Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1743

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 88 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zanieczyszczenia powietrza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 88 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań zanieczyszczenia powietrza węglowodorami aromatycznymi i alifatycznymi. Wyznaczono empiryczne dystrybuanty rozkładu stężeń. Opracowano warunki poboru prób powietrza na żelu krzemionkowym oraz wykonano układ do desorpcji termicznej węglowodorów i zbadano warunki desorpcji.
EN
In works the results of researches on aromatic and aplipatic hydrocarbons have been presented. Emprical distribution functions of concentration has been calculated. The conditions of air samples on silica gel have been developed, the set for hydrocarbons thermal desorption has been constructed terms have been tested.
PL
W pracy oznaczono zawartość ołowiu w pule zawieszonym, pyle emitowanym z zakładów przemysłowych, zdeponowanym na drogach oraz w glebach niektórych dzielnic Bytomia. W celu oceny stopnia zagrożenia ludności tym pierwiastkiem określono ilości ołowiu w badanych materiałach w formach rozpuszczalnych w wodzie i kwasie solnym.
EN
In the paper the content of lead in suspended dust was determined. The dust was emitted from industrial works and samples were taken from surface of roads or soil of some districts of Bytom. For the estimation of health hazard rate caused by lead it was specified the amount of this element in the tested materials in forms dissolved in water and hydrochloric acid.
PL
Przedstawiono wpływ sektora paliwowo-energetycznego na stan zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Z analizy przedstawionego w artykule materiału wynika, że zdecydowana dominacja węgla jako surowca energetycznego w gospodarce i mieszkalnictwie skutkuje znaczącym udziałem Polski jako źródła emisji dwutlenku siarki w Europie jak też lokalnymi przekroczeniami dopuszczalnych stężeń szczególnie SO2 i pyłów na zurbanizowanych terenach naszego kraju.
EN
The impact of fuel and electricity industrial sector in the air pollution in Poland has been presented. Out of the analysis of the issues discussed in the article it appears that domination of coal as energy resource in industry and housing results in significant contribution of Poland as SO2 and dust emission source in Europe. It also leads to local exceeds of SO2 and dust concentration permissible levels, especially in urbanised areas of Poland.
PL
Określono zawartość dziewięciu metali ciężkich chromu, cynku, kadmu, kobaltu, manganu, miedzi, niklu, ołowiu i żelaza w pyle zawieszonym i opadzie pyłu na terenie Knurowa. Próbki pyłów pochodziły z dwóch stanowisk usytułowanych w uprzemysłowionej części miasta oraz w rejonie osłoniętym kompleksem leśnym.
EN
The content of mine heavy metals, i.e.: chromium, zinc, cadmium, cobalt, manganese, copper, nickel, lead and iron was defined in suspended matler and dust deposited within the area of Knurów. Dust samples were collested from two measuring sites located in the industrial part of the area screened by a forest complex.
PL
Na przykładzie oceny zanieczyszczenia powietrza w Kudowie Zdroju przedstawiono próbę ograniczenia niedoskonałości obowiązujących w Polsce symulacyjnych procedur służących do tego celu. Opisano usytuowanie, funkcje i otoczenie miasta, a także założenia i budowę modelu rozkładu stężeń. Porównano wyniki symulacji cyfrowej z wynikami pomiarów imisji.
EN
On the example of the estimate of the polluted air in Kudowa Zdrój it was presented test of the imperfections limitation obtaining in Poland procedures simulation for purpose. Localization, functions and city environment, as well principles and structure of the model the concentration disposition have been described. Results of digital simulation were compared will the results of imission measurements.
Aura
|
1992
|
nr 05
6-7
EN
Environmetalists from all over the world stand for balanced development. In the case of transport, this means a system of balanced mobility, in which the movement of people and goods functions from generation to generation, without exhausting the raw materials, energy sources and the environment, which all belong to each generation. That is why public means of transport should prevail. The very nature of the mass motorization of society contradicts sustainable development. Quoting a Greenpeace report, the author provides evidence that no human activity pollutes the environment to the same degree as the use of automobiles.
PL
Ekolodzy na całym świecie opowiadają się za rozwojem zrównoważonym. W przypadku transportu jest to system zrównoważonej mobilności, taki który przy przemieszczaniu ludzi i towarów funkcjonuje z pokolenia na pokolenie bez zawłaszczania materiałów, źródeł energii i środowiska, przynależnych każdemu pokoleniu. Dlatego w transporcie dominująca powinna być komunikacja zbiorowa. Masowa motoryzacja społeczeństw z istoty swej sprzeczna jest z ekorozwojem. Autor powołując się na raport Greenpeace, dowodzi, że żadna aktywność ludzka nie powoduje takiego zanieczyszczenia środowiska, jak używanie samochodu.
