Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 456

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Sprzedaż
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
EN
Main aim of the article was comparison of sales forecasts effectiveness in a company. In the first stage time series representing sales were selected with respect to presence of seasonality and consistency with gamma distribution. Two types of statistical tests were used: F test (seasonality) and nonparametric Locke tests (compatibility with gamma distribution). In the next step ex post forecast were computed by means of linear trend model with seasonality and gamma distribution (on the level of median of theoretical distribution). Effectiveness of forecasts was compared on the basis of chosen coefficients of forecasts errors. Forecasts obtained be means of gamma distribution turned out to be better in all considered aspects
XX
Scharakteryzowano sektor producentów soli, zwracając uwagę na problemy w obszarze sprzedaży soli. Przedstawiono także propozycje rozwiązań mających na celu zwiększenie sprzedaży.
EN
This report describes scale and intensification of rock and table salt production in Poland, material which is applied in the chemical industry, food industry and in the winter season maintenance of roads and streets. A further part of the report presents a share of KGHM Metraco SA as a trade company in the salt sector in comparison with domestic competition. The aim of this report is to indicate main issues for KGHM Metraco SA associated with falling demand for salt in the winter season, direction of sale growth of material in the winter season and entrance for the company to the markets which guarantee yearlong trade. (original abstract)
XX
W artykule poruszono problematykę sprzedaży wielokanałowej. Na wstępie określono podstawowe oczekiwania nowoczesnych konsumentów w odniesieniu do procesu sprzedaży, co wskazuje na zasadność stosowania strategii wielokanałowej. Następnie nakreślono różnice pomiędzy modelami sprzedaży mutichannel, cross-channel oraz omnichannel. Końcową część artykułu poświęcono najbardziej nowoczesnej koncepcji sprzedaży wielokanałowe jaką jest omni-channel. Wskazano na różne definiowanie pojęcia omnichannel, a w dalszej części wskazano na znaczenie integracji kana-łów będącej podstawą tego modelu sprzedaży.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the issue of multiple channel sales. The initial part presents the basic expecta-tions of modern consumers in relation to the sales process, which indicate the legitimacy of using the multiple channel strategy. The next part describes the differences between the muti-channel, cross-channel and omni-channel sales models. The final part of the article presents the most modern multi-channel sales strategy that is omni-channel. In this section, the article points to various defini-tions of the omni-channel concept and describes the importance of channel integration as the basis of this concept.(original abstract)
XX
Raport opracowany przez Instytut Rynku Elektronicznego zawiera dane o wielkościach sprzedaży na krajowym rynku elektronicznego sprzętu biurowego w ujęciu ilościowym i wartościowym w latach 1992-1994 oraz prognozę całego rynku i poszczególnych jego segmentów do 1996 roku.
XX
Raport opracowany przez Instytut Rynku Elekrtonicznego zawiera dane historyczne o sprzedaży na rynku krajowym wyrobów elektroniki użytkowej w ujeciu ilościowym i wartościowym w latach 1991-94 oraz prognozę rozwoju całego rynku i poszczególnych jego segmentów do 1997 roku.
