Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  magnetohydrodynamics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Magnetohydrodynamic flows as Newtonian-type gravitational motions
100%
Open Physics
|
2010
|
tom 8
|
nr 6
989-994
EN
We study the motion of a magnetised, highly conductive fluid within the framework of Newtonian gravity. Our analysis examines whether and under what conditions magnetohydrodynamic flows can be represented as hydrodynamic ones and then as Newtonian-type gravitational motions. In the latter case we define a generalised effective density and an effective Poisson-type potential, which include the magnetic input and determine the dynamics of the magnetised system. Introducing the dynamical equivalence of the aforementioned two representations, we use it to test mass measurements based on purely gravitational motions. We also provide the generalised Raychaudhuri equation corresponding to the aforementioned effective potential and discuss its implications for the kinematics of the fluid.
PL
Podstawowym problemem utrudniającym proces odlewania kompozytu gradientowego jest uzyskanie działania wyporu elektromagnetycznego przemieszczającego cząstki, przy jednoczesnym uniknięciu, niweczącego efekt segregacji zbrojenia, mieszania ciekłego metalu spowodowanego niejednorodnością pola sił. Prezentowane badania dotyczyły doboru częstotliwości zasilania, natężenia prądu i rozmiarów wzbudnika w celu ograniczenia ruchu ciekłego metalu.
EN
The main problem of the process of composite casting is to obtain a electromagnetic buoyancy force moving particles and avoid stirring of liquid metal caused by force field nonuniformity that destroys the effect of reinforcement segregation. The research concerned the optimization of supply frequency, current and dimensions of a inductor in order to limit the metal movement.
3
80%
EN
In this paper we review Godunov-type numerical methods for one- and two-component magnetohydrodynamic equations. Solving these equations numerically is a formidable task as a result of the internal complexity of these equations and the requirements of [delta] B=0. We present several results of advanced numerical simulations for complex systems. These results prove that the numerical codes which are based on Godunov-type methods, cope with all problems very well.
EN
In this paper, the unsteady unidirectional motion of an incompressible vicous fluid, produced by sinusoidal oscillation of a rigid plane wall and subjected to a uniform magnetic field acting perpendicularly to the flow direction is investigated. The basic equation, governing the motion of such a flow is expressed in non-dimensional form. It is shown that this equation admits two solutions which satisfy the respective sets of boundary and initial conditions. The results, showing the development of the velocity field in time for different values of the magnetic parameter, are presented graphically and discussed.
5
Content available Numerical solutions of magnetohydrodynamic equations
80%
EN
In this paper we review several mathematical aspects in numerical methods for magnetohydrodynamic equations. The intrinsic complexity and the requirements of the selenoidity condition make numerical solutions of these equations a formidable task. We present results of advanced numerical simulations for a complex system, which reveal that the numerical methods cope very well with this task.
EN
The dynamics of slightly diverging two-dimensional beams whose direction forms a constant angle θ with the equilibrium straight magnetic strength is considered. The approximate dispersion relations and corresponding links which specify hydrodynamic perturbations in confined beams are derived. The study is dedicated to the diffraction of a magnetosonic beam and nonlinear thermal self-action of a beam in a thermoconducting gaseous plasma. It is shown that the divergence of a beam and its thermal self-action is unusual in some particular cases of parallel propagation (θ = 0) and has no analogues in the dynamics of the Newtonian beams. The nonlinear attenuation of Newtonian beams leads to their defocusing in gases, whereas the unusual cases correspond to the focusing in a presence of magnetic field. The examples of numerical calculations of thermal self-action of magnetoacoustic beams with shock fronts are considered in the usual and unusual cases of diffraction concerning stationary and non-stationary self-action. It is discovered that the diffraction is more (θ = 0) or less (θ = π/2) manifested as compared to that of the Newtonian beams. The beams which propagate oblique to the magnetic field do not reveal diffraction. The special case, when the sound and Alfvénic speeds are equal, is discussed. This magnetosonic beams incorporate acoustic and Alfvénic properties and do not undergo diffraction in this particular case.
