Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 658

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  International cooperation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
XX
Artykuł omawia stosunki UE z państwami afrykańskimi w okresie 1957-2010, czyli od traktatu rzymskiego do III Szczytu UE - Afryka w Trypolisie. Te międzykontynentalne relacje ewoluowały w czasie. Podpisywano kolejne konwencje: z Jaunde, Lomé, porozumienie z Cotonou. W 2007 r. przyjęto Wspólną Strategię Afryki i UE. Do tej pory zorganizowano trzy szczyty UE - Afryka (nie licząc nadzwyczajnego w 2011 r. w związku z trudną sytuacją polityczną w Libii; w tym spotkaniu udział wzięła także Liga Państw Arabskich). Szczyty te, choć miały się odbywać co 3 lata, w rzeczywistości miały miejsce w latach: 2000 (w Kairze), 2007 (w Lizbonie) i 2010 (w Trypolisie). Temu ostatniemu poświęcono w tekście najwięcej uwagi. Obecnie negocjowane są umowy o partnerstwie gospodarczym (EPA) pomiędzy UE a poszczególnymi regionami Afryki. Następny, czwarty, szczyt ma zostać zorganizowany w Brukseli w 2013 r. (abstrakt oryginalny)
EN
The article covers the relations between the EU and African states from 1957 to 2010, when the 3rd EU - Africa Summit took place in Tripoli. The Treaty Establishing the European Community from 1957 was the first document of the European Community that mentioned a need for promoting social and economic growth of the overseas countries and territories. The intercontinental relations were evaluated. Conventions from Yaoundé, Lomé, then the Cotonou agreement were signed. In 2007 the Joint Africa - EU Strategy was adopted. For the time being three EU - Africa summits have been organized. The meetings took place in Cairo (2000), Lisbon (2007) and Tripoli (2010). The paper discusses the last summit in Tripoli. Nowadays Economic Partnership Agreements are negotiated with particular African regions. The next EU - Africa summit is to be organized in Brussels in 2013. (original abstract)
XX
Autor artykułu podejmuje próbę zaprezentowania polsko-rosyjskiej współpracy transgranicznej i międzyregionalnej na szczeblu międzyrządowym. W tym celu przywołuje konkretne dokumenty międzynarodowe, na podstawie których powołano trzy polsko-rosyjskie instytucje, których zadaniem jest koordynacja tego obszaru współpracy. W tekście oprócz nakreślonej siatki pojęciowej znajdziemy krótki rys historyczny pozwalający prześledzić początki i rozwój polsko-rosyjskiej współpracy transgranicznej i międzyregionalnej w wybranym ujęciu. Autor, charakteryzując działalność rad i komisji międzyrządowych, zwraca uwagę na ich umiejscowienie w administracji centralnej, strukturę, a także wymienia konkretne płaszczyzny wzajemnej współpracy. Wywód zakończony jest próbą oceny działalności przedmiotowych gremiów i poszukiwaniem nowych perspektyw w kontekście zbliżającego się trzydziestolecia funkcjonowania umowy o współpracy transgranicznej z Rosją.(abstrakt oryginalny)
EN
This article offers a presentation of the Polish-Russian cross-border and interregional cooperation at the intergovernmental level. To this end, it refers to specific international documents on the basis of which three Polish- Russian institutions have been established to coordinate this area of cooperation. In addition to a conceptual framework outlined, the text includes a short historical outline to help the reader trace the beginnings and development of the Polish-Russian cross-border and interregional cooperation in the adopted approach. When describing the activities of intergovernmental councils and commissions, the author draws attention to their positions in the central administration and their structures, listing specific areas of mutual cooperation. The presentation ends with an attempt to evaluate the activities of the said bodies and the search for new perspectives in the context of the upcoming thirtieth anniversary of the agreement on cross-border cooperation with Russia.(original abstract)
XX
Współpraca transgraniczna ma w Unii Europejskiej ponad pięćdziesięcioletnią historię, która często warunkuje powodzenie kooperacji. W związku z dołączaniem kolejnych krajów do struktur unijnych współpraca na szczeblu transgranicznym rozwija się terytorialnie. Długość trwania współpracy jest jednym z wielu czynników świadczących o jej przestrzennym zróżnicowaniu. Celem badawczym pracy jest ukazanie przestrzennego zróżnicowania współpracy transgranicznej realizowanej w obrębie siedmiu programów operacyjnych na terenie Polski. Za pomocą metody wskaźników przyrodniczych Perkala uszeregowano obszary wsparcia pod względem najlepszego i najgorszego poziomu współpracy. Przedstawiono także harmonijność realizacji poszczególnych wskaźników uwzględnionych w badaniu. Wyniki są zbieżne z wysokością finansowania programów, a także wykazują się ogólną harmonijnością realizacji(abstrakt oryginalny)
EN
