Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 864

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 44 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Podatek od wartości dodanej (VAT)
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 44 next fast forward last
XX
Dla badania rozliczeń z tytułu VAT istotne znaczenie, obok obowiązujących przepisów, mają kierowane do organów skarbowych oraz podatników wyjaśnienia, wytyczne, komunikaty itp. Artykuł jest próbą omówienia problemu VAT.
XX
Z dniem 1 stycznia 1996 r. wchodzą w życie zmiany przepisów regulujące zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym (VAT). Artykuł omawia na czym polegają te zmiany.
XX
W artykule przedstawiono nowelizację kilku rozporządzeń regulujących zasady działania podatku od towarów i usług (VAT), które weszły w życie 1.01.2013 r. Dotyczą one m.in. zasad fakturowania, e-faktur, kas rejestrujących czy zmian we wzorach deklaracji podatkowych.
XX
Od 1.04.2013 r. zaczynają obowiązywać kolejne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, zwanej dalej ustawie o VAT. Wprowadza je ustawa z 7.12.2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35 - dalej ustawa nowelizująca). Część przepisów znowelizowanych tą ustawą zacznie obowiązywać dopiero od 1.01.2014 r., stąd też w niniejszym artykule omawia się przede wszystkim te zmiany, które wchodzą w życie od 1.04.2013 r. Ujęto je w następujące grupy: nieodpłatne przekazanie towarów i nieodpłatne świadczenia usług, stawki podatkowe, zwolnienia od podatku, odliczanie podatku naliczonego, przedstawiciel podatkowy, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, eksport towarów, import towarów, miejsce świadczenia przy realizacji budowy lub utrzymania mostów transgranicznych i wspólnych odcinków dróg.(fragment tekstu)
XX
Omówienie orzecznictwa ETS w zakresie VAT. W tekście poruszono następujące kwestie: rabaty i bonifikaty, składniki majątku firmy, minimalna podstawa opodatkowania, płatność kartą, dostawa i usługa, automaty do gry, produkty naftowe, wydatki za towar w dyspozycji, płatności bonem, zapłata kuponem rabatowym, brak całkowitej zapłaty, subwencje rolnicze, podmioty powiązane, wymiana dewiz, usługi podzielone, potrzeby służbowe i prywatne, korekta podstawy opodatkowania, dostawy, rabat, zmiana przeznaczenia, upominki rzeczowe, dotacje związane z ceną oraz wynagrodzenie częściowe.
XX
Wpływ polityki podatkowej na stan gospodarki jest więc oczywisty. To ona przez różnego rodzaju przepisy prawne, wysokość nakładanego obciążenia fiskalnego oraz dostarczone subwencje kształtuje konkurencyjność firm, kraju i może zachęcić do napływu kapitału zagranicznego. Na straży realizacji uczciwej konkurencji na Jednolitym Rynku stoi Komisja Europejska, która poprzez działania harmonizujące, systemem podatkowym VAT (wspólne zasady dotyczące przepisów prawa podatkowego) chce ukazać atrakcyjną UE jako całość do inwestycji, wzrostu gospodarczego, zwiększenia konkurencyjności oraz utworzenia większej liczby miejsc pracy. Dla UE głównym celem jest zmniejszenie różnic i dysproporcji gospodarczych i społecznych. Unia szczególną uwagę zwraca na politykę gospodarczą państw członkowskich (kryteria konwergencji), które, finansując swoje wydatki publiczne, nie zwracają uwagi na przekroczony budżet i zbyt duże zadłużenie, co może mieć negatywny wpływ na wzrost gospodarczy także pozostałych krajów UE. Państwo nakłada różnego rodzaju podatki, ponieważ każdy podatek ma inne działanie na gospodarkę, a negatywne skutki kilku podatków mogą wzajemnie się znosić lub być łagodzone. Warto zauważyć, iż w systemie podatkowym naszego państwa - to podatki pośrednie, a w szczególności podatek od wartości dodanej, odgrywają istotną rolę - stabilności budżetu państwa. Ma on przewagę nad podatkiem bezpośrednim, ponieważ nie zależy od stopnia rentowności przedsiębiorstw. Zdecydowanie ten podatek jest łatwiejszy do wyegzekwowania, ograniczając jednocześnie pole do nadużyć, manipulacji i interpretacji. (fragment tekstu)
XX
