Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 921

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rekultywacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia koncepcje oceny efektów rekultywacji wysypisk odpadów komunalnych. Zaproponowana procedura uwzględnia zróżnicowane warunki rzeczywiste i obejmuje propozycje wytycznych w zakresie koniecznych analiz chemicznych. Przykładowa ocena efektów rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych w Lipinach Starych koło Wołomina została wykonana zgodnie z przedstawioną procedurą.
EN
The paper presents the idea how to estimate the results of the process of municipal waste disposal sites reclamation. The proposed procedures differ according to different situations which take place in reality. The proposals of necessary chemical analysis and the framework of the estimation as a document are included. To present the procedure the estimation of reclamation of the municipal waste disposl site in Lipiny Stare near Wołomin is also included.
PL
Podjęto próbę usystematyzowania rodzaju i zakresu prac rolnego i leśnego kierunku rekultywacji, przyjmując trzy fazy rekultywacji: przygotowawczą, podstawową (techniczną) i szczegółową (biologiczną). Rekultywacja przygotowawcza ma na celu ustalenie (zakresu) rekultywacji oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Podstawowa polega na kształtowaniu rzeźby terenu, uregulowaniu warunków hydrogeologicznych, odtwarzaniu gleb, separacji utworów toksycznych oraz budowie i odbudowie dróg, ścieżek. W trakcie rekultywacji szczegółowej wykonywane są zabiegi mające na celu zapoczątkowanie procesów glebotwórczych poprzez zabiegi agrotechniczne. Analiza prac rekultywacyjnych wykazała, że rodzaj prac, dla obu analizowanych kierunków, jest taki sam. Zakres prac fazy przygotowawczej jest także jednakowy dla obu kierunków, a w przypadku rekultywacji technicznej i biologicznej różni się w zależności od kierunku, stanu zdegradowania jak i grupy rekultywowanego obiektu.
EN
In the paper attempted to systematize type and scope of reclamation works for direction agricultural and forest. Assumed three phases of reclamation: preliminary, technical and biological. Preliminary reclamation has to establish reclamation direction and execution of project-estimate documentation. Technical reclamation consists in the shaping of the terrain, regulation of the hydrogeological conditions, reproduction of the soil, separation of toxic soil formations and the construction and reconstruction of roads, paths. During biological reclamation are performed forms of handling which are aimed at initiate soil-forming processes through agrotechnical measures. Analysis of the type and scope of reclamation works has shown that the type of works, for both analyzed directions is the same. The scope of works of preliminary reclamation is also the same for both directions. However, in the case of technical and biological reclamation scope of works differs depending on reclamation direction, the state of degraded and group of reclaimed object.
PL
Osady z biologicznego oczyszczania bytowo - gospodarczych (miejskich i wiejskich) i przemysłowych (zwłaszcza przetwórstwa rolno-spożywczego) ścieków obfitują w glebotwórczą (próchniczotwórcza) substancję organiczną i mineralne składniki pokarmowe roślin.
PL
Wieloletnie badania IOŚ dotyczące właściwości oraz gospodarki krajowych osadów ściekowych dowiodły, że nie prowadzi się ewidencji wykorzystania i unieszkodliwiania osadów w miejskich oczyszczalniach ścieków, a dotychczasowe sposoby wprowadzania osadów do gleb nie podlegają kontroli sanitarnej [5].
PL
Przedstawiono koncepcje I sposób zagospodarowania terenów likwidowanej kopalni bazaltu Uniegoszcz. W koncepcji uwzględniono uwarunkowania geograficzne, przyrodniczej społeczne powiatu lubańskiego i na tej podstawie zaproponowano przyrodnicza formę zagospodarowania wyrobiska poeksploatacyjnego z ochrona prawną w formie użytku ekologicznego i stanowiska dokumentacyjnego.
EN
A conception and a way of developing of liquidated basalt mine Uniegoszcz area was shown. In this conception geographical, natural and social conditions of Lubań district were taken into account and on this ground there was suggested the natural form of use the void after exploitation with legal protection as an ecological Greenland and stand for specification.
PL
Referat dotyczy rekultywacji zwałowiska zewnętrznego w KWB TURÓW. Charakteryzuje pierwsze prace rekultywacyjne z lat 60-tych oraz obecnie wykonywane zabiegi. O skali wykonywanych prac świadczy zrekultywowanie 1669 ha z 2175 ha ogólnej powierzchni zwałowiska. Szczegółowo przedstawiona została istota funkcjonowania systemu hydrotechnicznego oraz jego rola w procesie rekultywacji. Omówione są efekty prowadzonych działań i wpływ na środowisko, co ma szczególne znacznie z uwagi na przygraniczne położenie kopalni.