XX
Strategia sprzedaży to dokument, który powinna posiać każda firma, niezależnie od jej wielkości. Jej opracowanie bywa twardym orzechem do zgryzienia, jednak często jeszcze trudniejsze okazuje się jej wdrożenie i przełożenie na codzienną pracę handlowców. Jakie wyzwania ma menedżer sprzedaży i czego powinien on oczekiwać od swojego zespołu? (fragment tekstu)
XX
Z artykułu dowiesz się:W jaki sposób informacje przekazywane przez firmę wpływają na jej postrzeganie?Jak zachęcać pracowników do podejmowania działań sprzedażowych?Dlaczego postawa szefa jest najważniejsza przy wdrażaniu zmian w firmie? (fragment tekstu)
XX
Celem pracy jest zaprezentowanie podstawowych informacji dotyczących aukcji asymetrycznych, a także pokazanie, że jedna z bardziej znanych aukcji w Polsce, a mianowicie aukcja koni czystej krwi arabskiej Pride of Poland, która co roku odbywa się w sierpniu w Janowie Podlaskim, to typowa ustna aukcja (holendersko-angielska), asymetryczna w sensie angielskim. (fragment tekstu)
EN
Auction theory is one of the most influential and widely studied economic theories. Auctions are used in a huge number of transactions across numerous markets. The rules of auctions are applied in the sale of treasury bills, on foreign exchanges, and in mineral rights and other assets. Houses, used cars, agricultural products including livestock, arts and antiques are all commonly auctioned. There has recently been an explosion of interest in designing a new form of auction, for example to set up new electricity, transport or 3G markets. Trading rules in auctions are the "rules of the game" and therefore a variety of auction strategies are based on the principles of game theory. The diverse trading rules used in auctions share numerous common features. Auctions may be oral or written. In oral auctions, bidders hear each other's bids and make counteroffers, and each bidder knows his rivals. In written or closed auctions, bidders do not know how many rival bidders are participating. As in most theoretical literature, auction experiments typically assume that bidders' valuations or signals are drawn from the same probability distribution. Most models are in such cases therefore symmetrical. A very important theorem in the theory of symmetric auctions is the revenue of equivalence theorem, which predicts that expected seller revenue is independent of bidding rules. The symmetry assumption is violated in many real life auction environments, and bidders often know how they differ. In practice, auctioneers are biased in favour of selling to bidders whose values are drawn from lower distributions. The revenue of equivalence theorem doesn't apply to asymmetric auctions. However, there is literature on asymmetric auctions dealing with various kinds of asymmetries. Maskin and Riley [2000] explained the properties of several asymmetric two-bidder examples, where a first-order stochastic dominance is assumed. Moreover, it is known that, in practice, a bidder's knowledge about his rivals is unlikely to be symmetric. Asymmetric information about types of rivals has been described by Kim and Che [2004]. Every year in August at Janów Podlaski an auction of Arabian horses is held. In this paper we propose that the Polish Arabian horse market is asymmetric. (original abstract)
9
Content available remote Przyczyny i konsekwencje wysokiej fluktuacji personelu sprzedażowego
100%
XX
Wysoka fluktuacja personelu sprzedażowego jest niezwykle uciążliwa i kosztowna dla większości firm działających w niemal wszystkich branżach gospodarki. Autor niniejszego tekstu reprezentuje pogląd, że narastające zjawisko fluktuacji sprzedawców jest przede wszystkim konsekwencją złego zarządzania i w znacznym stopniu odzwierciedla niski poziom kompetencji oraz umiejętności menedżerów sprzedaży. Wnikliwa analiza pozwala jednak sformułować praktyczne rekomendacje umożliwiające znaczącą redukcję fluktuacji oraz wydatne ograniczenie jej negatywnych konsekwencji. (abstrakt oryginalny)
EN
