Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1365

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 69 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Działalność gospodarcza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 69 next fast forward last
XX
Rozwiązania przyjęte w przepisach art. 10 i art. 10a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie interpretacji wydawanych przez ZUS, tylko z pozoru są oczywiste. Praktyczne ich zastosowanie wywołuje bardzo wiele wątpliwości. Analizy wymaga chociażby problem wejścia w życie - daty, od której obowiązuje interpretacja, w tym interpretacja "milcząca". Nie jest także jasne, od kiedy rozpoczyna się bieg terminu do wydania interpretacji - zwłaszcza w przypadku wniosku, który nie jest kompletny lub został złożony w innym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych niż ten, który wskazał ZUS na swojej stronie internetowej. Autorzy w opracowaniu przeanalizowali także zagadnienia dotyczące pozostawienia wniosku o wydanie interpretacji bez rozpoznania oraz problemy związane z pojęciem "wydanie interpretacji".(abstrakt oryginalny)
EN
Solutions adopted in the provisions of the art. 10 and 10a of the act on freedom of economic activities relating to the interpretations issued by ZUS are only apparently self-evident. In reality, their application raises many doubts. As an example, what requires an analysis is the date of entry into force of the interpretation, including the "tacit" interpretation. It is also unclear when the period to issue the interpretation starts. It concerns mainly the case of a request that is not complete or that was filed in a different ZUS branch than the one indicated by ZUS on its website. In this study, the authors have also analyzed the problems concerning disregarding the request to issue the interpretation, as well as other problems related with the fact of "issuing the interpretation.(original abstract)
XX
Niniejsze opracowanie poświęcone jest w szczególności konstrukcji prawnej stosunkowo nowej formy reglamentacji podejmowania działalności gospodarczej, jaką jest regulowana działalność gospodarcza. Podstawowym celem jest zbadanie, czy wyróżnia się ona na tle pozostałych form reglamentacji podejmowania działalności gospodarczej szeroko rozumianym poszerzeniem zakresu wolności działalności gospodarczej oraz umocnieniem gwarancji swobody działalności gospodarczej (zgodnie z założeniami ustawodawcy), a jeśli tak, to w jakim stopniu czy też poprzez które z zastosowanych rozwiązań prawnych. Biorąc pod uwagę powody wprowadzenia tej szczególnej formy reglamentacji do polskiego porządku prawnego, można zakładać, że jednym z nich było właśnie zmniejszenie barier i obciążeń w odniesieniu do działania administracji publicznej poprzez wdrażanie zmian adekwatnych do zmian zachodzących w gospodarce.(abstrakt oryginalny)
EN
This study will focus on a legal construction of relatively new form of regulation during undertaking economic activity which is a regulated economic activity. It should stand out from the rest of the economic rationing forms (in line with the legislature) by the wider extension of freedom of economic activity and by strengthening the guarantees of economic freedom. Going further, it has to be considered - to what extent, or through which of applied legal solutions. Bearing in mind the reasons for applying this particular form of rationing into the Polish legal system, we can assume that one of them was to reduce barriers and burdens in the functioning of public administration.(original abstract)
3
100%
XX
W dobie panującego spowolnienia gospodarczego mającego wpływ na sytuację finansową społeczeństwa istotnego znaczenia nabiera optymalizacja podatkowa. W artykule przedstawiono informacje prawnopodatkowe, które stanowią punkt wyjścia do rozważań na temat wyższości prowadzenia działalności gospodarczej w formie osobowej spółki prawa handlowego nad indywidualną formą działalności. Na podstawie wywiadu bezpośredniego oraz analizy dokumentów zgromadzono informacje na temat istotnych zalet spółki komandytowej, które w efekcie końcowym umożliwiły potwierdzenie postawionej tezy w przedstawionym zakresie tematycznym.(abstrakt autora)
EN
In times of economic slowdown extent on the financial strength of Society, tax optimization becomes significant. In this article indicates Legal and Tax information, which are the basis for consideration of the superiority of doing business in personal form of commercial partnership on the individual form. Based on direct interviews and analysis of documents collected information on the significant benefits of a limited partnership, which in the end allowed the confirmation of the thesis of the themes presented.(author's abstract)
