Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 152

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pektyny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
3
88%
Kosmos
|
2015
|
tom 64
|
nr 3
415-429
PL
Ściana komórkowa, oparta na celulozowym szkielecie, jest charakterystyczną strukturą roślin lądowych i glonów. Przez trzysta lat uważana była za bierną i ograniczającą wzrost i rozwój komórek. Dziś wiadomo, że ściana, otaczając i zamykając każdą komórkę, umożliwia jej także kontakt z sąsiednimi komórkami i ze środowiskiem, przenikanie substancji i cząsteczek sygnałowych, kontroluje kierunek wzrostu, nadając kształt komórce i całej roślinie, a także chroni przed atakami patogenów i niekorzystnymi czynnikami środowiska. Aby właściwie wypełniać te zadania, ściana musi być nie tylko dynamiczną i ściśle regulowaną strukturą, odbierającą i odpowiadającą na wewnętrzne i zewnętrzne sygnały, ale jak uważają niektórzy, całym systemem, "inteligentną granicą", zdolną do koordynacji procesów wzrostu i rozwoju indywidualnych komórek, prowadzących do odpowiedzi całej rośliny na zmieniające się warunki środowiska. To skomplikowane zadanie jest realizowane przez ściany, których skład różni się w zależności od typu komórki, jej stadium rozwoju czy nawet pory roku. Obecna praca jest próbą przybliżenia czytelnikowi choć niewielkiej części nowo poznanych zagadnień, związanych ze ścianą, jej rolą, mechanizmami funkcjonowania oraz praktycznym wykorzystaniem w rolnictwie, przemyśle spożywczym, papierniczym czy energetycznym.
EN
A distinguishing feature of plant and algae cells is the presence of a cellulose-rich wall. For three hundred years plant cell walls were described as static and rigid. Today cell walls are considered as very dynamic structures which enclose each cell still allowing transfer of solutes and signaling molecules between the cells themselves and the cells and environment, control of cells and the whole plant form, growth and development; they play also a significant role in plant defense and their responses to environmental stresses. To fulfill these functions plant cell walls must be a tightly regulated dynamic system in charge of sensing, processing and responding to internal and external cellular signals, functioning as an "intelligent frontier" capable to co-ordinate growth of the whole-plant by optimizing growth and differentiation of individual cells. This paper attempts to review a small part of current works aimed to elucidate the role and functions of plant cell walls and their practical implications for obtainment of plant-based products: food, fodder, textiles, paper, biopolymers and biofuels.
EN
The objective of this study was to investigate the effect of particle size of sunflower head residues and extraction conditions on yield and chemical quality of sunflower pectin. Pectin was extracted with sodium hexametaphosphate (SHMP) and nitric acid solution. The highest yield was obtained for 60 mesh particle size, however larger sizes (about 2 mm) can be used in industry for reason to facilitate the filtration process. The factors of pH and time of SHMP extraction affected the yield of pectin however strong statistical interacions among all of the three factors (pH, temperature and time) existed only for the firmness of jellies prepared at pH 2.4. Each of the factors of acid extraction of sunflower pectin (pH, temperature, time) had a strong effect on the yield, molecular mass and firmness of gels. There were no differences in moisture, ash and galacturonic acid content between SHMP- and acid-soluble pectin. The acid-soluble pectin had a higher degree of methylation (43.7%) than SHMP-soluble pectin (35.3%). The acid soluble-pectin, despite its higher yield (15.3%), compared to that of SHMP-soluble pectin (9%), had relatively poor gelling quality.
PL
Celem pracy było zbadanie wpływu wielkości cząstek kwiatostanów słonecznika oraz parametrów ekstrakcji na wydajność i jakość pektyny słonecznikowej. Pektyny ekstrahowano przy użyciu roztworów hexametafosforanu sodu (SHMP) i kwasu azotowego. Najwyższą wydajność pektyn osiągnięto dla cząstek o wielkości 60 mesh, jednakże w warunkach przemysłowych w celu usprawnienia procesów filtracji możliwe jest stosowanie materiału o większych rozmiarach cząstek (ok. 2 mm) (Tab. 1). Zarówno pH jak i czas ekstrakcji przy użyciu SHMP wpływały na wydajność pektyn, jednakże silna, statystycznie istotna interakcja wszystkich trzech parametrów ekstrakcji (pH, temperatury i czasu) miała miejsce jedynie w odniesieniu do twardości żeli o pH 2.4 (Tab. 2). Każdy z parametrów ekstrakcji kwasowej (pH, temperatura i czas) miał wpływ na wydajność, masę molową i twardość żeli (Tab. З i 4). Nie stwierdzono różnic w zawartości wody, popiołu i kwasu galakturonowego między pektynami wydobywanymi przy użyciu roztworów SHMP i kwasu azotowego. Pektyny rozpuszczalne w kwasie posiadały wyższy stopień metylacji (43.7% ) w porównaniu z pektynami rozpuszczalnymi w SHMP (35.3%). Pektyny wydobywane metodą kwasową pomimo większej wydajności (15.3%) w porównaniu z pektynami SHMP (9%) odznaczały się słabymi właściwościami żelotwórczymi (Tab. 5). Biorąc pod uwagę powyższe dane wydaje się, że lepszą metodą wydobywania pektyn z kwiatostanów słonecznika jest ekstrakcja przy użyciu roztworów SHMP
EN
Continuously growing social awwareness in the area of health protection issues, results in a constant increase of the requirements for e.g. drinkig water quality. Therefore, the water treatment processes has to become and more efficient; for surface waters the process intensification focuses mostly on the coagulation and filtration processes. One of the proposed solutions, very beneficial for water treatment efficiency, is application of the substances enhancing the coagulation process (high-molecular organic polymers). Their role is particularly noticeable when high fluctuation of water quality is observed as well, as in the periods of low temperatures. Since application of synthetic polymers has met with an opposition, due tho their possible harmful impact to human health, an extensive research has been directed towards using as the flocculants polymers of natural origin. For now, the best solution seems to be application of polysacharides (pectin), which are safe for the human body and are commonlyt used in the food industry. The paper presents the results of the rresearch work, focused on the evaluation of the possible application of pectin substances for enhancement of the surface water coagulation process. During the research, an analysis of the results of both surface and volumetric coagulation with alum sulfate has been performed. @eng
PL
W pracy prezentowane są wyniki analizy wybranych czynników (surowcowych i aparaturowych), wpływających na rozwój nowych nadziewanych produktów spożywczych. Stabilizacja struktury nadzień owocowych przeprowadzona została w oparciu o pektyny wysoko i niskometylowane termicznie modyfikowane. Ocenę właściwości fizycznych przeprowadzono w oparciu o badanie właściwości reologicznych masy zewnętrznej i zagęszczenia półproduktów owocowych. Teksturę gotowych wyrobów oceniano w oparciu o instrumentalny test penetracji i test oceny sensorycznej.
