Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 524

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ochrona powietrza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
PL
Skutki emisji zanieczyszczeń zeźródeł naturalnych i sztucznych do powietrza atmosferycznego są niejednokrotnie odczuwane bardzo dotkliwie nie tylko poprzez ludzi , ale także przez budowle i posagi. Artykuł prezentuje metody obliczeniowe oceny stopnia zanieczyszczenia powietrza stosowane w Polsce i porównuje do metod stosowanych w Stanach Zjednoczonych.
PL
Przedstawiono najnowsze regulacje prawne dotyczące zagadnień ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem. Obejmują one przepisy zawarte w dziale II rozdział 3 ustawy z dnia 31.01.1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz rozporządzeń Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa i Rady Ministrów. Podstawowe zasady i obowiązki w zakresie ochrony powietrza wraz z wyjaśnieniami pojęć podaje ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska. Szczegółowe rozwiązania dotyczące dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu, określenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowiska tych inwestycji, metod obliczania stanu zanieczyszczenia powietrza, wprowadzania dopowietrza substancji zanieczyszczających z procesów technologicznych i operacji technicznych (obejmujące jak dotychczas tylko procesy energetycznego spalania paliw), zasad ustalania dopuszczalnych do wprowadzenia do powietrza rodzajów i ilości substancji zanieczyszczających oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacja niezbędna do wydania decyzji ustalającej rodzaje i ilości substancji zanieczyszczających dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza a także opłat za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza oraz za usuwanie drzew podają rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rady Ministrów. Dla zobrazowania, przynajmniej w sensie przyjętych wartości, przedstawiono zestawienia tabelaryczne zawierające porównania norm stężeń dopuszczalnychsubstancji zanieczyszczających w powietrzu w Polsce z wartościami przyjętymi przez Unię Europejską a w zakresie wskaźników emisji z energetycznego spalania paliw również z wybranymi krajami.
EN
The latest legal regulations concerning protecting air against pollution have been presented. They include the regulations of the 3rd chapter in 2nd part of the Environmental Protection Act of 31.01.1980, the ordinances of the Minister of Environmental principles and obligations of air protection including comments are given in the above-mentioned act. The detailed regulations concerning: 1. permissible concentration values of air polluting substances, 2. definitions of the investments that are especially harmful to the environment and human's health, 3. requirements that influence on the environment evaluations of these investments should meet, 4. methods of calculating the level of air pollution, 5. qualifing the air polluting technological processes and technical operations (other than fossil fuel combustion processes to generate energy, that until now were legally qualified as the only factor of air pollution), 6. types and quantities of polluting substances allowed the release into the environment, 7. documentation needed to make a decision of allowing the release of abovementioned substances into the environment, 8. environmental fees and tree clearance charges, are stated in the ordinances. To get a clearer picture, at least in the meaning of the accepted values, the autors presented tabels comparing air-polluting substances permissible limit values accepted in Poland and European Union. They give also the comparsion of the emission rates of power generating fuel combustion processes acceptable in some other countries.
PL
Ze względu na obserwowaną obecnie szybko rozwijającą się współpracę między polskimi i zagranicznymi jednostkami organizacyjnymi w Polsce celowe wydaje się przedstawienie czytelnikom polskiego systemu prawno-organizacyjnego służb ochrony powietrza w Polsce. W artykule w zwięzły sposób przedstawiono podstawy prawne systemu, instytucje które go tworzą, obszar działania oraz system monitorowania skuteczności i efektywności ekologicznej. Wymieniono także zadania, które stoją przed służbami ochrony powietrza w Polsce w najbliższej przyszłości.
EN
As the co-operation between Polish and international organisations is developing quickly nowadays, it seems appropriate to introduce to the readers the Polish legal/organisation system of air protection services. Legal principles of the system as well as its institutions, the area of activity and a system of ecological effectiveness and efficiency monitoring have been presented in a concise way in the article. The tasks that will be assigned to the air protection services in Poland in the nearest future have been also pointed out.
PL
Pylenie jest jednym z najbardziej uciążliwych następstw działalności przemysłu. Powoduje degradację środowiska przyrodniczego, pogorszenie warunków pracy, straty w sprzęcie. Jedną z najskuteczniejszych i tanich metod ograniczenia pylenia jest, opisane w niniejszym artykule, zraszanie wodą lub roztworami wody ze środkami powierzchniowej stabilizacji.