Objective: The main objective of this paper is to identify and examine the main factors which affect the choice of Incoterms® rules that are used in international sales contracts by enterprises operating in Poland. Research Design & Methods: Mixed methods research was conducted to achieve this goal. The methods applied include the critical review of existing literature on Incoterms® and their use in international sales contracts and a survey carried out among export/import managers of companies operating in Poland.Findings: Results of this study proved that there are many external and internal factors to consider in the Incoterms® selection process, which can affect cost, risks, liabilities and formalities of international transactions. The main problem faced by many companies is making incorrect or decisions on Incoterms®, as traders often underestimate their potential, misuse or apply certain terms too much, choosing them without much reflection and continuing to use the same Incoterms® even if other conditions of transactions differ significantly. The fact that most of companies don't consider domestic and foreign competition as a factor strongly affecting their decisions on Incoterms® may suggest that the use of Incoterms® as a strategic tool for building competitive advantage is often underestimated. Also, many traders seem to be mainly focused on cost of transportation but do not see the link between Incoterms® and terms of payment or other financial aspects of transaction. The results revealed also that the selection of Incoterms® is often considered as a difficult task because of the insufficient knowledge on the topic and that entrepreneurs point out the need for further training that would increase their knowledge and skills in the proper use of Incoterms®.Implications & Recommendations: The obtained results can be used both by entrepreneurs making decisions about Incoterms®, who need guidance on their correct application. They also give indications for the education sector on how to better respond to the need for expanding knowledge and skills about Incoterms®, especially with respect to Incoterms® selection and its determinants, by shaping its educational offer appropriately.Contribution & Value Added: The research provides deeper understanding and fills the gap in knowledge regarding Incoterms® and their appropriate use in international trade. It considers different factors affecting decisions on selection of Incoterms® made by companies operating in Poland. (original abstract)
XX
Aktywa przeznaczone do sprzedaży są pozycją wykazywaną odrębnie według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Jeśli podmiot gospodarczy planuje zbyć dane aktywa trwałe, nie powinny być one wyceniane w taki sam sposób jak środki trwałe. Polskie przepisy prawa bilansowego nie poruszają problemu aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży. Celem artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, jak i czy w ogóle w sprawozdaniu finansowym sporządzanym zgodnie z polskim prawem bilansowym zaprezentować aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży, tak by spełniona była jedna z podstawowych zasad rachunkowości - zasada wiernego i rzetelnego obrazu. Dla realizacji powyższego celu posłużono się następującymi metodami badawczymi: analiza literatury, analiza aktów prawnych z badanego zakresu, analiza sprawozdań finansowych, dedukcja(abstrakt oryginalny)
EN
Non-current assets held for sale are disclosed separately in IFRS. Polish balance sheet law does not address the problem of non-current assets held for sale. The purpose of this article is to try to answer the question: how to present in the financial statements non-current assets held for sale to comply with the principle of true and fair view. The following research methods were used to achieve the goal: literature analysis, analysis of legal acts from the studied scope, analysis of financial statements, deduction(original abstract)
XX
W artykule omówiono prognozy dla rynku paliw w Polsce w 2003 r. Przedstawiono udział poszczególnych operatorów w detalicznym rynku paliw a także średnią dobową sprzedaż paliw na stacjach poszczególnych operatorów.
13
Content available remote Inteligencja emocjonalna i jej rola w życiu zawodowym sprzedawcy
100%
XX
Celem pracy jest analiza modeli i narzędzi pomiaru inteligencji emocjonalnej (IE) oraz próba określenia roli IE w życiu zawodowym sprzedawcy. Stres, wypalenie zawodowe, różne problemy w pracy wpływają na zaburzenia emocjonalne pracownika, co może negatywnie oddziaływać na rozwój i pozycję firmy na rynku. Koncepcja inteligencji emocjonalnej pokazuje nowe aspekty zarządzania życiem zawodowym pracownika. Rola inteligencji emocjonalnej nadal jednak pozostaje niezdefiniowana, zarówno wśród badaczy jak i praktyków. W niniejszym artykule przedstawiono dotychczasowe wyniki badań, pokazujące wpływ inteligencji emocjonalnej na zachowania organizacyjne, rotacje pracowników, efektywność pracy i inne aspekty życia zawodowego i społecznego. