Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
2
Content available Well testing in shale gas reservoir - new idea
100%
EN
Generally hydrocarbons reservoirs can be divided into conventional reservoirs and unconventional reservoirs. Conventional reservoirs belong these reservoirs which can be used directly after the discovering process. Unconventional reservoirs - reservoirs which after the discovery process have to be prepared to be effective. Unconventional gas resources are targets for development in order to contribute to a national energy mix. Better recognition of the unconventional gas reservoirs allow us to obtain good results after discovering them. The main subject of this paper is giving some details about the testing methods of unconventional reservoirs and their properties and characteristics.
EN
The Bóbrka – Rogi oil reservoir belongs to oldest reservoirs in Poland. The handmade well named Franek was created by Ignacy Lukasiewicz in 1853. It is currently the object about the historic museum. The accumulation appears in the anticline structure of the Bóbrka fold. As result of study of geological data, this fold has four secondary structures forming separate longitudinal blocks. Moreover transverse dislocations cross the Bóbrka structure on the row of separate deposits. Oil appears in four levels of Ciężkowice sandstones and in layers of the “czarnorzecki” sandstone. The level of the first Ciężkowice sandstone contains oil on the east from the Wietrznianka fault, II level of the Ciężkowice sandstone is oil-bearing within the Wietrznianka fault on the west, up to the Rogi fault on the east., III level of the Ciężkowice sandstone is oil-bearing from the Rogi fault on the east to the Bóbrka fault and partly outside it on the west, IV level of the Ciężkowice sandstone contains oil-bearing horizontals to the west from this block to the fault of the TPS mine. The sandstone Czarnorzecki contains oil-bearing horizontal to the west from the fault of the Jasiołka river. The reservoir belongs to the stratified type in the anticline structure it is shielded lithologically and partly tectonically by dislocations or overthrusts. As it gets out of data of geologically of deposit since the discovery of the deposit one got out of him above 1 200 thousand t of oil and 190 million nm3 gas. The surface of the mining district carries out approx. 2.5 km2. Authors on the basis archival data made the analysis the previous exploitation this reservoir and the evaluation of perspectives of his continued existence with the regard of the possible revitalization of the wells.
EN
In order to prevent CO2 concentrations in the atmosphere rising to unacceptable levels, carbon dioxide can be separated from the flue gas, for example from a power plants and subsequently sequestrated. Different technologies for carbon dioxide sequestration can be proposed. They are: - storage in depleted gas reservoirs, - storage in oceans and aquifers, - sequestration CO2 by means of so-called "mineral CO2 sequestration". A depleted gas reservoir represents an attractive target for carbon sequestration for several reasons. It contains a geological trap, transport and injection infrastructure. Moreover CO2 injection can be thought as enhance gas production either by re-pressurization or pressure maintenance. The purpose of this paper is to evaluate storage capacity of carbon dioxide in a depleted gas reservoir in relation to the recovery factor of hydrocarbons. A material balance equation for CO2 sequestration proposed by Lawal and Frailey (Lawal, Frailey, 2004) was modified to predict a CO2 sequestration volumes. On the basis of derived material balance equation there were made calculations for a chosen natural gas reservoir.
PL
W celu obniżenia wzrostu koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze może on być wychwytywany z gazów spalinowych pochodzących głównie ze stacjonarnych źródeł emisji, np. elektrociepłowni, i składowany w formacjach geologicznych. Istnieje wiele potencjalnych technologii sekwestracji dwutlenku węgla m.in.: w sczerpanych złożach gazu ziemnego, w geologicznych strukturach zawodnionych, na dnach oceanów i inne. Sczerpane złoża gazu ziemnego stanowią naturalne zbiorniki geologiczne i mogą być wykorzystane do celów sekwestracji CO2, za czym przemawiają następujące fakty: stanowią one naturalne szczelne pułapki geologiczne, posiadają infrastrukturę wgłębną i napowierzchniową, ponadto zatłaczanie CO2 do sczerpanych złóż pozwoli na uzyskanie większego stopnia sczerpania węglowodorów przez podtrzymywanie czy też podniesienie ciśnienia złożowego. Celem artykułu jest przedstawienie metodyki oceny pojemności magazynowej głównie sczerpanych złóż gazu z zastosowaniem metod bilansu masowego. Autorzy dokonali modyfikacji modelu bilansu masowego zaproponowanego przez autorów (Lawal, Frailey, 2004) do sekwestracji CO2 w złożach gazu w celu określenia ich pojemności magazynowych. Przeprowadzono także obliczenia dotyczące przykładowego złoża znajdującego się w końcowej fazie eksploatacji.
