameters of lyophilization of protein hydrolysate solutions of different concentrations and physical properties of the lyophilized hydrolysates were determined. Microbiological analysis demonstrated that lyophilization protected the hydrolysates stored at 4°C and 22°C for 60 or 100 days against bacterial contamination. On the other hand, the inhibition of the bacterial multiplication in non- lyophilized hydrolysates was obtained only during storage at -20°C. A proper structure and good dissolubility of the lyophilizated of preparation were obtained for 5%, 10% and 20% hydrolisate and for of the maximum kinematical viscosity 2,923 mm2/s.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.