PL
Przeciwdziałanie emisji szkodliwych związków organicznych i nieorganicznych, powstających w trakcie przebiegu procesów technologicznych w oczyszczalni ścieków i zakładach przemysłowych, jest prawnym obowiązkiem każdej jednostki organizacyjnej, wynikającymiz Ustawy o Ochronie i Kształtowaniu Środowiska.
Karbo
|
1999
|
tom Nr 10
316-319
PL
Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określają-cych kompetencje organów administracji publicznej w związku z refor-mą ustrój ową państwa, wprowadziła nowy podział zadań pomiędzy or-gana administracji publicznej. W artykule omówiono obowiązki i kom-petencje administracji, wynikające bezpośrednio z regulacji prawnych dotyczących ochrony powietrza. Przedstawiono również komentarz do niektórych przepisów oraz wynikających z nich obowiązków i uprawnień.
EN
The act of 24 July 1998 on change of some acts determining powers of public administration bodies in connection with system reform of the state introduce new division of tasks between public administration bodies. The article discuses responsibilities and powers of the administration resulting directly from legal regulations on air protection. It also pre-sents a commentary to some of the regulations and resulting from them responsibilities and rights.
PL
W artykule zostały przedstawione międzynarodowe porozumienia z udziałem Polski w zakresie ochrony powietrza i klimatu i związane z tym zobowiązania. Dotyczy to konwencji i protokołów z nimi związanych tj. Konwencji Genewskiej i Konwencji Wiedeńskiej oraz Ramowej KOnwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu jak też w związku z układem stowarzyszeniowym z Unią Europejską podano dyrektywy unijne, które winny być uwzględniane w przepisach dot. ochrony powietrza w celu zgodności prawa polskiego z prawem europejskim.
EN
The article presents international treaties on air and climate protection with Poland's participation and our obligations associated with it, especially the Geneva Convention, the Vienna Convention and United Nations Climate Change Convention Framework and protocols associated with them. With reference to the EU association treaty, the Union recommendations have been introduced that should be taken into consideration in the regulations concerning air protection to ensure consistency of Polish law with the European one.
PL
Omówiono ekologiczne opłaty: kary oraz dotacje i kredyty. Przedstawiono też kierunki zmian instrumentów ekonomicznych korzystnych dla środowiska a także ułatwiających przystąpienie do Unii Europejskiej.
EN
Ecological fees, fines as well as subventions and loans have been discussed. Directions of economical instruments' development beneficial for the environment and facilitating integration with European Union have been also presented.
PL
W artykule omówiono stan unormowań prawnych obowiązujących w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego. Przedstawiono problemy na jakie będzie napotykać Polska w procesie dostosowywania swoich przepisów w zakresie ochrony środowiska do przepisów Unii oraz związane z tym koszty. Szczegółowo omówiono i porównano normy w zakresie zanieczyszczenia powietrza jakie obowiązują w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w przypadku emisji powodowanej przez przemysł, energetyczne spalanie paliw oraz spalanie paliw w silnikach. Na zakończenie podano przyjęte założenia i ustalone wymagania jakie będą w najbliższym czasie obowiązywać w krajach Unii Europejskiej w zakresie ochrony powietrza.
EN
In the article, the state of legal regulations in the sphere of the atmospheric air protection obligaory in Poland and in the countries of the European Union are discussed. Problems which Poland will face in the process of adjusting its regulations concerning environmental protection to the regulations of the European Union are presented, as well as the costs connected with it. Standards concerning air pollution, the source of which are industrial emissions combustion of fuels and car fumes, which are obligatory in Poland and in the countries of the European Union are discussed. In the end of the article the accepted assumptions and requirements concerning air protection which will be obligatory in the European Union countries in the nearest future are given.
PL
Artykuł jest analizą możliwości zagospodarowania popiołów lotnych w niekonwencjonalny sposób. W warunkach polskich popioły lotne najczęściej znajdują zastosowanie w konwencjonalnych metodach zagospodarowania, jak np. w górnictwie, produkcji materiałów budowlanych, czy drogownictwie. Pojawiające się doniesienia literaturowe wskazują na możliwość zastosowania popiołów lotnych do innych celów takich jak: ochrona wód powierzchniowych, ochrona wód podziemnych, ochrona powietrza, wiązanie odcieków z biomasy roślinnej powstałej w wyniku procesu fitoekstrakcji. Analizie poddano popioły lotne powstające w Elektrowni Łagisza, które zakwalifikowano do krzemianowych. Wykonana analiza porównawcza wskazała, że ze względu na właściwości tych popiołów spośród proponowanych, niekonwencjonalnych metod, realne wydaje się zastosowanie ich do budowy barier izolacyjnych. Mniej zadawalające efekty dałoby zastosowanie ich do ochrony wód powierzchniowych, oczyszczania gazów spalinowych i absorbowania odcieków z biomasy powstającej po procesie fitoekstrakcji.