XX
W niemieckim prawie gospodarczym wolność gospodarcza może być ograniczana jedynie zadaniami państwa, którego podstawowym zadaniem jest zapewnienie swoim obywatelom ochrony ich wolności, bezpieczeństwa, a przede wszystkim ochronę własności. To właśnie na organach państwa - czy to na poziomie centralnym, czy to na poziomie landów (odpowiedników naszych województw), ciąży obowiązek prowadzenia odpowiadającej tym celom polityki gospodarczej i pieniężnej na poziomie makroekonomicznym. Obie te struktury w zależności od pojawiających się potrzeb podejmują stosownie do swoich kompetencji działania w trzech podstawowych dziedzinach. Należą do nich, po pierwsze uregulowania prawne implementujące prawodawstwo Unii Europejskiej do wewnętrznego porządku prawnego. Po drugie odpowiednia zmiana istniejących przepisów prawnych lub stworzenie i przyjęcie nowych uregulowań z zakresu prawa gospodarczego publicznego. Po trzecie dokonywanie niezbędnych korekt w odniesieniu do prawa gospodarczego prywatnego. W ten sposób tworzone są założenia rozwoju gospodarczego, w których rola państwa ogranicza się do wskazania odpowiednich kierunków działań dla prowadzenia działalności gospodarczej przez zainteresowane podmioty. (fragment tekstu)
EN
Knowledge of legislation ranging from primarily German commercial law in general and business activities in the Federal Republic of Germany in particular is interesting not only practitioners of law, but above all for the law doctrine. More and more often the learning is aimed at extending the theoretical knowledge in this area of law. For this purpose, in the article contains information about the divisions of economic law on public and private law. Indicated the same impact on the final shape of the constitution was to West Germany. In this context, is not without significance for the first of which are described in the article points contained in the Regulation of the Industry. In particular, those from which the subject is able to legally conduct business in the Federal Republic of Germany. In the realm of the intentionally omitted a number of issues peripherals with respect to the subject of study. The intention of the author, the text was intended only to approximate the potential reader with respect to the subject of study. (original abstract)
5
80%
EN
The article discusses issues related to individual entrepreneurship. It is conditioned by a series of external (economic, political-legal, socio-cultural) and internal (individual characteristics) factors. The results of research conducted on the group of inhabitants of Lublin were presented in order to determine the factors which facilitated and hindered the establishment of one's own company. Starting up individual business activity is mainly facilitated by internal factors, while external factors make this process difficult. (original abstract)
XX
Przedmiot artykułu stanowi omówienie znaczenia protokołu pokontrolnego w procesie zakończenia czynności kontrolnych przeprowadzanych u przedsiębiorcy. W artykule przedstawione zostały przede wszystkim zagadnienia dotyczące treści protokołu, zastrzeżeń pokontrolnych, terminu sporządzenia oraz doręczenia protokołu kontrolowanemu przedsiębiorcy. Przeprowadzone w tym artykule rozważania, uwzględniające rolę ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz postulat szerokiego ujmowania procedury kontrolnej, mają swoje przełożenie na konkretne oczekiwania co do zmiany przepisów dotyczących kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy przyjętych w rozdziale V.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of this article is discussion on the importance of inspection protocol in the process of completion of the controlling operations carried out on the trader. In the article presents issues concerning the contents of the report, reservations, date of draw up and delivery of audit service inspection protocol for the controlled entrepreneur. Bearing in mind the role of the Act on Freedom of Economic Activity and demand for a broad recognition of the examination procedure, the analysis carried out in this article, refer to specific expectations to changes in the provisions relating to the control of business entrepreneurs adopted in Chapter V.(original abstract)
XX
