Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 304

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Nadzór
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
1
Content available remote Problematyka i modele nadzoru korporacyjnego
100%
XX
Artykuł dotyczy szeroko pojętej tematyki nadzoru korporacyjnego. Przedstawiono różnice oraz tendencje zmian systemów nadzorczych, występujące w poszczególnych krajach. Zaprezentowana została rola mechanizmów kontroli wewnętrznej i zewnętrznej oraz zalety i dysfunkcje obecnie stosowanych rozwiązań. Poruszono także kwestie nadzoru korporacyjnego w skali globalnej. (abstrakt autora)
EN
This article takes a wider view of corporate governance presenting differences and trends in regulatory legislation of various countries, the role of internal control mechanisms and external policies, as well as advantages and disadvantages of current solutions. Corporate governance on a global scale is discussed. (author's abstract)
XX
Arbitraż regulacyjny na rynku ubezpieczeniowym może się rozwijać jako następstwo fundamentalnych uwarunkowań stanowienia prawa w UE (specyfika dyrektyw, prawo zwyczajowe i prawo cywilne), może być powiązany z istniejącymi wspólnotowymi regulacjami specjalnie dedykowanymi dla rynku ubezpieczeniowego (tworzenie produktów ubezpieczeniowych, nadzór nad zakładami ubezpieczeń) oraz może być efektem przepisów, które dopiero zaczną obowiązywać (Solvency II). Arbitrażu regulacyjnego na rynku ubezpieczeniowym (i finansowym) nie da się wykluczyć, ponieważ zawsze tam, gdzie będą różnice w restrykcyjności prawnej, będą się pojawiać arbitrażyści, którzy owe różnice będą chcieli wykorzystywać, jednak można go minimalizować drogą skutecznej współpracy między unijnymi i narodowymi regulatorami oraz między krajowymi i sektorowymi organami nadzoru.(abstrakt oryginalny)
EN
Regulatory arbitrage at the insurance market can develop as the consequence of fundamental law-making determinants in the EU (the specific nature of directives, common law and civil law), or can be related to the existing community regulations dedicated, in particular, to the insurance market (creating insurance products, supervision over insurance institutions), and can also result from regulations to take effect in the future (Solvency II). Regulatory arbitrage at the insurance (and financial) market cannot be ruled out, since wherever differences in legal restrictions occur there appear arbitrageurs who attempt to take advantage of these differences which, however, can be minimized by means of effective cooperation between the EU and national regulatory bodies, as well as the national and sectorial supervisory authorities.(original abstract)
XX
W pracy zaproponowano metodę nadzoru nad obszarem kontrolowanym stosując systemy wizyjne. Poza kontrolą wjazdu i wyjazdu przedstawiona została metoda nadzoru ruchu w obszarze kontrolowanym oraz identyfikacja pojazdów. Wszystkie przedstawione metody opierają się o obrazy uzyskiwane z kamer wideo. (abstrakt oryginalny)
EN
In paper proposed supervision of controlled area using visional systems. Outside inspection of entrance and of trip introduced method of supervision of traffic in controlled area and vehicles identification. All introduced methods support by pictures obtained from video cameras. (original abstract)
XX
Skuteczny nadzór nad wyrobami medycznymi jest podstawą prawidłowego funkcjonowania wewnętrznego rynku UE. Jego elementem jest europejski system zgłaszania i oceny wypadków, które powstały w związku z używaniem urządzeń medycznych oraz Działania Korygujące w dziedzinie Bezpieczeństwa (Field Safety Corrective Action), (FSCA), które są podejmowane w następstwie zgłoszonych incydentów. (fragment tekstu)
XX
Komitet Stabilności Finansowej zapewnia ochronę stabilności systemu finansowego w Polsce. W artykule zostały omówione kompetencje Komitetu Stabilności Finansowej w zakresie nadzoru makroostrożnościowego oraz ryzyka systemowego. Ponadto uprawnienia i obowiązki wynikające z jego organizacji i trybu pracy. Autor przedstawił uwagi de lege lata oraz postulaty de lege ferenda. Temat pracy jest niewątpliwie aktualny i ważny, gdyż systemy finansowe, które są dominującym elementem większości gospodarek, cechują się dużą podatnością na zakłócenia stabilności.(abstrakt oryginalny)
EN
The Financial Stability Committee ensures protection of the financial system stability in Poland. The article discusses the competences of the Financial Stability Committee in the area of macroprudential supervision and systemic risk. In addition, the rights and obligations arising from its organization and operating mode. The author presented de lege lata comments and de lege ferenda postulates. The subject of the work is undoubtedly timely and important because the financial systems, which are the dominant element of most economies, are characterized by high susceptibility to disturbances of stability.(original abstract)
