Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 58

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  grunty niespoiste
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Metoda projektowania stromych skarp wznoszonych z gruntów słabo przepuszczalnych, zbrojonych geosiatkami drenującymi. Analizy przeprowadzone dla gruntów o różnej wodoprzepuszczalności oraz dla różnej geometrii skarpy. Istotne znaczenie pionowego rozstawu i długości zbrojenia dla stateczności skarpy. Określenie optymalnego rozstawu zbrojenia. Możliwość i ekonomiczne uzasadnienie stosowanie zbrojenia w postaci geosiatek drenujących, o właściwościach pozwalających na szybkie rozproszenie nadciśnienia wody w porach gruntu słabo przepuszczalnego.
EN
A method for the design of steep slopes constructed from low-permeability fill reinforced with draining geogrids. A parametric variation of the drainage characteristics of the fill and the geometry of the steep slope. The vertical spacing and the length of the reinforcement as the important design considerations. Determination of an optimum vertical spacing of the reinforcement. Possibility and economic viability of applying of draining geogrids with the drainage characteristics allowing to dissipate pore water pressures in low-permeability fill.
2
Content available remote Interpretacja sondowania statycznego w pełnym zakresie głębokości
100%
PL
Interpretacja sondowania statycznego w trzech fazach penetracji, z uwzględnieniem małych, pośrednich i dużych głębokości. Dyskusja głębokości krytycznej. Analiza i porównanie sondowań statycznych w komorze kalibracyjnej i wirówce geotechnicznej.
EN
Interpretation of static soundings in three phases of penetration process including small, intermediate and high depths. Discussion of critical depth. Analysis and comparison of static soundings in calibration chamber and geotechnical centrifuge.
3
Content available remote Badania wpływu dodatku biopolimeru na przepuszczalność piasku średniego
100%
PL
Wyniki badań współczynnika filtracji mieszaniny piasku średniego i gumy ksantanowej. Badania wykonane w nowoczesnym permeametrze wyposażonym w komorę trójosiową w Centrum Wodnym SGGW. Potwierdzenie znacznego obniżenia przewodności hydraulicznej gruntu niespoistego na skutek dodania biopolimeru.
EN
Results of permeability coefficient tests for a mixture of medium sand and xanthan gum biopolymer. The study performed in a modern permeameter provided with triaxial cell in Warsaw University of Life Science. Confirmation of a significant decrease in the hydraulic conductivity of noncohesive soil due to the biopolymer addition.
4
Content available remote Empiryczny model osiadania gruntów niespoistych
100%
PL
Charakterystyka przyjętego modelu osiadania gruntów niespoistych. Opis empirycznej zależności obciążenie - osiadanie i jej praktyczne zastosowanie. Przykład obliczeniowy osiadania okrągłej stopy fundamentowej.
EN
Description of the model and empirical load-settlement relation as well as its practical applications. Calculation example concerning the settlement of circular footing.
PL
Charakterystyka sond i sondowań dynamicznych stosowanych w Polsce. Zasady interpretacji sondowań dynamicznych i porównanie wyników ilościowych dla różnych stopni zagęszczenia gruntów niespoistych. Podkreślenie konieczności weryfikacji dotychczasowych zasad interpretacji sondowań dynamicznych.
EN
Description of the penetrometers and dynamic penetration tests used in Poland. Principles of an interpretation of dynamic tests and comparison of quantitative results for various densities of non-cohesive soils. Necessity to verify current rules governing the interpretation of dynamic penetration test results.
6
Content available remote Kryteria kontroli jakości zagęszczania wgłębnego gruntów niespoistych
100%
PL
Etapy kontroli jakości procesu zagęszczania wgłębnego gruntów niespoistych. Ocena przydatności danego gruntu do zagęszczania, wstępny dobór parametrów zagęszczania oraz ich weryfikacja na poletkach doświadczalnych, obserwacja osiadań i badania sprawdzające w postaci sondowań statycznych metodą CPTU, badań dylatometrycznych DMT, badań presjometrycznych PMT oraz sondowań dynamicznych DPT. Dyskusja kryteriów kontroli jakości zagęszczania wgłębnego w postaci minimalnej wartości stopnia zagęszczenia ID, oporu stożka qc, nośności podłoża czy modułu odkształcenia.