Badania statystyczne dotyczące działalności gospodarczej często sprawiają wiele kłopotów związanych z danymi. Problemy pojawiają się w odniesieniu do zmiennych. Rozkłady podmiotów według analizowanych cech charakteryzują: bardzo silna asymetria prawostronna, ogromne zróżnicowanie i silna koncentracja. Poza tym w przypadku wielu jednostek badana zmienna przybiera wartości zerowe bądź wartości skrajne. Problem zmiennych w statystyce gospodarczej dotyczy nie tylko Polski. Świadczą o tym publikacje, w których prezentowane są wyniki badań dotyczących szacunków parametrów dla podmiotów gospodarczych. Rozwiązanie polegające na usunięciu wartości skrajnych nie zawsze dostarcza wiarygodnych szacunków. Dlatego też nieodzowne w takiej sytuacji wydaje się wprowadzenie do estymacji pewnych modyfikacji opartych np. na modelu Cham- bersa. W modelu tym zaproponowano nowe podejście do estymacji pośredniej typu GREG - ze szczególnym uwzględnieniem wag przypisywanych poszczególnym obserwacjom. (fragment tekstu)
EN
According to the Central Statistical Office, there were about 1.6 million small enterprises (called small business) in Poland in 2001 - over 95% of all enterprises. Although the small economic entities constitute the basis of local economy, there is no information about this group of enterprises available at regional and local level. One of the major problems involved in estimating information about economic activity across domains is the distribution of small companies variables. The study variable may be highly skewed, there may be a large proportion of zero responses and there may be several auxiliary variables that can be used to improve estimation but these may include some extreme values. This article presents Chamber's Model which examines the behaviour of GREG estimators taking into account data classification. It shows how an efficient Chambers Model was found for a business survey. (original abstract)
8
Content available remote Kapitały własne i ich znaczenie w zachowaniu kontynuacji działalności
80%
XX
Kapitały własne stanowią istotną kategorię w działalności każdej jednostki gospodarczej. Określają one wartość bilansową przedsiębiorstwa i są miarą jego siły finansowej. Wielkość i struktura kapitału własnego są podstawą oceny sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa, świadczą o jego wiarygodności i stabilności, jak również określają zdolność do kontynuacji działalności. Kapitały własne pełnią wiele różnorodnych funkcji w działalności jednostki. Jedną z nich jest zabezpieczenie możliwości kontynuowania działalności. Funkcja ta realizowana jest przede wszystkim poprzez kapitały rezerwowe, których tworzenie pozwala na zachowanie kapitału oraz utrzymanie jego siły nabywczej i odtworzeniowej. Artykuł podejmuje problematykę kapitałów własnych rozpatrywanych w aspekcie zdolności jednostki do kontynuacji działalności. Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia i roli kapitałów własnych tworzonych w rachunkowości w zachowaniu kontynuacji działalności przez jednostkę gospodarczą. Zastosowaną metodą badawczą jest analiza literatury i regulacji prawnych.(abstrakt oryginalny)
EN
Equity is a very important category in accounting and in the business activity. It determines the balance sheet value of the enterprise and is a measure of its financial strength. The value and structure of equity are the basis for assessing the company's financial situations, its credibility and stability, and the ability to continue its business. Equity performs a lot of different and important functions in business. One of them is to keep business going. This function is carried out primarily through capital reserves, which allows for the creation and preservation of capital to maintain its purchasing power and replacement.The article deals with the issue of equity in terms of the assumptions of the going concern. The main objective of this article is to present the importance and role of equity in the going-concern assumption. The methods of critical analysis of literature and accounting standards were used to prepare this article.(original abstract)
XX