EN
The article is an analysis of the alternatives for using fly-ashes in an unconventional way. In Poland fly-ashes are usually handled using conventional methods, e.g. in mining industry, for production of construction materials as well as for road-making. New reports from the scientific publications indicate the potential of fly ashes application to the protection of surface and groundwaters, air; binding the effluent from biomass from the phytoextraction process. Fly-ashes generated at the Łagisza power station were analysed. They were categorised as siliceous. A comparative analysis has proved that due to the properties of the ashes their use for building insulating barriers seems the optimal application alternative among all the proposed unconventional methods. Their use for the surface water protection, exhaust gas treatment and absorbing the effluent from the biomass produced after the phytoextraction process would bring less satisfactory results.
PL
Celem badań była analiza wpływu mrozu na poziom ługowania składników z popiołów lotnych pochodzących z różnych instalacji. Próbki pobrano z EC Kielce, Miejskiej Elektrociepłowni w Ostrowcu i z ciepłowni Stara Huta w Ostrowcu. Zakres prowadzonych badań obejmował ekspozycję zwilżonych popiołów na zamrażanie. Analizy chemiczne wyciągów wodnych próbek popiołów poddanych cyklicznemu zamrażaniu obejmowały oznaczenie parametrów: pH, zasadowość, poziom siarczanów, chlorków, metali. Na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych popiołów stwierdza się wpływ mrozu na poziom ługowania składników rozpuszczalnych.
EN
Investigations were focused on analysing the impact of frost on the leaching of fly-ash constituents originating from different installations. Samples were collected in the heat and power stations in Kielce and Ostrowiec as well as in the Stara Huta heat station in Ostrowiec. During the experiment moist ashes were exposed to frost. Chemical analyses of water extracts of periodically frozen fly-ash samples covered the following parameters: pH, alkalinity, sulphate, chloride and metal concentrations. Based on the laboratory tests of ash, the impact of frost on the leaching level of soluble constituents has been proven.
PL
Przedstawiono zmiany w krajowych ograniczeniach emisji i imisji substancji szkodliwych do powietrza atmosferycznego dotyczących instalacji energetycznych, a wynikające z nowelizacji obowiązujących przepisów. Wskazano na niektóre konsekwencje tych zmian, dokonano porównania, z ograniczeniami obowiązującymi w innych krajach oraz wynikającymi z dyrektyw Unii Europejskiej. Wskazano na skutki oddziaływania przepisów dotychczasowych na emisję w energetyce zawodowej.
EN
The changes the airborne emission and imission limits in power systems resulting from the new legal regulations are considered. Some concequnces of the changes are pointed out as well as the comparison with the European standards.
PL
Artykuł podsumowuje bieżący stan wiedzy dotyczący normatywów higienicznych dla bioaerozoli. Omówiono w nim rolę normatywów w ochronie powietrza wewnętrznego oraz przedstawiono wartości normatywów i dopuszczalnych stężeń dla szkodliwych czynników mikrobiologicznych dostępne w światowym piśmiennictwie przedmiotu. Scharakteryzowano krótko najważniejsze czynniki powodujące kontaminację powietrza wewnętrznego i akty prawne dotyczące kontroli tego rodzaju zanieczyszczeń. Wyjaśniono też strategię opracowywania tego rodzaju normatywów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów medycznych i środowiskowych stosowanych w procesie ich tworzenia.
EN
This paper summarizes the current state of knowledge regarding hygienic standards for bioaerosols. The role of standards in indoor air protection is discussed and the existing worldwide standards and limit values for airborne microbial agents are presented. The biological agents responsible for indoor contamination as well as an overview of the methods available to control their concentrations in the air are shortly characterized. The strategy of hygienic standard elaboration is explained with a special emphasis to the health-based and environmentally-based creation processes.
