Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przetwarzanie danych osobowych obejmuje informacje gromadzone w systemach informatycznych, które bezpośrednio dotyczą zarówno konkretnych osób fizycznych, jak i takich, które można łatwo powiązać z konkretną osobą. Rozporządzenie, które ma bezpośredni skutek obowiązywania najpóźniej do dnia 25 maja 2018 r., będzie wymagać przed tym czasem rewizji istniejących systemów informatycznych w zakresie dotyczącym przetwarzania danych osobowych oraz uzyskania pozytywnego dostosowania do RODO. Przeprowadzone badania ankietowe w krajach UE oraz w Polsce wskazują, że duża część przedsiębiorstw uznała, że nie uzyska gotowości do kontroli przeprowadzanej przez organy nadzoru na dzień 25 maja 2018 r. Do zapewnienia zgodności przetwarzania danych w systemach informatycznych potrzebne jest wydawanie dowodów zgodności z przepisami za pomocą określonych raportów, procesów automatycznych, narzędzi informatycznych, których zastosowanie obniża ryzyko naruszenia prywatności. W artykule przeanalizowano ofertę produktów informatycznych oferowanych w tym celu na europejskim rynku producentów oprogramowania.
EN
The processing of personal data includes all information collected in IT systems that directly concern specific individuals, as well as those that can be easily related to a specific person. The Regulation EU, which has a direct effect on the latest by 25th May, 2018, will require the revision of existing IT systems regarding the processing of personal data and a positive adjustment to the GDPR. Surveys conducted in EU countries and in Poland indicate that a large part of enterprises did not see the possibility of being prepared for Regulator as of May 25th, 2018. To ensure compliance of data processing in IT systems, it is necessary to issue evidence of compliance with regulations by means of specific reports, automated processes, an IT tools, the use of which reduces the risk of compromising privacy. The article examined the offer of IT products offered for this purpose on the European market of software producers.
2
Content available Rola przymusu w ubezpieczeniach społecznych
100%
PL
Autor stawia tezę, że bez przymusu ubezpieczenia społeczne nie mogłyby ani powstać, ani funkcjonować, ani też gwarantować świadczeń na przyszłość. Dobrowolność w ubezpieczeniu społecznym ma charakter uzupełniający i powiększa tym samym w sposób nieznaczny zakres podmiotowy ubezpieczeń społecznych ponad stałą wspólnotę ubezpieczeniową. Przymus należy bowiem do głównych atrybutów systemu ubezpieczeń społecznych jako jego cecha ekonomiczna i utrwalona w prawie. Celem artykułu jest określenie, czym jest przymus ubezpieczeniowy oraz jaką pełni funkcję w ubezpieczeniach społecznych. Odpowiedzi na to pytanie sięgać będą do problemów fundamentalnych ubezpieczeń społecznych, a odkrywanie zależności przymusu od podstawowych kategorii konstrukcyjnych ubezpieczeń społecznych wskazywać będzie na skuteczność poboru składki w systemie ubezpieczeń społecznych. Autor wskazuje prawną, psychologiczną i ekonomiczną rolę przymusu.
EN
The author argues that without compulsion, social insurance would not be able to create, function or guarantee future benefits. Voluntary social insurance is complementary and therefore slightly increases the subjective coverage of social security over the permanent insurance community. Coercion is one of the main attributes of the social insurance system: as its economic feature and is fixed in the law. The purpose of this article is to determine what is compulsory insurance and what role it plays in social insurance. Answers to this question will make recourse to the problems of fundamental of social insurance, while the discovery of the dependence of coercion drawn from the basic categories of social insurance construction, will indicate the eff ectiveness in the collection of contributions within the social insurance system. The author points out the legal, psychological and economic role of coercion.
3
Content available remote Dyferencjacja części płacy przeznaczanej na składki ubezpieczeń społecznych
100%
EN
The article is concerned with the legal conditions and economic effects of the behaviour of the addressees of the law which leads to the determination of different proportions of social contributions to the total employment wage. The conducted research points to the differences between the normative interest rates of social insurance contributions and the real part of wages set aside for social insurance contributions. The differentiation of the part of the wage earmarked for contributions is, on the one hand, the result of the implementation of legal norms and, on the other hand, the consequence of the decisions of the insured persons, which together should be the subject of legal assessment and the basis for choosing the optimal policy directions of social insurance law. The findings also have wider implications — the principle of differentiation in social security law has so far been only applied to the differentiation of the entitlement to benefits, but it should also be applied to the different contribution obligations.