Uzasadniono pogląd, że w sytuacji gwałtownych zmian życia gospodarczego istnieje pilna potrzeba poddawania go osądom moralnym. Wykazano, że wprowadzenie do badań nad podstawowymi zasadami biznesu oprócz kwestii ekonomiczności i efektywności działań gospodarczych również zagadnień moralnych i psychologicznych nie tylko ściślej wiąże ekonomię z naukami humanistycznymi, ale ponad to umożliwia pełniejsze rozumienie zachowań ludzkich jako odniesionych do norm i wartości o charakterze aksjologicznym. Wykazano, że skierowanie uwagi interesariuszy (akcjonariuszy, pracowników, menedżerów, klientów, konsumentów, dostawców, odbiorców) na fundamentalne zasady moralne, przekłada się na praktykę, życia gospodarczego oraz uczy poszanowania podstawowych norm dzielności etycznej we wszelkich obszarach stosunków międzyludzkich. Przyjęto pogląd, że podejście do realizacji celów firmy od strony ich zgodności ze społecznie przyjętymi zasadami moralnymi (i prawem) wymaga realizowania odpowiedzialnego biznesu przez włączanie się w otwartą wolną konkurencję bez uciekania się do podstępnych działań i wyzyskiwania czyichś błędów dla własnych korzyści. (abstrakt oryginalny)
EN
Presented in the paper opinion has been justified that in the situation of dramatic changes in business activity there arises an urgent necessity to subject it to moral evaluation. It has been indicated that the introduction of moral and psychological issues, in addition to the question of cost-effectiveness and business activity efficiency, into the research on rudimentary business rules is not only strongly related to humanistic sciences but also enables more thorough understanding of human behaviour modes in reference to norms and values of the axiological character. It has been indicated that drawing shareholders ', employees ', managers ', consumers ', suppliers', recipients' attention towards fundamental moral rules has a reflection in the practice of business activity and leaches respect for rudimentary norms of ethical activity in all ranges of interpersonal relationships. It has been indicated that an attitude towards the realization of the company's aims in accordance with socially acceptable moral rules (and law) requires the realization of responsible business through entering open ml free competitiveness devoid of deceitful activities and taking advantage of someone's mistakes. (original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie analizy zmian zachodzących w krajach Unii Europejskiej w zakresie produktywności pracy. Zmiany te pośrednio charakteryzują procesy intensyfikacji działalności gospodarczej w tych krajach, związane z doskonaleniem stosowanych metod technicznych i organizacyjnych, a także struktury gospodarki. W opracowaniu przedstawiono wyniki badań obejmujących dwunastoletni okres (2004-2016), w którym analizowano produktywność pracy mierzoną wartością dodaną brutto, przypadającą na jednego pracującego w gospodarce ogółem, w tym w trzech sektorach: rolniczym, przemysłu i budownictwa oraz w sektorze usług. Określono dynamikę wzrostu produktywności w badanych latach, a także zmiany w wielkości zróżnicowania produktywności i międzysektorowych relacji oraz względnego poziomu produktywności i pozycji poszczególnych krajów w badanym zakresie(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article was to present an analysis of changes taking place in the European Union countries in terms of labor productivity. These changes indirectly characterize the processes of intensification of economic activity in these countries, related to the improvement of the technical and organizational methods used, as well as the structure of the economy. The study presents the results of research covering the twelve-year period (2004- -2016), in which labor productivity was analyzed, measured by gross value added (GVA) per one person employed in the total economy, including three sectors: agriculture, industry and construction, and services. The dynamics of productivity growth in the analyzed years was determined, as well as changes in the size of productivity diversification and cross-sectoral relations as well as the relative level of productivity and the position of individual countries in the studied area(original abstract)
EN
Objective: The article explores the individual determinants driving solo self-employment and employer entrepreneurship in four post-communist economies located in Central Europe (the Czech Republic, Hungary, Poland, and Slovakia).Research Design & Methods: The article exploits data from the 2013 Adult Population survey, a part of the Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Using multivariate logistic regression models, we explore the differences between wage-employed, solo self-employed, and employer entrepreneurs (self-employed with employees), concerning traditional determinants of entrepreneurship, such as gender, age, education, entrepreneurial confidence, and the number of people living in a household.Findings: The obtained findings show that - regardless of the type of self-employment - there is a strong and positive impact of entrepreneurial confidence on the likelihood of being an established entrepreneur. The impact of remaining variables differed across the type of entrepreneurship.Implications & Recommendations: This research highlights that self-employed individuals with and without employees should be treated in research and policymaking separately.Contribution & Value Added: The presented research contributes to the growing body of literature aiming to understand differences between solo self-employed individuals and employer entrepreneurs. (original abstract)