EN
This article describes the process of the recultivation of the external dumping area in the Turów mine. It shows the first recultivation efforts made in the sixties and recently made works concerned with land reclamation. The external dump of the Turów mine currently occupies the area of ca 2175 ha. From this amount around 1669 ha there is a recultivation area. This paper briefly describes the main elements of the hydrotechnical system (a system of reservoirs and other hydrotechnical devices) and it's role in the land reclamation process. Shown in this article will be the effects of this activity and it's influence on the surroundining area. This influence ie seally important because of location of the mine. The Turów mine is located at the junction of the territories of there states: Czech republic, Germany and Poland.
PL
30 czerwca 2004 r. upłynął termin przewidziany w tzw. ustawie wprowadzającej (ustawa z 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw - DzU nr 100, poz. 1085 ze zm.) na przedkładanie zgłoszeń pozwalających uniknąć obowiązku rekultywacji gruntów zanieczyszczonych przed ich nabyciem przez inne podmioty.
PL
Stworzenie warunków i mechanizmów dla zagospodarowania terenów zdegradowanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju stanowi główny cel Programu Rządowego dla Terenów poprzemysłowych. Przeszkodą, na jaką napotyka się przy rozpoczęciu długofalowej polityki w zakresie rekultywacji terenów zdegradowanych jest brak wiarygodnej i pełnej wiedzy o tych terenach oraz ich oddziaływaniu na środowisko. Dla określenia możliwości i kierunków wykorzystywania terenów zdegradowanych, niezbędna jest ich szczegółowa inwentaryzacja oraz zebranie o nich wszelkich dostępnych danych umożliwiających ich charakterystykę. Działania takie pozwolą na powstanie szczegółowej dokumentacji terenów zdegradowanych, przede wszystkim na etapie planowania przestrzennego, która może stanowić podstawę dla sporządzenia realnych planów wykorzystania takich terenów w przyszłości. Celem nadrzędnym kompleksowego zagospodarowania terenów poprzemysłowych jest proces przywracania ładu przestrzennego i stanu równowagi pomiędzy obszarem przekształconym a jego otoczeniem. Ogromną rolę w tym procesie odgrywa proces oceny oddziaływania tego obszaru na poszczególne komponenty' środowiska przyrodniczego i zdrowie ludzi. Planowanie przestrzenne jest potencjalnie podstawowym narzędziem pozwalającym określić akceptowane ekonomicznie, społecznie i środowiskowo działania zmierzające do przekształcenia i zagospodarowania przestrzennego terenów zdegradowanych.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono plony roślin uprawianych w doświadczeniu założonym na terenie poeksploatacyjnym kruszywa budowlanego. Okazało się, że najbardziej przydatną dla tych warunków jest żyto ozime. Korzystnie działało pogłębienie orki. Wzrastające nawożenie mineralne wysoce istotnie różnicowało plony ziarna żyta.
PL
Przedstawiono problem sporządzenia opinii o stopniu ograniczenia wartości użytkowej gruntów na podstawie przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zagadnienie analizowano na przykładzie terenów po eksploatacji surowców ilastych. Poddano pod dyskusję zasadność wykonywania takiej opinii dla nieużytków pogórniczych. Ustawa nie reguluje zakresu merytorycznego opinii, stąd zaproponowano jej treść oraz zakres wykonania. Opinia została sporządzona w celu uzasadnienia zmiany decyzji o kierunku rekultywacji. Zmiana ta może się przyczynić do szybkiego przywrócenia wartości użytkowych zdewastowanym gruntom. Analizowany obiekt pogórniczy cechowała skomplikowana sytuacja formalna i własnościowa, utrudniająca wykonanie rekultywacji. Doświadczenia autorów wskazują, że nie jest to przypadek odosobniony, raczej reprezentatywny dla wielu obiektów poeksploatacyjnych.
EN
In the article the problem of elaboration of the ground value reduction assessment has been presented according with the Act on the Protection of Agricultural and Forest Land. The issue based on the case study from former clay exploitation area has been discussed. The need of elaboration of such assessment for postexploitation areas has been proposed for the discussion. Because of the fact that the Act on the Protection of Agricultural and Forest Land does not regulate the scope and content of such assessment in the paper the proposal of such document and the methodology of its elaboration has been put forward. The assessment has been undertaken due to the change of reclamation manner of post mining area. This change can make the reclamation much more realistic and executable. The post mining area, presented in the case study, is characterized by complicated formal properties, which make the reclamation very difficult. The authors' experiences indicate that such situation is not unusual, on the contrary, it is common within small open pits.
PL
Artykuł zawiera zwięzły opis metody sporządzenia projektu zagospodarowania osadów ściekowych w regionie Związku Gmin 'Szansa Białej Puszczy'
EN
The paper containes a brief description of methodology used for elaboration of the project of sludge management in the region of the Association of Communes' The Chance for the White Przemsza'.
13
Content available Nasiennictwo traw dla rekultywacji terenow trudnych.
