Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 309

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Enterprises financial liquidity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
XX
W artykule omówiono pojęcie i pomiar płynność finansowej przedsiębiorstwa, która należy do podstawowych wyznaczników efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa, a w szczególności charakteryzuje jego zdolność do pozyskiwania środków pieniężnych. W artykule omówiono przykład obliczenia wielkości wskaźnika bieżącego i skorygowanego wskaźnika bieżącego.
XX
Zasadniczym celem artykułu jest zwrócenie uwagi na kategorię rezerw bilansowych przedsiębiorstwa, która winna zostać uwzględniona w analizie kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Rezerwy stanowią istotny składnik pasywów przedsiębiorstwa i są źródłem środków gospodarczych i źródłem finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Wskazują na osobę wyposażającą przedsiębiorstwo w określone środki gospodarcze. W opracowaniu podjęto próbę wskazania, że wykorzystanie w zarządzaniu nowych współczynników stosowanych do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa jest uzasadnioną - nie tylko teoretycznie - konstrukcją metodologiczną tej miary oceny, lecz wynika ono także z potrzeby uwzględnienia poziomu istotności błędów przez przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)
EN
The main of this article is to present a problem which concerns the place and role of reserves at the analysis of financial liquidity of enterprise. (original abstract)
XX
Potrzeby finansowe przedsiębiorstwa związane są głównie z utrzymaniem płynności. Szczególne znaczenie dla utrzymania płynności ma strateg sprawnego zarządzania krótkoterminowymi źródłami finansowania, czyli zarządzania zobowiązaniami bieżącymi. (fragment tekstu)
XX
Autor omówił‚ znane z literatury finansowej, definicje płynności i relacje między nimi oraz znaczenie zarządzania płynnością finansową w trakcie realizacji głównego finansowego celu działania przedsiębiorstwa, jakim jest maksymalizacja jego wartości.
EN
Maximization of wealth of his owners is the basic financial aim in management of enterprise. Short-term financial liquidity management contributes to realization this aim. Article presents financial liquidity definitions, relations among them and its influence on enterprise's owners wealth. (original abstract)
XX
Omówiono rolę i znaczenie bilansu w ocenie płynności firmy.
EN
Liquidity as the short run financial health of a business is one of the most important economic problems of every firm. Poor liquidity may lead to difficulties in paying debts as they fall due, and to inability to undertake profitable projects due to lack of funds. The balance sheet is one of the main financial statements and can be very helpful in estimating different liquidity levels. (original abstract)
XX
Doświadczenia z kryzysu przedsiębiorstw w ostatnich latach spowodowały wzrost zainteresowania ze strony zarządzających sposobami zapewnienia płynności finansowej i zmniejszania ryzyka prowadzenia biznesu. Sytuacja na rynkach finansowych i mniejsza dostępność kredytów przyczynia się do zainteresowania alternatywnymi formami finansowania działalności. Wciąż najpopularniejsze są kredyt obrotowy czy kredyt w rachunku bieżącym, jednak ich osiągalność jest coraz trudniejsza ze względu na bardziej restrykcyjne podejście instytucji finansowych. Jednym z instrumentów, który zasługuje na szczególną uwagę ze strony przedsiębiorców w dzisiejszych czasach jest faktoring, który znacznie poprawia płynność finansową, a jest ciągle w małym stopniu wykorzystywany przez polskie firmy. (abstrakt oryginalny)
EN
The experiences of businesses from the crisis of the recent years have caused a rising interest of managers in ways to ensure financial liquidity and to reduce the risk of carrying out business activities. The situation on the financial markets and reduced availability of credit lines have contributed to the interest in alternative forms of financing businesses. Revolving credits and overdraft facilities remain to be most popular, although they are becoming gradually less available as a result of a more restrictive approach of financial institutions. One of the instruments that businessmen should consider these days with special attention is factoring, which considerably improves financial liquidity. However, it is still used only to a small extent by Polish companies. (original abstract)
XX
Przedstawiono rozważania na temat wartości płynności finansowej oraz zwrócono uwagę na konieczność utrzymywania rezerw płynności, w tym rezerw gotówkowych.