Cross-border cooperation has over fifty years of history in the European Union. Often, the history determines the success of cooperation. As more countries join the EU structures, they also establish cooperation at the cross-border level. The duration of cooperation is one of many factors proving its spatial diversity. The aim of the work is to show the spatial diversity of cross-border cooperation implemented within seven operational programs in Poland. Using Perkal's natural indicator methods, the areas of EU support were ranked in terms of the best and worst level of cooperation. Harmonization of the implementation of individual indicators was also included in the study. The results coincide with the amount of financial help, and also show a general harmonious implementation(original abstract)
XX
Celem kolejnego tomu "Krakowskich Studiów Międzynarodowych" (KSM) jest dążenie do przedstawienia głównych przesłanek i następstw zacieśnienia współpracy między Chińską Republiką Ludową (CHRL) a Federacją Rosyjską, określanych współcześnie zamiennie w publicystyce i pracach naukowych jako Chiny i Rosja. Zagadnienie powyższe zostało zaprojektowane w dwóch powiązanych ze sobą zakresach tematyczno-merytorycznych: 1) Współdziałanie Chin z Rosją w kształtowaniu nowego porządku międzynarodowego - cześć 1; 2) Chiny i Rosja wobec nowych wyzwań bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej - część 2. (fragment tekstu)
5
Content available remote Relacje UE - Turcja : między współpracą a członkostwem
80%
XX
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie najważniejszych źródeł tych przeciwstawnych tendencji, z których wyłania się obraz wzajemnych relacji Europy z Turcją mających nierzadko paradoksalny charakter. Autor podjął też próbę zarysowania możliwości wyjścia z błędnego koła i znalezienia korzystnego dla obydwu stron rozwiązania. (fragment tekstu)
EN
Over the recent years the aspect of Ankara's foreign policy towards its neighbours has become important in relations between the EU and Turkey. Notably, these relations are situated in an area defined by two axes: Turkey's full membership in the EU, an option favoured by Turkey and the EU's cooperation with Ankara (called "privileged partnership"), which is Brussels' priority. The article aims to present the principal reasons from which these different objectives stem, making the entire picture of mutual relations between the parties somewhat paradoxical. It also attempts to present possible alternatives to this "vicious circle" in order to find a solution which might be profitable for both sides involved. (original abstract)
EN
Contestation remains a significant factor in the EU neighbourhood. The aim of this article is to elaborate on the role of external actors - namely the European Union and the Russian Federation - in managing local and regional contestation. The latter is defined as incompatibilities between two or more competing views about how political, economic, social, and territorial order should be established and/or sustained. Competing interests between the EU and Russia concern many issues; the model of political system in the neighbourhood (democracy vs. authoritarianism), the model and direction of the economic integration of these countries (European or Eurasia integration), and the infrastructure and availability of gas and oil (energy disputes). The common neighbourhood, which concerns EU Eastern Partnership (EaP) countries (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, and Ukraine), has become an area of rivalry rather than cooperation between the EU and Russia. The first seeks to stabilise the post-Soviet area, while Russia exploits local destabilisations and conflicts to maintain its influence there. (short original abstract)
XX
Długotrwały proces akcesyjny Polski do Unii Europejskiej zakończył się sukcesem. 1 maja 2004 r. nasz kraj stał się pełnoprawnym członkiem tej wspólnoty. Należy to traktować jako wyraz dokonujących się procesów integracyjnych i towarzyszących im przejawów transgranicznych stosunków międzynarodowych. To właśnie współpraca międzynarodowa na poziomach regionalnym i lokalnym stała się swoistym "pomostem" umożliwiającym dotarcie do celu, jakim jest członkostwo Polski w UE. Pomimo wielu problemów i trudności z tym związanych wydaje się, że lata pierwszej dekady XXI w. cechować się będą dalszym intensyfikowaniem współpracy na poziomie transnarodowym. Proces ten będzie zarówno wynikiem, jak i przyczyną europejskich tendencji integracyjnych. (fragment tekstu)
EN
The article is an attempt to use so-called comprehensive attitude towards the location of regional and local contacts in the international affairs. An immediate interest in this issue is determined by the European integration and essential meaning of "bridge" included in it crossborder and based on partnership (twin) contacts. (original abstract)
8
Content available remote Arctic Cooperation of the Nordic and East Asian States