XX
Zezwolenia będące środkami reglamentacji podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej wydawane są również na świadczenie usług dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach, do których zalicza się czynności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Celem opracowania jest pogłębiona analiza charakteru prawnego takich zezwoleń na gruncie obecnie obowiązującego stanu prawnego. Dokonana zostanie również ocena analizowanych regulacji prawnych. Przedmiot niniejszych rozważań stanowi również analiza usług objętych zezwoleniami w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach, sytuacji podmiotów mogących ubiegać się o ich wydanie, a także podmiotów je wydających. Jako podstawową metodę badawczą zastosowano metodę prawnoporównawczą, opartą na analizie literatury przedmiotu, materiału normatywnego oraz orzecznictwa sądów administracyjnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The permissions, which are the means of regulation of the taking up and pursuit of business activity, are also issued for the provision of services conceming maintaining cleanliness and order in municipalities. These include the activity in the rangę of landlocked tank emptying and transport of liquid wastes, the protection against homeless animals, the conducting of shelter for homeless animals, the conducling of incinerators of animals corps and their parts. The aim of this study is the scrutiny of the legał naturę of such permissions on the basis of the current legał regulations. The assessment of the analyzed regulations will be also accomplished. The subject of these considerations is also the analysis of services covered by the permissions in the rangę of maintaining cleanliness and order in municipalities, the situation of entities who are able to apply for them and entities who are issuing them. The author analyzes the legał status on 15 August 2017, using the comparative method based on the analysis the source literaturę, normalive materials and the judicature.(original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano orzecznictwo Sądu Najwyższego z 2017 r., które miało istotny wpływ na działalność gospodarczą. Większość zaprezentowanych orzeczeń zostało wydanych na podstawie Kodeksu spółek handlowych. Orzeczenia te dotyczą tak istotnych zagadnień jak rejestracja zmiany umowy spółki, pojęcia "inna podobna umowa" w rozumieniu art. 15 § 1 Ksh, wykonywania czynności bankowych bez zezwolenia, jednoosobowej spółki osobowej, odpowiedzialności przekształcanego przedsiębiorcy, odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. Autor cytuje orzeczenia, a następnie opatruje je krótkim komentarzem.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents judgments of The Supreme Court which were ruled in 2017. The author underlines the influence of this rulings on economic activity. Most of the judgements are based on The Commercial Companies Code. They concern such important topics like registration of an amendment to the articles of association, "other similar agreement" in meaning of art. 15.1 of The Commercial Companies Code, performing banking operations without permit, single partnership, liability of an entrepreneur who is transformed into a company, liability of members of management board. The author quotes the judgments and comments them.(original abstract)
XX
Celem artykułu była ocena poziomu rozwoju prywatnej działalności pozarolniczej oraz zbadanie czy występuje zróżnicowanie w tym zakresie pomiędzy podregionami, powiatami i gminami w województwie podkarpackim, przy uwzględnieniu warunków działalności gospodarczej (demograficznych i infrastrukturalnych). W opracowaniu hipotetycznie założono, że działalność pozarolnicza jest dobrze rozwinięta tam, gdzie występują dobre warunki gospodarowania. Materiał empiryczny, zebrany przy zastosowaniu metody statystyki gospodarczej i powszechnej, pochodził z Urzędu Statystycznego w Rzeszowie oraz Dyrekcji Okręgowych Dróg Publicznych.