EN
Stages of quality control of deep compaction of non-cohesive soils. Assessment of soil suitability, preliminary choice of compaction parameters and their verification at trial fields, observation of settlements and control tests using cone penetration test CPTU, dilatometer test DMT, pressuremeter tets PMT and dynamic penetration test DPT. Discussion of the quality control of deep compaction as a minimum value of the density index ID, the cone resistance qc, the bearing capacity or the deformation modulus of the soil.
PL
W spotykanych w literaturze studiach i badaniach kształtu i nieregularności nie przedstawiono dotychczas propozycji liczbowego wyrażenia cech geometrycznej struktury cząstek jednoparametrowym wskaźnikiem. W opisach używane są ogólne i subiektywnie wprowadzone określenia, jak np. cząstki kuliste, wydłużone, płaskie lub zaokrąglone, dobrze zaokrąglone, nieregularne. W ocenach szorstkości powierzchni - gładkie lub chropowate. Trochę dokładniejszym sposobem są opracowane przez Krumbeina wzorcowe tablice kształtów i zaokrąglenia powierzchni. Stąd wielu autorów podkreśla potrzeby badań w tym kierunku (Bell i inni, 1987; Homand - Etienne i inni, 1989). Badania ostatniego dziesięciolecia to rozwój zagadnień wymiaru fraktalnego, który daje możliwości dokładnego, ale skomplikowanego pomiaru nierówności powierzchni. W niniejszej pracy wykonano badania stopnia kulistości, stopnia zaokrąglenia naroży, ostrokrawędzistości cząstek i szorstkości. Pomiary cech kształtu wykonano na mikroskopowych zdjęciach o 300- i 700-krotnym powiększeniu. Szorstkość powierzchni określono zaproponowanym przez autora sposobem pomiaru wskaźnikiem - Ia (wzór 9). Wprowadzono wskaźnik nieregularności kształtów cząstek dzetaocI i dzetasocII uzyskane z obliczonych średnich wartości wymienionych cech. Wykazano, że stosowane w dalszych interpretacjach wartości wskaźnika dzetaocII zmieniają się od 1,0 dla kulek szklanych do 0,58 dla nieregularnych cząstek popiołów. Badania zagęszczalności i wytrzymałości na ścianie wykonano na 4 suchych gruntach o jednakowym uziarnieniu, zbliżonym składzie mineralnym i zróżnicowanej powierzchni. Różnice emax i emin powodowane nieregularnością i szorstkością cząstek jednakowo uziarnionych gruntów wynosiły 12% i 14% (rys. 15). Wykazano także, że zmienność dzetasocII o 0,42 przy wskaźniku zagęszczenia 0,65 powoduje zmianę stopnia zagęszczenia o 0,95. Różnice te powodowane były nierównościami powierzchni cząstek, utrudniającymi ich wzajemne przemieszczanie. Badania wytrzymałości na ścianie każdego gruntu wykonano w aparacie trójosiowego ściskania w zakresie naprężeń sigma3 1 - 200 kPa w dwóch seriach. W pierwszej, wszystkie próbki zagęszczono do jednakowej porowatości początkowej. W drugiej serii badano je w stanie luźnym, tj. o jednakowym wskaźniku zagęszczenia Id = 0,03 - 0,06. Kąty tarcia interpretowano metodą stycznych do obwiedni kół Mohra (tabl.19) i metodą uśrednionej wartości kąta phi s określonej wzorem Maksimovica (tabl. 20). Zmienność uśrednionej wartości kąta tarcia wewnętrznego phi s powodowana kształtem i nieregularnością powierzchni cząstek dla zakresu naprężeń sigma3 = 0 - 3-kPa przy wskaźniku porowatości 0,65 wynosiła 10,1 stopni Celsjusza, a w stanie luźnym 8,7 stopni Celsjusza. W tym drugim przypadku uzyskane wyniki odpowiadają wytrzymałości na ścianie w warunkach stanu krytycznego. Przyrosty wartości kąta tarcia są efektem obrotowego przemieszczania się cząstek, które w stanie krytycznym nie powinno mieć miejsca. Powoduje to zahaczanie się występów nierówności cząstek, co wymusza ruchy obrotowe. Krzywizny obwiedni Mohra są wynikiem efektu mniejszej ilości kontaktów międzycząstkowych, co powodowane jest zróżnicowaniem kształtów i nierówności powierzchni. Podawane w literaturze różnice kątów tarcia dla szacowanych nieregularności cząstek nie przekraczają 9 stopni Celsjusza. Badania wykazały, że różnica ta jest wyraźnie większa i zależna od wartości składowej naprężeń normalnych. Próbki o jednakowej porowatości badano także na rozrywanie. Uzyskane wyniki potwierdziły małe wytrzymałości na rozrywanie, które w popiołach dały odciętą spójności 4 kPa, a w gruncie o niższej nieregularności cząstek (pył piaszczysty z Granicznej) - 3 kPa. Przedstawione zagadnienia mają duże znaczenie praktyczne (p. 9), a liczbowe określenie stopnia nieregularności cząstek umożliwi kwalifikację przydatności gruntów w różnych zagadnieniach geotechniki.