Open Physics
|
2012
|
tom 10
|
nr 5
1150-1167
EN
An analytical study is presented for the problem of unsteady hydromagnetic heat and mass transfer for a micropolar fluid bounded by semi-infinite vertical permeable plate in the presence of first-order chemical reaction, thermal radiation and heat absorption. A uniform magnetic field acts perpendicularly to the porous surface which absorbs the micropolar fluid with a time-dependent suction velocity. The basic partial differential equations are reduced to a system of nonlinear ordinary differential equations which are solved analytically using perturbation technique. Numerical calculations for the analytical expressions are carried out and the results are shown graphically. The effects of the various dimensionless parameters related to the problem on the velocity, angular velocity, temperature and concentration fields are discussed in detail.
EN
The article presents the results of coupled analysis of the electromagnetic and flow field calculations. The aim of conducted research was to design a device for precious metals leaching from used auto catalytic converters. The aim the calculations was to determine the velocity field distribution of liquid metal, the movement of which was forced by the electromagnetic field. Computational experiment was conducted to obtain the relation between the metal velocity distribution and the inductor supply parameters.
PL
Artykuł zawiera wyniki sprzężonej analizy pola elektromagnetycznego i pola przepływu. Celem przeprowadzonych badań było zaprojektowanie urządzenia do odzyskiwania metali szlachetnych z zużytych katalizatorów samochodowych. Obliczenia przeprowadzono w celu wyznaczenia pola prędkości ciekłego metalu poruszanego z wykorzystaniem oddziaływań elektrodynamicznych. Obliczenia wielowariantowe przeprowadzono, aby uzyskać zależności rozkładu pola prędkości od parametrów zasilania wzbudnika urządzenia.
EN
This paper has developed a formulation of fluid motion and entropy production in microchannels. We have developed the formulations for pressure driven flow, flow under electric forces and flow under ferromagnetic forces. Friction, thermal and electromagnetic irreversibilities have significance in energy efficiency of microfluid systems. The results indicate that entropy and the Second Law have practical significance in electrokinetic liquid transport through microchannels.
PL
W artykule pokazano rozwój sformułowania ruchu płynu i entropii produkowanej w mikrokanalikach. Rozwinięte zostały sformułowania dla przepływów poddanych ciśnieniu, przepływów w polu elektrycznym i przepływów poddanych siłom ferromagnetycznym. Ciśnienie, cieplna i elektromagnetyczna nieodwracalność mają istotne znaczenie dla efektywności energetycznej systemów mikroprzepływowych. Wyniki wskazują, że entropia i drugie prawo termodynamiki mają praktyczbe znaczenie w transporcie płynów elektrokinetycznych przez mikrokanaliki.
EN
In this paper, the mixed convective flow of an electrically conducting, viscous incompressible couple stress fluid through a vertical channel filled with a saturated porous medium has been investigated. The fluid is assumed to be driven by both buoyancy force and oscillatory pressure gradient parallel to the channel plates. A uniform magnetic field of strength 0B is imposed transverse to the channel boundaries. The temperature of the right channel plate is assumed to vary periodically, and the temperature difference between the plates is high enough to induce radiative heat transfer. Under these assumptions, the equations governing the two-dimensional couple stress fluid flow are formulated and exact solutions of the velocity and the temperature fields are obtained. The effects of radiation, Hall current, porous medium permeability and other various flow parameters on the flow and heat transfer are presented graphically and discussed extensively.
11
60%
PL
Rozwój pieców indukcyjnych do topienia metali zmierza do zwiększania wydajności tych urządzeń. Wzrost mocy oprócz zwiększenia szybkości nagrzewania powoduje także intensyfikację zjawisk hydrodynamicznych zachodzących wewnątrz ciekłego metalu. Praca opisuje metodykę symulacji komputerowej, w której występuje sprzężenie pola elektromagnetycznego, pola prędkości oraz kształtu powierzchni ciekłego metalu. Symulację wykorzystano do oceny możliwości zmiany powierzchni swobodnej metalu poprzez zmianę geometrii wzbudnika.
EN
Increase of power of induction heating furnaces influences on magneto-hydro-dynamics phenomena intensification in melted metal. This work describes methodology of coupled analysis of electromagnetic field, velocity field and surface shape of melted metal. Computer simulation is used to determine influence of inductor geometry on surface shape area minimization.