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to determine models of emotional intelligence (EI), assessment tools for IE and the role of IE in the sales employees' work life. To create a good team and achieve company's goals, managers should pay attention to what their employees feel and how they handle with different work situations. Stress, burnout, various work problems affect the emotional disturbance of the employee, what can have a negative impact on the company's development and the market position. The concept of emotional intelligence provides new aspects of managing an employee's work life. The role of emotional intelligence still remains not fully defined, both among researchers and practitioners. This article presents the results of previous researches, which describe the impact of emotional intelligence on organizational behavior, employee turnover, work efficiency, and other aspects of work and social life. (original abstract)
XX
W artykule porównano wyniki prognozowania wielkości sprzedaży na podstawie modeli z sezonowością oraz na podstawie rozkładu gamma. W badaniu wykorzystano rzeczywiste dane dotyczące ponad 10 tys. produktów, z których wyselekcjonowano 72. Ich sprzedaż można było prognozować za pomocą obu zaprezentowanych metod. Otrzymane wyniki wskazują, że lepsze prognozy uzyskano za pomocą rozkładu gamma. Oba rodzaje błędów potwierdziły mniejszą rozbieżność otrzymanych prognoz w porównaniu z rzeczywistymi wielkościami sprzedaży. Bardzo duża zmienność zamówień na poszczególne produkty oraz brak jednoznacznych prawidłowości powodują, że trudno jest zbudować modele tendencji rozwojowych z wahaniami sezonowymi o pożądanych własnościach prognostycznych. Należy również zauważyć, że w badanym przedsiębiorstwie najwięcej produktów było zamawianych rzadziej niż co drugi tydzień, w związku z czym zastosowanie rozkładu gamma mogłoby nie dawać zbyt dobrych wyników (suma prognoz mogłaby być zawyżona, ponieważ otrzymano by je na każdy tydzień, a rzeczywista sprzedaż wystąpiłaby znacznie rzadziej). Dlatego dalszym etapem badań będzie badanie prognoz sprzedaży produktów, których sprzedaż występuje rzadko, maksymalnie co dwa tygodnie. (fragment tekstu)
EN
Main aim of the article was comparison of sales forecasts effectiveness in a company. In the first stage time series representing sales were selected with respect to presence of seasonality and consistency with gamma distribution. Two types of statistical tests were used: F test (seasonality) and nonparametric Locke tests (compatibility with gamma distribution). In the next step ex post forecast were computed by means of linear trend model with seasonality and gamma distribution (on the level of median of theoretical distribution). Effectiveness of forecasts was compared on the basis of chosen coefficients of forecasts errors. Forecasts obtained be means of gamma distribution turned out to be better in all considered aspects. (original abstract)
XX
Doświadczenia jednoznacznie wykazują, że jednym z najważniejszych czynników, od których zależą dobre wyniki finansowe przedsiębiorstw, jest umiejętne spełnianie oczekiwań odbiorców. Sprzyja temu większe zainteresowanie się przedsiębiorstw nabywcami - wzmożenie marketingu, inwestowanie w rozwijanie długoterminowych, przyjaznych relacji z odbiorcami, dostosowywanie oferty sprzedażowej do ich zróżnicowanych wymagań. Jednocześnie konieczne jest zachowanie reżimu finansowego, tak, by wypracowana, dobra pozycja rynkowa prowadziła do poprawy wyników finansowych. Stosowanie takiego podejścia jest szczególnie istotne w średnich i małych przedsiębiorstwach, gdyż z uwagi na słabszą siłę przetargową muszą się one wykazywać większą sprawnością działania. W trudnych czasach, prorynkowa polityka handlowa, wsparta dużą elastycznością i dyscypliną wewnętrzną, warunkuje wręcz możliwość odniesienia sukcesu. Opisana sytuacja stawia przed księgowymi nowe zadania - wspierania zarządzających w dążeniu do wypracowania takich relacji z odbiorcami, które są wzajemnie satysfakcjonujące, a dla przedsiębiorstwa opłacalne. Wymaga to od księgowych rozszerzenia wiedzy o znajomość nowych metod rachunkowości zarządczej i umiejętność sporządzania prorynkowych rachunków ekonomicznych. Kilku takim rachunkom poświęcone jest opracowanie.(fragment tekstu)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie niektórych instrumentów controllingu sprzedaży (CRM, macierz BCG), przyjmujących za punkt centralny klienta i umożliwiających ich klasyfikacje ze względu na ich użyteczność dla przedsiębiorstwa (klienci lojalni i nielojalni, rentowni i nierentowni). (fragment tekstu)
EN
