Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 259

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Slask
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
EN
Various orogenic deformation, land subsidence, the creation of flood plains, the initiation of slide processes, mining shocks, the problem of managing mining debris and storing a considerable fraction of mining debris on land surface in the form of heaps all these reflect the irreversible environmental degradation caused by mining. The mining industry devotes much attention to controlling the damage from coal mining and it is legally obliged to counteract those adverse effects. Great financial means are allocated to it, in recent years amounting to 2.5 per cent of exploitation costs. However, environmental degradation has not been brought under control and is extraordinary harmful.
PL
Przejawami nieodwracalnej degradacji środowiska eksploatacją górniczą są różnego rodzaju deformacje górotworu, jak osiadanie powierzchni, postawanie zalewisk, uruchamianie procesów osuwiskowych, wstrząsy górnicze, zagospodarowanie odpadów górniczych, konieczność składowania znacznej ich części na powierzchni w formie zwałowisk. Przemysł górniczy poświęca dużo uwagi ograniczeniu szkód górniczych i prawnie jest zobowiązany do usuwania ich szkodliwych skutków. Przeznacza na to bardzo duże środki finansowe, które w ostatnich latach stanowią już 2,5 proc. kosztów wydobycia. Mimo to degradacja środowiska nie została zahamowana i jest niezwykle uciążliwa.
EN
Frequency of human parasites in selected populations of Silesian region. Epidemiological evaluation of the most frequent human parasitoses in the group of children at age of seven years, in adult patients and in group of Polish citizens coming back from tropics between 1999-2003 was performed. All examined people were Silesian region inhabitants. The biggest average infection prevalence in children from all examined years concerned Enterobius vermicularis, in adult - Giardia intestinalis, while in group of population coming back from tropics - Entamoeba histolytica-like. High percentage of anti-Toxocara canis and Toxoplasma gondii antibodies presence can result from non randomly study group recruitment.
EN
In spite of changes. Silesia is in a very difficult environmental situation. It is said to be on the verge of ruin. Under these circumstances, the simplest way to improve the existing situation would be to give Silesia preferential status. The Katowice Voivode is convinced that systemic regulation will be a better solution, both in the interest of the Polish economy and in the interest of Silesia itself.
PL
Mimo zmian, Śląsk z punktu widzenia ekologicznego w dalszym ciągu jest w bardzo trudnej sytuacji. Mówi się, że jest w zapaści. Najprostszym rozwiązaniem w tej sytuacji byłoby przyznanie dla Śląska specjalnych preferencji na poprawę istniejącego stanu. Wojewoda katowicki jest przekonany, że lepszym rozwiązaniem będzie uregulowanie systemowe — tak w interesie gospodarki krajowej, jak i samego Śląska.
20
75%
PL
Celem pracy jest diagnoza bazy materialnej do zajęć ruchowych oraz sposobu realizacji tych zajęć w przedszkolach śląskich. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Materiał stanowią wyniki badań 30 śląskich placówek przedszkolnych. Wyposażenie placówek przedszkolnych oceniono metodą obserwacji, uwzględniając rodzaje ćwiczeń, do których mogą być wykorzystane urządzenia i sprzęt sportowy. Oceny realizacji zajęć ruchowych w przedszkolu dokonano w oparciu o autorski kwestionariusz ankiety, który został skierowany do nauczycieli i dyrektorów przedszkoli. Do analizy zakwalifikowano 60 kwestionariuszy wypełnionych przez nauczycieli, 30 kwestionariuszy wypełnionych przez dyrektorów oraz 30 arkuszy obserwacji. Badania wykazały, iż w śląskich placówkach przedszkolnych organizowane są różne formy zajęć ruchowych, przy czym baza materialna do realizacji tych zajęć jest bardzo słaba. Uzyskane wyniki badań świadczą o ograniczonej częstotliwości zajęć ruchowych, zbyt krótkim czasie ich trwania, braku strojów gimnastycznych dzieci, korzystaniu ze starych przewodników metodycznych, a przede wszystkim o rzadkim wykorzystywaniu przyrządów i urządzeń sportowych. Nie sprzyja to stymulowaniu rozwoju fizycznego i motorycznego dzieci.
EN
The aim of the study is to diagnose the conditions and implementation of physical activities in nursery schools. Thirty Silesian nursery schools were examined including equipment in pre rated taking into account the types of exercises, which can be used in devices and sport equipment. Assessment of the implementation exercise classes in nursery schools was based on the original questionnaire, which was sent to the teacher and the director of the nursery school. For the analysis were qualified 60 questionnaires filled by teachers and 30 filled by directors and 30 observation cards. Studies have shown that in the Silesian nursery school are organized various forms of physical activities, while material resources to carry out these activities is very poor. The research results indicate reduced frequency of physical activities, too short its duration, lack of gym clothes children, the use of the old methodological guides and, above all, a rare use of instruments and sport facilities. This is not conducive, stimulating physical and motor development of children.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.