EN
The renewable energy gains over the recent years on the meaning, also in consideration of increasing prices the energy and some signs of changes of climate caused by the man. Thereby in many countries the large press lies down on the use of renewable sources of energy such as water, the sun, the wind and the biomass covering every now and again the best part of the power requirement. One of method of the production of the energy from the biomass is the production of the biogas in specially to this end constructed devices so called biogas plants. To create of conditions to the development of this field are necessary specific performances supporting and propagating on the domestic grade and regional. In Germany the enforcement of amended law about the renewable energy contributed to true bumu in the sector of the energy production from the biogas. In Germany in 1999 functioned 850 agricultural biogas plants, in 2003 – 1700 and in 2005 – 2800. In Poland until the year 2005 according to data given by the Office of the Regulation of the Energetics worked 64 power plants supported on the biogas. One ought however to remember that this number includes except agricultural biogas plants first of all installations of the refuse dump gas and the biogas on the refinery of sewage. Poland is a rich country in the stony coal field in the face of this the dependency of the country from the import of this raw material is least. In turn of the gas consumption of terrestrial in Poland increases and the perspective of the dependency himself from the import of this raw material until the year 2030 indicates the more and more greater need for the purchase of this raw material besides limits of our country. On the basis the information contained in the report European P utting green Gas Grid from the year 2014 results that the biomethane production in countries of western Europe gains the more and more greater popularity. This results from this that the import of natural gas to Europe is realized almost as a whole from the east direction. In European Union are many countries which import 100% their demand on natural gas to {in the face of} this aspect the reduction of the dependency themselves these countries from the import of gas in the figure {form} of the production of biomethane becomes a key-matter. For the purpose of the improvement of the development of agricu ltural biogas plants in Poland arose the government-document going out opposite to postulates about the necessity of the establishment of the system promoting and supporting the production of the agricultural biogas. A foundation „of Directions of the development agricultural biogas plants in Poland in years 2010–2020” is the creation of optimum-conditions to the development of installations producing the agricultural biogas so until the year 2020 to lead to the construction of averagely one biogas plant in every commune using the biomass of the agricultural origin, on the assumption possessions through the commune of applicable provisions to the execution of such undertaking.
7
63%
PL
W trakcie wzajemnego przemieszczania się faz mają miejsce takie zjawiska jak mieszanie dyfuzyjno-dyspersyjne, powstawanie języków na skutek różnicy lepkości płynów, niejednorodności ośrodka porowatego, turbulencji przepływu i innych. W wyniku tych zjawisk dochodzi do tzw. rozmycia konturu pomiędzy fazami. Od charakteru tego konturu zależy stopień wzajemnego wypierania się faz. Opisane powyżej zjawiska mają szczególne znaczenie w złożach gazu ziemnego i podziemnych magazynach gazu, w których obecna jest ruchoma woda złożowa. W Zakładzie Gazownictwa Ziemnego na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH od kilkunastu lat jednym z kierunków badawczych są badania prowadzone nad przepływami płynów w różnych ośrodkach porowatych. Pierwsza prototypowa aparatura badawcza służąca temu celowi powstała pod koniec lat osiemdziesiątych. Aparatura ta była kilkakrotnie modernizowana, lecz w chwili obecnej nie w pełni odpowiada standardom nowoczesnych stanowisk zapewniających dużą dokładność pomiarów oraz powtarzalność wyników. W artykule autorzy przedstawiają założenia oraz działanie nowoczesnego sterownika do rejestracji z dowolną częstością parametrów w czasie badań wielofazowych przepływów w ośrodkach porowatych.
EN
During of the two-phase flows in the porous media the dispersion diffusion mixing process is occurred. It causes that the contour between the phases is not the sharp. This phenomenon is especially important in the underground gas storages. At the Gas Department of Drilling, Oil and Gas Engineering for many years are carrying out investigations of gas-water flow by means of originally constructed apparatus. In this paper authors showed the driver for the registration of parameters with optional frequency in multiflow investigations.
