Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 709

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Statistics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last
1
100%
XX
The sampling design proportional to some positive function of an auxiliary variable is considered. Its characteristics are derived on the basis of well known combinatoric definitions and theorems. For instance, it is well known the sampling design proportional to the sample mean, see Lahiri (1951). The sampling design proportional to the value of an order statistics of an auxiliary variable was prepared by Wywiał (2004, 2007). In this paper that sampling design is generalized in the following way. The sampling design proportional to the positive function of order statistics of the auxiliary variable is defined and its basic properties are considered. Its inclusion probabilities are derived. This let to use the Horvitz-Thompson statistic to estimation population mean value of an variable under study. The sampling scheme implementing the sampling design is proposed, too. Particular cases of the proposed sampling design are as follows. The sampling design proportional to the sample second L-statistics of the auxiliary variable. Sampling design proportional to the sample range of the auxiliary variable. It is useful to construction sampling strategy using estimators of the regression coefficients based on order statistics of the auxiliary variable. (original abstract)
XX
W artykule koszt utrzymania dziecka jest mierzony za pomocą losowej skali ekwiwalentności (RES). Z perspektywy populacji generalnej deterministyczne mikroekonomiczne skale ekwiwalentności ukazują się jako ciągłe zmienne losowe. W niniejszej pracy uzyskano rozkład RES na podstawie lognormalnego rozkładu dochodów. Ucięty rozkład RES umożliwia uwzględnienie korzyści wielkości dochodów lub wydatków. Za pojedyncze skale ekwiwalentności mogą służyć miary położenia w uciętym rozkładzie RES. W wyborze konkretnej skali pomocna może być postawa społeczeństwa wobec nierówności. W pracy oszacowano RES dla Polski w 2015 r. na podstawie mikrodanych z Sondażu Budżetów Gospodarstw Domowych. W owym roku polskie gospodarstwa domowe wykazywały znaczące korzyści wielkości wydatków. Ponadto skale ekwiwalentności malały wraz ze wzrostem wydatków. Zaobserwowano, że koszt utrzymania kolejnego dziecka nie jest stały - malał on wraz ze wzrostem wielkości gospodarstwa domowego.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper measures the cost of children using the random equivalence scale (RES). From the general population perspective, the deterministic microeconomic equivalence scales appear as continuous random variables. The stude derived the distribution of RES, assuming the lognormal distribution of income. The truncated distribution of RES can account for possible economies of scale in income or expenditure. The positional measures of the truncated distribution of RES may serve as single equivalence scales. A society's attitude towards inequality may help chose such scales. RES for Poland 2015 was estimated using microdata from the Household Budget Survey. Polish households exhibited a remarkable level of economies of scale in that year and the equivalence scales declined with expenditure. It was observed that the cost of bringing up a child is not constant; generally, it decreases with increasing household size.(original abstract)
XX
W niniejszej pracy będziemy rozważać kwestie relatywizmu pojęcia "właściwej losowości". Matematycznymi modelami kształtowania się wielkości cech w populacjach statystycznych, mechanizmów generujących wyniki eksperymentów myślowych, polegających na "losowaniach" punktów z podzbiorów przestrzeni euklidesowych, a także całe przebiegi (ciągi, funkcje) dynamicznych procesów losowych są, jak wiadomo, miary unormowane określone na odpowiednich przestrzeniach. Są to rozkłady badanych cech, zmiennych losowych oraz - ogólniej - elementów losowych w przestrzeniach realizacji danych zjawisk. (...)Po wprowadzeniu w problematykę modelowania dobrej losowości podamy najważniejsze informacje o rozkładach nieskończenie podzielnych na prostej. Następnie przytoczymy określenie i podstawowe własności procesów Levy'ego oraz miar losowych. W ostatnim fragmencie pracy zajmiemy się wprowadzoną przez T. Fergusona klasą nieparametrycznych rozkładów a priori na rodzinach miar probabilistycznych, czyli tzw. procesami Fergusona-Dirichleta, kontrastując ją z "konkurencyjnymi" nieparametrycznymi miarami a priori, zaproponowanymi przez Ch. Kra-fta oraz L. Dubinsa i D. Freedmana. (fragment tekstu)
EN