80%
XX
Arktyczna współpraca państw nordyckich i wschodnioazjatyckich W artykule dokonano analizy uwarunkowań oraz przykładów arktycznej współpracy państw nordyckich oraz Chin, Japonii, Korei Południowej i Singapuru. Zaproponowano także wyjaśnienie jej głównie regionalnego znaczenia. Na podstawie przeprowadzonych badań wskazano, iż transformacja Arktyki stanowiła okazję do istotnego rozwoju współpracy państw nordyckich i wschodnioazjatyckich. Rozwój ten nie jest równomierny czy też symetryczny, gdyż wyraźnie dominują w nim z jednej strony Islandia, Norwegia i Dania, a z drugiej zaś strony Chiny. (abstrakt oryginalny)
EN
The article analyzes the conditions and examples of the Arctic cooperation of the Nordic countries and China, Japan, South Korea and Singapore. It also offers assistance in better understanding of its regional significance. The results of the research indicate, that the transformation of the Arctic has been an opportunity for establishing cooperation of the Nordic and East Asian countries in recent years. However, this development is neither balanced nor symmetrical, because it is clearly dominated on the one hand by Iceland, Norway and Denmark, and on the other, by China. (original abstract)
XX
Sektor ubezpieczeń odróżnia się mechanizmem przepływu środków finansowych pochodzących od składek ubezpieczeniowych. Zapewnienie stabilności finansowej białoruskich firm ubezpieczeniowych zależy od zrównoważonego portfela ubezpieczeń, co można osiągnąć poprzez dywersyfikację ryzyka ubezpieczeniowego, w tym za granicą. Dlatego też rozwój współpracy międzynarodowej ubezpieczeń staje się priorytetem wzmocnienia rynku ubezpieczeń Białorusi. (...) Białoruski rynek ubezpieczeniowy zaczął się rozwijać wraz ze zniesieniem monopolu państwa na działalność ubezpieczeniową od wczesnych lat 90. ubiegłego wieku. Ten wysokiej wydajności i ryzyka finansowego zakres początkowy przyciągał wielu inwestorów, jednak ze wzmocnieniem regulacji państwowej zakładów ubezpieczeń ich ilość spadła i obecnie wynosi do 25 firm. (fragment tekstu)
XX
Omówiono działania na rzecz restrukturyzacji oraz modernizacji przemysłu obronnego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Przedstawiono perspektywy współpracy Polski z krajami sąsiednimi w sferze przemysłu obronnego.
EN
Discuss activities in aid of restructuring and modernisation of defence industry in Central and Eastern European countries. Presents prospects Poland's co-operation with neighbour countries in the field of defence industry.(MP)
XX
Bliskie sąsiedztwo Polski i Ukrainy, zbieżność celów politycznych narodów obu krajów oraz ciągłe dążenia w kierunku rozwoju demokracji i decentralizacji życia publicznego determinują potrzebę intensyfikacji współpracy w różnych obszarach funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki. Ważną sferą współpracy jest sektor publiczny, w szczególności zaś na poziomie samorządu terytorialnego. Współpraca samorządowa obu krajów była widoczna już na początku przemian społeczno-ustrojowych i politycznych po 1990 r. Rozwój tej współpracy, z różnym skutkiem dokonywał się w okresie lat dziewięćdziesiątych XX w., zaś w jeszcze większym stopniu po wejściu Polski do Unii Europejskiej. W ostatnim trzydziestoleciu społeczności lokalne i regionalne na Ukrainie stały się ważnym partnerem polskich samorządów terytorialnych, zarówno na poziomie lokalnym, jak i regionalnym. Realizowana współpraca samorządowa opiera się na zróżnicowaniu i wielowymiarowości form i modeli. Jedne wynikają z przepisów prawa, inne zaś oparte są na wzajemnych doświadczeniach, dotychczasowych kontaktach i sympatiach władz publicznych. Celem opracowania jest analiza i prezentacja uwarunkowań oraz form polsko-ukraińskiej współpracy samorządowej. Celem jest także ukazanie barier współpracy oraz określenie propozycji rozwiązań usprawniających kontakty partnerskie jednostek terytorialnych. Współpracę samorządową obu krajów utrudnia niewątpliwie brak członkostwa Ukrainy w UE, a także często wzajemne niezrozumienie i nieakceptowanie doświadczeń historycznych. Z drugiej strony, wspólne cele na różnych poziomach życia społecznego, publicznego i gospodarczego stanowią znaczący czynnik motywujący do zacieśniania współpracy i osiągania dzięki niej efektu synergicznego. (abstrakt oryginalny)
EN
