Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 145

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Działalność człowieka w zlewniach rzek ziemi kłodzkiej sięga okresu średniowiecza. Pierwsze obiekty hydrotechniczne w korytach związane były z podstawowymi potrzebami ludzkimi, np. komunikacją (przeprawy), poborem wody na codzienny użytek (lokalne spiętrzenia), rozwijającą się działalnością gospodarczą (młyny, huty szkła). Każda ingerencja w naturalny system koryta pozostawiała w nim zmiany, których efekty są często obserwowane do czasów obecnych. Rzeki nie są już wykorzystywane do celów gospodarczych, a spośród obiektów hydrotechnicznych najliczniej występują te, które są związane z infrastrukturą komunikacyjną, oraz pełniące funkcje przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne. Mimo intensywnej działalności w dolinach rzek ziemi kłodzkiej, wprowadzane przez człowieka zmiany oraz wznoszone konstrukcje hydrotechniczne nie wywołują znaczących przekształceń w morfologii dolin i funkcjonowaniu koryt. Obserwacje terenowe wykazały, że rodzaj, natężenie i rozmieszczenie procesów rzeźbotwórczych i tworzących się form zależą głównie od czynników naturalnych. Na całej długości koryt obserwuje się proces erozyjnego podcinania brzegów oraz akumulacji odsypów korytowych bez względu na obecność sztucznej zabudowy, za to w miejscach predysponowanych morfologią doliny i spadkami koryta. Niektóre obiekty hydrotechniczne (np. stopnie, jazy, bystrza o zwiększonej szorstkości) intensyfikują działające procesy morfologiczne i wpływają na tworzenie się form korytowych, głównie łach żwirowych. Oddziaływanie tych konstrukcji na morfologię koryta jest w większości lokalne i obserwowane w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu. Odmienny wpływ na system koryta ma zabudowa systematyczna (ubezpieczenia brzegowe), której oddziaływanie może być obserwowane na całej długości cieku, w szczególności w miejscach kontaktu obudowanych fragmentów koryta z naturalnym odcinkiem brzegu.
EN
Human activity in the drainages of Kłodzo County has taken place since middle ages. The first hydraulic engineering constructions were connected with basic human needs, for example communications (passages), living purposes, agricultural activity (water mills, glass-works). Each human activity in river's channel has changed natural river system, what can be seen today. At present, rivers are not been used for living, industrial or forming purposes. The most popular hydraulic engineering constructions are bridges, other communication infrastructure and constructions connected with flood and erosion control functions (retaining walls). In spite of intensive human activity in these river valleys, transformations made by humans and hydraulic engineering constructions have not caused serious changes in river channels’ morphology or in their functions. The local research has shown that the type, intensity and location of fluvial processes and forms are connected with natural elements. Lateral erosion and generation of accumulation morphology form are seen in whole channels regardless of hydraulic engineering constructions. Some of them could increase processes and forms generation, what is seen mainly in places where natural waterside adjoins with retaining walls and at bridges. The influence of most hydraulic engineering constructions is only local and has no impact for functions of whole river systems.
PL
Przedstawiono wyniki badań efektywności energetycznej gruntowego wymiennika ciepła w fazie użytkowania, pracującego w układzie wentylacji mechanicznej z rekuperacją na potrzeby budynku jednorodzinnego w Warszawie. W części I publikacji przedstawiono wyniki badań odzyskiwania ciepła w sezonie ogrzewczym, wyznaczając w danych warunkach użytkowania wymiennika gruntowego maksymalną moc cieplną, jako parametr techniczny charakteryzujący efektywność energetyczną. Przeanalizowano pracę gruntowego wymiennika ciepła w granicach temperatury zewnętrznej +0,5…+7,5, podając maksymalną temperaturę powietrza zewnętrznego, przy której występują efekty energetyczne ograniczające straty wentylacyjne. W części II artykułu zostaną przedstawione wyniki badań gruntowego wymiennika ciepła podczas użytkowania w sezonie chłodniczym.
EN
The results of investigations concerning energy effectiveness of a ground heat exchanger during its use are presented. The exchanger was operating in a mechanical ventilation system with recuperation for a single-family building in Warsaw The results of heat recuperation in the heating season were presented in the I part of the paper where energy effectiveness was characterised by maximum of thermal power used as a technical parameter.. The operation of the exchanger in the outer temperature range of +0,5…+7,5 has been analysed. The maximum of the outer temperature of the air is given where energy effects imply limitation of ventilation losses.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń ciśnienia pęknięcia oraz maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego (MAOP) gazociągów DN 600 oraz DN 900, MOP 8.4 MPa z defektami typu ubytek materiału ścianki, wykonanych z wysokowytrzymałej stali walcowanej termomechanicznie. Zastosowano algorytm obliczeniowy analizy stanów granicznych naprężenia wg standardu ASME B31G:2009, uzależniając wyniki obliczeń MAOP od wartości współczynnika bezpieczeństwa ciśnieniowego. W publikacji zostały porównane wyniki przewidywanego ciśnienia pęknięcia gazociągu uzyskane w wyniku obliczeń oraz ciśnienia niszczącej próby hydrostatycznej.
EN
The paper presents the results of calculations of burst pressure and maximum allowable operating pressure of gas transmission pipelines nominal diameter DN 600 and DN 800 MOP 8.4 MPa made from thermo-mechanical rolled high strength steel with metal loss defects. Method of limit state of stress according to the standard ASME B 31G:2009 was used, to relate the calculations of maximum allowable operating to the pressure on pressure safety factor. Results of pipeline predicted burst pressure obtained from the calculations with destructive hydro-testing pressure were compered in the publication.