PL
Artykuł dotyczy analizy procesu wypłukiwania metali szlachetnych z wkładów katalizatorów umieszczonych w pierścieniowym kanale przy pomocy ciekłego metalu wprawianego w ruch przez wirujące pole elektromagnetyczne. Wykorzystany w pracy model obliczeniowy obejmował sprzężenie pola elektromagnetycznego i hydrodynamicznego z uwzględnieniem przepływu metalu przez kapilarną strukturę katalizatora. W ramach badań przeprowadzono analizę wpływu lokalizacji wzbudnika na efektywność przepłukiwania wsadu katalizatora.
EN
The paper concerns of precious metals washing out from auto catalytic converters placed in the channel. In this device liquid metal is forced to motion by the rotating magnetic field. The model used in research included the coupling of the electromagnetic and hydrodynamic field taking into account the metal flow through anisotropic porom structure of the catalyst. The study analyzes the influence of inductor location on the efficiency of flushing the catalyst.
EN
Cell manipulation using external magnetic fields has been proposed to accelerate the neck reendothelization of saccular unruptured stented intracranial aneurysms. This work presents a computational fluid dynamics (CFD) model of a Saccular Brain Aneurysm that incorporates a helicoidal stent. An Eulerian-Lagrangian model implemented in ANSYS-Fluent is used to simulate the hemodynamics in the aneurysm. In silico studies have been conducted to describe the incidence of the magnetic field direction, frequency and amplitude on the blood hemodynamics and particle capture efficiency, when an external magnetic field is used to trap magnetically labeled particles traveling through the aneurysm. It is found that the magnetic field direction affects the particle concentration in the target region. Simulation results show that the highest particle capture efficiency is obtained with a 1T magnetic field amplitude in an open bore MRI scanner, when a permanent magnet is used.
PL
Artykuł dotyczy analizy procesu wypłukiwania metali szlachetnych z wkładów katalizatorów umieszczonych w pierścieniowym kanale przy pomocy ciekłego metalu wprawianego w ruch przez wirujące pole elektromagnetyczne. Wykorzystany w pracy model obliczeniowy obejmował sprzężenie pola elektromagnetycznego i hydrodynamicznego z uwzględnieniem przepływu metalu przez kapilarną strukturę katalizatora. W ramach badań przeprowadzono analizę wpływu lokalizacji wzbudnika na efektywność przepłukiwania wsadu katalizatora.
EN
The paper concerns of precious metals washing out from auto catalytic converters placed in the channel. In this device liquid metal is forced to motion by the rotating magnetic field. The model used in research included the coupling of the electromagnetic and hydrodynamic field taking into account the metal flow through anisotropic porous structure of the catalyst. The study analyzes the influence of inductor location on the efficiency of flushing the catalyst.
15
60%
EN
The phenomenon of meniscus in the induction furnaces are not always desired because of adversely affecting the quality of the molten metal. The study presented in this paper dealt with the influence of the inductor position on the degree of the deformation of molten copper surface.
PL
Zjawisko menisku w piecach indukcyjnych często niekorzystnie wpływa na jakość topionego metalu. Artykuł opisuje badania wpływu położenia wzbudnika na stopień deformacji powierzchni stopionej miedzi.
EN
Exhaust gases which are introduced into the atmosphere contain impurities such as carbon monoxide, unburned hydrocarbons and nitrogen oxide. Auto catalysts enable air pollution from these exhaust gases to be reduced considerably. Typical auto catalytic converters consist of the carrier (ceramic or metallic) and the catalytic system. Platinum group metals (PGM) are responsible for the catalytic function. All spent auto catalysts should be purchased and processed in order to recover the precious metals from them. This article presents the results of coupled analyses of electromagnetic and flow field calculations. The aim of this research was to design a device for extracting precious metals from used auto catalytic converters. Calculations were made to determine the velocity field distribution of a liquid metal, the movement of which was forced by the electromagnetic field. Computational experiments were conducted to obtain the relationships between the metal velocity distribution, the inductor supply and geometrical parameters in order to improve the construction of the presented device. The calculation shows that viscosity and friction has a greater influence on velocity distribution than forces distribution.
