Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 60

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Ochrona patentowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
XX
Celem niniejszego opracowania jest ocena zakresu wykorzystania instrumentów ochrony patentowej w działalności innowacyjnej zaawansowanych technologicznie firm produkcyjnych sektora MSP oraz identyfikacja barier ograniczających wykorzystanie tej ochrony. W artykule zasygnalizowano także kluczowe zagadnienia poruszane w dyskusji na temat przyszłości systemu ochrony własności intelektualnej. W opracowaniu wykorzystano wyniki badań własnych autora przeprowadzonych w pierwszej połowie 2008 roku na celowo dobranej grupie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych z terenu województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Badaniem objęto przedsiębiorstwa prowadzące działalność zaliczaną (według metody dziedzinowej OECD) do wysokiej lub średniowysokiej techniki2. Zakres czasowy badań obejmował lata 2005-2007. (fragment tekstu)
EN
The purpose of this paper is to evaluate the range of use of patent protection in innovative activity of high-tech manufacturing companies of the SME sector, and to identify key barriers limiting the use of such protection. The article also indicates the key issues raised in the discussion on the future of intellectual property protection system. The study uses the results of the authors own research, carried out in the first half of 2008 on an intentionally selected group of 44 small and medium-sized production companies from the area of Wielkopolskie and Kujawsko-Pomorskie voivodships. (original abstract)
XX
Pierwsze w świecie prawo patentowe powstało w 1474 r. Była to tzw. ustawa Wenecka, której podstawowe rozwiązania przetrwały do dziś. W artykule przedstawiono genezę i stan ochrony patentowej. Analizując dane zgłoszeń do ochrony zauważa się, że zapoczątkowane w 1989 r. przemiany ustroju społecznego i gospodarczego w Polsce radykalnie zmieniły podejście do ochrony wiedzy wykorzystywanej w polskim przemyśle.
XX
Celem artykułu jest przedstawienie aktywności w zgłaszaniu i rejestrowaniu patentów oraz wzorów użytkowych w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Analizie poddano dwa projekty wynalazcze - patenty i wzory użytkowe. Okres badawczy dla Polski stanowiły lata 1980-2011, dla pozostałych krajów Europy Środkowo-Wschodniej lata 2003-2011. Podano liczby dotyczące zgłaszanych i zarejestrowanych projektów w formie udzielonych patentów i świadectw ochronnych w badanych latach. W celu zobrazowania dynamiki tych informacji zastosowano średnie tempo zmian. (fragment tekstu)
EN
This article presents the activity in the reporting and recording of inventions and utility models in Poland and other countries of Central and Eastern Europe in the years 1980-2011. Data bases of GUS (the CSO of Poland) and the World Intellectual Property Organization were data source of the study. The most active countries in Central and Eastern Europe in terms of patent applications were Slovenia and Estonia. On the other hand, in terms of registration of utility models stand out Estonia, the Czech Republic and Slovakia, while the least ac-tive in this area were Bulgaria, Slovenia and Romania. Polish activity in this area was average. (original abstract)
4
Content available remote Regional Distribution, Mobility and Productivity of French Prolific Inventors
100%
EN
In this paper we present empirical evidence about some geographical characteristics of French prolific inventors through an analysis of French patents deposits at the USPTO over a long time period (1975-2002). We found out that they are highly concentrated in the French space around three regional poles (Ile de France, Rhône-Alpes and PACA) and that inter-firms and geographic (regional) mobility is weak. Our estimates show that more mobile inventors (inter-firms) are more productive after controlling for effects of geomobility (with other control variables). By contrast, the more geomobile inventors are less productive after controlling for inter-firms' mobility effects. It means that the geographic dimension of mobility does not bring more effectiveness in the individual process of creativity. We must bear in mind there is a bias of simultaneity within the relationship productivity/mobility that is not dealt with here. (original abstract)
5
Content available remote Czasokres ochrony patentowej w świetle teorii dobrobytu społecznego
100%
XX