XX
Płynność finansowa jest dla jednostki gospodarczej równie ważna, jak rentowność, a w niektórych przypadkach nawet istotniejsza. Utrzymanie płynności finansowej na odpowiednim poziomie jest uwarunkowane wieloma czynnikami wpływającymi na działalność jednostki. W opracowaniu analizowano, jak kształtowała się płynność finansowa przedsiębiorstwa w okresie sześciu lat.(abstrakt oryginalny)
EN
Financial liquidity is a factor which is as important for economic entity as profitability and in some cases even more important. Keeping the same level of financial liquidity is conditioned by many factors influencing economic entity's activity. This paper identifies and examines financial liquidity in an enterprise in the period of six years.(original abstract)
XX
Autorzy, na podstawie przeprowadzonych badań, przedstawili wskaźniki płynności finansowej przedsiębiorstw korzystających z faktoringu.
EN
Polish companies have increasing problems with liquidity. They need more capital to finance frozen assets in trade cycle: receivables and stocks. Factoring helps to keep appropriate cash level without involving additional bank credits. Factor collects a company's debts when due, and pays the creditor in advance part of the sum to be collected. Thanks to factoring current ratio and quick ratio have increased significantly in each researched company. Factor helps to increase quality of the assets: receivables and stocks. Enterprises, who improved the operational cash level, have decreased their liabilities. (original abstract)
XX
Zakres zainteresowania podmiotów gospodarczych sposobami kształtowania cash flow i płynności finansowej świadczy o rzeczywistej roli kategorii finansowych w zarządzaniu firmą. Rentowność i płynność są w gospodarce rynkowej wyrazem działania zorientowanego na wynik ekonomiczny i finansowy. Przedsiębiorstwa działające w gospodarce rynkowej muszą być zorientowane na osiągnięcie pożądanej płynności finansowej, ponieważ jej utrata może stanowić czynnik decydujący o wyeliminowaniu danego podmiotu z rynku. Doświadczenia w pełni rozwiniętych gospodarek rynkowych wskazują, że główną przyczyną bankructw i upadłości firm nie jest ponoszenie przez nie strat, lecz utrata płynności finansowej". Analizując Cash flow statement należy wskazać trzy sfery działalności każdego przedsiębiorstwa: sferę działalności operacyjnej, sferę działalności inwestycyjnej oraz sferę działalności finansowej. Podstawowy strumień pieniądza (nadwyżka) generowany jest w działalności podstawowej, tzn. operacyjnej. Najogólniej rzecz ujmując działalność operacyjna dotyczy sprzedaży rzeczy lub usług produkowanych przez daną firmę w ramach jej działalności statutowej. Zasadniczymi podmiotami, w których koncentruje się działalność operacyjna przedsiębiorstwa to, w zdecentralizowanym przedsiębiorstwie, centrum przychodów i centrum kosztów. Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja organizacyjnych instrumentów controllingu w zarządzaniu Cash flow i płynnością finansową na poziomie operacyjnym. (fragment tekstu)
EN
This paper refers one of the main problem in Corporation - how to create and keep financial liquidity. In short time financial liquidity decides about existing on the market. But when Corporation loose its financial liquidity tends to bankruptcy. Changes in the market, social and environmental requirements cause the necessity of new management methods. Nowadays, controlling can be helpful in company. Controlling delivers information which is indispensable on the different level in organization. This method supports managers in achieving many aims such as: productivity, liquidity and earning capacity. (original abstract)
XX