The fact that Poland and Ukraine share a border, the convergence of the political goals of the peoples of both countries, and the constant efforts towards the development of democracy and decentralisation of public life determine the need to intensify cooperation in various areas of the functioning of society and the economy. An important sphere of cooperation is the public sector, in particular at the level of local government. The local government cooperation of both countries was already visible at the beginning of the social and political transformations after 1990. The development of this cooperation, with varying results, took place in the 1990s and, to an even greater extent, after Poland's accession to the European Union. In the last three decades, local and regional communities in Ukraine have become an important partner for Polish local governments, both at the local and regional levels. The local government cooperation that has been implemented is based on the diversification and multidimensionality of forms and models. Some result from legal regulations, while others are based on mutual experiences, previous contacts, and sympathies of public authorities. The aim of the study is to analyse and present the conditions and forms of Polish-Ukrainian local government cooperation. The aim is also to show the barriers to cooperation and to define proposed solutions to improve partner contacts of territorial units. The local government cooperation of the two countries is undoubtedly hindered by the fact that Ukraine is not a member of the EU, and often by mutual misunderstanding and non-acceptance of historical experiences. On the other hand, common goals at different levels of social, public, and economic life are a significant factor motivating parties to increase cooperation and achieve a synergistic effect thanks to it.(original abstract)
EN
The peculiarity of this research is determination and analysis of exhibition activities of regional enterprises and issues concerning the development and operation of exhibition activities for the economy of the country, borders and other geographical regions. To achieve the above, we explored the importance of exhibition activity for the socioeconomic regions development, identified the characteristics of this type of activity operation at the macro- and micro- levels, analyzed the main problems of exhibitions business development in regions, and also offered practical and promising ways of exhibition activities in international cooperation.
XX
Le premier mai 2014 dix ans se sont écoulés depuis l'accession à l'Union européenne de la Pologne et de neuf autres pays, dont six faisaient également parti de l'Europe centrale. L'élargissement de 2004 fut un événement historique. L'adhésion de plusieurs pays de l'ancienne Europe de l'Est à l'Union européenne a mis fin à la division de l'Europe qui avait été décrétée à Yalta en février 1945. Dès la fi n de la Guerre froide, l'entrée dans l'UE avait été un objectif stratégique de la Pologne, après la transformation démocratique en 1989; les Polonais accueillirent très favorablement les avantages politiques, économiques, juridiques, culturels... liés à l'adhésion. Pour des raisons politiques, l'élargissement de l'Union européenne aux pays d'Europe Centrale était inévitable et devait intervenir tôt ou tard. Cela eut lieu au terme des quinze années de leur transformation démocratique, transition qui fut inaugurée en Pologne par la réunion de toutes ses forces politiques au mois de février 1989. (fragment tekstu)
EN
The text presents the history of the Weimar Triangle since its establishment in 1991 and the analysis of changes in this form of joint French-German-Polish cooperation after Poland became a member of the European Union in 2004. Finally, the author discusses chances for further development of cooperation within the Weimar Triangle in view of challenges of the Ukrainian crisis type, which the European Union faces. The author pays attention to the fact that Poland's interest in cooperation with France and Germany within the Weimar Triangle does not arouse a similar interest of both partners. (original abstract)
EN
Enhanced cooperation (originally closer cooperation) was inserted into the EU institutional and legal system by the Amsterdam Treaty in a response to political calls for establishment of a mechanism that would allow for deeper integration of only some Member States ("coalitions of the willing") in the ever-enlarging EU. As such, this step meant a break with the unity dogma the European integration had been traditionally built upon and provided for institutionalised differentiation in the EU. Redesigned by both the Treaty of Nice and the Treaty of Lisbon, enhanced cooperation has materialized in 5 cases since 2010. Apart from that, possibility of a recourse to enhanced cooperation has played a role in negotiation strategies within the EU decision-making process and in reflections on the future of the EU. While enhanced cooperation is not a magic panacea to divergences of opinions on the European integration between individual Member States, in particular, middle-sized and small Member States including the Czech Republic shall not underestimate the potential this mechanism might have.(original abstract)
XX