6
Content available remote Rola instytucji rynku produktów jako mechanizmu nadzoru korporacyjnego
100%
XX
Niniejszy artykuł porusza kwestie związane z nadzorem korporacyjnym. Na gruncie Nowej Ekonomii Instytucjonalnej szczególną rolę pełnią w jego sprawowaniu instytucje, których zasadniczą funkcją jest zmniejszanie niepewności poprzez określenie norm rządzących zachowaniami różnych podmiotów, w tym przedsiębiorstw, oraz definiowanie granic tego, co jest zgodne z prawem. W ramach rynkowego mechanizmu corporate governance jednym z zasadniczych obszarów jest rynek produktów i działająca w jego ramach instytucja - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper concerns related to corporate governance. On the basis of the New Institutional Economics special role in the exercise of institutions whose essential function is to reduce uncertainty by identifying the standards that govern the behavior of the various stakeholders, including businesses, and defining the boundaries of what is lawful. As part of the corporate governance mechanism of the market one of the key areas is the products market and the institution - Office of Competition and Consumer Protection.(original abstract)
XX
W opracowaniu zdefiniowane i scharakteryzowane zostało zjawisko arbitrażu nadzorczego na rynku finansowym. Omówione zostały podstawowe zależności między arbitrażem regulacyjnym i nadzorczym na podstawie kryteriów wyróżniających (interes w wykorzystaniu różnic pomiędzy rynkami, motyw zaistnienia, moment pojawienia się zjawiska, "twarde" lub "miękkie" podejście do procesu nadzorczego). Zakres uprawnień, kompetencji i intensywności działania organów nadzoru determinuje skalę zjawiska, a wykorzystywanie różnic w poziomach restrykcyjności nadzorczej jest z jednej strony zjawiskiem naturalnym i na swój sposób zrozumiałym, ale może mieć niekorzystny wpływ na funkcjonowanie rynków finansowych, co również zostało zasygnalizowane.(abstrakt oryginalny)
EN
The study identifies and characterizes the phenomenon of supervisory arbitrage at the financial services market. Basic relations between regulatory and supervisory arbitrage were discussed based on the distinguishing criteria (advantages in using differences between markets, origins motive, the motive of "hard" or "soft" approach to the supervision process occurrence). The scope of supervision authority operations entitlement, competencies and intensity determines this phenomenon scale and taking advantage of differences in supervisory restrictiveness level is, on the one hand, perceived as a natural phenomenon and, to a certain extent, understandable, however, on the other it may exert a negative impact on financial markets functioning, which has also been mentioned.(original abstract)
XX
W artykule poddano analizie wpływ decyzji, podjętej przez zarząd Międzynarodowego Funduszu Walutowego 15 czerwca 2007 r., w której na nowo zdefiniowano zakres nadzoru i jego formy. Decyzja z 2007 r. rozszerzyła zakres działań funduszu, jednak pełne jej wdrożenie okazało się trudne, ponieważ w praktyce nie wyposażono MFW w narzędzia ani też kodeks postępowania, który pozwoliłby zrealizować mandat funduszu dotyczący wspierania stabilności kursów w skali międzynarodowej. Sprawiło to, że MFW pozostał forum wielostronnego monologu, systematycznie tracąc kontrolę nad polityką kursową krajów członkowskich. Niska skuteczność IMF nadzoru nad polityką kursów walutowych podważa stabilność międzynarodowego systemu walutowego, zwłaszcza że w następstwie obecnego światowego kryzysu finansowego rządy poszczególnych państw zaczęły ingerować w funkcjonowanie rynku walutowego. W artykule zidentyfikowano sposoby, dzięki którym fundusz może zwiększyć skuteczność nadzoru.(abstrakt oryginalny)
EN
This article attempts to analyze the impact of the 2007 Decision on Bilateral Surveillance, adopted by the Executive Board of the International Monetary Fund on June 15th 2007, which defined the scope of surveillance and its modalities anew, thus reviewing the 1977 Decision on Exchange Rate Policy Surveillance and bringing together links between exchange rate policies and domestic policies. The 2007 Decision broadened the area of the Fund's surveillance activities, however, a full implementation of this decision was found difficult due to a serious setback, as the 2007 Decision in practice gave the IMF neither the tools nor a code of conduct which would allow fulfilling the Fund's mandate to promote the stability of exchange rate arrangements. Thus, the International Monetary Fund still remains the 'forum of multilateral monologue', systematically losing control over the exchange rate policies of its members. The low effectiveness of the IMF surveillance over exchange rate policies undermines the international monetary system because of government interference in the foreign exchange market in the aftermath of the current global financial crisis. Taking this into consideration, this paper indicates ways in which the Fund might increase surveillance effectiveness. The main idea is that, in the short-term, the IMF should be more sharply focused on multilateral surveillance. However, in the long-term the amendment of the Articles of Agreement is necessary, as only precisely defining member countries' obligations concerning exchange rate policy, as well as matters concerning this very policy which fall within and exceed the competence of the IMF may enable the Fund to prevent 'currency wars' among competing countries and the destabilization of exchange arrangements worldwide.(original abstract)