W procesie wytwarzania produktów w przedsiębiorstwie konieczne są odpowiednie zasoby środków pieniężnych, niezbędne do realizacji wielorakich zobowiązań. Zasoby te powstają w wyniku realizowania zapłaty za sprzedane towary i usługi, które w małym przedsiębiorstwie spotykają się ze znaczną trudnością wykonania. Znajomość mechanizmów przekształcania się produkcji gotowej w przychody ze sprzedaży, a następnie we wpływy pieniężne, jest warunkiem skutecznego zarządzania małym przedsiębiorstwem. Płynność finansowa małego przedsiębiorstwa należy do najważniejszych jego charakterystyk. W niniejszej pracy przedstawiono nowe mierniki kwartalnej płynności finansowej małej firmy, porównujące skumulowane wpływy pieniężne ze skumulowanymi wartościami produkcji gotowej z rzeczywiście istniejącego małego przedsiębiorstwa wytwórczego. Zaprezentowano elementarne statystyczne narzędzia analizy płynności, rozważanej w formie miesięcznych szeregów czasowych. Umożliwiło to oszacowanie prognozy kwartalnej, czyli średniookresowej płynności finansowej małego przedsiębiorstwa, oparte na porównaniu odpowiednich szeregów czasowych.(abstrakt oryginalny)
EN
In the process of production, proper money fiinds are needed. They are used to realize many kinds of liabilities. These sources are the effect of payments for goods and services. In smali enterprise, these sources are reaches with significant difficulties. The knowledge of the mechanism of transforming ready production into income from sale, and to money inflows next, is the condition of succesfuU management of smali enterprise. Financial liąuidity of smali enterprise is one of its most important characteristics. In the present article, new measures of smali enterprise's ąuarterly financial liąuidity have been defined. They are based on comparison of accumulated money inflows to accumulated value of ready production. Data used for these studies comes from real smali production enterprise. Elementary statistic instuments of financial liauidity have been presented, where financial liauidity is described as monthly time ranges. This made it possible to estimate auarterly prediction, and mid- term financial liauidity of smali enterprise, based on comparison of proper time ranges.(original abstract)
XX
W artykule podjęto się analizy problemów płynnościowych przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich wewnętrznej i rynkowej wartości płynności. Odniesiono się również do opinii przedsiębiorstw o ich sytuacji płynnościowej. Stwierdzono, że działalności gospodarczej towarzyszy niepewność co do warunków prowadzenia działalności gospodarczej w przyszłości, dopływu środków pieniężnych oraz kosztu pozyskania źródeł finansowania. Niepewność jest jednym z czynników kształtujących wewnętrzną wartość płynności, wpływając na poziom optymalnego jej poziomu. Wykazano, że przedsiębiorstwa nie uzyskują optimum płynności. Ich wartość wewnętrzna przewyższa wartość rynkową płynności. Oznacza to dla nich konieczność poszukiwania źródeł finansowania oraz określenia sposobów pozyskania środków pieniężnych w procesie upłynniania należności i zapasów, a także kształtowania poziomu zobowiązań bieżących.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper examines the liquidity problems of enterprises, taking into account their both internal and market liquidity. Businesses' opinions about their liquidity situation was also taken into consideration. It was found that business activity is accompanied by uncertainty about future business running conditions, cash inflows and cost of obtaining financing. This uncertainty is one of the factors shaping the internal value of liquidity, affecting the level of optimal liquidity. It was found that companies do not obtain optimum liquidity. Their internal value surpasses the market value of liquidity. This means they have to look for sources of financing and to identify ways of acquiring cash from the process of liquidating receivables and inventories and shaping the level of current liabilities (original abstract)
XX
Autor poruszył problem utraty płynności finansowej przez polskie przedsiębiorstwa i zagrożeń, jakie niesie za sobą masowość tego zjawiska. W zakresie bilansowych objawów utraty płynności, wymienił kilka grup typologicznych oraz podkreślił strategiczne znaczenie problemu przyczyn utraty płynności. Ponad to, autor wskazał na skomplikowany mechanizm narastania niedoborów kapitałowych i na rolę zależności czasowo-przestrzennych, w tym rolę uwarunkowań płynących z niewłaściwych rozwiązań systemowych.