Celem artykułu jest ustalenie warunków nałożenia obowiązku zapłaty podatku na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług na komornika dokumentującego dokonaną sprzedaż licytacyjną fakturą VAT w sytuacji, w której organ podatkowy uznaje, że faktura ta nie dokumentuje rzeczywistego zdarzenia gospodarczego. Artykuł koncentruje się na sankcyjno-prewencyjnym charakterze prawnym normy z art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w kontekście prawnej roli komornika w systemie poboru tego podatku w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to determine the conditions for imposing an obligation to pay tax under Article 108 Section 1 of the Law on Goods and Services Tax on a bailiff who documents an auction sale with VAT invoice in a situation where the tax authority considers that the invoice does not document a real economic event.The article focuses on the sanction-preventive legal nature of the provision of Article 108 paragraph 1 of the Law on Goods and Services Tax in the context of the legal role of the bailiff in the system of collection of this tax in the light of case law of the Court of Justice of the EU, administrative courts and the Constitutional Court.(original abstract)
XX
Obowiązek rejestracji dla potrzeb podatku od to****warów i usług jest jednym z podstawowych obowiąz****ków podatników VAT. Uregulowany przepisami ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług1 - da****lej u.p.t.u. - obowiązek rejestracji pociąga za sobą okreś****lone skutki w zakresie opodatkowania tym podatkiem, w tym przede wszystkim domniemanie, że jest się podat****nikiem, a w konsekwencji - że przysługuje prawo do odli****czenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Nie dziwi więc fakt, że liczne wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczą właśnie tego zagadnienia, a w szczególności sytuacji za****chowywania się jak podatnik przed dokonaniem rejes****tracji oraz skutków zawierania transakcji z podmiotem już wykreślonym z rejestru podatników VAT.(fragment tekstu)
9
Content available remote Special VAT Settlement Procedures
80%
XX
Podatek od towarów i usług funkcjonuje zgodnie z ogólnymi zasadami, do których zalicza się m.in. powszechność, neutralność, wielofazowość i unikanie zakłócenia warunków konkurencji. Realizacja tych zasad odbywa się poprzez stosowanie jednolitych procedur rozliczeniowych. Ogólny mechanizm rozliczenia polega na odliczaniu podatku naliczonego od należnego i jest stosowany przez wszystkich podatników. Podleganie obowiązkowi podatkowemu oraz obowiązek rozliczania VAT oznaczają konieczność ponoszenia kosztów i ryzyka podatkowego. Koszty te oraz ryzyko mogą być stosunkowo wysokie i trudne do poniesienia w przypadku prowadzenia działalności na relatywnie niewielką skalę. Dlatego w przepisach VAT przewidziano możliwość zastosowania procedur szczególnych, które pozwalają na ograniczenie ciężaru wynikającego z rozliczeń. Podatnicy powinni wybierać stosowanie tych procedur, uwzględniając własne korzyści. Ich wystąpienie zależy jednak od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy.(abstrakt oryginalny)
EN
The tax on values added to products and services (Value-Added Tax - VAT) is construed in accordance with the general taxation principles, to conform with such taxation postulates as universality, neutrality, multi-stage application, and the prevention of the restrictions and disturbances to competition. To ensure the proper application of those principles, the taxation authorities require the payers to settle their dues based on standard settlement procedures. The standard settlement mechanism involves the deduction of output tax collected at sale from the sum of the input tax on sales, and is used by all VAT payers. However, the tax obligations and other considerations resulting from VAT registration may generate an additional cost and a greater taxation risk for the taxpayer. The cost overhead and the extra risk may prove excessive for some entities, particularly SMEs. For this reason, general VAT rulings allow for the use of special procedures to limit the fiscal load (compliance cost) imposed on the entity. Taxpayers should consider using these procedures only after a careful examination of the potential benefits and costs involved. Those factors can only be analysed in the context of the entity's present economic condition and business model.(original abstract)
XX
Przedstawiono ogólną charakterystykę podatku od wartości dodanej oraz możliwości wprowadzenia jego w warunkach gospodarki polskiej.