Temat jest interesujący z perspektywy badaczy problematyki współpracy międzynarodowej. Celem Autora jest analiza koncepcji Partnerstwa Trójstronnego, jako narzędzia współpracy międzynarodowej stosowanego przez Nową Zelandię w drugiej dekadzie XXI wieku. Narzędzia, które może stać się wzorcem rozwoju tego rodzaju współpracy. Jego znaczenie jest istotne zarówno ze względu na interesy Nowej Zelandii, jak i Chińskiej Republiki Ludowej w regionie Południowego Pacyfiku. W nieco szerszym wymiarze, ze względu na możliwość wypracowania modelu udzielania pomocy rozwojowej potrzebującym jej państwom, w których władze są w stanie wypełniać powierzone im funkcje i mogą zostać partnerem państw niosących pomoc. (abstrakt oryginalny)
EN
The Author's goal is to analyze the concept of the Tripartite Partnership as a tool of international cooperation between New Zealand, the People's Republic of China and the Cook Island. It could be a certain pattern for cooperation between countries in the future. It's important for the interests of New Zealand, China and the Cook Island in the South Pacific Region. Moreover due to the possibility of developing a model of providing assistance in these fragile countries. (original abstract)
EN
International business scholars still do not pay much attention to international cooperation barriers and their consequences. Although the problem of cooperation barriers is being discussed in the cooperation, open innovation and international cooperation studies, an indepth analyses of barriers which influence the cooperation are missing. This study is devoted to the differences in the Polish companies' perception of the barriers hampering the establishing of cooperation with German and Chinese partners, and to the influence exerted by the perceived barriers on the indicators of cooperation quality. The analysis was conducted on a sample of 278 Polish exporters and importers cooperating with partners from China and Germany. It was reported that Polish companies observe greater barriers that hamper establishing cooperation with Chinese rather than German partners, and that the perceived cooperation barriers are related to the following aspects of cooperation quality: perceived risk, perceived partners competencies, atmosphere/commitment, fulfillment of partners' obligations and perceiving the partner to be trustworthy.(original abstract)
XX
Artykuł przedstawia globalne implikacje polityki administracji Donalda Trumpa "America First" (2017) oraz ich znaczenie dla relacji Niemiec z Rosją. Koncentruje się on na trzech problemach merytorycznych: istota strategii "America First" administracji prezydenta USA Donalda Trumpa; tendencje i wyzwania ewolucji polityki Niemiec wobec Rosji; implikacje globalne polityki "America First" USA dla współpracy Niemiec z Rosją. Dla współpracy Niemiec z Rosją najistotniejsze znaczenie mają następujące implikacje polityki "America First": wymiar, zakres oraz przyszłość współpracy Niemiec z Rosją w kontekście kryzysu ukraińskiego; kontrowersje wokół dostaw rosyjskiego gazu ziemnego do Niemiec; wyzwania wymiany handlowej z Rosją z uwagi na jej nowy wymiar współpracy z Chinami; stanowisko Niemiec wobec finansowania NATO oraz działania na rzecz bezpieczeństwa i rozbrojenia międzynarodowego. Implikacje powyższe powodują napięcia i kontrowersje między USA a RFN w płaszczyznach polityczno-prawnej, gospodarczej, wojskowej, co przekłada się na stan nastrojów i zachowań społecznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the global implications of selected aspects of Donald Trump's administration "America First" policy and their significance for the relations between Germany and Russia. It focuses on three substantive problems: The essence of the "America First" strategy of the US President Donald Trump administration; Main tendencies and challenges of the evolution of Germany's policy towards Russia; Global implications of "America First" policy for Germany's cooperation with Russia. The following implications of the D. Trump's administration "America First" policy have the most considerable significance for cooperation between Germany and Russia, since 2017: the dimension, scope and future of Germany's cooperation with Russia in the context of the Ukrainian crisis; controversies over supplies of Russian natural gas to Germany; the challenges of trade with Russia in the context of its return to cooperation with China; Germany's position on NATO funding and measures for international security and disarmament. The above-mentioned implications cause a series of tensions and mutual controversies between the US and Germany in the political and legal, economic and military areas as well as in the field of social attitudes and behaviors, although they do not ultimately determine the future of German-American relations in a global context. (original abstract)
XX
Przedstawiono rozwiązania dotyczące współpracy w dziedzinie polityki konkurencji, które są zdeterminowane przez interesy narodowe i różnice w filozofii stosowania prawa. Zaprezentowano wypracowane rozwiązania i rozbieżności na forach dwóch organizacji - Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju.