Istnienie prawa własności przemysłowej wywołuje dla gospodarki różnorakie skutki, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Z jednej strony zapewnia wynalazcy możliwość czerpania zysków z wynalazku, z drugiej zaś może przyczynić się do powstania czasowego monopolu i wzrostu cen. Zbyt długotrwała ochrona patentowa może nawet zniechęcać do innowacyjności. Autor poszukuje rozwiązania kompromisowego, godzącego zalety i wady ochrony patentowej. Dokonuje przy tym przeglądu kilku wybranych publikacji anglojęzycznych, m.in. z zakresu ekonomicznej analizy prawa. Wnioski płynące z tej lektury wskazują, że rozwiązania należy poszukiwać nie tylko w odpowiednim czasie trwania ochrony wynalazku, ale także w odpowiednim zakresie jego ochrony. Optymalne z punktu widzenia efektywności ekonomicznej wydaje się rozwiązanie, pozostawiające wynalazcy możliwość decydowania o czasie trwania udzielonego mu patentu. (abstrakt oryginalny)
EN
The existence of industrial property rights triggers different impact on the economy, both positive and negative. On one hand it gives the inventor the opportunity to profit from the invention, on the other hand, however, it can contribute to the creation of temporary monopoly and increase of the prices. Overly long patent protection may even discourage innovation. The author seeks a compromise reconciling both advantages and disadvantages of patent protection. In addition, the author reviews selected English-language publications, including publications in the field of economic analysis of law. The implications arising out of the research indicate that the solution must be sought not only for adequate length of invention protection, but also within adequate scope of its protection. Convenient solution, from the point of view of economic efficiency, is to allow the inventor to decide on the duration of the patent granted to him. (original abstract)
XX
Zmieniające się możliwości siły roboczej i potrzeby gospodarki globalnej wiedzy diametralnie zmieniają naturę praktyk inżynierii żądając o wiele szerszych umiejętności niż proste mistrzostwo w konstrukcji urządzeń. Pojawiają się potrzeby nowych paradygmatów praktyk inżynierskich oraz paradygmatów badań i edukacji. Inżynieria jest rozumiana jako ewoluująca profesja i jako ciągle doskonalony proces zmian. W opracowaniu przedstawiono współczesne rozumienie inżynierii i wykazano jej znaczenie w naukach informatycznych i zarządzania. Określono dziedziny nowej inżynierii, ze zwróceniem uwagi na inżynierię procesów biznesowych. Wyjaśniono, że procesy biznesowe obejmują wynalazki objęte ochroną patentową. (fragment tekstu)
PL
Celem artykułu jest identyfikacja najistotniejszych problemów związanych z funkcjonowaniem systemu ochrony własności intelektualnej w warunkach gospodarki XXI w. oraz wskazanie rozwiązań, których wprowadzenie pozwoliłoby ograniczyć skalę ich występowania. Ze względu na ograniczone możliwości związane z wprowadzaniem zmian o charakterze legislacyjnym, najbardziej obiecującym kierunkiem działań może okazać się wykorzystanie odpowiednio dobranych instrumentów polityki innowacyjnej oraz doskonalenie praktyk menedżerskich w zakresie zarządzania własnością intelektualną.
EN
The aim of this article is to identify the most import ant problems connecting with the system of intellectual property protection in the twenty-first century economy and to indicate solutions leading to decreasing scale of such problems. As the most promising direction of actions the author indicates the use of properly selected instruments of innovation policy and improving management practices in the field of intellectual property.
8
Content available remote Procedury udzielania ochrony dla wynalazków
100%
XX
W artykule przedstawiono problemy związane z udzielaniem procedur ochronnych dla wynalazków. Zaprezentowano systemy narodowy oraz europejski. (abstrakt oryginalny)
EN
In this article are presented the main problems connected with giving of protective procedures for inventions. Are presented national and European systems. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono zastosowanie mieszanek warunkowych rozkładów Poissona w regresji. Mieszanki tych rozkładów stosowane są wówczas, gdy zbiór obserwacji charakteryzuje się nadmiernym rozproszeniem, będącym wynikiem na przykład pominięcia jednej z ważnych zmiennych objaśniających. Celem referatu jest zbadanie wpływu wydatków na badania i rozwój na liczbę przydzielonych patentów w krajach Unii Europejskiej.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper focuses on Poisson mixture models and their application in the regression. These models are often used to capture overdispersion in the data which can occur for example if important covariates are omitted in the regression. It is then assumed that the influence of these covariates can be captured by allowing a random distribution for the intercept. The goal of this paper is to analyze the relationship among patents and research and development spending in the European Union countries.(original abstract)
XX
Omówiono wpływ wygasania patentów na sytuację koncernów farmaceutycznych. Na przykładzie brytyjskiego koncernu farmaceutycznego GlaxoSmithKline przybliżono sposoby zminimalizowania strat.