PL
Autorzy przedstawili metody obliczania podstawowych wielkości charakteryzujących szczeliny powstałe w wyniku hydraulicznego szczelinowania. Przedstawione zostało próbne i pełne szczelinowanie, wykonane na jednym z odwiertów złoża ropy naftowej Łodyna, wraz z przedstawieniem parametrów zabiegu i efektów szczelinowania. Dla porównania, pokazano rezultaty zabiegów szczelinowania hydraulicznego na innych odwiertach w PGNiG SA O/SZGNiG w Sanoku.
EN
Authors have presented the methods of calculations of base fractures parameters resulting of hydraulic fracturing. Initial and full hydraulic fracturing operation at one of well of Łodyna oil reservoir with procedure description and results analysing are presented in the paper. For comparison with results of hydraulic fracturing carring out on Łodyna 89, other results of hydraulic fracturing has been presented in table 5.
9
Content available remote Metody kriogenicznego uzdatniania biogazu
63%
PL
Biogaz pozyskiwany w procesie beztlenowej fermentacji biomasy należy do grupy odnawialnych źródeł energii (OZE) cieszących się wsparciem Unii Europejskiej. Polityka w zakresie OZE ma ścisły związek ze światową strategią przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz zmniejszenia emisji CO₂ i gazów cieplarnianych do atmosfery. Pozyskiwanie energii w biogazowniach rolniczych rozwiązuje problem składowania odpadów, ograniczając jednocześnie emisję do atmosfery dużych ilości metanu pochodzącego z fermentacji wolno składowanej biomasy. Jedną z wielu technologii oczyszczania biogazu jest uzdatnianie go metodami kriogenicznymi. Stosowanie technologii kriogenicznej do uzdatniania biogazu ma duże zalety, jeśli chodzi o transport i dystrybucję biogazu, ale przede wszystkim ze względu na czystość uzyskiwanego metanu. Przedstawiono metody uzdatniania biogazu oparte na technologiach kriogenicznych. Wśród tych metod autorzy prezentują własną metodę z użyciem azotu, która stała się przedmiotem patentu.
EN
A review, with 16 refs., of the methods for purifn. of biogas and increasing its calorific value.
10
Content available Przyszłość przemysłu naftowo-gazowniczego
63%
PL
W dniach 10–12 czerwca 2015 r. specjaliści z kraju i zagranicy spotkali się w Krakowie na XXVI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Drilling-Oil-Gas AGH 2015, zorganizowanej przez Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH oraz Fundację Wiertnictwo-Nafta-Gaz Nauka i Tradycja. Tematem tegorocznej konferencji była przyszłość przemysłu naftowo-gazowniczego.
PL
W artykule autorzy przedstawili pewne elementy teorii przepływów dwufazowych w odwiertach ropno-gazowych. Scharakteryzowano różne rodzaje układów dwufazowych wraz z zależnościami matematycznymi umożliwiającymi określanie rozkładu ciśnienia w odwiercie. Zamieszczono formuły wraz z algorytmami obliczeń dotyczących przepływów dwufazowych w pionowych odwiertach ropno-gazowych z uwzględnieniem zmian średnicy rur wydobywczych.
EN
This paper presents some parts of the two phase flow theory in oil and gas wells. Different two phase flow systems that occur in wells have been presented. Many formulas and calculations algorithms have been analysed. This analysis concerns the vertical gas wells. In this paper are also presented some results of calculations for two phase flows in the well.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie wynoszenia wody z odwiertów gazowych w końcowym stadium eksploatacji, na przykładzie złoża gazu ziemnego Tarchały-Antonin. Wyprowadzono zależność na minimalny wydatek gazu, umożliwiający ciągłe wynoszenie wody z odwiertu. Głównym celem artykułu jest przedstawienie rezultatów stosowania środka powierzchniowo czynnego (Rokafenolu N8) dla poprawy efektywności wynoszenia wody. Dokonano obliczeń minimalnego wydatku gazu przed i po zastosowaniu środka powierzchniowoczynnego w odwiertach eksploatacyjnych na złożu Tarchały-Antonin. Przedstawiono w formie graficznej zmiany wydatków i ciśnień głowicowych w niektórych odwiertach w funkcji czasu.
EN
The problem of water removing from gas wells in the final exploitation phase, for example of Tarchały-Antonin gas reservoir is presented in the paper. It has carried out the relation for minimum gas rate evaluation, which continually can carry out water from the well. The main purpose of the paper is presentation of the surface-agents (Rokafenol N8) using for the improve of the remove water process efficiency. The minimum gas rate before and after the surface-agents using in wells on Tarchały-Antonin gas reservoir was calculated. The graphs of rates and well head pressures of some wells are presented.
