Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 402

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza danych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
PL
Analizy przestrzenne prac prowadzonych przez przedsiębiorstwo wod-kan to źródło informacji niezbędnych w procesie zarządzania firmą. Taki sposób ich prezentacji jest znacznie atrakcyjniejszy niż zestawień tabelarycznych czy wykresów.
5
Content available remote Fuzzy regression and its application for data analysis
80%
EN
In this paper we present fuzzy linear regression for estimating of parameters. The regression method has been used to creating the fuzzy description of some economic data.
PL
W referacie przedstawiono podstawy regresji liniowej sformułowane w kategoriach zbiorów rozmytych. Metoda rozmytej regresji liniowej została zastosowana do określenia modelu liniowego pewnych danych ekonomicznych.
PL
Jedną z metod pozwalających na utrzymanie kontrolowanego wysokiego stopnia sprawności maszyn górniczych jest ich bieżący monitoring. Czujniki pomiarowe oraz urządzenia obsługujące transmisję danych zabudowywane są na wybranych kluczowych grupach maszyn. Odczytywane dane wprowadzane są do hurtowni danych i interpretowane w oparciu o dysponowane oprogramowanie. Zasób tych danych oraz ustawicznie wzbogacana wiedza w zakresie pracy maszyn przesuwają metody interpretacji w kierunku wielowymiarowej analizy danych produkcyjnych. W artykule omówiono schematy logiczne gromadzenia danych i przewidywane tendencje rozwojowe w zakresie interpretacji uzyskiwanych informacji przy użyciu nowoczesnych narzędzi informatycznych.
EN
One of the methods to maintain high efficiency of mining machinery is monitoring. Measuring sensors are installed on selected groups of machines. The read data are entered into the data warehouse. The available software enables their correct interpretation. The article also discusses ssues related to the proper collection of data.
7
Content available System automatycznych pomiarów rynometrycznych (3)
80%
PL
W poprzednich artykułach omówiono aspekty antropologiczne i techniczne systemu. Najpierw przybliżono kwestie biologiczne i medyczne dotyczące pomiarów ludzkiego ciała. Dalej pokazano możliwe podejścia sprzętowe oraz scharakteryzowano dane pozyskiwane ze skanerów trójwymiarowych. W tej części omawiana jest kluczowa kwestia rozważana przy projektowaniu systemu: metoda analizy danych. Wprowadzona zostanie klasyfikacja metod i technik analizy obrazów trójwymiarowych, a następnie omowiona pierwsza z rozważanych grup podejść.
8
Content available remote Ocena systemu pomiarowego
80%
PL
Jeżeli chcemy być pewni, że wyniki naszej kontroli są wiarygodne, to po pierwsze, musimy zadbać o system pomiarowy. Ale skąd mamy wiedzieć, że nasz system pomiarowy jest skuteczny? Jak to można sprawdzić? W artykule przedstawione zostaną dwie metody oceny systemu pomiarowego. Pierwszą z nich można wykorzystać do oceny systemu, który pracuje na danych ciągłych (metoda R&R). Druga metoda ma zastosowanie do oceny systemu wykorzystującego dane atrybutowe.
9
Content available remote Detekcja a identyfikacja
80%
PL
Tematem artykułu jest opis metod i technik wykorzystania zdjęć satelitarnych w rozpoznaniu obrazowym. Przedstawiono specyfikę detekcji, identyfikacji i opisu technicznego obiektów w kontekście wykorzystania wysokorozdzielczych danych obrazowych. Pokazano wyniki prac amerykańskich specjalistów z wywiadu geoprzestrzennego związanych z rozdzielczością obrazu i możliwościami jego analitycznego wykorzystania. Następnie, analizując czynniki wpływające na zawartość informacyjną obrazu, przedstawiono własne wnioski poparte przykładami. Scharakteryzowano klucze interpretacyjne i wzorce porównawcze, pokazując sposób postepowania od detekcji do opisu technicznego obiektu. Zwrócono również uwagę na możliwości wykorzystania obrazów hiperspektralnych. Przedstawione wnioski ukazują rosnącą wciąż rolę współczesnych zobrazowań rastrowych dla celów interpretacyjnych w kontekście zabezpieczenia działań wojennych.
EN
The topic of the publication is the description of the methods and techniques of using satellite imageries in Imagery Intelligence (IMINT). The article introduces the specificity of detection, identification and technical description of objects in the context of using high-resolution imageries data. The article depicts the results of the American geospatial intelligence expert's work connected with image resolution and possibilities of its analytic using. Afterwards, analyzing the factors influencing on informative content of image, own conclusions supported with examples were presented. Interpretation keys and comparative models were described, showing the course of action from detection to technical description of an object. The attention was also paid on a possibility of hyperspectral imageries using. The introduced conclusions present growing continually role of the contemporary raster images for interpreative aims in contex of safing of warfare operations.
10
Content available remote Analiza danych i planowanie eksperymentu fizycznego zgodnie z normami ISO
80%
PL
W artykule przedstawiono istotę pomiaru fizycznego i niezbędne słownictwo związane z przeprowadzaniem eksperymentu fizycznego. W skrócie podano według wskazań ISO procedurę określania standardowych niepewności pomiarowych pomiarów bezpośrednich i złożonych. Porównywanie wyników pomiarów przedstawiono jako uzgadnianie ich przedziałów utworzonych na podstawie niepewności standardowej rozszerzonej. Pokazane sposoby planowania pomiarów pozwalają określić, czy eksperyment można uznać za zakończony. Procedury takie umożliwiają zaplanowanie dokładniejszych pomiarów oraz są bardzo pomocne przy formułowaniu wniosków podsumowujących przeprowadzone doświadczenie.