XX
W artykule przedstawiono analizę zgłoszeń wynalazków i udzielonych patentów w wybranych krajach. Doniesienie bazuje na ostatnim raporcie Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organization) - WIPO Patent Report: Statistics on Worldwide Patent Activity (2007 Edition), raportach Europejskiego Urzędu Patentowego (European Patent Office - EPO) za 2005 i 2006 r., raporcie polskiego Urzędu Patentowego za 2005 r. oraz raportach niemieckiego Urzędu Patentowego i Znaków Towarowych (Jahresbericht DPMA - Deutsches Patent- und Markenamt) za lata 2005 i 2006. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents an analysis of invention applications and patents granted in selected countries. It is based on the latest report of the World Intellectual Property Organization (WIPO) Patent Report: Statistics on Worldwide Patent Activity (2007 Edition), reports of European Patent Office (EPO) for 2005 and 2006, report of the Polish Patent Office for 2005 and reports of the German Patent Office and Trademark Office for 2005 and 2006. (original abstract)
12
Content available remote Podstawowe rozwiązania prawne dotyczące ochrony patentów w Polsce i Europie
100%
XX
Celem tego artykułu jest nakreślenie najważniejszych reguł normatywnych, które składają się na ochronę patentów w Polsce i Europie. Wymaga to analizy wybranych źródeł prawa regulujących tę ochronę. W artykule krótko zaprezentowano następujące akty prawne: ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 z późn. zm.), Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporządzona w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmieniona aktem zmieniającym artykuł 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z protokołami stanowiącymi jej integralną część (Dz.U. z 2004 r. Nr 79 poz. 737 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 2), rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 102 poz. 1119 z późn. zm.).(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is outlining the most important normative rules which compose patent protection in Poland, as well as in Europe. It requires an analysis of selected sources of law regulating this protection. In this article the following legal acts have been briefly presented: Industrial Property Act of 30 June 2000 (consolidated text: Dziennik Ustaw of 2013, item 1410 with later amendments), Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention) of 5 October 1973 text as amended by the act revising Article 63 EPC of 17 December 1991 and by the decisions of the Administrative Council of the European Patent Organisation of 21 December 1978, 13 December 1994, 20 October 1995, 5 December 1996 and 10 December 1998 (Dziennik Ustaw of 2004 No. 79, item 737 with later amendments), Act of 14 March 2003 on filing of European patent applications and the effects of European patents in the Republic of Poland (consolidated text: Dziennik Ustaw of 2016, item 2) and Regulation of the Prime Minister of 17 September 2001 on filing and processing of patent and utility model applications (Dziennik Ustaw of 2001 No. 102, item 1119 with later amendments).(original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie regulacji prawnych zmierzających do utworzenia jednolitej ochrony patentowej, przewidzianych w rozporządzeniu Rady i Parlamentu Europejskiego nr 1257/2012 wprowadzającym wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej oraz w rozporządzeniu Rady nr 1260/2012 wprowadzającym wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej w odniesieniu do mających zastosowanie ustaleń dotyczących tłumaczeń. Ze względu na ścisłe powiązanie obu rozporządzeń z umową międzynarodową mającą utworzyć nowy system rozstrzygania sporów patentowych analizie została poddana również wspomniana umowa międzynarodowa, tj. Porozumienie w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego. Po zwięzłym przedstawieniu obecnego stanu ochrony patentowej w państwach członkowskich Unii Europejskiej, wynikającej z patentów europejskich i patentów krajowych, autorka analizuje 1) konstrukcję prawną patentu europejskiego o jednolitym skutku, przyjętą w rozporządzeniu nr 1257/2012; 2) treść praw przyznanych patentem europejskim o jednolitym skutku, na którą składają się: prawo zakazania bezpośredniego korzystania z wynalazku oraz prawo zakazania pośredniego korzystania z wynalazku. Ostatnia część tej analizy obejmuje ograniczenia skutków patentu. Jak podkreśla autorka, przepisy regulujące treść patentu i jego ograniczenia dotyczyć będą nie tylko patentów europejskich o jednolitym skutku, lecz także "klasycznych" patentów europejskich. Autorka