EN
The article deals with the terminological issue of the relationship between the notion of social insurance solidarity and insurance equivalence. They are not contradictory – the principle of social insurance equivalence emphasises the dependence of the amount of the benefit on the contribution, while the principle of insurance solidarity underlines the importance of bearing the cost of currently financed insurance benefits in solidarity. Both the outgoing and the current pension system are based on the principle of insurance solidarity, but they differently define the reciprocity of contributions and insurance benefits in solidarity. The calculation of pensions from the number contributions means greater equivalence, while solidarity of the insured, determined as a result of the insurance risk community, actually depends on real subordination to the norms determining the obligation to cover social insurance contributions. Bearing the cost of pensions in solidarity requires appropriate one to emphasise not only of the insured persons forming the risk community, but also the contributors action.
PL
W artykule rozpatrzono kwestię terminologiczną relacji pojęcia solidarności ubezpieczeniowej do ekwiwalentności ubezpieczeniowej. Nie są one przeciwstawne sobie – zasada ekwiwalentności ubezpieczeniowej podkreśla zależność wysokości świadczenia od składki, natomiast zasada solidarności ubezpieczeniowej podkreśla znaczenie wspólnego ponoszenia kosztu obecnie finansowanych świadczeń ubezpieczeniowych. Zarówno ustępujący, jak i obecny system emerytalny są oparte na zasadzie solidarności ubezpieczeniowej, lecz różnie definiują wzajemność składki i świadczeń ubezpieczeniowych. Obliczanie emerytur ze składek oznacza większą ekwiwalentność, natomiast solidarność ubezpieczonych wyznaczana ze względu na wspólnotę ryzyka ubezpieczeniowego faktycznie zależy od rzeczywistego podporządkowania normom określającym obowiązek ubezpieczenia społecznego. Solidarne ponoszenie kosztu świadczeń emerytalnych wymaga podkreślenia działań płatników składek, a nie tylko ubezpieczonych tworzących wspólnotę ryzyka.
5
Content available remote DYLAMATY STANOWIENIA WIEKU EMERYTALNEGO
100%
EN
Determining of retirement age should fulfill different assumptions. It is possible to consider these assumptions in relation to dilemmas which should be resolve by the state and finally result in change of legal regulation. The goal of the article is to present such dilemmas and the ways of solving it by the legislature, mostly within the 11th May 2012 Bill of law, which is effecting gradual increasing the retirement age to 67 years and making him equal for men and women. The literature of social policy, economic and the law of social security has been elaborated in the article. The most interesting issues were collected into the determined sequence, which should be considered in the process of constituting the retirement age. In this article it is mentioned how contemporary conditioning influence to way of solving dilemmas that concern: the scale of increasing the retirement age, the scope (subjective) of standardizing the retirement age, and time necessary to implementing changes. The article is the presentation of issues of the change of the retirement age in the universal.
PL
Wyznaczenie wieku powinno uwzględniać różne przesłanki. Przesłanki te można rozpatrywać w ramach dylematów, przed którymi staje państwo zmieniające regulacje wieku emerytalnego w prawie. Celem artykułu jest przedstawienie dylematów oraz sposobu ich rozwiązania przez ustawodawcę, głównie w ustawie z dnia 11 maja 2012 r. która dokonuje stopniowego podwyższenia wieku emerytalnego do 67 lat oraz jego zrównania dla mężczyzn i kobiet. W artykule posłużono się badaniami literatury z zakresu polityki społecznej, ekonomii i prawa zabezpieczenia społecznego, a następnie, ubogacając naukowe ustalenia, zebrano je w określoną sekwencję rozpatrywaną w procesie stanowienia wieku emerytalnego. Przytoczono współczesne uwarunkowania wpływające na sposób rozwiązania dylematów skali podwyższania wieku emerytalnego, dylematu zakresu (podmiotowego) ujednolicania wieku oraz czasu wprowadzania zmian. Artykuł stanowi próbę prezentacji zagadnień zmiany wieku emerytalnego w ujęciu uniwersalnym.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.