EN
In investigations of particles shapes, degree of angularity and roundness presented in many papers, there is no proposition of these parameters determination by single index. In practical tests only visuals and general qualification like: sphere, bulkly, flakey and elongated are used to define these parameters. Surfaces of particles are also described by such visual names as: rounded, well rounded, angular, or subangular. More exact are standard charts, describing degree of sphericity and roundness of particles, which were introduced by Rittenhouse's and Krumbein's in 1941. The roughness of surfaces is also defined visually, and described as smooth or rough. That is why many authors claim that there is necessity of making tests in this direction (Bell and all., 1989; Homand - Etienne and all., 1989). In last years fractal dimension problems were investigated, which has resulted in more exact, but complicated measurement methods of surfaces unevenness has allowed to develope. Degrees of sphericities, roundness, angularity and roughness of particles were analyzed in this paper. Sphericity, roundness and angularity were tested with Wadell,s and Lees'es methods (Lees 1964). Roughness of particles and aspherity index were determined methods proposed by the author (formula 9). These parameters of particles were determined on the base of microscopy photographs made by 300 and 700 x magnification. Total index of shapes and angularity of particles surface dzetaocI and dzetaocII were introduced (formulas 11, and 12). These indexes were next used for interpretations of the tests. Values dzetaocII obtained for tested materials varied from 1,0 glass ballotini to 0,58 for irregular fly ash particles. The compatibility and shear tests were carried out on four oven dry sandy - silt mixture materials which have very similar mineralogical composition, the same grain size distribution, and mostly different shapes and surfaces. Extreme differences between values for tested soils reached 12% for emax and 14% by emin which was evoked by different smothness of particles (fig. 15). These have proved, that extrema difference between dzetasocII values is 0,42 caused much grater difference (0,95) extreme Dr values. These differences were caused by smoothness of particles surfaces, which make difficult they rearrangement. Shear strength tests in triaxial apparatus in stress range from 1 kPa to 200 kPa, were performed. They were carried out in two main series i.e. by the same initial porosity, and in the same initial relative density. The angles of internal friction were interpreted by lines tangent to Mohr's envelope. They were determined by formulas of median angels proposed by Maksimovic (tab. 19, 20). Variability of median angles of internal friction tested in stress range 0-300 kPa, is caused by changes of shapes and surfaces described by dzetasocII, which varied from 1,0 to 0,58, and by constant void ratio 0,65 was 10,1celsius. The results obtained from tests in loose state (relative density Dr = 0,03), gave phi s different about 8,7 celsius. In the second case results are near or equal of angles in critical state phi cv. Increase of angle of internal friction in critical state versus decreasing dzetaocII index are caused by rotational rearrangement of particles, which theoretically should not be observed in this state. It is caused by grate hooking of particle projections, which caused volumetric changes in plane shearing. Obtained curvatures of Mohr's envelope are caused mainly by differences of confining pressure sigma 3", which influenced compaction and number of onterparticle contacts in samples. The bigger curvatures were observed in soils, which index dzetaocII was smaller, and increasing number of interparticle contacts in sample was greater when angularity of particles was bigger. As we can see in geotechnical papers differences of internal shearing angle involved by angularity differences, roundness and particles are generally smaller than 9 celsius. These tests have shown bigger influence of particles angularity on shear strenght parameters. Samples with the same initial porosity were also tested on tension in specially constructed cylinder (fig. 28). Obtained results have proved that in soils with angular particles interlocking. In tested fly ash cohesion intercept is 4 kPa, and in silty - sand mixture from Graniczna - 3kPa. Analyzed problems have very important practical meaning in many geotechnical cases. Some of the most important are: stability of compactibility, compressibility, permeability, skid resistance of road surfaces, transportation of particles by wind and water etc.