17
Content available Symulacja prostego silnika magnetohydrodynamicznego
51%
PL
Silnik magnetohydrodynamiczny jest maszyną elektryczną, w której elementem bezpośrednio wprawianym w ruch jest płyn znajdujący się w polu magnetycznym. W opisanym przykładzie taką rolę pełni osolona woda przewodząca prąd znajdująca się w zewnętrznym polu magnetycznym pochodzącym od magnesu ferrytowego. W artykule zawarto model matematyczny zjawisk pozwalający na przewidywanie zachowania się płynu oraz wykorzystany model numeryczny, który wstępnie zweryfikowano na modelu fizycznym w laboratorium. Omawiane urządzenie wprawia w ruch obrotowy wodę znajdującą się w szalce Petriego, której zewnętrzna ścianka wyłożona jest taśmą miedzianą. Na dnie szalki położony jest magnes ferrytowy w kształcie pierścienia. Całość zasilana jest prądem stałym przepływającym poprzez płyn z umieszczonej centralnie elektrody wykonanej z miedzianego drutu do znajdującej się na zewnątrz elektrody utworzonej z taśmy miedzianej, którą wyłożona jest zewnętrzna ścianka.
EN
Magnetohydrodynamic drive is a type of electric drive, where force acts directly on fluid without mechanical moving parts. The fluid in most cases conducts electric current in magnetic field creating force. Article includes mathematical model allowing to predict fluid behavior together with incorporated numerical model, which was preliminary verified on physical model on test rig. In described example salty water conducts direct current from central electrode made of copper wire to external electrode made of thin copper sheet covering external wall of Petri dish. External magnetic field is provided by ferrite magnet located on the bottom of the vessel. In result water spins in directions according to forces created in conductor exposed to magnetic field.
EN
In the current study, a three dimensional incompressible magnetohydrodynamic (MHD) nanofluid flow over a shrinking surface with associated thermal buoyancy, thermal radiation, and heating absorption effects, as well as viscous dissipation have been investigated. The model has been represented in a set of partial differential equations and is transformed using suitable similarity transformations which are then solved by using the finite element method through COMSOL. The results for velocity and temperature profiles are provided for various values of the shrinking parameter, Biot’s number, heat generation/absorption parameter, thermal Grashof number, nanoparticle volume fraction, permeability parameter, magnetic parameter and radiation parameter.
EN
The free convective magnetohydrodynamics (MHD) flow of a non-Newtonian fluid due to a semi-infinite vertical plate under the influence of radiation and viscous dissipation is investigated. The system of partial differential equations is derived and solved for the solutions of velocity and temperature profiles along with the Nusselt number and skin friction by using the perturbation technique. The related important dimensionless parameters of Eckert, Grashof, and Prandtl numbers, magnetic field, radiation and heat source are discussed and shown in graphs. Also, the Nusselt number and skin friction at the plate are obtained and presented in the tabular forms. Finally, the corresponding result of Newtonian fluid is obtained by setting viscoelastic parameter k1 = 0. It is worth mentioning that the obtained results coincide with the previously published results.
EN
An unsteady MHD two-layered fluid flow of electrically conducting fluids in a horizontal channel bounded by two parallel porous plates under the influence of a transversely applied uniform strong magnetic field in a rotating system is analyzed. The flow is driven by a common constant pressure gradient in a channel bounded by two parallel porous plates, one being stationary and the other oscillatory. The two fluids are assumed to be incompressible, electrically conducting with different viscosities and electrical conductivities. The governing partial differential equations are reduced to the linear ordinary differential equations using two-term series. The resulting equations are solved analytically to obtain exact solutions for the velocity distributions (primary and secondary) in the two regions respectively, by assuming their solutions as a combination of both the steady state and time dependent components of the solutions. Numerical values of the velocity distributions are computed for different sets of values of the governing parameters involved in the study and their corresponding profiles are also plotted. The details of the flow characteristics and their dependence on the governing parameters involved, such as the Hartmann number, Taylor number, porous parameter, ratio of the viscosities, electrical conductivities and heights are discussed. Also an observation is made how the velocity distributions vary with the rotating hydromagnetic interaction in the case of steady and unsteady flow motions. The primary velocity distributions in the two regions are seen to decrease with an increase in the Taylor number, but an increase in the Taylor number causes a rise in secondary velocity distributions. It is found that an increase in the porous parameter decreases both the primary and secondary velocity distributions in the two regions.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.