formułuje krytyczną ocenę wymienionych aktów prawnych. Jeśli Polska ratyfikuje Porozumienie o Jednolitym Sądzie Patentowym, patenty europejskie o jednolitym skutku będą obowiązywać w naszym kraju, co będzie miało wysoce niekorzystne konsekwencje prawne i gospodarcze, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wysoce negatywne konsekwencje wynikać będą również z faktu przekazania przez Polskę jurysdykcji w sprawach patentowych na rzecz sądu międzynarodowego, którym będzie Jednolity Sąd Patentowy. Dopuszczalność przekazania kompetencji w tej dziedzinie budzi poważne zastrzeżenia co do zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents legal regulations aimed to create unitary patent protection envisaged in Regulation (EU) No 12572012 of the European Parliament and of the Council implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection, and Council Regulation (EU) No 1260 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection with regard to the applicable translation arrangements. Since both regulations are closely connected with the Agreement on a Unified Patent Court, the latter will also be discussed. After a brief presentation of the current state of affairs in individual EU Member States regarding patent protection under European patents and national patents regulations, the legal construct of a European patent with unitary effect adopted in Regulation No 1257 2012 is analysed, with subsequent analysis of the content of the rights conferred by to European patents with unitary effect (i.e. the right to prevent the direct use of the invention and the right to prevent the indirect use of the invention). The last part of the analysis covers limitations of the effects of a patent. It is emphasised that the provisions regulating both the content of the patent and its limitations will not only apply to European patents with unitary effect, but will extend to include the 'classical' European patents as well. A critical opinion of the three legal acts is formulated. It is argued that once Poland ratifies the Agreement on a Unified Patent Court, European patents with unitary effect will come into force in Poland, and this will result in highly undesirable legal and economic consequences, and be particularly disadvantageous for small and medium-sized enterprises. Further, handing over jurisdiction over patent-related matters to the Unified Patent Court will also bring negative consequences and, what is more, there are serious reasons to believe that doing so would be contrary to Poland's Constitution. (original abstract)
XX
Patent, który jest prawem wyłącznym udzielanym na wynalazki ma charakter bezwzględny tzn. jest skuteczny przeciw wszystkim. Oznacza to, iż tylko uprawniony z patentu może rozporządzać swoim prawem, korzystać z niego oraz pobierać z niego pożytki. Krajowe regulacje prawne przewidują jednak instytucję licencji przymusowej, która stanowi wyjątek od powyższej zasady. Oznacza to, iż w pewnych, ściśle określonych sytuacjach możliwe jest udzielenie prawa do korzystania z opatentowanego wynalazku nawet bez zgody uprawnionego z patentu. Celem artykułu jest prawna analiza dopuszczalności stosowania instytucji licencji przymusowej w świetle bezwzględnego charakteru prawa wyłącznego na wynalazek. Autor wskazuje także na analogię do znanego i powszechnie stosowanego prawa własności, które podobnie jak prawo wyłączne udzielane na wynalazek ma charakter bezwzględny, to znaczy jest skuteczne erga omnes i podobnie jak w przypadku patentu znane są wyjątki od tej zasady. W artykule zaprezentowano także propozycje zmian regulacji prawnych w analizowanym zakresie.(abstrakt oryginalny)
EN
The patent which is an exclusive law granted for inventions has ruthless character i.e. is effective against everyone. That's why only authorised from the patent is able to dispose it, to use it and to enjoy the profits from it. However domestic regulations present the institution of the compulsory licence which constitutes the exception to the above-mentioned rule. That's why sometimes it's possible to let to use the invention even without permission of the patent holder. A legal analysis of applying the institution of the compulsory licence in the light of ruthless character of the exclusive law for invention is a purpose of the article. The author is pointing also at the analogy to the known and universally used ownership title, which similarly to the exclusive law for the invention has ruthless character. It means that it is effective erga omnes and similarly as in case of the invention exceptions to this principle are well-known. The article presents also proposals for changes of regulations in the analysed scope.(original abstract)
