Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1285

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 65 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  barwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 65 next fast forward last
2
Content available remote Podstawy recepturowania barwy dla mieszanek włókienniczych, (część 2).
100%
PL
W artykule przedstawiono możliwości analizy składu mieszanki surowcowej oraz analizowano wpływ barwników na składnik towarzyszący.
EN
The article presents possibility of the analysis of the mix of materials composition. There was also analized influence of the dyesfor accompanied material.
5
Content available Barwa powierzchni z połyskiem
80%
PL
Wrażenia barwne wywołuje promieniowanie dochodzące do oka, które - w przypadku nieprzezroczystych ciał - jest światłem odbitym od powierzchni. Wyraźne odbicie kierunkowe występuje od powierzchni gładkich i w tym przypadku barwa powierzchni zmienia się w zależności od kąta obserwacji: gdy kąt obserwacji jest równy kątowi padania barwa jest mniej nasycona, niż przy obserwacji pod innymi kątami. W przypadku idealnego odbicia dyfuzyjnego nie ma wyróżnionego kierunku światła odbitego, a barwa powierzchni nie zależy od kąta obserwacji. Rzeczywiste powierzchnie odbijają światło w sposób kierunkowy i rozproszony. Barwa postrzegana obiektu zależy od rodzaju materiału, oświetlenia, warunków obserwacji oraz od samego obserwatora. Wpływ połysku na barwę obiektów ocenia się zarówno na podstawie pomiarów fizycznych jak i testów oraz analiz psychologicznych. Nie jest znana dokładnie zależność między wizualnym postrzeganiem barwy powierzchni z połyskiem a wielkością ustaloną na podstawie pomiaru fizycznego.
EN
Colour is a sensation caused by light arriving at the eye which - in the case of non-transparent object - is the light reflected from the surface. Ideal specular reflection comes from perfectly smooth surfaces, and in this case the colour of surface is changing due to the angle of observation: when the angle of observation is equal to the angle of incidence, the colour is less saturated than in the observation from different angles. In the case of ideal diffusive reflection the direction of reflected light is not distinguished, and the colour of surface is not dependent on the angle of observation. Real surfaces reflect light in specular and diffuse way. The perceived colour of an object depends on the type of material, the conditions of illuminantion as well as of observation, and observer himself. The influence of gloss on the colour of objects is estimated on the basis of physical measurements as well as of the tests and psychological analysis. The dependence between visual perception of glossy surface's colour and the value of physical parameters in not known in details.
7
80%
PL
W pracy zbadano parametry barwy wybranych gatunków wołowiny kulinarnej, która była zróżnicowana pod względem kraju pochodzenia. Zauważono, że w wyniku wzrostu zapotrzebowania na mięso wołowe w Unii Europejskiej nastąpił import tego surowca z krajów Ameryki Południowej i Stanów Zjednoczonych. Stwierdzono, że wołowina ta różni się parametrami barwy, w wyniku zróżnicowania rasowego oraz wpływu specyficznych warunków środowiskowych, hodowlanych i genetycznych na zwierzęta. Okazało się, że najwyższym parametrem jasności L* odznaczała się wołowina argentyńska i amerykańska, a najniższym mięso wolowe z Brazylii. Najwyższą „czerwoność" a* zanotowano w wołowinie polskiej (ZM „Warmia" w Biskupcu). Natomiast parametr „żółtości" 6* nie różnił się statystycznie istotnie w żadnym mięsie wołowym.
EN
A given culinary beef type in terms of colour features and varied by a place of origin was studied. It was noticed that the increased beef demand in the UE led to beef import from the South America and USA. Beef colour features depend on an influence of environmental, breeding and genetic factors and racial division. It appeared that the highest brightness parameter, L*, was achieved for Argentinian and American beef, whereas the lowest one was noticed for Brazilian one. The highest 'redness' parameter, a*, was found for Polish beef. The 'yellowness' parameter, b*, did not differ significantly for these beef meat.
PL
Pomiary spektroskopowe UV-Vis to stosunkowo proste i szybkie metody stosowane głównie do oznaczania zawartości substancji organicznych w wodzie. Najczęściej używanymi parametrami spektroskopowymi są barwa, absorbancja w 254 nm oraz tzw. stosunek E4/E6 (E4 - absorbancja przy 465 nm; E6 - absorbancja przy 665 nm). Wskaźniki te stosowane są często przy ocenie skuteczności procesów oczyszczania wody. Monofoniczny przebieg widma absorpcji w próbach wód naturalnych wskazuje na możliwość ich wykorzystania, mimo iż wielkość absorbancji zależy od różnych czynników, a interpretacja np. wskaźnika E4/E6 nie jest jednoznaczna.
PL
Jedna z definicji architektury mówi, że jest to sztuka kształtowania przestrzeni - nie ograniczona jedynie do wznoszenia obiektów, lecz również kreująca wyraz artystyczny, kształt i charakter miejsc - zarówno pomiędzy kubaturami, jak i w ich wnętrzu. Można więc powiedzieć, że architektura jest grą między przestrzenią zamkniętą a otwartą.
EN
The influence of the light exposure on the change of background color of warning clothing materials was investigated. The light exposure was assured bv the solar radiation and xenon lamp. Then the photometric measurements of warning clothing materials were carried out for new materials and those after the light exposure. Additionally, there was checked if the light exposure influences the strength of materials.
EN
The influence of the light exposure on the change of background color of warning clothing materials was investigated. The light exposure was assured by the solar radiation and xenon lamp. Then the photometric measurements of warning clothing materials were carried out for new materials and those after the light exposure. Additionally, there was checked if the light exposure influences the strength of materials.