The paper deals with both sales controlling as the concept which supports sales management and customers as the most important element of environment. A point of contact is customer orientation, which is one of controlling assumptions and also sales controlling. Among sales controlling tools we can distinguish the group in which a customer is the main point. The tools are for example Customer Relationship Management and portfolio analyses. (original abstract)
XX
Przedmiot i cel opracowania: Celem tego badania jest analiza systemu sprzedaży oraz kanałów sprzedaży, kosztów sprzedaży, marży i skuteczności sprzedaży. Materiały i metody: Badanie przeprowadzono w dystryktach Sirsa, Sonipat i Yamuna Nagar indyjskiego stanu Haryana w latach 2020 - 2021. Badanie oparto na danych pierwotnych uzyskanych w badaniu terenowym, prowadzonym przy użyciu wstępnie zwalidowanego kwestionariusza. Za- stosowano prostą metodę tabelaryczną, wyliczono rozpiętość cenową oraz przeprowadzono analizę skuteczności sprzedaży. Wyniki: Wykazano, że udział producentów w cenach płatnych przez konsumentów (w rupiach indyjskich) jest najwyższy w kanale VI, a w dalszej kolejności w kanałach IV, V i II. Kanał VI okazał się być najbardziej wydajnym kanałem sprzedaży ze względu na brak pośredników. Kanał I charakteryzuje najniższa wydajność sprzedaży ze względu na największą liczbę pośredników zaangażowanych w sprzedaż w tym kanale. Wnioski: Wyniki tego badania wskazują, że rząd powinien ustanowić regulacje na rynku handlu owocami, aby zmniejszyć zaangażowanie pośredników w sprzedaż owoców. Należy też zapewnić przystępne cenowo składowanie owoców w warunkach chłodniczych. Rząd powinien również zapewnić środki transportu owoców (samochody chłodnie), które będą dostępne w rozsądnej cenie(abstrakt oryginalny)
EN
Subject and purpose of work: The study aims to analyse the existing marketing system along with marketing channels, costs, margins, and marketing efficiency. Materials and methods: The study was conducted in the districts of Sirsa, Sonipat and Yamuna Nagar in Haryana during the year 2020-21. The study was based on primary data collected from a field survey with the help of a pretested questionnaire. A simple tabulated method, price spread, and market efficiency analyses were employed. Results: The study revealed that the producer share in terms of consumer rupees is the highest in Channel VI, followed by Channels IV, V and II. Channel VI is the most efficient channel due to the absence of intermediaries. Channel I is the least efficient due to the greatest number of intermediaries present in this channel. Conclusions: The study has suggested that the government should regulate the fruit trade so that the involvement of mediators in the fruit market may be reduced. Cold storage should be provided at a reasonable price. The government should provide transportation facilities (refrigerated lorries) for fruit products at a reasonable cost(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono analizę korzyści i zagrożeń dotyczących internetowego kanału sprzedaży żywności. Korzyści podzielono na jednoznaczne i pozorne. Scharakteryzowano również problem kanibalizmu międzykanałowego. Omówiono istotne z punktu widzenia zarządzania logistycznego problemy związane z dodatkowym kanałem internetowym. Następnie przedstawiono zagrożenia i problemy dotyczące sprzedaży żywności on-line. Ostatnią część artykułu stanowi autorska klasyfikacja polskich sklepów internetowych z żywnością. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article advantages, disadvantages and threats of internet distribution channel in food sector were analysed. The benefits were divided into real and ambiguous factors in the context of multichannel cannibalism. The key issues regarding logistics management of additional on-line channel were described. Then threats and disadvantages of selling food on-line were presented. The last part of the article contains classification of Polish sector of food online stores. (original abstract)
XX
Scharakteryzowano umowę przelewu wierzytelności (cesję) oraz opisano sprzedaż wierzytelności jako instrument w controllingu finansowym.
XX
Zdaniem autora można zauważyć, że trend powstawania w Polsce kolejnych placówek typu hipermarkety się zmniejsza. Jego zdaniem konsekwencją powstawania dużej liczby placówek oraz stabilizacji rynku tzw. wielkopowierzchniowego jest budowanie przez największych detalistów potężnych centrów dystrybucyjnych - centralnych magazynów, które obecnie dostarczają około 70 proc. wszystkich artykułów dostępnych w ich placówkach handlowych.
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.