PL
Badania nad stanem sanitarnym powietrza w Siedlcach przeprowadzono w roku 1998. Aby zobrazować ten stan wykreślono mapę lichenoindykacyjną dla tego miasta. Wykorzystano do tego celu gatunki porostów rosnące na korze drzew przydrożnych i leśnych, charakterystyczne dla odpowiednich stopni skali biologicznej. Na terenie Siedlec wyróżniono 4 strefy wegetacji porostów, a wśród nich dwa fragmenty pustyni porostowej. Występuje ona w centrum miasta oraz w okolicach zakładów przemysłowych. Największy obszar zajmuje strefa II, która odpowiada 2. i 3. stopniowi skali biologicznej. Korę drzew zasiedlają tu jedynie pospolite w skali kraju porosty skorupkowate, jak: Lecanora conizaeoides, Scoliciosporum chlorococcum, Buellia punctata. Niewielki teren zajmuje strefa najczystsza w Siedlcach (IV). Charakteryzują ją epifity porostowe należące do 5. stopnia skali biologicznej, np.: Hypogymnia physodes, Parmelia sulcata, Evernia prunastri, Physcia stellaris, Melanelia acetabulum itp. Występuje ona jedynie w lesie Sekuła w południowej części miasta.
EN
Field investigations of the lichens in Siedlce and surroundings were carried out in 1998. Collected data were used to analysis of the lichen species and comparison with the grades of Hawksworth and Rose biological scale. The biological scale was adapted to flora of Poland (Kiszka). As a result of analysis, four lichen-indication zones were separated. Zone I covers the habitats of very strongly degraded bio-ecological conditions in response to urban - industrial emissions (lichen desert) in the city centre and near industrial plants. Zone II covers the habitats with a strong degradation of bio-ecological conditions in response to urban - industrial emissions (the bark of trees occupied by common lichens only: Lecanora conizaeoides, Scoliciosporum chlorococcum, Amandinea punctata). Zone III includes the habitats affected by polluted air coming from degraded areas. Zone IV covers quite small, less polluted areas (the Sekuła forest only) with the lichens such as Hypogymnia physodes, Parmelia sulcata, Evernia prunastn, Physcia stellaris, Melanelia acetabulum.
EN
An automatic continuous air pollution monitoring system in Cracow has been now in operation for a year. The authors present the objective of the monitoring network and its structure.
PL
Od roku działa w Krakowie automatyczny, ciągły system pomiaru zanieczyszczeń powietrza. Autorzy omawiają zadania sieci monitoringu oraz jej schemat strukturalny.
EN
Characteristics of selected air pollution. Description of the village in which the test were conducted. Characteristics of research methods. Laboratory tests and analysis and discussion of the results.
EN
The flow of anions (F-, Cl-, NO3-, SO42-, PO43-) an of cations (NH4+, Na, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn), that is, changes in their concentrations after passing through the canopy (sub-canopy precipitation), flowing on the soil surface has been analyzed in different development phases of spruce stands (1st, 2nd, 5th and 6th age class) in the Potok Dupniański catchment in the Wisła Forest Inspectorate. The catchment located in Southern Poland in Beskid Śląski (N 49 stopni 35 minut, E 18 stopni 50 minut) close to Slovakia and Czech border, has an area of 1,6787 km2. The study was performed according to guidelines of the ICP - Forest Manual. The results of studies refer to the period 2000-2001. Water sampled from the rainfall deposited on the tree crowns, was characteristic of greater concentrations of all analyzed anions and cations (except for Mangane) during the growing season but also of smaller reaction than in the winter with a simultaneous, almost three times higher concentration of NO3 and two times higher concentration of SO4. In addition, with a greater water volume deposited in the winter, higher amounts of Na and Mn were sampled in the snow in 2000. On the other hand, in the subsequent year higher concentrations of F, SO4, Na, Mg, Fe, and Mn were noted in the winter season. In spite of higher amounts of water deposited in the catchment in the winter season of 2001, a higher input of F and Fe in comparison to the growing season was noticed. In the years that followed increased concentrations of F, Cl, NO3, SO4, PO4, Na, Ca, Mg, Fe, Zn and an increase in the reaction were noted in the vegetation period, whereas in the winter time increased values for F, Cl, NO3, SO4, PO3, Na, K and a decrease in the reaction were found. This was a evidence of increasing air pollution especially in winter time. A systematic increase in the concentration and amount of SO4 in water going through the tree crown with the age of the spruce stands and a decrease in the reaction of water together with the age of the stand and during the passage through the canopy. It was found that the ion NH4 coming from the atmosphere is absorbet in the tree crown zone, causing washing from tree crowns especially of K and Mn and F and SO4 in the older stands during the growing season. Mg and Ca are most probably also absorbed directly from the rainfall thus compensating a considerable outflow of these elements outside of the reach of the root system (in all development phases). In the winter time it was found that Fe, Mn, Na, and K are washed from tree crowns in the thickets whereas washing of F, NO3, SO4,Na, K, Ca, Mg, Mn and Fe was noted for older trees. Washing of Mg and Ca from the assimilatory apparatuses of trees is particularly threateningf in older age classes as these elements are in a great deficit. The processes of decomposition of organic matter, cause an increase in the concentrations of all analyzed anions and cations and an increase in the acidity of water (Tab. 1, 2).
first rewind previous Strona / 88 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.