PL
W czasie eksploatacji złóż gazu ziemnego, a szczególnie podziemnych magazynów gazu (PMG), bardzo istotnym problemem jest wykrycie i oszacowanie wielkości strat gazu. W przypadku podziemnych magazynów gazu wielkość strat zasadniczo wpływa na koszty magazynowania oraz cenę sprzedawanego gazu. Wielkość strat gazu w PMG powinna być ciągle kontrolowana poprzez pomiar ciśnienia oraz ilości gazu będącego aktualnie w magazynie. W artykule omówione zostały metody wykrywania i szacowania strat gazu występujących w czasie eksploatacji złóż gazu ziemnego oraz podziemnych magazynów gazu dla złóż wolumetrycznych oraz złóż pracujących w warunkach wodno-naporowych.
EN
During of the gas reservoir exploitation process especially of underground gas storages (UGS) it is very important problem to indicate and evaluate the quantity of the gas loss. The quantity of the gas loss in UGS influence on the cost of gas storage and the saling gas price. It is necessary permanently to control the gas loss by means of measurement of gas pressure and the real gas inventory. The paper presents the methods of the gas loss evaluation in volumetric - type reservoirs and the water active drive gas reservoirs.
PL
W wielu przypadkach eksploatacji złóż gazu ziemnego a także podziemnych magazynów gazu istnieją techniczne przeszkody zamykania odwiertów na czas pozwalający w sposób miarodajny na pomiar ciśnień statycznych zarówno na głowicy jak i na dnie odwiertu (średnie ciśnienie złożowe). Dlatego ważnym zagadnieniem w inżynierii złożowej jest określenie tych ciśnień, potrzebnych dla weryfikacji zasobów gazu, z wartości ciśnień dynamicznych. Prezentowany referat przedstawia właśnie metodykę wyznaczania ciśnień średnich w złożu na podstawie mierzonych ciśnień dynamicznych w odwiercie. Metodyka ta oparta jest na wykorzystaniu rozwiązania granicznego dopływu gazu do odwiertu w stanie semiustalonym. Na podstawie pomiaru ciśnień dynamicznych w odwiertach eksploatacyjnych wyznaczono wartości ciśnień średnich w złożu a następnie metodą "p/z" dokonano oceny warunków energetycznych analizowanego złoża gazu ziemnego oraz wyznaczono zasoby początkowe gazu w strefach oddziaływania odwiertów. Uzyskane wyniki zweryfikowano wykonując alternatywne obliczenia bilansowe w oparciu o pomiary ciśnień dennych w warunkach statycznych. Z porównania wynika pełna przydatność metodyki.
EN
In many cases of the reservoirs or underground gas storages production exist technical hindrances of closing of wells in time to permit the authoritative measurement of static pressures both at head and bottom of wells. A because important problem in reservoir engineering is the qualification of these pressures, necessary for the verification of resources of gas, from the values of dynamic pressures. Presented paper introduces just the method of marking of average pressures in the reservoir on the ground measured dynamic pressures in the well. This method is based on using of the terminal solution of gas inflow to the well in semi steady state. On the base of the dynamic pressures measurement in production wells one marked values of average pressures in the reservoir and then with the method "p/z" one executed estimations of energy conditions of analyzed reservoir of the gas and one marked initial resources of gas in zones of influencing of well. Obtained results were verified executing alternative balance calculations basing on measurement of bottom pressures in static conditions. From comparing results the full usefulness of the method.
15
Content available remote Mass balance method for natural gas field exploitation in dynamic conditions
63%
EN
In a number of cases natural gas exploitation and operation of underground gas storages face the problem of ciosing wells for a time during which static pressures at wellhead and bottomhole (mean reservoir pressure) can be reliably measured. Therefore, reservoir engineering has to be involved in determining these pressures to finally verify the gas resources on the basis of dynamic pressure values. The methodics of determining mean pressures on the basis of measured dynamic pressures in a well is described in the paper. This methodics is based on boundary gas flux to the well in a semisteady state. Basing on measurements of dynamic pressures in production wells there were detennined mean pressure values in reservoir, followed by evaluation of energy conditions of the analyzed gas field with the ,.p/z" method. Afterwards, initial gas resources in the wells' impact zones could be established. The obtained results were verified making alternative balance calculations on the basis of bottomhole pressures in static conditions. The comparison of the results reveals that the presented method is fully applicable.