XX
Celem niniejszego tekstu jest identyfikacja i analiza zasadniczych różnic między własnością intelektualną a materialną. Na tej bazie udzielana jest odpowiedź na pytanie, czy refleksje dotyczące klasycznie pojmowanej własności mogą być - a jeśli tak, to w jakim zakresie - ekstrapolowane na własność intelektualną. Z uwagi na rosnące znaczenie własności intelektualnej dla dzisiejszej gospodarki konieczne jest także poszukiwanie odpowiedzi, w jakich aspektach dwie tytułowe kategorie mogą się do siebie upodobnić, a w których konieczne jest wykorzystanie zupełnie odmiennych mechanizmów. Ekonomiczna analiza prawa jest dokonywana w niniejszym tekście na przykładzie patentu.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to identify and analyse the major differences between intellectual property and tangible property. The article provides the answer to the question: whether considerations on the tangible property can be - and if so, to what extent - extrapolated to intellectual property. Due to the growing importance of intellectual property for contemporary economy, it is also necessary to find answers in which aspects these two categories can be conformed, and where it is necessary to use a completely different mechanisms. Economic analysis of law in this text uses the example of a patent.(original abstract)
16
84%
XX
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie oraz przedyskutowanie kontrowersji związanych z moralnym uzasadnieniem ochrony patentowej w biotechnologii, przy czym skoncentrowano się tu na kontrowersjach związanych z moralnym uzasadnieniem ochrony patentowej komórek macierzystych. Badania nad komórkami macierzystymi uważane są obecnie za jeden z bardziej obiecujących kierunków rozwoju biotechnologii i medycyny. Warto przypomnieć, że w roku 2012 John Bertrand Gurdon oraz Shinya Yamanaka otrzymali nagrodę Nobla (fizjologia i medycyna) za badania nad komórkami macierzystymi. W kolejnej części artykułu przedstawiono problemy moralne związane z patentowaniem komórek macierzystych. Dalej (część 3) ukazano problemy moralne związane z ochroną patentową w biotechnologii w szerszym kontekście polityczno- gospodarczym. W części tej zarysowano również koncepcję rozwiązania (a przynajmniej zbliżenia się do rozwiązania) niektórych poruszonych wcześniej problemów moralnych. Tekst zamykają podsumowanie oraz wnioski. (fragment tekstu)
EN
The following paper presents and discusses controversies over the moral justifica-tion for patent protection in biotechnology. Special emphasis was put on the con-troversy over the moral justification for patent protection of stem cells. By referring to arguments of (i) human dignity and (ii) patentability criteria, the moral justifia-bility of patent protection of stem cells was put in serious doubt. In a further section of the paper, the moral problems linked to patent protection in biotechnology were shown in a broader political and economic view. In that section of the paper, the preliminary concept of solving some of the discussed problems was sketched out (i.e. the introduction of decision criteria based on the system of values shared by the members of a given society). (original abstract)
XX
W artykule został przedstawiony Urząd Patentowy RP, jako organ, który ustawowo jest upoważniony do przyznawania zgłaszającym praw wyłącznych na przedmioty ochrony własności przemysłowej. Autor zaprezentował genezę i warunki, w jakich tworzono podstawy działalności Urzędu, jego organizacji i zadań. W dalszym ciągu omówiono rolę i zadania ekspertów UP, którzy zostali powołani do orzekania w sprawach własności przemysłowej. Jednocześnie przedstawiono warunki uzyskiwania kwalifikacji na stanowisko eksperta, ich naboru, szkolenia i uprawnień. Ważnym aspektem zadań Urzędu, oprócz postępowania zgłoszeniowego i rejestrowego, jest działalność kolegiów orzekających do spraw spornych, które rozstrzygają w sprawach istotnych dla wielu współczesnych przedsiębiorców. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the Polish Patent Office as an agency, which is licensed, according to the law, to grant the applicants the exclusive rights on the objects of industrial property protection. The author presents the genesis and conditions of creation of the basis of the Office's activities, organization and tasks. In the article, there are also discussed the role and tasks of the experts of the Polish Patent Office, who are appointed to adjudicate on matters of the industrial property. There are also presented the conditions for obtaining the quali(cations for the positions of experts, their recruitment, training, and permissions in this paper. An important aspect of the Office's tasks, except application and registration procedures, is the activity of the board handling minor o0ences in the litigious matters, which settle in matters relevant to many of today's entrepreneurs. (original abstract)