80%
EN
On the basis of turf cultivars testing in few regions of Poland during 1991-98 and literature studies, the ranking of specics tolerant to common stress conditions was presented. As an example of Poa pratensis cultivars it has been demonstrated relationship of turf quality (OA) under different type of maintenance: extensive (Park and Eko), medium intensive (Relax) and extensive (Sport) and seed yielding character. In other test it has been shown efficiency of resistance to stresses of Festuca rubra, endophyte-containing cultivar. The group of species were proposed to following stresses: drought, high moisture, wearing, low cutting, shade, toxicity of soil and severe winter. It was shown seed production of grass species in Poland and European Union with taking into consideration the species of minor agriculture meaning. Cultivars tests showed high correlation the turf quality between Relax, Park and Eko maintenance (r = 0.73, r = 0.90) and low correlation coefficients between Sport maintenance (r = -0.19, r = 0.22). The cultivars differed significantly in height of plants (max. to 260%) and seed yielding (max. to 270%). It was confirmed that seed infection by Acremonium can improve some stress resistance of cultivar, but these effect in average value OA was not so big.
PL
Osadniki Krakowskich Zakładów Sodowych 'Solvay' poddano rekultywacji. Pomimo skrajnie niekorzystnych warunków siedliskowych (cienka warstwa gleby antropogenicznej, kładziona na wielometrowe podkłady toksycznych odpadów), są obserwowane postępy sukcesji flory i fauny. Tereny te uznano za cenny poligon doświadczalny w badaniach nad kontrolą i sterowaniem procesem renaturyzacji obszarów zdegradowanych.
EN
The sediments of the Krakow Soda Works Solvay have undergone a land reclamation. Despite extremely unfaborable conditions (thin layer of antropogenic soil put on multilayer strata of toxic waster) some progress in succession of flora and fauna have been observed. The area has been recognized as a precious testing ground for research on control and steering of the process of returning the degraded land to nature.
PL
W pracy przedstawione zostały wyniki badań nad wpływem osadów ściekowych na właściwości fizyczne i chemiczne gruntów składowiska popiołów elektrownianych oraz możliwość ich wykorzystania w leśnej rekultywacji tego składowiska.
EN
Paper presents the results of study on the influence of sewage sludge on the physical and chemical properties of ash dump from a power plant as wellas the possibilities of usage sewage sludge for forest recultivation on ash disposal sites.
17
Content available remote Ekonomiczne kryteria wyboru kierunku rekultywacji
80%
PL
Podkreślono znaczenie czynnika ekonomicznego przy dokonywaniu wyboru kierunku rekultywacji obiektów pogórniczych. Zwrócono uwagę na ekonomiczne konsekwencje wyboru kierunku rekultywacji dla kosztów zagospodarowania obiektów już zrekultywowanych. Na podstawie przykładowej dokumentacji technicznej rekultywacji dokonano analizy kosztów w dwóch wariantach zakresu robót dla samego kierunku rekultywacji.
EN
The significance of the economic factor in the process of selection of the reclamation direction at post-exploitation objects is stressed. There are mentioned economic consequences of the reclamation direction choice for the management costs of already reclamated objects. On the basis of exemplary technical specification for the reclamation there were analyzed costs in two variants of the work range for the same reclamation direction.
PL
Omówiono wagę zabiegów rekultywacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem kierunku rekultywacji rekreacyjno-sportowej na przykładzie projektu rekultywacji zwałowiska przy ul. Stanisława Moniuszki w Wałbrzychu. W projekcie i realizacji uwzględniono zabiegi biologiczne i techniczne zmierzające do uzyskania warunków właściwej ochrony środowiska naturalnego.
EN
There is discussed the significance of reclamation efforts with particular attention paid to the recreational and sporting reclamation on the example of the dump reclamation project concerning the dump at Moniuszki Street in walbrzych. The project and implementation take into account biological and technical activities aimed at obtaining the conditions for proper natural environment protection.
PL
W artykule przedstawiono historię eksploatacji, losy wojenne oraz charakterystykę nieczynnego kamieniołomu Libana na Krzemionkach Podgórskich. Dokonano analizy charakteru wnętrz architektoniczno-krajobrazowych wapiennika jak również jednostek architektoniczno-krajobrazowych obszaru południowej części Krzemionek. Na tej podstawie nakreślono kierunek zagospodarowania tego obszaru z uwzględnieniem tożsamości miejsc.
EN
The article describes a history of exploitation, war past and characteristics of closed Libana quarry at Krzemionki Podgorskie. It contains the analysis of the characteristics of architectural landscape lime kiln interiors as well as architectural landscape units at the area of south part of Krzemionki. On this basis the direction of management of this area is outlined taking into account the places identity.
20
Content available remote Rekultywacja kopalni odkrywkowej przez wypełnienie wyrobisk odpadami
80%
PL
Sposób rekultywacji gruntów po eksploatacji odkrywkowej przez wypełnienie wyrobiska odpadami, a zwłaszcza popioło-żużlami z elektrociepłowni, wymaga spopularyzowania i życzliwości, a jego pożyteczność określają poniższe wywody.
EN
The method of soils reclamation after the open cast exploitation by filling the workings with wastes, especially ash-gravel from power plants requires popularization and attention. The article describes its usefulness.
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.