PL
W wielu przypadkach eksploatacji złóż gazu ziemnego a także podziemnych magazynów gazu istnieją techniczne przeszkody zamykania odwiertów na czas pozwalający w sposób miarodajny na pomiar ciśnień statycznych zarówno na głowicy jak i na dnie odwiertu (średnie ciśnienie złożowe). Dlatego ważnym zagadnieniem w inżynierii złożowej jest określenie tych ciśnień, potrzebnych dla weryfikacji zasobów gazu, z wartości ciśnień dynamicznych. Prezentowany referat przedstawia właśnie metodykę wyznaczania ciśnień średnich w złożu na podstawie mierzonych ciśnień dynamicznych w odwiercie. Metodyka ta oparta jest na wykorzystaniu rozwiązania granicznego dopływu gazu do odwiertu w stanie semiustalonym. Na podstawie pomiaru ciśnień dynamicznych w odwiertach eksploatacyjnych wyznaczono wartości ciśnień średnich w złożu a następnie metodą „p/z” dokonano oceny warunków energetycznych analizowanego złoża gazu ziemnego oraz wyznaczono zasoby początkowe gazu w strefach oddziaływania odwiertów. Uzyskane wyniki zweryfikowano wykonując alternatywne obliczenia bilansowe w oparciu o pomiary ciśnień dennych w warunkach statycznych. Z porównania wyników wynika pełna przydatność opracowanej przez autorów metodyki.
16
Content available remote Assessment of near-well zone damaging during gas-well reconstruction procedures
63%
EN
Issues related to gas wells reconstruction are discussed in this paper. The extent to which the near-well zone is damaged by drilling mud during reconstruction procedures, is assessed on the basis of simple mathematical model. It follows from the analysis that the main causes of damage are reservoir rock itself, properties of the mud, repression and duration of the whole process.
PL
Jednym z istotnych problemów związanych z zabiegami rekonstrukcji odwiertów ropnych i gazowych jest niebezpieczeństwo wnikania płuczki do strefy przyodwiertowej, co często powoduje nieodwracalne skutki w postaci zmniejszenia lub czasami zaniku dopływu gazu lub ropy do odwiertu. Istotne jest zatem dobre rozeznanie zjawiska filtracji płynów zabiegowych, takich jak: płuczka wiertnicza, woda, ciecze szczelinujące i kwasujące oraz inne do ośrodka porowatego. Stosowane płyny zabiegowe zarówno w procesie wiercenia jak też rekonstrukcji odwiertów zawierają fazę stałą w postaci cząsteczek, które mogą wnikać w strukturę porową złoża zmniejszając tym samym jego przepuszczalność. Stopień i intensywność wnikania cząstek stałych do skały oraz osadzania się ich na powierzchni skały (ściance odwiertu) zależy od struktury przestrzeni porowej skały, wymiarów porów, jak też wymiarów i kształtów wnikających cząstek. Na wielkość strefy objętej wnikaniem cząstek duży wpływ ma również stopień zeszczelinowania złoża, istnienie szczelin prowadzi bowiem często do głębokiej penetracji i skażenia dużej części skały złożowej wokół odwiertu. W artykule dokonano analizy problemów związanych z rekonstrukcją odwiertów gazowych. W oparciu o prosty model matematyczny dokonana została ocena stopnia uszkodzenia strefy przyodwiertowej przez użytą płuczką podczas zabiegów rekonstrukcyjnych. Zaadaptowany został model dopływu płynu do odwiertu przy stałej różnicy ciśnień dla przypadku filtracji płuczki w złoże. Założono stałą różnicą ciśnień pomiędzy ciśnieniem hydrostatyczny słupa płuczki w odwiercie a ciśnieniem złożowym. W oparciu o ten model autorzy przeprowadzili obliczenia zmian parametrów strefy przy-odwiertowej w przypadku filtracji płuczki w skałę złożową. Określone zostały takie wielkości, jak: zasiąg strefy filtracji płynu zabiegowego, skin efekt, stopień zmiany przepuszczalności średniej ośrodka porowatego oraz ilość płynu zabiegowego wnikającego do złoża w czasie trwania zabiegu. Z przeprowadzonej analizy wyników obliczeń przedstawionych graficznie wynika, że zasadniczy wpływ na uszkodzenie strefy przyodwiertowej mają: własności skały złożowej, własności użytej płuczki, wielkość represji ciśnienia oraz czas trwania zabiegu.