XX
Przyjęcie współpracy terytorialnej za cel trzeci polityki spójności UE w latach 2007-2013 stanowiło wyraz uznania istotnej roli powiązań transgranicznych w kształtowaniu obszaru Europy. Celem artykułu była analiza sieci powiązań w ramach współpracy transgranicznej na poziomie lokalnym na pograniczu polsko-słowackim. Badanie dotyczyło współpracy objętej wsparciem Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2017-2013 realizowanego w ramach EWT. Analizie poddano 109 projektów oraz 244 polskich i słowackich beneficjentów programu. Badanie wykazało, iż sieć współpracy transgranicznej jest słabo rozwinięta. Pozwoliło na identyfikację najważniejszych instytucji dla współpracy oraz jej kluczowych cech(abstrakt oryginalny)
EN
Due to the recognition of its important role, European territorial cooperation since 2007 has been the third objective of the EU's cohesion policy. The aim of this paper was to identify the character of transborder co-operation on the local level in the Polish-Slovak borderland with a special focus on the transborder relations network. To this end, co-operation co-financed under Poland-Slovak Republic Cross-Border Cooperation Programme 2007- -2013 in the framework of ETC was analyzed. In this study, all realized projects and all beneficiaries, i.e. 109 projects and 244 Polish and Slovak institutions, were examined. The research revealed that the co-operation network was poorly developed. However, the most important nodes in this network were clearly visible(original abstract)
XX
Niniejsze opracowanie analizuje politykę Rosji wobec Rady Państw Morza Bałtyckiego i w jej ramach w następstwie kryzysu ukraińskiego i innych kryzysów międzynarodowych. W szczególności opracowanie analizuje zainteresowanie i oczekiwania Rosji wobec RPMB, a także instytucjonalne postępowanie Moskwy w Radzie. RPMB jest postrzegana przez Rosję zarówno jako centralny element, jak i kamień węgielny regionalnego systemu zarządzania.Moskwa postrzega także RPMB jako ważne narzędzie przezwyciężenia polityczno-dyplomatycznej izolacji, w której znalazła się Rosja wraz z początkiem kryzysu ukraińskiego. Z pomocą RPMB zachowuje zdolność wpływania na rozwój społeczno-gospodarczy, polityczny, środowiskowy i humanitarny w regionie Morza Bałtyckiego. Rosja poparła trzy obszary długoterminowego priorytetu Rady: tożsamość regionalną, zrównoważony i zamożny region oraz bezpieczny i chroniony region. Rosja opowiadała się za dalszą instytucjonalizacją Rady i wzmocnieniem jej roli w regionalnym systemie zarządzania. Mimo że stosunki Rosji z innymi państwami członkowskimi RPMB pozostają napięte, a Moskwie nie zawsze udaje się wykorzystać Radę do promowania swoich interesów w regionie, Rosja nadal postrzega RPMB jako ważną platformę współpracy regionalnej.(abstrakt oryginalny)
EN
This study examines Russia's policies towards and within the Coun- cil of the Baltic Sea States in the aftermath of the Ukrainian and other inter- national crises. More specifically, this paper analyses Russia's interest in and expectations from the CBSS, as well as Moscow's institutional behaviour in the Council. The CBSS is viewed by Russia as both a centrepiece and cornerstone of the regional governance system. Moscow also sees the CBSS as an impor - tant tool for overcoming the politico-diplomatic isolation where Russia found itself with the start of the Ukrainian crisis. With the help of the CBSS, it retains its ability to influence socioeconomic, political, environmental, and humani - tarian developments in the Baltic Sea region. Russia supported the Council's three long-term priority areas: a regional identity, a sustainable and prosper- ous region, and a safe and secure region. Russia favoured further the Council's institutionalization and strengthening of its role in the regional governance system. Despite the fact that Russia's relations with other CBSS member-states remain tense and that Moscow does not always manage to use the Council to promote its interests in the region, the CBSS is still seen by Russia as an important platform for regional cooperation.(original abstract)
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.