8
Content available remote Szacowanie nośności grupy fundamentów grzybkowych modelu wieży transmisyjnej
100%
PL
Matematyczny opis zachowania się i zależności współpracującego zespołu fundamentów grzybkowych modelu słupa energetycznego obciążonego siła poziomą. Warunki równowagi układu sformułowane, na potrzeby opisu procesu, na podstawie przeprowadzonych badań modelowych. Zastosowanie krzywej hiperbolicznej w celu odwzorowania krzywej doświadczalnej pozwalające nie tylko na poprawny opis procesu, ale również na identyfikację zachowania się poszczególnego fundamentu w grupie w zależności od kierunku siły przykładanej do układu.
EN
A mathematical description of the behaviour and dependance of team cooperating foundations of model of a power tower loaded with a horizontal force. The equilibrium conditions of the system formulated, to describe the process, on the basis of the model tests. The use of a hyperbolic curve to map the test curve enabling not just correct description of the process, but also serving to identify the behaviour of the individual foundation in the group in dependance on the direction of force applied to the model.
9
Content available remote Wpływ warstwy nieodkształcalnej na nośność niespoistego podłoża gruntowego
100%
PL
Metodyka badań modelowych (stanowisko badawcze, podłoże gruntowe, rejestracja przemieszczeń) nośności gruntu niespoistego z warstwą nieodkształcalną. Analiza jakościowych i ilościowych wyników badań modelowych. Porównanie wyników badań modelowych i symulacji numerycznych.
EN
Methodology of model tests for evaluation a bearing capacity of non-cohesive soil with rigid layer (lab stand, subsoil, monitoring of displacements). Qualitative and quantitative analysis of model test results. Comparison of empirical results obtained with numerical simulations.
10
Content available remote Obliczanie ścianek szczelnych zakotwionych w gruntach niespoistych
100%
EN
The article deals with problems of development and designing of new more economic sheet pile walls as well as a method of definition of limiting Bering capasity of the earth basic.
PL
Autorskie stanowisko do badań minimalnej i maksymalnej gęstości objętościowej gruntów niespoistych. Przygotowanie próbki w cylindrze metodą suchej depozycji używając lejków o różnych wymiarach i różnej wysokości zrzutu. Wyniki udarowego i wibracyjnego badania zagęszczenia gruntu. Zalety i wady suszenia gruntów w kuchence mikrofalowej.
EN
The own test site to research on minimum and maximum bulk density of cohesionless soils. Preparation a sample in the cylinder by dry deposition method using different funnels of various sizes and dropping height. The results of the study of the impact and vibratory soil compaction. The advantages and disadvantages of soil drying in the microwave oven.
12
Content available remote Analiza numeryczna efektywności grupy pali przemieszczeniowych wkręcanych
100%
PL
Propozycja modelowania MES w przestrzeni 3D grupy pali przemieszczeniowych wkręcanych (SDP) w gruntach niespoistych, poddanych pionowym obciążeniom statycznym. Uwzględnienie efektów instalacji pali w analizach numerycznych. Analiza efektywności zachowania się grupy pali SDP w zależności od rozstawów pali i wpływu oczepu. Wyznaczenie efektywności pobocznic hs i podstaw hb pali w zależności od wartości osiadania oraz lokalizacji pali. Określenie współczynnika osiadania grupy pali R.
EN
A proposal of 3-dimensional FEM modelling of SDP pile group in non-cohesive soil, subjected to static, vertical load, with taking into account pile installation effects. Analysis of the effectiveness of the SDP groups depending on: pile spacing r and rigidity of foundation plate. Determination of the efficiency of pile shafts hs and bases hb depending on their localisation in the group and settlement. Estimation of the SDP group settlement ratio R.
PL
Charakterystyka sześciu rodzajów niespoistych podłoży gruntowych stosowanych w badaniach modelowych statecznosci fundamentów. Parametry wytrzymałościowe i odkształceniowe niezbędne do obliczeń nośności i osiadania fundamentów obciążonych statycznie lub cyklicznie. Zależności empiryczne parametrów geotechnicznych od stopnia zagęszczenia.
EN
Description of six types on non-cohesive soils used in model tests of foundation stability. Strength and deformation parameters necessary for calculations of bearing capacity and settlements of foundations subjected to static and cyclic loads. Empirical relations of the parameters with density index.