XX
Artykuł omawia koncepcję ładu przedsiębiorstwa rodzinnego w oparciu o doświadczenia zdobyte w firmach Roleski (Konstytucja firmy rodzinnej Roleski, 2010) oraz Łapaj (Statut dziedzictwa grupy Łapaj, 2011). Ład przedsiębiorstwa rodzinnego wyewoluował z nadzoru korporacyjnego poprzez uwzględnienie specyfiki oddziaływania rodziny na biznes, przejawiającej się przede wszystkim w respektowaniu wartości rodzinnych. W oparciu o zdobyte doświadczenia w wyżej wymienionych firmach, omówiony został proces tworzenia ładu przedsiębiorstwa rodzinnego, który może posłużyć innym firmom rodzinnym we wdrożeniu podobnego narzędzia i w efekcie przyczynić się do ich długotrwałego rozwoju.(abstrakt oryginalny)
EN
This article presents the concept of family governance based on the experience gained in the Roleski firm (the Constitution of Roleski family firm established in 2010) and the Łapaj firm (the Inheritance Statute of the Łapaj Group, 2011). The family governance has evolved from the corporate governance by taking into account the specific interaction of a family with a firm which manifests itself mainly in respecting family values. Based on experiences gained in both firms the process of building family governance was presented. It may be used by other family firms in implementing similar solutions that may help them to maintain the long-lasting development.(original abstract)
10
Content available remote Nadzór nad realizacją zadań w administracji skarbowej
100%
XX
Celem nadzoru jest zapewnienie przestrzegania prawa przez jednostki podległe lub nadzorowane, jak też zagwarantowanie realizacji ich celów i zadań. Skutecznie prowadzony nadzór powinien chronić jednostkę przed negatywnymi skutkami ryzyka. Winien również stanowić instrument wspomagający osiąganie celów kontroli wewnętrznej, a tym samym - zapewniający skuteczność i efektywność działania jednostki. W wyniku przeprowadzonej kontroli organ nadzorujący może podejmować działania władcze względem jednostek nadzorowanych. Działania te mają zapewnić wyeliminowanie uchybień i nieprawidłowości, jak również przyczynić się do zachowania zgodności między stanem obowiązującym a stanem rzeczywistym. Celem artykułu jest przedstawienie wpływu nadzoru na skuteczność i efektywność działania w jednostkach administracji skarbowej. Na potrzeby opracowania wykorzystano treść literatury przedmiotu oraz obowiązujących aktów prawnych(abstrakt oryginalny)
EN
Effectively conducted surveillance should protect the unit from the negative consequences of risk. It should also constitute an instrument to assist the achievement of the objectives of internal control, and thereby ensuring the effectiveness and efficiency of the unit. As a result of the checks carried out, the supervisory authority may take power actions of the supervised entities.. These actions are to ensure the elimination of shortcomings and deficiencies, as well as to contribute to compliance between the current and actual status. The article is to present and analyse supervision, its impact on the effectiveness and efficiency in units of tax administration. For the needs of the study the content of the literature and existing legal acts were used(original abstract)
XX
Artykuł przedstawia krótką historię czterokołowców za granicą i w Polsce. Ponadto zawiera opis problemów dotyczących rejestracji i dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych w Polsce. Podsumowanie nowej klasyfikacji i definicji pojazdów kategorii L6e i L7e opublikowanej w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 168/2013 w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents a brief history of quadricycles in Poland and abroad. Identification and description of problems related to registration and entry into service in Poland. A summary of the new classification and definition of L6e and L7e vehicles published in Regulation (EU) No 168/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 on the approval and market surveillance of two- or three-wheel vehicles and quadricycles. (original abstract)
12
100%
EN