13
Content available remote Najlepsze dopasowanie
80%
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy danych i metod poziomej i wysokościowej transformacji mapy zasadniczej do układów państwowych 2000 i Kronsztad 1986 na przykładzie wrocławia. Transformacje złożone są z wielomianowego trendu liniowego, kwadratowego i sześciennego oraz losowej reszty, inrepolowanej metodami odwrotnej odległości, minimalnej krzywizny i krigingu. Wykazano szczególną przydatność metody krigingu do poziomej i wysokościowej transformacji mapy. Stwierdzono brak konieczności zmian powierzchni działek ewidencyjnych po transformacji mapy we Wrocławiu.
EN
Data as well as planar and vertical transformation models analysis of the basic of Wrocław from local to the national coordinate systems 2000 and Kronsztad 1986 are given. The transformation models have two parts: polynomial trend (linear, biquadratic and bicubic interpolation) and random residuals modelled using the inverse distance interpolation, thin plate spline interpolation and kriging. It is shown that the best resulats of the planer and vertical transformation of the map can be obtained using kriging.
PL
Poniższy artykuł jest kolejną pracą z cyklu publikacji prezentujących technologię Systemów Wspomagania Podejmowania Decyzji (Decision Support Systems - DSS). W pierwszym artykule przedstawiono pojęcia podstawowe, stosowane architektury hurtowni danych oraz przetwarzania analitycznego, a w następnym kryteria wyboru narzędzi dla środowiska DSS oraz analizę porównawczą środowiska DSS i przetwarzania OLAP. Począwszy od trzeciego artykułu prezentowane są kolejne etapy tworzenia projektu hurtowni danych. Niniejszy artykuł poświęcony jest zagadnieniom tworzenia raportów i analizy danych.
PL
Praca prezentuje zastosowanie baz danych w dziedzinie z pogranicza informatyki i psychologii, czyli sieci społeczne (ang. Social Networks). Ze specyfiką sieci społecznych wiąże się wiele problemów w tzw. warstwie danych, a więc problemów związanych ze składowaniem oraz przetwarzaniem danych. Analiza sieci społecznej (SNA), w celu ekstrakcji z niej informacji, wiąże się z przetwarzaniem dużej liczby danych. To powoduje konieczność poszukiwania nowych, bardziej efektywnych metod przetwarzania i budowania struktur dostosowanych do specyfiki zagadnienia.
EN
This chapter presents the application of the databases in which the computer science and psychology work together. Those areas are Social Networks. With this specific area many issues in the data layer are connected. Those are issues with data storage and processing. The analysis to extract the information from the social network requires processing of large amount of data. That is the reason of searching for new methods and data structures adapted to the social network character.
PL
Baza abstraktowo-cytowaniowa Scopus została wykorzystana jako narzędzie analityczne do zbadania przebiegu rozprzestrzeniania się informacji naukowej między ośrodkami badawczymi na świecie. Analizę wykonano na przykładzie publikacji szczecińskiego ośrodka akademickiego. Przeanalizowano dyscypliny naukowe, czasopisma oraz wydawnictwa, w jakich publikują pracownicy uczelni szcze-cińskicJi. Zbadano do jakich krajów i ośrodków naukowych przeniknęły wybrane artykuły.
EN
In this paper Scopus database is used as an analytical tool for tracing the information flow worldwide. The analysis was made on the base of publications from the Szczecin scientific centre. The article presents subject areas, source titles and publishers of searched item. The citations of selected publications were analyzed to trace the transfer of knowledge between different research centres and countries.
PL
W artykule omówiono narzędzia ułatwiające wyszukiwanie, analizą i wykorzystanie danych w bazie Science Citation Index Expanded. W Polsce roczniki bazy w wersji internetowej są dostępne na platformie ICM (Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego). Od roku 2007 polskie instytucje posiadające licencję uzyskały równoległy dostęp do bazy na platformie wydawcy - firmy Thomson Scientific. Artykuł przygotowano w oparciu o analizę najnowszej (2008) wersji interfejsu wydawcy, która oferuje użytkownikom serwisu więcej możliwości wyszukiwania i analizy danych, a także dodatkowe indeksy ułatwiające identyfikację autora i tytułu publikacji oraz bezpłatne oprogramowanie do zarządzania opisami bibliograficznymi.
EN
The article presents tools which facilitate searching, analyzing and the output of data in the Science Citation Index Expanded. In Poland, SCI-Ex is available online on the ICM (Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, Warsaw University)platform. In 2007Polish institutions subscribing to the database were granted parallel access to the database on the publisher's (Thomson Scientific) platform. The article is based on the analysis of the latest (2008) version of the publisher'sinterface, which offers more possibilities for searching and the analysis of data, additional indexes facilitating the identification of the author and publication, title and a free of charge application for bibliographic description management.
PL
Współczesne modele hurtowni danych oparte na modelu OLAP cechują się potrzebą wykonywania periodycznych analiz na danych zgromadzonych w tabelach faktów. W celu uniknięcia konieczności powtarzania wykonywanych analiz przy każdym odswieżeniu bazy danych należy zdefiniować zewnętrzne repozytorium do przechowywania wyników wykonanych analiz, a także gromadzenie danych, które mogą być uaktualniane przyrostowo. Model repozytorium analiz powinien cechować się elastycznością konstrukcji, jednocześnie zachowując wydajność standardowego systemu relacyjnej bazy danych.
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.