EN
The article points on problem scale of losing financial flexibility by polish enterprises and threats connected with the substantial character of the issue. At the angle of balanced symptoms of flexibility losing the author selected some typological groups. Strategic validity of sources the flexibility losing were underlined. The complicated mechanism of progress the capital lacks and role of time-space concerns - especially causing by improper system solutions, were also discussed. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono porównanie klasycznego podejścia prognozowania wpływów z tytułu należności z podejściem opartym na technikach drążenia danych. Zaproponowane podejście wykorzystuje sieci neuronowe do wyszukiwania zależności w zgromadzonym przez przedsiębiorstwo archiwum danych, na podstawie których dokonywana jest następnie prognoza wpływów. Oprócz wyznaczenia prognozy wpływów należności w artykule przedstawiono również wykorzystanie technik programowania z ograniczeniami do przeprowadzenia symulacji uzyskania zadanego poziomu płynności finansowej. W przypadku istnienia rozwiązania wyznaczony zostaje zbiór alternatywnych zestawów parametrów zmiennych decyzyjnych.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents how to assure the desirable liquidity level in an enterprise with the application of the data mining techniques. The proposed approach was based on the neural networks and constraint logic programming techniques. The neural networks were used to seeking the relationships in database of company. The constraint logic programming techniques were applied to searching the permissible solutions. The example analysed in this paper led to the comparison of the conventional approach results with the proposed approach results.(original abstract)
XX
Artykuł przedstawia korzyści jakie wynikają z utrzymania przez przedsiębiorstwo płynności finansowej. Autor na wstępie przytoczył, spotykane w literaturze, poglądy na temat odpowiedniego poziomu i wartości płynności. W dalszej części opisał skutki zbyt niskiego poziomu płynności oraz walory posiadanego poziomu płynności w przedsiębiorstwie. Przedstawił także źródła zwiększające poziom płynności finansowej przedsiębiorstwa.
EN
Industrial companies invest large sums in the support of financial liquidity. The article presents reasons of the support of the financial liquidity. They consist of: the possibility of the saving on transaction costs, provisions before expensive and negative results of the lack of the liquidity, possibilities of executing of unusually profitable sensitive investments on the time and the possibility of the use properly high-level of the liquidity in the aim of financing its own activity and the investment. (original abstract)
XX
Dynamiczne otoczenie, ciągłe zmiany przepisów oraz potrzeba dostosowania się do nich, a także rozwój konkurencji znacznie utrudniają funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku. Działając w takim środowisku, konieczne jest stałe monitorowanie sytuacji majątkowo-finansowej własnej firmy, aby móc właściwie ukierunkować kolejne podejmowane działania strategiczne. Szczególne zainteresowanie danym wskaźnikiem jest spotykane wśród udziałowców oraz akcjonariuszy, dla których rosnąca wartość oznacza również wzrost dywidendy, a także więcej możliwości dalszego rozwoju. Badania pokazują, że niestety decyzje inwestycyjne często są podejmowane intuicyjnie, z pominięciem analizy wskaźnikowej. Rodzi to konieczność poszerzania świadomości praktyków biznesu w zakresie konieczności i korzyści z przeprowadzania analizy wskaźnikowej, pozwalającej podjąć dobre decyzje inwestycyjne.(abstrakt oryginalny)
EN
The dynamic business environment, continuous regulatory changes that need to be complied with, as well as growing competition - all these factors significantly impede the functioning of companies in the market. Faced with such conditions of business operation, companies have to constantly monitor their assets and financial situation to be able to properly direct their future strategic activities. Shareholders and stockholders tend to be especially interested in selected indicators whose rising values are associated with higher dividends and more opportunities for further growth. Research shows that, unfortunately, investment decisions are often made intuitively, without conducting indicator analysis. It is therefore necessary to raise the awareness of business practitioners about the necessity and benefits that can be derived from performing indicator analysis, which helps to make good investment decisions.(original abstract)
XX
Zmiana wartości przedsiębiorstwa jest wynikiem działania bardzo wielu sił, zjawisk i czynników. Istotne wydaje się stwierdzenie, że nie tylko każdy z tych czynników z osobna wpływa na sytuację przedsiębiorstwa, lecz wpływają na nią wzajemne między nimi zależności. Nie wydaje się możliwy sformalizowany opis wszystkich tych zależności. Niektóre z nich jednak można scharakteryzować i zaprezentować naturę ich działań w formie modelowej. W grupie czynników finansowych dwie istotne siły, kształtujące bieżącą i przyszłą sytuację przedsiębiorstwa i jego wartość, to zjawiska rentowności i płynności finansowej. Zwykle, gdy jest mowa o wpływie rentowności oraz płynności finansowej na kondycję czy wartość przedsiębiorstwa - jest to dokonywane oddzielnie. (fragment tekstu)