PL
Materiały elewacyjne ulegają starzeniu, czego widocznym objawem jest zmiana ich barwy, świadcząca o zmianach w strukturze materiału. W warunkach laboratoryjnych wyroby te są poddawane badaniom przyspieszonego starzenia w specjalnych aparatach (takich jak Xenotest lub UVCON). Parametry cyklu badawczego są określone w dokumenyach (normach, ZUAT) precyzujących wymagania dla danej grupy materiałów. Podczas postępującego starzenia wyrobów są obserwowane zmiany ich barwy. Zmiany te ocenia się za pomocą szarej skali lub spektrofotometru.
EN
The facade materials are exposed to natural weathering. On this exposure they can show the signs of deterioration. Weathering of materials causes changes of their colours and change of colours means that also structure of material has changed. It is necessary to monitor the ageing process. In laboratory it is possible to conduct accelerated weathering with special equipment where radiation, moisture and temperature have an effect on materials which are tested. The type of weathering machine and the test cycle are specified depending on the type of facade material (according to standards or similar documents). Polish standards for facade materials require two types of weathering machines - Xenotest and UVCON. The radiation source in the Xenotest is xenon arc and water in the test procedure is simply sprayed onto the test panels. The Xenotest chambre is closed with sample holders mounted vertically. The modern version is more sophisticated, with controlling irradiance and black surface temperature, chamber temperature, relative humidity and "rain function". The UVCON employs fluorescent lamps mounted horizontally. The test panels are secured in racks such that their fronts are exposed to light and their bracks - to a flow of air saturated with water vapour. During the dark cycle condensation takes place on the surface of the panels. Change of colours is measured with grey scale. This method is not objective. The New Finishing Technics Department in Building Research Institute intends to introduce spectrophotometer for colour fastness tests.
PL
W ramach grantu nr7T08C014 16 opracowano oryginalny system doradczy do oceny składu chemicznego cienkich powłok nanoszonych metodami PAPVD i PACVD. Ocena składu jest dokonywana na podstawie barwy powłoki. W artykule przedstawiono wyniki wstępnej weryfikacji systemu doradczego zrealizowanego jako system wnioskowania rozmytego oraz w postaci sztucznej sieci neuronowej.
EN
Within the research project No 7 TO8C 014 16 a unique advisory system for thin layers' chemical constitution was created. Thin layers are deposited by means of PAPVD and PACVD methods. The assessment of chemical constitution is based upon layer's colour analysis. In the paper the results of preliminary verification of advisory system realised as fuzzy logic system and artificial neurone network are presented.
16
Content available remote System VPI - nowe spojrzenie na oświetlenie wnętrz
80%
17
80%
PL
Kolekcję odcieni NCS stale powiększano i uściślano. Wyposażono w narzędzia do ich dokładnego oznaczania i zrównywania. Dostosowano do elektronicznego przekazu informacji o barwie. Wydano specjalne pomoce do edukacji barwy na różnych poziomach. Badano percepcję barwy zależną od oświetlenia i dystansu obserwacji. Nowe kolekcje odcieni powstały dla ułatwienia aplikacji w różnych materiałach i sytuacjach. Podnoszono jakość wzorców i zwiększano zasięg. NCS jest międzynarodowym językiem przekazu informacji o barwie.
EN
Collection of NCS colours' nuances Has been constantly enlarged and precised. It has been equipped with tools for strict notation and matching. It has been adopted to electronic colour communication. Special aids serving colour education on various levels were developped. Research of perceiving colour, conditioned with lighting, and related to observation distance has been carried on. The specialized collections of colours were composed to ease applications to varius materials and situations. The samples' quality has been raised and range of their reach has been evidenced. NCS is an international language of colour communication.
18
Content available Psychofizyka barwy
80%
PL
Z wielu elementów, kształtujących odbiór obrazu, barwa jest uważana za czynnik o największej sile oddziaływania. Otaczające barwy mają pewien wpływ na ludzką percepcję, zachowanie, procesy poznawcze i emocjonalne. Wiedza o oddziaływaniu barw na człowieka jest wykorzystywana w wielu dziedzinach życia, mimo iż pochodzi w znacznym stopniu z tradycji, kultury, systemów religijnych oraz filozoficznych i indywidualnych doświadczeń człowieka. Wyniki badań nad wpływem barw na różne sfery funkcjonowania człowieka nie są jednoznaczne, a prowadzenie badań napotyka na wiele problemów. Przedstawiono niektóre poglądy i stwierdzenia, które w pewnym stopniu uzasadniają formułowane w tym zakresie tezy oraz wyniki badań własnych nad związkami barwy i emocji.
EN
Among many elements which form the reception of image, colour is considered as a factor of the strongest impact force. Surrounding colours have some impact on human perception, behaviour, cognitive and emotional process. The knowledge of colour impact on human being is used in many fields of life, although to the high degree it origins from tradition, culture, philosophy, religion and individual human experience. The results of reasearch concerning the colour influence on fields of human functioning are not unequivocal. Caring out this experiments often runs into many difficulties. In presented paper some convictions and statements - which to a certain degree justify shaped thesis and results of findings concerning the relation between colour and emotions - are given.
20
Content available remote Fizyka barwy
80%
PL
Barwa, wbrew powszechnemu przekonaniu, nie jest właściwością przedmiotów, tak jak ich kształt czy masa. Barwa to wrażenie wzrokowe wywołane w mózgu przez padające na oko promieniowanie elektromagnetyczne z tzw. zakresu widzialnego. Określenie barwy, jej ocena czy identyfikacja, wymagają uwzględnienia właściwości źródła światła oświetlającego miejsce powstania barwy, właściwości oka jako detektora promieniowania oraz mózgu jako miejsca powstania wrażenia barwy.
first rewind previous Strona / 65 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.