EN
The report presents the idea of the value-added tax, considered the most perfect kind of turnoyer tax, the principles of its formation and functioning, and its unquestionable merits. Against that background the author discusses the proposals to introduce the value-added tax into Polish economy (two variants), their advantages and disadvantages.(original abstract)
11
Content available remote Pojazdy samochodowe w działalności gospodarczej w aspekcie VAT
80%
XX
Artykuł ma na celu prezentację i ocenę polskiego systemu odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi na tle rozwiązań przyjętych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, w kontekście regulacji dyrektywy 2006/112/WE. (abstrakt oryginalny)
EN
The article aims at presenting and evaluating the Polish system of VAT deduction on expenditure connected with motor vehicles against the background adopted in other countries of the European Union in the context of the provisions of the 2006/112/EC Directive. (original abstract)
XX
Z poznawczego punktu widzenia warto przeprowadzić analizę przestrzegania zasad podatkowych w zakresie konstrukcji polskiej wersji podatku VAT, czyli podatku od towarów I usług. Argumentem przemawiającym za podjęciem takiej analizy jest ważność tego podatku jako instrumentu kształtowania dochodów budżetowych w Polsce. (fragment tekstu)
EN
In the 18th century a British economist Adam Smith formulated the criteria that should be met by a well-designed tax. Since then those criteria have been referred to as taxation principles. Adam Smith defined four such principles: equality, predictability, low cost and convenience. The equity' principle assumes a tax burden proportional to a taxpayer's paying ability. The predictability principle says that taxation structure should remain stable over time. The low cost principle indicates the necessity of minimising the costs of calculating, recording and administering taxes. Finally, the principle of convenience states that taxes should be collected in a time and place convenient for a taxpayer. (original abstract)
XX
Ustawa o VAT przewiduje opodatkowanie podatkiem wszelkich czynności wykonywanych na terytorium Polski. Do czynności tych zaliczane są m. in. dostawa towarów, jak i świadczenie usług wykonywane. O ile w przypadku towarów, miejsce opodatkowania ustalane jest relatywnie łatwo, np. istotne jest gdzie towary znajdują się w momencie rozpoczęcia transportu, o tyle dla świadczenia usług najbardziej istotne znaczenie ma to, gdzie ta usługa jest odbierana, tj. czy konsumowana jest przez samego podatnika (w swoim kraju siedziby), czy też przez jego tzw. stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej ergo, czy miejsce to znajduje się w Polsce. Zgodnie z aktualną definicją legalną z rozporządzenia 282/2011, "stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej" oznacza dowolne miejsce, które charakteryzuje się wystarczającą stałością oraz odpowiednią strukturą w zakresie zaplecza personalnego i technicznego, by umożliwić mu odbiór i wykorzystywanie usług świadczonych do własnych potrzeb tego stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Co do zasady, przez lata powyższa definicja nie budziła wątpliwości interpretacyjnych. Za stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej uznawano przede wszystkim oddziały. Interpretacja ta zmieniła się na skutek sprawy C-605/12 Welmory, w której wskazano, że do istnienia stałego miejsca działalności gospodarczej danego podmiotu nie jest konieczne posiadanie własnego zaplecza personalnego i technicznego. W efekcie, wykształciła się niekorzystna praktyka polskich organów podatkowych i sądów administracyjnych, która przewiduje powstanie stałego miejsca działalności podmiotu zagranicznego w sytuacji nabywania usług, o ile w następstwie takiej usługi wykonywane są następne czynności opodatkowane np. dostawa poza terytorium Polski. Tym samym, polskie podmioty wykonujące usługi na rzecz zagranicznych podatników (stając się ich stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej) narażone są m.in. na ryzyko zaległości podatkowej, w dalszym ciągu fakturując swojego kontrahenta bez polskiego VAT.(abstrakt oryginalny)
EN
The VAT Act provides for the taxation of all activities performed in the territory of Poland. Those activities are among others supply of goods and provision of services. In terms of the goods, the place of supply is determined quite simple e.g. it is important where the goods are located at the moment of initiating the transport, whereas in terms of services the most important thing is to determine the place where the service is received i.e. if it is consumed by the taxpayer himself (in the country where he's established) or by its so called a fixed establishment ergo if such a place is located in Poland. Based on the current legal definition presented in the Regulation no 282/2011 a 'fixed establishment' shall be any establishment, characterized by a sufficient degree of permanence and a suitable structure in terms of human and technical resources to enable it to receive and use the services supplied to it for its own needs. Generally, the above definition has not caused any doubts for many years. It was agreed, above all that branches were considered fixed establishments. This interpretation has changed since Welmory case C-605/12, in which it has been pointed out that it is not necessary to own its own technical or human resources to create a fixed establishment. In consequence, an unfavorable practice of the Polish tax authorities and administrative courts has been developed, which enables possibility to create a fixed establishment of a foreign entity in case of purchasing the services, if following this service another taxable activities are performed e.g. supply to another country than Poland. Therefore, Polish entities who provide services for the benefit of foreign companies (and becoming theirs fixed establishment) are vulnerable to inter alia at the risk of underpayment of VAT by invoicing his contractor without Polish VAT. (original abstract)