XX
29 projektów - o łącznej wartości 7,4 mln zł - będzie mogło pokryć koszty ubiegania się o regionalną i międzynarodową ochronę patentową wyników prac badawczo-rozwojowych. (fragment tekstu)
19
Content available remote Prawno-ekonomiczne aspekty ochrony wynalazku biotechnologicznego
84%
XX
Artykuł obejmuje wybrane aspekty prawne i ekonomiczne ochrony patentowej wynalazku biotechnologicznego. Dyskusja nad zdolnością patentową rozwiązań z zakresu biotechnologii ma charakter międzynarodowy. Dotyczy ona samej istoty wynalazku, interpretacji przesłanek patentowalności oraz kryteriów oceny wynalazków w aspekcie społecznie przyjmowanych zasad i wartości oraz jego ekonomicznego wykorzystania. Tym samym w artykule przedstawiono swoistość wynalazków biotechnologicznych i złożoność ich ochrony na płaszczyźnie prawnej oraz znaczenia we współczesnym obrocie gospodarczym. Ze względu na problemy związane z identyfikacją przedmiotu tejże ochrony, należało przeanalizować zarówno genezę udzielania ochrony patentowej, jak i współczesne rozwiązania w zakresie zdolności patentowej. Wyselekcjonowane orzeczenia sądowe stanowią tło podjętych rozważań, nadając im walor praktyczny. (abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with selected legal and economic aspects of patent protection to biotechnology inventions. The debate over the patentability of biotechnology solutions is currently the subject of international interest. It concerns the essence of the invention, the interpretation of the prerequisites of patentability and the criteria for assessing inventions in the aspect of socially accepted principles and values and its economic use. Thus, the paper presents the specific nature of biotechnological inventions and the complexity of their protection on the legal level and its significance in contemporary business transactions. Due to the problems associated with the identification of the subject of this protection, it was necessary to analyze both the origin of patent protection and modern solutions in the area of patentability. The author includes in the article selected judicial rulings in order to enhance its practical dimension. (original abstract)
20
Content available remote Jednolity patent europejski i jego gospodarcze konsekwencje
84%
XX
Koncepcja wspólnej ochrony patentów w Unii Europejskiej ma już dosyć długą historię sięgającą lat sześćdziesiątych XX wieku. W grudniu 2012 roku Parlament Europejski przyjął dwa rozporządzenia, które umożliwią wdrożenie jednolitego patentu w 25 państwach Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Celem wprowadzenia w życie tych regulacji jest szybsza procedura wydawania patentu. Polegałaby ona na złożeniu wniosku w jednym z trzech języków Europejskiego Urzędu Patentowego, tj.: w angielskim, francuskim lub niemieckim przez wynalazcę do Europejskiego Urzędu Patentowego, a następnie otrzymaniu dokumentu, który obowiązywałby we wszystkich krajach, jakie przystąpiły do konwencji. Jednak okazuje się, że wdrożenie tego systemu w Polsce nie jest tak jednoznacznie pozytywne i spowoduje bardzo wiele zagrożeń, a zwłaszcza kosztów, które mogą stanowić znaczne obciążenie przede wszystkim dla małych przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)
EN
The concept of a common patent protection in the European Union has already had quite a long history dating back to the 1960s. In December 2012, the European Parliament adopted two regulations that will enable the implementation of the common patent in 25 European Union countries, including Poland. These regulations were introduced so as to streamline the procedures for obtaining patents. They would consist in submitting an application, written in one of the three languages of the European Patent Office, i.e. English, French or German by the inventor of the European Patent Office, and then receiving a document which would be valid in all the countries that have acceded to the Convention. Apparently, however, the implementation of this system in Poland is not unambiguously positive and will create many risks, particularly costs which may be a burden felt especially by small enterprises. (original abstract)
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.