In this paper the problems concerning relativity of the notion of "proper randomness" are considered. We shall list some ways of heuristic motivation leading to various mathematical models, i.e. probability measures on suitable spaces. The intuition of "equal chances" can be easily formalized in the case of Unite sets of alternatives - as systems of equiprobable events. This classic approach admits natural generalizations for closed intervals on the real line as a uniform distribution (in multidimensional case - for cubes - as a normed Lebesgue measure, and -most generally- as Haar measure on compact subsets of topological vector spaces). However, such methodology no longer holds for more complicated and "large" spaces of events. Two classic ideas seems to be prevailing in a wide class of situations: streams of perfectly random scattered points on the line and reasoning in spirit of the central limit theorem. Consequently: the most important and popular formal generators of the "pure" stochastic behavior turn out two classes of (exponential kind) distributions. These are: Poisson (discrete) measure on non-negative integers (paired with its natural dual continuous- exponential, obeying characteristic property "a lack of memory") and Gaussian probability measurers (on the reals and more general spaces). In the article we discuss the natural generalization of above distributions - infinitely divisible probability measures. This class of distributions plays a crucial role in formal modeling of space-time randomness - one can treat it as a benchmark for such phenomena. On the higher level of generality the so called completely random measures are investigated. In this context we mention two important classes of models: Levy random measures and Dirichlet-Ferguson measures (both of them can be defined as stochastic processes). The final conclusions are of two-fold character:(i) tending to create a satisfactory picture of "ideal randomness" mathematicians obtained (rather unexpectably) "tempered and smooth" models, which - paradoxically - provide very rigorous formal restrictions on admissible functional apparatus;(ii) there are infinitely many "kinds of perfect randomness" - depending on presupposed formal properties) which, in turn, reflect behavioral postulates concerning analyzed phenomena (or their known real properties). (original abstract)
XX
Badanie właściwości składnika losowego modelu ekonometrycznego ciągle jest przedmiotem zainteresowania licznych autorów. S. Bartosiewicz stwierdza np., że symetria rozkładu składników losowych nie oznacza jeszcze ich losowości. Wskazuje na możliwość wykorzystania tzw. testu długości serii, który rozstrzyga, czy występująca długość serii może być związana z działaniem czynników losowych czy też należy ją tłumaczyć działaniem czynników systematycznych. Drugim testem przedstawionym w tej pracy jest test liczby serii, w którym bierze się pod uwagę liczbę serii, i to bez względu na ich długość. Zbyt mała liczba serii oznacza, że składniki losowe w sposób nielosowy odbiegają od modelu. (fragment tekstu)
EN
In the article is considered the fluctuation test utilized to testing random of error component. Test uses known approximation residuals to random error components. It is shown that approximation partially sum of residuals to partially sum of error components is disappointed although approximation residuals to error components is satisfied. Empirical research of significant level and power of the fluctuation test confirmed doubts related to use this test to testing random of error random components. (original abstract)
5
Content available remote Nicolas Bernoulli as a Statistician
100%
EN
One of the most frequently considered problems related to the capital market is the appropriate modelling of the distributions of rates of return for specific financial instruments. The results of such modelling are often used as an element of a number of tools and methods used for analyzes, diagnoses and forecasts of specific phenomena occurring on financial markets. An adoption a priori of certain assumptions as to the density function of distribution of return rates, seems to be a highly risky approach. A significant deviation of the actual rates of return from the assumed ones may cause a number of negative consequences, including among others that it may be the basis for questioning the credibility and thus the applicability of a number of techniques, methods and models used for analyzes, diagnoses and forecasts of the capital market. The main objective of the study will be to determine the impact of the change in the optimization criterion when estimating the parameters of the stable distribution, on the probability of obtaining a distribution consistent with the theoretical. In addition, the potential impact on this probability of such factors as the adoption of a specific assumption regarding the method of construction of individual numerical intervals or the inclusion of a specific rate of return will also be examined.(author's abstract)
XX
W artykule zaprezentowano jako przykładową metodę oceny obciążenia współczynnika zależności Q-Yule'a. W sposób podobny można to uczynić dla innych współczynników zależności w czteropolowych tablicach kontyngencyjnych.Problem badania współzależności w czteropolowych tablicach kontyngencyjnych jest złożony, a prace związane m.in. z oceną obciążenia są w dalszym ciągu oczekiwane np. przez przedstawicieli nauk ekonomicznych. Autorzy tego opracowania zamierzają kontynuować badania z tym związane. (fragment tekstu)
EN
In the article the bias of six chosen correlation measures for 2x2 contingency tables is assessed with the use of the Taylor expansion. To illustrate obtained results, the estimated bias of the Q-Yule measure was presented in relation to the sample size and to the distribution of the probabilities of variables investigated. The results of calculations indicate that the bias of the estimator of the Q-Yule measure is very small for symmetric distributions whereas for asymmetric ones it is large. Values of the bias decrease together with the increase of the sample size. (original abstract)