14
Content available remote Podatek VAT w usługach pocztowych - Polska na tle innych krajów UE
80%
XX
Szczególne traktowanie publicznych operatorów pocztowych w krajach Unii Europejskiej w kwestii podatku VAT jest jedną z najczęściej wymienianych barier wejścia na rynek usług pocztowych przez alternatywnych operatorów pocztowych. Zagadnienie to - w równym stopniu interesujące i kontrowersyjne - od dawna jest przedmiotem troski Komisji Europejskiej. W ostatnich latach na forum Wspólnoty, ale też w polskiej prasie gospodarczej, pojawiały się zarzuty w sprawie bezpodstawnego wykorzystywania przez operatorów publicznych zwolnienia z podatku VAT w stosunku do niektórych usług1. Stało się to przesłanką do napisania artykułu, w którym opisano regulacje prawne w odniesieniu do zwolnienia usług pocztowych z VAT na poziomie krajowym i Unii Europejskiej. Przedstawiono też informacje na temat stawek i zakresu zwolnień z tego podatku w poszczególnych krajach.(fragment tekstu)
EN
In this article the authors have shortly described the VAT regulations in the postal sector at national and European Union level. Also, the different scope of VAT exemptions in Member States have pointed.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono obecnie obowiązujące przepisy prawy związane opodatkowaniem czynności komornika w przypadku sprzedaży nieruchomości. Omówione zostały również wątpliwości wynikające z wyroku wydanego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
In the paper, the existing law regulations concerning the taxation on the court enforcement officer's action in the case of the sale of a property have been presented. Some doubts arising from the judgment issued by the European Court of Justice have also been discussed. (original abstract)
XX
Od 4 września 2000 r. rolnicy mogą korzystać z regulacji VAT. Artykuł omawia mechanizm VAT w rolnictwie, definiuje pojęcia: "działalność rolnicza" i "rolnik ryczałtowy" oraz wymienia obowiązki rolnika ryczałtowego.
XX
Artykuł podejmuje problem nieporozumień na linii podatnik-organ podatkowy, dotyczących podatkowych aspektów leasingu finansowego. Szczegółowo omówiono problem rozliczania przez leasingodawcę podatku VAT.
XX
Artykuł omawia warunki przejścia rolnika ryczałtowego na ogólne zasady opodatkowania VAT, informuje jakie nowe obowiązki ciążą na nabywcach produktów rolnych, a także co powinna zawierać faktura VAT RR oraz na czym polega różnica pomiędzy 0 procent i 3 procent stawką VAT.
XX
Specyfika obrotu gospodarczego sprawia, że obok typowej sytuacji, kiedy to jeden sprzedawca wykonuje całość świadczenia na rzecz nabywcy, bardzo często świadczenia te wykonują także inne podmioty, tyle tylko że zapłata za te świadczenia następuje drogą rozliczenia z podmiotem pośredniczącym, organizującym dostawę całości świadczenia. Chodzi przy tym o przypadki, gdy dokonujący tych świadczeń (dostawy towarów, świadczenia usług) ani nie jest po prostu podwykonawcą (poddostawcą) "pośrednika", ani świadczenie to nie służy temu pośrednikowi wprost do wytworzenia produktu czy wykonania usługi, lecz jest faktycznie wykorzystywane przez ostatecznego nabywcę. Opisany stan wiąże się najczęściej z najmem, dzierżawą czy inną formą użytkowania (głównie, choć nie tylko) nieruchomości. Wtedy to nabywca (np. lokator) korzysta z mediów (energii elektrycznej, ciepła, wody) dostarczanych przez ich dostawców (elektrownie, ciepłownie), lecz rozliczanych przez podmiot pośredniczący w przenoszeniu różnego rodzaju kosztów (np. spółdzielnię, wspólnotę mieszkaniową, dewelopera) świadczenia. Tego rodzaju transakcje przenoszenia kosztów określane są ogólnie jako refakturowanie, choć nie zawsze określenie to dobrze oddaje sens zdarzenia gospodarczego. Jeżeli chodzi o skutki podatkowe ogółu zdarzeń określanych jako refakturowanie, to jest to jeden z tematów "ciągle żywych". Przepisy o podatku dochodowym nie regulują wprost refakturowania. Nie oznacza to jednak, że nie sposób odnaleźć przepisów, które w tej kwestii miałyby zastosowanie. W zakresie podatku od towarów i usług (VAT) przepisy są bardziej jednoznaczne.(fragment tekstu)
XX
Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z 16.11.2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Wprowadziła ona m.in. szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, w szczególności dotyczących rozliczeń z tytułu przeterminowanych wierzytelności (tzw. złych długów). Nowe rozwiązania dotyczą zarówno dłużnika, jak i wierzyciela, istotnie modyfikując dotychczasowe zasady rozliczeń. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie tych nowych rozwiązań.(fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 44 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.