PL
Gdy odwiert rozpoczyna eksploatację złoża lub podziemnego magazynu gazu, wokół niego wytwarza się strefa obniżonego ciśnienia, dzięki czemu następuje dopływ płynu złożowego. W późniejszym czasie zaburzenie ciśnienia osiąga również i strefę zawodnioną powodując podciąganie wody w kierunku odwiertu. W czasie tego podciągania wody dochodzi do powstawania nieregularnych form tj. języków lub stożków wodnych. W inżynierii złożowej znane są różne metody określania wydatku dopuszczalnego ze względu na powstawania stożków wodnych. Nieregularne formy przemieszczania się wody mają duży wpływ na proces eksploatacji gazu ze złoża a szczególnie podziemnego magazynu gazu. Są one często głównym powodem wzrostu spadku ciśnienia w odwiercie koniecznego do wyniesienia mieszaniny gazowo-wodnej. W granicznym przypadku woda dopływająca do odwiertu może nie być wydobywana wraz z gazem. Wówczas akumuluje się ona na dnie odwiertu, zatrzymując dopływ gazu a co za tym idzie, prowadzi do stopniowego wyłączenia odwiertu z eksploatacji. Zatem ruch wody złożowej i jego śledzenie jest szczególnie ważne w czasie podziemnego magazynowania gazu gdzie dochodzi do cyklicznego przemieszczania się wody w złożu. W artykule przeprowadzono analizę głównych metod obliczania dopływu wody do odwiertów oraz dokonano analizy ruchu wody złożowej przy założeniu, że jest ostra granica między gazem a wodą. Oznacza to, że siły kapilarne zostały zaniedbane a wypieranie gazu przez wodę ma charakter tłokowy. Tłokowe wypieranie gazu przez wodę jest rozsądnym założeniem ze względu na znacznie większą gęstość i lepkość wody w stosunku do tych parametrów dla gazu.
EN
When a well starts its operation on a deposit or underground gas storage, a zone of lowered pressure is formed around it, enabling reservoir fluid inflow. Later in time the pressure is disturbed, also affecting the hydrated zone, and causing water flux to the well. Irregular forms, e.g. "tongues" or "water cones" are formed at that time. In reservoir engineering there are various methods of determining the admissible yield in view of the water cone formation. Irregular forms of water migration have a great influence on the process of gas exploitation from a deposit, especially from an underground gas storage. They are frequently the main reason of pressure drop in the well, needed for carrying up the gas-water mixture. In the extreme case, water flowing to the well may be not exploited with gas. Then it is accumulated on the wellbore bottom, stopping the gas inflow, and so leading to the gradual stopping of production. Thus the movement of reservoir water and its tracing is especially important during underground storing of gas, when the water cyclically moves within the reservoir. The main methods of calculating the water flux to a well was analyzed and the movement of reservoir water was investigated in the case of a sharp gas-water interface. This signifies that capillary forces were neglected and gas is expelled by water as a result of "piston" effect. Piston expulsion of gas by water is a reasonable assumption owing to a much bigger density and viscosity of water as compared with gas.
18
Content available Pomiary natężenia przepływu
63%
PL
Pomiaru ilościowego gazu przepływającego systemem gazociągów magistralnych czy też dystrybucyjnych dokonuje się najczęściej na stacjach gazowych. W artykule autorzy dokonali charakterystyki różnych typów gazomierzy wraz z podaniem zasady działania, zakresu stosowania oraz dokładności pomiaru. Omówiono następujące typy gazomierzy: - gazomierze zwężkowe, - gazomierze turbinowe, - gazomierze rotorowe, - gazomierze miechowe, - gazomierze ultradźwiękowe, - gazomierze działające w oparciu o siłę Coriolisa, - termiczne, - optyczne. Autorzy zwrócili uwagę, że przy wyborze przepływomierza należy kierować się nie tylko zakresem pomiarowym ale także i pewnymi specyficznymi cechami, które mogą być jego zaletą lub wadą. Na podstawie studiów literatury z zakresu stosowania przepływomierzy autorzy zestawili pozytywne i negatywne cechy najczęściej stosowanych przepływomierzy.