Using Goold's categorization the heuristics of the customs office's CCTV-operators at Schiphol Airport (Amsterdam, The Netherlands) are mapped. Then, Weick's sensemaking concept is applied to explain the difference in heuristics - and also in effectiveness - between the two customs office regions studied. It turns out that the inability of one of the regions to apply all of Weick's properties provides the answer. (original abstract)
XX
Nadzór nad działalnością KNF, sprawowany przez Prezesa Rady Ministrów, jest co najwyżej nadzorem o charakterze instytucjonalnym, deklaratoryjnym. W ostatnim czasie bardzo dużo uwagi zostało poświęcone zmianom w zakresie organów wykonujących w Polsce nadzór nad rynkiem finansowym, w tym nadzór bankowy. Jest to zrozumiałe z uwagi na rolę i znaczenie nadzoru nie tylko w zakresie organów nadzorujących sektor bankowy, ale także z punktu widzenia podmiotów nadzorowanych. Chciałbym zwrócić uwagę na może nie do końca pierwszorzędne, ale istotne zagadnienie odnoszące się do wykonywania nadzoru nad Komisją Nadzoru Finansowego (dalej KNF) przez Prezesa Rady Ministrów (dalej PRM). Innymi słowy konieczne jest podjęcie rozważań, jaki organ i na jakich zasadach oraz w jaki sposób nadzoruje działania KNF po dniu 01.01.2008 r. w myśl ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym z dnia 21 lipca 2006 r. (Dz. U. 2006 r., Nr 157 poz. 1119 z późn. zm. – dalej ustawa o nadfin). (abstrakt oryginalny)
XX
W opracowaniu przedstawiono problematykę nadzoru pedagogicznego w szkolnictwie w Polsce i w wybranych państwach Unii Europejskiej. W artykule zaprezentowano podstawowe definicje i pojęcia używane dla określenia tematyki nadzoru pedagogicznego. Przedstawiono syntetyczną informację na temat organizacji nadzoru pedagogicznego w systemach oświatowych następujących państw: Polska, Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Rumunia, Szwecja, Wielka Brytania. (abstrakt oryginalny)
EN
The article looks at pedagogical supervision in schools in Poland and selected EU member states. It first presents basic definitions and concepts which are used to specify the topics of pedagogical supervision. Next, the author gives a brief overview of the organization of pedagogical supervision in the system of education in Poland, Czech Republic, Finland, France, Spain, the Netherlands, Ireland, Germany, Romania, Sweden and the United Kingdom. (original abstract)
XX
Dla sformułowania oczekiwań co do roli nadzoru w eliminowaniu bądź minimalizowaniu obecnie istniejących oraz mogących zaistnieć w przyszłości zagrożeń dla rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce, które w konsekwencji mogłyby niekorzystnie wpłynąć na sytuację ubezpieczonych, istotne wydaje się dokonanie oceny sprawowanego nadzoru w okresie funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce, tj. od początku lat 90. i wyciągnięcie na tej podstawie wniosków odnośnie adekwatności podejmowanych działań nadzorczych w stosunku do problemów pojawiających się na tym rynku. Historyczna już ustawa o działalności ubezpieczeniowej z dnia 28 lipca 1990 r. położyła podwaliny pod rozwój rynku ubezpieczeń w Polsce. Zapoczątkowany został proces powstawania nowych zakładów ubezpieczeń, specjalizujących się w sprzedaży ubezpieczeń majątkowych lub ubezpieczeń na życie. Na ówczesnym rynku ubezpieczeń uwidoczniła się duża dynamika zmian zarówno jakościowych, jak i ilościowych.(fragment tekstu)
16
75%
EN
Introduction/background: The article discusses the subject of group learning among prison service officers based on the example of group supervision.Aim of the paper: Based on the studies of the subject literature and the authors' own research, an attempt was made to identify the benefits and barriers which accompany the implementation of group supervision within the framework of the prison system.Materials and methods: The research was conducted in 2020, and the research method was individual interview with a standardized list of searched for information (semi-structured). The selection of study participants was carried out through purposive sampling; the respondents were prison service officers acting as psychologists with at least 15 years' experience in active service, defined as "experts".Results and conclusions: The respondents agree concordantly that group supervision is a valuable method of group learning, emphasizing benefits such as: expanding awareness, understanding the dynamics of relationships with inmates, coping with difficult emotions, and obtaining valuable feedback. Among the barriers preventing officers from using this form on a permanent basis, the respondents mentioned: budgetary constraints in terms of financing, lack of regularity and cyclicality of meetings, and low awareness among superiors as to the beneficial aspects of supervision. (original abstract)
XX