PL
Artykuł jest kontynuacją publikacji wyników badań gruntowego wymiennika ciepła w fazie użytkowania, pracującego w układzie wentylacji mechanicznej z rekuperacją na potrzeby budynku jednorodzinnego w Warszawie. W części II artykułu przedstawiono wyniki badań efektywności energetycznej odzysku chłodu z gruntu w okresie letnim. Przeanalizowano pracę gruntowego wymiennika ciepła w zakresie temperatury zewnętrznej +11.5…+28.5 C, wyznaczając minimalną temperaturę powietrza atmosferycznego, przy której w sezonie chłodniczym występują efekty energetyczne podnoszące komfort cieplny mieszkańców.
EN
The article continues the publication of the results concerning investigations of a ground heat exchanger operating in a mechanical ventilation system with recuperation provided for a single -family building in Warsaw. The investigation results of energy efficiency of coolness recuperation from the ground in summer season are presented in the part II of the article. The operation of the exchanger has been analysed in external temperature range of +1.5..+28.5 C.The minimal temperature of the atmospheric air has been found when energy effects appear in cooling season assuring higher heat comfort for inhabitants.
6
100%
PL
Celem artykułu jest zarysowanie skali infrastruktury informatycznej niezbędnej do przeprowadzenia eksperymentów fizyki cząstek elementarnych nowej generacji budowanych obecnie w Europejskim Ośrodku Badań Jądrowych CERN koło Genewy. Zwrócono uwagę na szerszy aspekt zjawiska, a mianowicie na wpływ opracowywanych rozwiązań na problem ujednolicenia dostępu do światowych zasobów informatycznych. Przedstawiono jakie narzędzia wybrano do realizacji projektów, jakie rozwiązania są konieczne aby sprostać niespotykanym dotąd potrzebom intensywnych obliczeń oraz jakie badania nad systemami dużej skali prowadzone są w ramach projektów obliczeniowych nowej generacji.
EN
In this article the requirements for the future experiments of elementary particle physics are discussed. The nature of physics phenomena expected at the LHC collider at CERN leads to an unprecedented scale of the computing infrastructure for the data storage and analysis. The possible solution is based on the distributed computing model, and is presented within the context of the global unification of the computer resources as proposed by the GRID projects.
PL
Artykuł przedstawia krótki przegląd literatury dotyczącej zastosowań analizy termograwimetrycznej (TGA) w badaniu żywności. Opisano także zasadę pomiaru, wykorzystywaną aparaturę, sposób prezentacji wyników otrzymanych w tej metodzie.
EN
The article presents a short review of the literature on thermogravimetric analysis (TGA) applications in food testing. The principle of measurement, the devices used and the presentation of the results obtained in this method are also described.
EN
Basic evaluation model for grid exploitation risk. Gas grids failures in Western Europe according to the failure cause. Indicator groups of risk factors. Safety factors in risk analysis.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń ciśnienia pęknięcia oraz naprężenia wywołującego awarię, dla użytkowanego w Polsce gazociągu przesyłowego DN 700 z defektami typu ubytek materiału ścianki. Zastosowano metodę obliczeniową analizy stanów granicznych naprężenia wg standardu ASME B 310:2009, uzależniając wyniki obliczeń maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego gazociągu od wartości współczynnika bezpieczeństwa ciśnieniowego. W publikacji zostały podane zalecenia dla czasookresów inspekcji tłokami gazociągu wysokiego ciśnienia na podstawie ASME B31.8S:2010.
EN
In paper were presented results of calculations of burst pressure and failure pressure of existing in Poland gas transmission pipeline nominal diameter DN 700 with metal loss defects. Method of limit state of stress according to the standard ASME B 31G:2009 was used, depending calculations of maximum allowable operating pressure on pressure safety factor. 1 publication time intervals for the in-line inspection of high pressure gas pipeline based on ASME B31.8S:2010 were given.
EN
Unifying maximum working pressures for gas supply systems working in Polish conditions. Distance between other buildings and gas transporting infrastructure.
EN
Legal and standard conditions for ultrasonic gaś meters use in Poland. Assembly reguirements. Technical solutions for measurement of gaś flow in joints in the light of using ultrasonic gaś meters so far. Examples of a few ultrasonic gasmeters applications in the used objects.
16
Content available Computer-aided locomotive simulator
100%
EN
This article is an application note of hardware implementation the train simulator driver stand based on own electronic devices and open software platform MaSzyna. Main electronic controller is based on Atmel ATMega2560 8-bit microcontroller. This type of simulators can be used to train drivers. This is confirmed by train drivers who tested the simulator and teachers of the profession. The developed communication protocol has been used for several locomotive pulpits projects.
EN
Comparison of diagnostic methods in exploited gas transmission grids. Revealing corrosion processes. Purpose of using different kinds of pistons as tools providing grids exploitation reliability. Controlling the safety of gas grid exploitation using risk evaluation.
PL
W pracy przedstawiono wybrane metody magnetycznego rezonansu jądrowego i analizy sygnału w domenie czasu stosowane do oznaczania zawartości fazy stałej i ciekłej tłuszczu oraz zawartości wody w produktach spożywczych. Poszczególne zastosowania poprzedzone zostały wstępem teoretycznym na temat zjawiska magnetycznego rezonansu jądrowego.
EN
The paper presents the selected methods of nuclear magnetic resonance and time domain signal analysis used to determine solid phase and liquid fat content as well as water content in food products. The individual applications have been preceded by a theoretical introduction to the phenomenon of nuclear magnetic resonance.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.