EN
The study presents the results of an analysis of chosen factors (materials and machines) which influence development on new foods with filling. Stabilisation of the structure of fruit fillings was done on the basis low and high methyl content pectins, thermally modified. Physical properties were assessed on the basis of an analysis of rheological properties of external mass and compaction of fruit semiproducts. The texture of finished products was assessed on the basis of instrumental penetration test and a sensory assessment test.
13
63%
PL
Przedstawiono tradycyjne, przemysłowe metody pozyskiwania pektyn oraz nowe sposoby ich wyodrębniania, wykorzystujące m.in. enzymy, promieniowanie mikrofalowe, fale ultradźwiękowe i płyny w stanie pod- i nadkrytycznym, a także zaprezentowano wiodące kierunki zastosowania pektyn w różnych gałęziach przemysłu, m.in. spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego.
EN
A review, with 67 refs., of methods for separation of pectins by extraction of plant material and their uses in foods, medicine, cosmetics, pharmaceuticals and food packaging.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę składu chemicznego i właściwości żelotwórcze preparatów pektyn niskometylowanych dostępnych na naszym rynku. Porównano cechy jakościowe preparatów pektyn niskometylowanych amidowanych i nieamidowanych, produkcji krajowej oraz zagranicznej.
EN
In the article the authors present low-methoxyl pectins available on Polish market. Their chemical composition and gel formation abilities were the main subject of the study. The quality of amidated and non-amidated low-methoxyl pectins of domestic and foreign origin was compared.
PL
Autorka artykułu przebadała nowe kompozycje błonnikowe pochodzące z wytłoków owocowych w celu wykorzystania ich jako cennego źródła poprawiającego , jakość zdrowotną" produktów żywnościowych, a ponadto wskazała sposób zagospodarowania odpadów przemysłowych.
EN
Author of the article investigated new dietary fiber compositions deriving from fruit pomace touse them as a valuable source improving food products „health quality" furthermore showed the way of managing industrial refuse.
EN
It is demonstrated that apple as well as citrus pectin developed secondary food aromas on heating them as a plain material. At 160°C they produced coffee-like aroma and already at 180°C the smoked plum aroma was generated. Amino acids which were added changed generated aroma. Its character depended on amino acid added rather than on the pectin origin. Both pectins reacted differently. As shown by differential thermal analysis, the aromas from apple pectin were developed by the reaction of pectin decomposition products with amino acids, whereas citrus pectin first reacted with amino acids and the products of this reaction subsequently decomposed. Both pectins were less thermally stable than starch, but citrus pectin decomposed less readily and was more reactive with amino acids than starch. The results of this study documented that the reaction of pectins with amino acids might contribute to the flavour and aroma of thermally processed foodstuffs and that pectins can be useful in manufacture of secondary food aroma essences.
PL
Pokazano, że przez ogrzewanie pektyny jabłkowej i cytrusowej można z nich generować wtórne aromaty. Dawały one w 160°C woń kawy, a po dalszym ogrzewaniu do 180°C powstawał aromat rodzynek lub suszonych śliwek, a w końcu w 210°C w przypadku pektyny jabłkowej tworzył się przyjemny zapach kawy zbożowej. Pektyna cytrusowa jako bardziej reaktywna w tej ostatniej temperaturze karbonizowała. Przez ogrzewanie pektyn w tych temperaturach z biogennymi aminokwasami również można generować wtórne aromaty żywności, których charakter zależy przede wszystkim od stosowanego aminokwasu. Stałe produkty reakcji z udziałem pektyny jabłkowej są na ogół miękkie, rozsypujące się, podczas gdy z pektyny cytrusowej tworzyły się pozostałości twarde. Ich rozpuszczalność w wodzie oraz zdolność wiązania wody malały tym bardziej, im zastosowana temperatura ich otrzymywania była wyższa. Obie pektyny reagowały z aminokwasami odmiennie. Pektyna jabłkowa najpierw ulegała termicznemu rozkładowi, a produkty tego rozkładu reagowały z aminokwasami. Pektyna cytrusowa reagowała z grupami aminowymi aminokwasów prawdopodobnie jako lakton powstały z udziałem grup karboksylowej i C3-OH jednostek galakturonowych pektyny.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.