EN
In study was presented differentiation under regard of level of development of private nonagricultural activity among subregions and administrative districts as well as in dependence from type and geographical positions communes in Podkarpackie province, at regard of conditions of economic activity (demographics and infrastructurals). (original abstract)
XX
Ustawa o VAT przewiduje opodatkowanie podatkiem wszelkich czynności wykonywanych na terytorium Polski. Do czynności tych zaliczane są m. in. dostawa towarów, jak i świadczenie usług wykonywane. O ile w przypadku towarów, miejsce opodatkowania ustalane jest relatywnie łatwo, np. istotne jest gdzie towary znajdują się w momencie rozpoczęcia transportu, o tyle dla świadczenia usług najbardziej istotne znaczenie ma to, gdzie ta usługa jest odbierana, tj. czy konsumowana jest przez samego podatnika (w swoim kraju siedziby), czy też przez jego tzw. stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej ergo, czy miejsce to znajduje się w Polsce. Zgodnie z aktualną definicją legalną z rozporządzenia 282/2011, "stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej" oznacza dowolne miejsce, które charakteryzuje się wystarczającą stałością oraz odpowiednią strukturą w zakresie zaplecza personalnego i technicznego, by umożliwić mu odbiór i wykorzystywanie usług świadczonych do własnych potrzeb tego stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Co do zasady, przez lata powyższa definicja nie budziła wątpliwości interpretacyjnych. Za stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej uznawano przede wszystkim oddziały. Interpretacja ta zmieniła się na skutek sprawy C-605/12 Welmory, w której wskazano, że do istnienia stałego miejsca działalności gospodarczej danego podmiotu nie jest konieczne posiadanie własnego zaplecza personalnego i technicznego. W efekcie, wykształciła się niekorzystna praktyka polskich organów podatkowych i sądów administracyjnych, która przewiduje powstanie stałego miejsca działalności podmiotu zagranicznego w sytuacji nabywania usług, o ile w następstwie takiej usługi wykonywane są następne czynności opodatkowane np. dostawa poza terytorium Polski. Tym samym, polskie podmioty wykonujące usługi na rzecz zagranicznych podatników (stając się ich stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej) narażone są m.in. na ryzyko zaległości podatkowej, w dalszym ciągu fakturując swojego kontrahenta bez polskiego VAT.(abstrakt oryginalny)
EN
The VAT Act provides for the taxation of all activities performed in the territory of Poland. Those activities are among others supply of goods and provision of services. In terms of the goods, the place of supply is determined quite simple e.g. it is important where the goods are located at the moment of initiating the transport, whereas in terms of services the most important thing is to determine the place where the service is received i.e. if it is consumed by the taxpayer himself (in the country where he's established) or by its so called a fixed establishment ergo if such a place is located in Poland. Based on the current legal definition presented in the Regulation no 282/2011 a 'fixed establishment' shall be any establishment, characterized by a sufficient degree of permanence and a suitable structure in terms of human and technical resources to enable it to receive and use the services supplied to it for its own needs. Generally, the above definition has not caused any doubts for many years. It was agreed, above all that branches were considered fixed establishments. This interpretation has changed since Welmory case C-605/12, in which it has been pointed out that it is not necessary to own its own technical or human resources to create a fixed establishment. In consequence, an unfavorable practice of the Polish tax authorities and administrative courts has been developed, which enables possibility to create a fixed establishment of a foreign entity in case of purchasing the services, if following this service another taxable activities are performed e.g. supply to another country than Poland. Therefore, Polish entities who provide services for the benefit of foreign companies (and becoming theirs fixed establishment) are vulnerable to inter alia at the risk of underpayment of VAT by invoicing his contractor without Polish VAT. (original abstract)