W ostatnim czasie wielokrotnie stawiane było pytanie o kształt struktury organizacyjnej instytucji nadzoru sektora bankowego. Doświadczenia poszczególnych państw wskazują na istnienie wielu możliwości oraz ich wady i zalety. Wybór modelu najbardziej aktualnego w obecnej sytuacji nie należy do łatwych decyzji. Jednak wiele państw decyduje się na zmianę w stosunku do rozwiązania stosowanego do tej pory. Do państw tych należy również Polska. Zagadnieniem związanym z wieloma dylematami było miejsce lokalizacji nadzoru sektora bankowego. Interesujące może być przeanalizowanie pewnych argumentów w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)
XX
W 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła dokument pod nazwą Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych. Dokument ten dotyczy rekomendowanego przez Komisję ułożenia wewnętrznych stosunków korporacyjnych w podmiotach nadzorowanych przez KNF. Mimo iż pozornie Zasady Ładu Korporacyjnego mają charakter tzw. miękkiego prawa (soft law), to z uwagi na faktyczne uprawnienia Komisji, ich nieprzestrzeganie wiąże się z ryzykiem dotkliwych sankcji o charakterze faktycznym (np. niższa ocena BiON). Z systemowego punktu widzenia oznacza to niedopuszczalne poszerzenie kompetencji organu administracji publicznej o kreowanie norm prawnych o charakterze abstrakcyjnym i generalnym, co narusza zasadę legalizmu oraz praworządności. (abstrakt oryginalny)
EN
In 2014 Polish Financial Supervision Commission (Komisja Nadzoru Finansowego) adopted the "Corporate Governance Rules". The document sets out the rules of internal corporate affairs in the supervised entities which are recommended by the Commission. Despite the fact that the "Corporate Governance Rules" seem to be a soft-law mechanism it has to be indicated that - because of the factual powers of the Commission - if the rules are not obeyed, it can implicate severe factual sanctions for a supervised entity (e.g. low so-called BiON scoring). Such situation has to be considered as an inacceptable widening of public authority powers to create legal rules which have abstract and general nature and therefore infringes the rule of legalism and the rule of law. (original abstract)
XX
Depozytariusz funduszu inwestycyjnego ma trwałe miejsce zarówno w unijnym, jak i krajowym porządku prawnym. Istota jego funkcjonowania związana jest z realizacją obowiązków o różnorodnym zakresie oddziaływania, spośród których na pierwszy plan wysuwają się obowiązki o charakterze nadzorczym. Sposób ich wykonywania jest przedmiotem stosunkowo burzliwej dyskusji w świecie prawniczym. W przedstawianym artykule autor stara się przybliżyć istniejące wątpliwości, nie pozostawiając ich bez odpowiedzi.(abstrakt oryginalny)
EN
The depositary of an investment fund has a permanent place in both EU and national legal orders. The essence of its functioning is linked to the discharge of duties with a diverse range of impacts, of which duties those of a supervisory nature are the most prominent. The manner in which they are discharged is the subject of relatively lively debate in the legal milieu. In the article presented here, the author seeks to shed light on the existing doubts, without leaving them unanswered.(original abstract)
XX
Bezpieczeństwo konsumentów ma coraz większe znaczenie, dlatego też powinno być ono wspierane i weryfikowane działaniem właściwych organów nadzorujących. Organy nadzorujące bezpieczeństwo konsumenta żywności przeprowadzają ocenę zgodności procesów lub ich wyników z normami prawnymi oraz innymi dokumentami odniesienia. Jednostki te przeprowadzają inspekcje w celu sprawdzenia zgodności jakości żywności z wymaganiami prawa żywnościowego, dlatego też powinny być właściwie przygotowane do realizacji zadań określonych w przepisach dotyczących ich organizacji i zarządzania. Niniejszy artykuł dotyczy formalno-prawnego przygotowania jednostek inspekcyjnych do nadzoru nad bezpieczeństwem żywności. Owo przygotowanie zbadano poprzez porównanie dokumentacji organizacyjnej jednostek inspekcyjnych (przepisów prawnych i dokumentów wewnętrznych) z wymaganiami normy ISO/IEC 17020 określającej kryteria działania różnych rodzajów jednostek inspekcyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The consumers' safety is becoming more and more important and therefore it should be supported and examined by the appropriate inspection bodies. The consumers' food safety supervising bodies demonstrate conformity to law regulations and to other requirements. The inspection bodies supervising food safety check the conformity of the food quality with the requirements of the food law since they should be prepared to realize their tasks. The article presented below deals with formal preparation of the inspection bodies supervising food safety in Poland. This issue was researched and analysed with the use of comparison of organizational documentation of these inspection bodies with the requirements of ISO 17020 including the general criteria for the operation of various types of inspection bodies. (original abstract)
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.