EN
Separate analyses containing individual ratios used in the evaluation do not show the relation between financial occurrences, especially between liquidity and profitability. The structural systems of ratios are much better way of measurement. The report gives examples of building different ratio-systems, which contain liquidity and profitability. Those ratio-systems can be used to evaluate different variants of financial plans and also to analyze the sensibility of financial plans. (original abstract)
XX
Płynność finansowa stanowi przedmiot badań wielu przedsiębiorstw, gdyż określa ona pośrednio sytuację finansową badanej firmy. Zachowanie płynności finansowej jest bardzo ważnym elementem zarządzania przedsiębiorstwem, określanym jako jeden z głównych celów działalności biznesowej, obok maksymalizacji wartości rynkowej przedsiębiorstwa oraz maksymalizacji dochodów właścicieli. W niniejszej pracy zaprezentowane zostały metody statyczne i dynamiczne pomiaru płynności finansowej oraz zanalizowana została płynność finansowa spółki CCC S.A. metodą statyczną pomiaru płynności finansowej. Wskazane zostały również czynniki mające wpływ na płynność finansową, a także interesariusze zainteresowani jej poziomem w firmie. Skutkiem braku płynności może być niewypłacalność, która jest z kolei najczęstszą przyczyną upadłości firm, dlatego jest ona przedmiotem tak wielu badań. (abstrakt oryginalny)
EN
Financial liquidity is the subject of researches for many enterprises because it indirectly indicates the financial situation of the company which is being taken into account. The retention of financial liquidity is very significant element to manage an enterprise. It is stated as the one of the main aims of the business' activity. Another purposes, with not such importance, are maximization of the enterprise's market value and the maximization of owners' income. In this paper there were presented static and dynamic methods of measurement of the financial liquidity and financial liquidity of the CCA S.A was analyzed by means of the static method of measurement. There was also presented the indicators which have an influence on the financial liquidity and also clients interested in their level in the company. The result of the lack of the financial liquidity may be insolvency which is the main cause of the business failure of some companies, that is why, financial liquidity is the subject of so many research. (original abstract)
XX
Utrzymanie płynności finansowej jest najważniejszym, krótkookresowym celem każdego przedsiębiorstwa. Istnieją jednak ograniczenia, które zmniejszają poziom płynności podmiotów gospodarczych. Jednym z takich ograniczeń jest opodatkowanie obrotu. Podatek od towarów i usług z założenia powinien neutralnie wpływać na działalność podmiotów gospodarczych. W życiu gospodarczym można zauważyć sytuacje, w których sposób zapłaty zobowiązań wobec kontrahenta, w tym z tytułu VAT, prowadzi do pogorszenia płynności finansowej przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest analiza wpływu split payment na płynność finansową przedsiębiorstwa. Realizacja celu zostanie wsparta dokonaniem symulacji poziomu płynności podmiotu gospodarczego z uwzględnieniem i bez uwzględniania split payment.
EN
Maintaining financial liquidity forms the most important short-term goal of every enterprise. On the other hand, there are restrictions that reduce the liquidity level of economic entities, one of which is the taxation of turnover. As a rule, the goods and services tax should be neutral for the activities of business entities. However, in actual economic life, one may encounter situations in which the method of paying liabilities to the contractor, including VAT, leads to the deterioration of the company's financial liquidity. The objective of this article is to analyze the impact of split payment on the company's financial liquidity. The implementation of this objective will be supported by simulating the liquidity levels of the business entity with and without split payment.
XX
Omówiono istotę i charakterystykę zapasów, czynniki kształtujące poziom i strukturę zapasów, wpływ efektywności gospodarowania zapasami na poziom płynności finansowej przedsiębiorstwa.
EN
The article includes a presentation of one of the most important element in a decision making in the business concern - the best structure of supplies. The article also shows the influence of supplies on the availability of capitals in the business concern and explains how it can be used to achive significant business benefits.(original abstract)
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.