15
51%
PL
W artykule omówiono metodykę badania skuteczności materiałów filtracyjnych i filtrów powietrza elektrostatycznie naładowanych i po usunięciu z nich ładunków elektrostatycznych, zalecaną w normie PN-EN 779:2005 oraz projekcie nowej normy prEN 779. Przedstawiono wyniki badania skuteczności frakcyjnej materiału z filtru powietrza z grupy F "przed" i "po" usunięciu ładunków elektrostatycznych, w odniesieniu do aerozolu atmosferycznego jako aerozolu testowego.
EN
This paper presents method of testing of efficiency of electrostatic charged and discharged filtration materials and air filters, recommended in the standard PN-EN 779:2005 and in the project of new standard prEN 779. Discussed of results investigation of fractional efficiency of material from air filter from group F "before" and "after" removing of electrostatic charges, when used atmospheric aerosol as the test aerosol.
PL
Kraków po raz drugi przymierza się do wprowadzenia Strefy Czystego Transportu. Pierwsza próba zakończyła się niepowodzeniem, bo od stosukowo twardych reguł i norm pozostawiono zbyt wiele wyjątków. W efekcie skuteczne egzekwowanie zakazów okazało się w praktyce niemożliwe.
18
Content available remote Reologiczny opis nieustalonych defonnacji powierzchni
51%
PL
Eksploatacje prowadzone z dużymi prędkościami stworzyły możliwość i potrzebę lepszego niż dotychczas opisu nieustalonych deformacji powierzchni. Przedstawiono je przy zastosowaniu globalnego modelu górotworu w postaci analogu o właściwościach dwuelementowego, szeregowego Teologicznego modelu Kehina. W opisie mechaniki deformacji górotworu wskutek eksploatacji górniczej uwzględniono ugięcie warstw stropowych w rejonie frontu eksploatacyjnego. Uzyskano w ten sposób możliwość opisu danych eksperymentalnych za pomocą trzech parametrów, charakteryzujących reologiczne właściwości górotworu i jednego parametru, charakteryzującego pozorne przesunięcie frontu eksploatacyjnego. Przytoczony przykład wskazuje na możliwość zastosowania przedstawionej metody do opisu kształtowania się nieustalonych deformacji powierzchni.
EN
Mining with the high face advance created a possibility and need of better than so far description of the transient surface deformations. They are presented using a global rock mass model in the form of an analog with the properties of the binary series Kelvin's model. In the description of caused by mining rock deformation mechanics roof strata deflection in the region of excavation front has been taken into consideration. In this way the possibility of description of experimental data by means of three parameters characterising the rheological rock mass properties and one parameter characterising apparent displacement of the excavation front has been achieved. The quoted example shows the possibility of presented method application for description of the transient surface deformation course.
PL
Koszty ochrony środowiska, umożliwiające zapewnienie zadowalającej jakości życia, są wysokie. Istotną ich część pochłania ochrona powietrza. Ostatnio wzrasta zainteresowanie optymalizacją kosztów ochrony powietrza atmosferycznego. Wpłynęły na to pozytywne doświadczenia związane z urynkowieniem ochrony środowiska w USA - stworzeniem prawnych mechanizmów, umożliwiających prowadzenie działalności proekologicznej na zasadzie rynkowej. Efektem tego jest koncepcja handlu uprawnieniami do emisji. Artykuł jest omówieniem tej koncepcji.
EN
Costs of the environmental protection which is able to produce a satisfactory quality of life are high. Air protection makes up a considerable share of this expenditure. Recently, there has been an increased drive to optimise the air protection costs. This was prompted by the US experience of successfully applying market principles in environmental protection which included creation of legal mechanisms for running environmental activity on commercial basis. As a result, the concept of emissions trading was born. The article discusses the concept.
EN
Air pollution reduction in densely populated industrial areas produces the required result at significantly lower cost to potential polluters when combined with market instruments (emissions trading). The authors present a design for such a pollutant emissions trading scheme for urban centres.
PL
Redukcja zanieczyszczeń powietrza w skupiskach ludności i przemysłu przynosi pożądany efekt przy o wiele niższych kosztach ponoszonych przez potencjalnych "trucicieli" w połączeniu z wykorzystaniem instrumentów rynkowych (handel "pozwoleniami na emisję"). Autorzy przedstawiają projekt takiego systemu rynku "pozwoleń na emisję" zanieczyszczeń dla aglomeracji miejskiej.
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.