8
Content available remote Ważniejsze dane społeczno-gospodarcze o województwach
100%
EN
W. Lexis founded the continental direction of statistics which the Biometric school largely ignored. Bortkiewicz described his work but mostly without providing exact references. He criticized Lexis for paying too much attention to philosophical problems but mentioned Lexis' merits: a test for the stability of statistical series (only much later rejected by Chuprov), the study of mortality and sex ratio at birth; the application of the law of large numbers. Lexis, as Bortkiewicz concluded, essentially contributed to the general theory of statistics.(original abstract)
XX
W artykule omówiono Rocznik Statystyczny Kandydatów do Unii oraz Krajów Południowo-Wschodniej Europy wydany w 2000 r. przez Biuro Statystyczne Unii Europejskiej - Eurostat. Obejmuje on dane statystyczne z lat 1994-1998, zebrane dla szesnastu krajów: Albanii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Macedonii, Malty, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Turcji i Węgier. Przedstawiono zakres przedmiotowy Rocznika. Przybliżono informacje zamieszczone w Roczniku dotyczące grup krajów kandydujących, PKB według oficjalnego kursu wymiany walut i parytetu siły nabywczej, poziomu życia w krajach kandydujących do Unii.
XX
W wielu zagadnieniach praktycznych radzenie sobie z sytuacjami ekstremalnymi jest często ważniejsze niż z sytuacjami powszechnie spotykanymi. To właśnie przypadki obserwacji znacznie odstających od parametrów centralnych są najbardziej dokuczliwe. Jak wiadomo, o prawdopodobieństwie powstania sytuacji ekstremalnych informują rozkłady maksimów i minimów. W artykule tym, mającym charakter przeglądowy, przedstawiono wybrane zagadnienia z teorii rozkładów granicznych ekstremalnych statystyk pozycyjnych.(fragment tekstu)
EN
In many practical issues to deal with extreme situations is often more important than with common situations. It is the observation of cases of significant outliers from the central parameters are the most troublesome. In this article, which has a review character, presents selected issues of the theory of limit distributions of extreme order statistics. Addressed the most important results concerning this theory. Considered distributions limit of extreme order statistics and showing that they may only be three types.(original abstract)
XX
Indeks Zengi jest stosunkowo nową propozycją w kontekście pomiaru nierówności. Własności i praktyczne zastosowania zarówno indeksu Zengi, jak i związanej z nim krzywej Zengi są obecnie intensywnie badane. Wskazywano na korzyści płynące ze stosowania tej właśnie miary oraz różnice pomiędzy nią a innymi istniejącymi miernikami nierówności. Jednakże istnieje potencjalny problem, związany ze stosowaniem indeksu Zengi, który jak dotąd nie został dostatecznie przedyskutowany. Otóż okazuje się, iż indeks ten daje odmienne wyniki w zależności od tego, czy stosowany jest do danych szczegółowych czy też zgrupowanych. Nawet jeśli wydawać by się mogło, iż jest to problem nieistotny ze względów praktycznych - ze względu na moce obecnych komputerów, niewymagające grupowania danych - zagadnienie to wciąż pozostaje problemem konceptualnym. Ponadto w niektórych sytuacjach, na przykład w sytuacji stosowania skal ekwiwalentności, kwestii grupowania danych nie da się uniknąć. W artykule problem ten został sformułowany, zilustrowany na prostych przykładach oraz krótko przedyskutowany.(abstrakt oryginalny)
EN
The Zenga index of inequality is a new proposal of measuring this phenomenon. The properties and empirical applications of Zenga index (and the underlying Zenga curve) have been recently widely investigated. Its advantages (and differences, as compared to other existing measures) have been pointed out. However, one of the possible problems associated with the use of the Zenga index has not yet been appropriately addressed.Namely, the Zenga index assumes different values depending on whether it is applied to grouped or ungrouped data. As it may seem that due to contemporary computers power it is not necessary to group data, the problem still exists as a conceptual one. Moreover, in some situations - such as applying equivalence scales - avoiding grouping of the data is not possible even in principle. The problem is stated, illustrated by simple numerical examples and briefly discussed in this paper.(original abstract)
XX
Głównym celem artykułu jest opisanie teorii błędów i jej związku ze statystyką. Wyjaśniono i zilustrowano pojęcie prawdziwej wartości stałej oraz subiektywne podejście w teorii błędów i statystyce wraz ze wskazaniem potrzeby pojawienia się nowej teorii błędów.(abstrakt oryginalny)
EN
The aims of the theory of errors and its relations with statistics are described. The term true value of a constant and the subjective approach in the error theory and statistics are explained and illustrated and a hint at the emergence of a new theory of errors is provided.(original abstract)
16
100%
PL
.