XX
Wynikająca z globalizacji rynków coraz większa konkurencja wymusza na producentach podejmowanie działań mających na celu maksymalizację wartości dodanej. Wytwarzanie odpowiedniej ilości produktów, za które klient będzie chciał zapłacić stosowną cenę, wymaga między innymi skracania czasu przepływu materiałów, elastyczności produkcji oraz utrzymania odpowiedniej jakości produktów. Dla osiągnięcia optymalnej wartości dodanej, przy zapewnieniu długookresowego zysku, kluczowym staje się planowanie produkcji. Trzeba zwrócić uwagę, że nie chodzi tylko i wyłącznie o określenie, co i kiedy należy wyprodukować, ale o uwzględnienie efektywnego wykorzystania zasobów, czyli między innymi czym oraz gdzie należy wykonać produkty. Równocześnie niezbędne jest monitorowanie i analiza wpływu na organizację zmieniającego się otoczenia oraz podejmowanie stosownych decyzji w chwili wystąpienia zakłóceń. Ryzyko niepowodzenia może zostać zmniejszone dzięki wcześniejszemu przetestowaniu przyjętych rozwiązań. Możliwość taką daje zastosowanie symulacji komputerowej w podejmowaniu decyzji dotyczących alokacji zasobów produkcyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
Making decisions on the allocation of production resources is very difficult due to their multilevel nature and dynamics of the enterprise and its environment. The essence of the process for the resources allocation is not only present observations or past events, but also knowledge of planned activities effects - and on this basis the selection of the desired option. For this reason, it is advisable to use in this process methods allowing to generate information on the expected effects of implementation various scenarios of allocation. This article analyzes the reasons that make the method of System Dynamics simulation satisfies this requirement, as well as an example of the model, with which it is possible to test various scenarios in the allocation of workers to productionunits. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na doświadczenia przedsiębiorców, których pierwsze próby prowadzenia działalności gospodarczej zakończyły się porażką, w kontekście modeli działań przedsiębiorczych. (fragment tekstu)
EN
In the context of models of entrepreneurial activities very important are experiences of entrepreneurs, whose first approach to the business ended in failure. It allows to believe that the entrepreneurial attitudes based on learning from their mistakes may increase the likelihood of success in the future. The purpose of the publication is to highlight the importance of the experience of entrepreneurs, whose first approach to the business ended in failure, in the context of models of entrepreneurial activities.(original abstract)
18
80%
XX
Przedsiębiorczość to rodzaj postawy człowieka, która charakteryzuje się kreatywnym i innowacyjnym podejściem do rozwiązywania różnych problemów w oparciu o swoją wiedzę i umiejętność osiągania sukcesu. Przedsiębiorczość może być rozpatrywana w wielu aspektach, m.in. jako aktywność w działaniu i skłonność do podejmowania działalności gospodarczej. Wiąże się to ściśle z cechą osobowości polegającą na zaradności, inicjatywie i podejmowaniu działań, które przyczyniają się nie tylko do zaspokojenia aspiracji podejmujących ją osób, ale również do postępu w rozwoju lokalnym i regionalnym. Na rozwój ten mają znaczący wpływ społeczności lokalne, które dokonują wyborów w zakresie lokalizacji i prowadzenia działalności gospodarczej.(fragment tekstu)
EN
Entrepreneurship plays an important role in the regional and local development. The region's competitiveness is created by means of the improvement in the quality of life in the given area and measures stimulating business activity which is influenced by entrepreneurial activity of the local community as well as of the self-government authorities. Thus, the conditions that foster starting and running a business are particularly important as business entities that operate in the given region have a positive impact on lowering the rate of unemployment by providing the local market with goods and the local communities with services. The aim of this paper is to present the factors that affect the development of regional entrepreneurship and to analyse the measures taken by self-government authorities to support entrepreneurial activity of local communities and to create conditions fostering economic activity of business entities.(original abstract)
