Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Laponia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Powstanie i rozwój społeczeństw informacyjnych nie jest równomierny zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Szczególnym przypadkiem są obszary peryferyjne o bardzo małym zaludnieniu. Społeczeństwem cyfrowym jest nie tylko to społeczeństwo, którego większość ma odpowiednie umiejętności, lecz także to, które dysponuje odpowiednią infrastrukturą teleinformacyjną. Egzemplifikacją takich przypadków są lokalne społeczności zamieszkujące większość obszaru fińskiej Laponii. Finlandia jest państwem, którego społeczeństwo przoduje pod względem umiejętności cyfrowych nie tylko w Europie, lecz także na świecie. Jednocześnie mieszkańcy znacznej części Laponii nie mają dostępu do infrastruktury, której jakość pozwala na funkcjonowanie w społeczeństwie cyfrowym.
EN
The aim of the article was to present the depopulation process of Finnish Lapland against the background of the whole of Finland and the European Union. The possible effects of this process have also been analyzed. The research was based on official statistics on the demographics of Finland and demographic forecasts compiled by Finnish scientific institutions. The results of the analyzes indicated that, apart from a few urbanized areas, Finnish Lapland will be depopulated in the coming decades. The depopulation of the region will endanger the functioning of the local government units in Lapland. At the same time, the activities aimed at increasing the demographic balance have not brought the assumed effects so far.
PL
Celem artykułu było przedstawienie procesu wyludniania się fińskiej Laponii na tle całej Finlandii i Unii Europejskiej. Przeanalizowane zostały również możliwe skutki tego procesu. Badania zostały przeprowadzone na podstawie oficjalnych danych statystycznych dotyczących demografii Finlandii oraz prognoz demograficznych opracowanych przez fińskie instytucje naukowe. Wyniki analiz wskazały, że poza nielicznymi obszarami zurbanizowanymi, fińska Laponia w ciągu najbliższych dekad będzie się wyludniać. Depopulacja regionu będzie zagrażać funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego w Laponii, gdyż dotychczasowe działania mające na celu poprawienie bilansu demograficznego regionu nie przyniosły zakładanych efektów.
4
Content available Rozwój morfologiczno-przestrzenny Rovaniemi
81%
EN
The paper applies to the city of Rovaniemi and the morphological and spatial structure of its urban space. As a result of a comparative analysis of chronologically compiled town plans conducted by the Conzenian school of urban morphology, correlated with the written sources about the history of the city and field research, six stages of morphologic-spatial development of Rovaniemi were specified. A number of factors which exerted an influence on the development of the urban space of the town in the course of time have also been identified.
PL
Artykuł dotyczy historii kształtowania się współczesnej struktury morfologiczno-przestrzennej miasta Rovaniemi (Laponia, Finlandia). W wyniku przeprowadzonej analizy porównawczej chronologicznie zestawionych planów miasta metodą M.R.G. Conzena, uzupełnionej o kwerendę literatury dotyczącej historii miasta i badania terenowe, w dziejach Rovaniemi wydzielono sześć etapów rozwoju morfologiczno-przestrzennego. Wyodrębniono także szereg czynników, które wywierały wpływ na przestrzeń miasta w poszczególnych okresach jego rozwoju.
EN
Holocene diatoms were studied from sediments cores retrieved from Mały Staw Lake in Karkonosze Mts. in Poland and from Somaslampi Lake in Finnish Lapland. In the core from Mały Staw Lake (882 cm long) 184 taxa representing 30 genera were identified. With respect to ecological preferences indifferent forms were the most abundant. The core was divided into six diatom assemblage zones (DAZ: DMS-1-DMS-6) based on CONSLINK cluster analysis. The core from Somaslampi Lake was 249 cm long. The number of taxa identified was significantly higher (250 taxa belonging to 40 genera). In the latter core four diatom assemblage zones (DAZ: DS-1-DS-4) were recognized. Alkaliphilous and indifferent taxa predominated in Somaslampi Lake. Despite the differences in climatic conditions, natural habitats and bedrock, numerous diatom species occur in both lakes; however, they differed in abundance. Generally, the most abundant taxa with respect to biogeography represent forms of the so-called nordic-alpine provenance, typical for oligotrophic lakes.
PL
Analizę diatomologiczną wykonano dla próbek osadów holoceńskich z Małego Stawu w Karkonoszach (Polska) i z jeziora Somaslampi w Laponii (Finlandia). Z rdzenia osadów Małego Stawu o miąższości 882 cm oznaczono 184 taksony należące do 30 rodzajów. Do gatunków dominujących należą okrzemki obojętne względem pH. W diagramie okrzemkowym wydzielono 6 poziomów okrzemkowych (diatom assemblage zones - DAZ: DMS-1 - DMS-6) w oparciu o wyniki analizy klastralnej. W profilu osadów jeziora Somaslampi o miąższości 249 cm zidentyfikowano 250 taksonów należących do 40 rodzajów. W diagramie wyróżniono 4 poziomy okrzemkowe (DAZ: DS-1 - DS.-4). W jeziorze Somaslampi dominują formy alkalifilne i obojętne. Pomimo różnic wynikających z odmiennych warunków klimatycznych, środowiska naturalnego i podłoża, zaobserwowano występowanie tych samych gatunków okrzemek w obydwu jeziorach, ale w różnych zawartościach procentowych. Większość taksonów okrzemek występujących w badanych profilach określanych jest jako formy północnoalpejskie, typowe dla jezior oligotroficznych.
EN
The article attempts to analyze the effectiveness of the regional policy of the European Union and Finland towards peripheral areas in the first programming period for this country, 1995–1999. Particular attention was devoted to Lapland. Due to unfavorable natural conditions, the region struggled with many problems, the primary of which seems to be depopulation. Lapland’s regional policy aimed to stop this process. However, mistakes made in its planning resulted in its failure. Therefore, it can be hypothesized that it is not the amount of financial outlays intended to increase the competitiveness of the region, but the knowledge of its specificity, that may bring the desired results. Meanwhile, in the context of regional policy towards Lapland, the period 1995–1999 was characterized by inadequate planning based on overly superficial analyzes.
PL
W artykule podjęto próbę analizy efektywności polityki regionalnej Unii Europejskiej i Finlandii wobec obszarów peryferyjnych w pierwszym dla tego państwa okresie programowania 1995–1999. Szczególna uwaga została poświęcona Laponii. Ze względu na niekorzystne warunki przyrodnicze region ten borykał się z wieloma problemami, spośród których pierwotnym wydaje się być depopulacja. Polityka regionalna prowadzona wobec Laponii miała na celu zahamowanie tego procesu. Jednak błędy popełnione przy planowaniu skutkowały jej niepowodzeniem. Można zatem postawić hipotezę, że nie wysokość nakładów finansowych przeznaczonych na zwiększenie konkurencyjności regionu, ale znajomość jego specyfiki może przynieść pożądane efekty. Tymczasem, w kontekście polityki regionalnej wobec Laponii, okres 1995–1999 charakteryzował się niewłaściwym planowaniem opartym na zbyt powierzchownych analizach.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.