EN
The quantitative measurement of gas in the master pipelines or distribution pipelines is usually made on gas stations. Three types of gas meters were characterized in the paper along with their principle, range of application and accuracy of measurement. The following types of gas meters were discussed: - Contraction gas meters, - Turbine gas meters, - Rotary gas meters, - Bellows gas meters, - Ultrasound gas meters, - Gas meters based on Coriolis force, - Thermal gas meters, - Optic gas meters. The authors stressed that the gas meter should be selected on the basis of the range of measurement and also certain specific parameters, which can be either advantageous or disadvantageous. The positive and negative features of the most frequently applied flow meters were presented on the basis of literature data.
EN
The installation to the collection and transport of gas in case of the evil conventional occupies a great many places. When we are meeting variable factors in time e.g. with the efficiency this we are in a position to propose installations smaller and divided into modules which in case of the reduction of the quantity of extracted gas would be able to to be deducted in the easy way or augmented of the existing installation. Economic aspects engaged searches of more effective installations to the cleaning and the drainage of gas. Already from the early 90s of the 20th century, the oil industry sacrificed many attention to methods of the separation. This permitted the discovery of such separators as Gas/Liquid Cylindrical-Cyclone (GLCC). In comparison with conventional, compact separators are easy in the installation and the service, require the small maintenance. The simplicity of the construction, smaller measurements and the balance GLCC provides savings of costs. In the paper authors will review solutions of compact separators and also the preliminary adaptation and the definition of measurements for given parameters of technological exploited of natural gas reservoirs.
20
Content available remote The gas mixing process in underground gas storages - the "Wierzchowice" UGS case
63%
EN
This paper presents a problem of gas - gas mixing process in underground gas storages. Presented analytical model of mass transport for radial geometry of flow has been applied for the well zones of UGS Wierzchowice. The molecular diffusion coefficients and the dispersivities for individual wells were determined. Correlating results of nitrogen concentrations in withdrawn gas for initial five operating cycles has been obtained. On this basis a prognostic calculations for succeeding two cycles were made and a good agreement with measured data was achieved.
PL
W czasie podziemnego magazynowania gazu w wielu przypadkach skład gazu rodzimego różni się od składu gazu zatłaczanego. W takim przypadku może dochodzić do wymiany masy między oboma gazami zarówno w czasie zatłaczania jak i odbioru gazu co prowadzi do niekorzystnego oddziaływania tego procesu na skład wydobywanego gazu. Istotnym problemem w takich przypadkach jest umiejętność śledzenia frontu wzajemnego przemieszczania się obu gazów. Front ten może być traktowany jako kontur ostry lub kontur rozmyty. W większości przypadków lepsząjest analiza tego zjawiska przy przyjęciu konturu rozmytego. W czasie tego przemieszczania dochodzi do wymiany masy dzięki zjawiskom dyfuzji i dyspersji uzależnionych od własności gazów jak też charakteru ośrodka porowatego. W artykule prowadzone rozważania dotyczą problemu mieszania się gazów w podziemnym magazynie gazu Wierzchowice. W tym magazynie gaz rodzimy zawiera ok. 30% azotu, zaś gaz zatłaczany jest praktycznie czystym metanem. W procesie magazynowania dochodzi do niekorzystnego zjawiska wchodzenia azotu do odbieranego gazu tym samym obniżania jego własności kalorycznych i w konsekwencji do dyskwalifikacji tego gazu jako gazu wysoko metanowego. Istotnym jest możliwość opisu zjawiska mieszania się gazów jak też określenie jego skali jak też określenie wpływu na tempo zatłaczania i odbioru gazu. W artykule przedstawiono analizę zjawiska mieszania się gazów w podziemnych magazynach gazu. Przedstawione zostały wyniki uzyskane z zastosowania modelu analitycznego wymiany masy w zastosowaniu do podziemnego magazynu gazu Wierzchowice. Zostały określone wartości współczynników dyfuzji i dyspersji dla poszczególnych odwiertów na tym magazynie. Dokonano porównania obliczonych wartości koncentracji azotu w wydobywanym gazie z wartościami zmierzonymi w czasie pracy magazynu. Uzyskana zgodność wydaje się być wysoce zadowalająca. Na podstawie odtworzonej historii pracy PMG dokonano obliczeń prognozy pracy w dwóch kolejnych cyklach.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.