19
Content available remote Postrzeganie działalności gospodarczej przez studentów
80%
XX
Dyskusja nad fenomenem przedsiębiorczości w polskiej gospodarce rozpoczęła się wraz z procesem transformacji i z różnym nasileniem toczy się nadal. Wciąż podejmowane są próby wprowadzania ułatwień dla działalności gospodarczej i wciąż przedsiębiorcy uważają, że władza nie rozumie specyfiki funkcjonowania firm. Przez wiele lat panowało w społeczeństwie przekonanie, że prowadzenie przedsiębiorstwa wymaga szczególnych umiejętności, a sukces rynkowy tak naprawdę nie zależy od starań właściciela, ale od tego, jak dobrze potrafi on omijać przepisy prawa, czy ma tzw. znajomości oraz układy. Chyba najbardziej negatywny obraz właścicieli firm ukształtował się w świadomości osób zatrudnionych w sektorze prywatnym, które doświadczyły takich sytuacji, jak: praca bez należnego wynagrodzenia, zatrudnienie w szarej strefie czy też niedotrzymywanie umów ze strony pracodawców. Tego rodzaju patologie były i nadal są bardzo istotnym czynnikiem kształtującym obraz przedsiębiorcy w świadomości społecznej. Ostatnie lata przyniosły w tej dziedzinie znaczące zmiany. Głównie dlatego, że wiele osób, które znalazły się w sytuacji bezrobocia, stanęło przed koniecznością podjęcia działalności na własny rachunek. Wcielanie się w rolę przedsiębiorcy, nawet jeśli nie kończy się sukcesem, na trwałe zmienia sposób postrzegania właścicieli firm. Przedsiębiorca staje się zatem nowym zawodem, który bywa wykonywany przez osoby o różnym poziomie wykształcenia, zróżnicowanych kwalifikacjach, doświadczeniach zawodowych oraz różnych cechach osobowościowych.(fragment tekstu)
EN
The article discusses role of entrepreneurship and especially Small and Medium Enterprises sector in managing the problem of high unemployment rate in contemporary Polish economy. Entrepreneur, in this context, should be considered as a profession opening new opportunities for those, who fail in search for full-time employment. Very important issues to be taken into consideration are young people preferences concerning their professional career. That is why the sample research carried out among students of University of Bielsko-Biała has shortly been presented here.(original abstract)
XX
Autor analizuje problematykę koncesjonowania działalności gospodarczej określoną przez ustawę o działalności gospodarczej z 1988 roku. Omawia istotę koncesji, działalność gospodarczą wymagającą jej uzyskanie, organy koncesyjne, charakter prawny koncesji, warunki jej udzielania oraz kontrolę działalności koncesjonowanej.
EN
In a traditional approach a licence was treated as an administrative contract whose aim was to entrust an authorised entity with tasks related to public administration. Today a "licence" has a character of "industrial permision" which provides an opportunity to take up an economic activity in the sphere controlled by the state. Licence requiring activities are defined by the act of December 23 1988 on economic activity. The obligation to obtain a licence can also result from other acts (e.g. the act on radio and TV). The licence is granted by the supreme organs of state administration. However, there are exceptions to this rule (the provincial inspector or pharmaceutical supervision grants licences to run pharmacies, the governor - for searching and extracting common natural resources). The above-mentioned authorities are obliged to grant a licence if the applicant meets all the requirements. Positive duties in this respect result from the nature of economic activity and are defined in particular regulations. The act on economic activity determines negative premises which are the basis to refuse a licence. The licence has a character of administrative decision. As such it should be subject to instance control - due to the fact that the licence is granted by the supreme bodies the applicant can turn to a proper organ to reconsider the case when the application has been turned down. Decisions as regards licences are subject to the control of the Supreme Administrative Court as to their legality. "The licence" has a character of administrative decision.(original abstract)
first rewind previous Strona / 69 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.