EN
A transition probability model for sister cells is formalized. Assumptions are divided into three parts: assumptions based on empirical facts, general theoretical assumptions and detailed theoretical assumptions. The last group is considered in the biological literature is shown to be inconsistent.
XX
Legendre był pierwszym, który opublikował w 1805 r. zasadę najmniejszych kwadratów, znaną Gaussowi od 1795 r. Ale to Gauss wprowadził metodę najmniejszych kwadratów. Pełne jej uzasadnienie, oparte na zasadzie maksymalnych wag (minimalna wariancja) Gauss podał w pracach opublikowanych w latach 1823 i 1828. W niniejszej pracy, po prezentacji prac Legendre'a i Laplace'a, podaję elementarne wyjaśnienie tej metody.(abstrakt oryginalny)
EN
Legendre was the first to publish the principle of least squares in 1805, this principle was known to Gauss since 1795. But it was Gauss who introduced the method of least squares. He offered its final justification based on the principle of maximum weight (minimal variance) in 1823 and 1828. I begin with a few words about Legendre and Laplace and continue with describing Gauss' final justification of least squares. It is extremely complicated, but modern authors removed this difficulty. My own exposition (§ 3) is quite elementary and, I think, methodically necessary.(original abstract)
XX
Metodę najmniejszych kwadratów wprowadził Gauss, Helmert w pełni zakończył jej rozwój, Bessel zaś dokonał ważnych odkryć w astronomii i geodezji, był w tym jednak wyjątkowo niedbały. Gaussowski warunek o najmniejszej wariancji doprowadził do efektywnych estymatorów poszukiwanych nieznanych wielkości. W przypadku gdy błędy obserwacji mają rozkład normalny, estymatory są łącznie efektywne. Pamiętniki Gaussa z 1823 r. prościej prowadzą do zasady najmniejszych kwadratów, niż się powszechnie sądziło.(abstrakt oryginalny)
EN
Gauss introduced the MLSq and Helmert completed its development whereas Bessel made important discoveries in astronomy and geodesy but was often extremely inattentive. Gauss' final condition of least variance led to effective estimators of the unknowns sought, jointly effective in case of the normal distribution of the observational errors. Gauss' memoire of 1823 leads to the principle of least squares much easier than generally thought.(original abstract)
EN
The article discusses the effect of overheating degree (above the casting temperature) on material reliability of AlSi17 silumin. The examined alloys was poured at temperatures, 760; 870 and 980oC, holding the melt for 40 minutes and casting from the temperature of 760oC. The assessment of the impact of the degree of overheating was to analysis the tensile strength. From the results of the static tensile test, the main estimators of the descriptive statistics, and coefficients of variation. Having determined the boundary value δO for Weibull distribution, the value of „m” modulus was computed along with other coefficients of material reliability, proposed formerly by the authors. Basing on the obtained results, a model of Weibull distribution function was developed for the tensile strength with respective graphic interpretation. The time-temperature parameters of the melting and casting technology have been chosen to determine the scatter of resultant parameter (Rm) in function of overheating degree. The time-temperature treatment of hypereutectic AlSi17CuNiMg silumin, through its effect on the cluster structure of molten alloy, is shaping the material reliability and performance stability of castings.
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.