PL
Wpływ zmian zawartości frakcji pyłowej na wielkości parametrów zagęszczalności (ρds i wopt) określony na podstawie badań wykonanych w aparacie Proctora na próbkach gruntów niespoistych i małospoistych. Odniesienie wartości parametrów zagęszczalności uzyskanych w badaniach Proctora do wartości powszechnie stosowanych parametrów uziarnienia (CU i CC). Poszukiwanie wzajemnej zależności pomiędzy klasycznymi parametrami zagęszczalności oraz parametrami kształtu krzywej zagęszczalności, reprezentowanymi przez wskaźniki IC oraz SC.
EN
The effects of changes in the silt fraction content on the size of the compactibility parameters (ρds i wopt), as well as the shape of the compactibility curve determined on the basis of Proctor tests carried out on samples of non-cohesive and semi-cohesive soils. Reference of the obtained values of compactability parameters to the values of commonly used grain size parameters (CU and CC). Tracking of the mutual dependence between classic compactibility parameters and the shape of the compactibility curve represented by the compactibility index IC and the SC.
16
100%
PL
Wyniki badań doświadczalnych na nawodnionym piasku "Skarpa", o początkowym stanie dylatywnym, poddanym cyklicznemu trójosiowemu ściskaniu, w warunkach bez drenażu. Rozwój odkształceń plastycznych w warunkach stałej objętości i generacja wysokich wartości ciśnienia wody w porach określone mianem podatności cyklicznej. Wpływ początkowego stanu gruntu i wartości amplitudy naprężenia na liczbę cykli do osiągnięcia podatności cyklicznej. Rola linii niestabilności w rozwoju zjawiska podatności cyklicznej.
EN
The results of undrained tests carried out on fully saturated, initially dilative "Skarpa" sand subjected to cyclic triaxial shearing in undrained conditions. Development of plastic strains associated with pore water pressure generation called as cyclic mobility. Influence of initial state of the soil tested as well as stress amplitudes on the number of loading cycles necessary for initiation of cyclic mobility. The role of instability line in the development of cyclic mobility.
17
Content available remote Modelowanie dynamiki warstwy gruntu na stole sejsmicznym
100%
PL
Wyniki badań warstwy gruntu niespoistego na stole sejsmicznym. Analiza osiadań warstwy gruntu suchego poddanego poziomym drganiom o zadanej częstości i amplitudzie przyspieszenia, głównie harmonicznego oraz dynamiki warstwy nawodnionego gruntu, przy ustalonej amplitudzie poziomego przyspieszenia oraz różnych częstościach. Algorytm analizy teoretycznej problemu upłynnienia warstwy i podstawowe parametry badanego gruntu.
EN
The results of shaking table tests carried out on non-cohesive soil layer. The analysis of the settlement of dry soil layer subjected to horizontal vibrations for given frequencies and acceleration amplitudes, mainly harmonic and the dynamics of saturated soil layer for given amplitude of the horizontal acceleration and at various frequencies. The algorithm of theoretical analysis of the problem together with parameters of the soil.
PL
Parametrami mogącymi służyć do oceny zagęszczalności gruntu są proponowane wskaźniki krzywej zagęszczalności: wskaźnik zakresu zagęszczalności ICR oraz wskaźnik zagęszczalności IC. Wskaźniki te uwzględniają kształt krzywej zagęszczalności, traktowanej jako charakterystyka zdolności danego gruntu do zagęszczenia. Przeprowadzono badania własne uziarnienia i zagęszczalności gruntów zróżnicowanych genetycznie (pochodzenia fluwioglacjalnego, aluwialnego, litoralnego i zastoiskowego) o uziarnieniu od piasku drobnego do pospółki. Na tej podstawie, w zależności od wartości wskaźników ICR lub/i IC, zaproponowano podział gruntów niespoistych pod względem zagęszczalności na cztery kategorie.
EN
Proposed compaction curve indexes: index of compaction range, ICR, and index of compaction, IC, are the parameters which may be used to soil compactibility estimation. These indexes take into account the shape of the compaction curve, considered as characteristics of the soil ability to compaction. The particle size distribution and compactibility were investigated for soils with various graining from fine sands to sandy gravels. The samples of soils were collected from different sedimentary environments (fluvioglacial, alluvial, litoral and glaciolacustrinal). On the basis of the test results, four-category classification of non-cohesive soil compactibility was proposed in dependence of values of ICR or/and IC indexes.
PL
W pracy podjęto próbę powiązania kształtu cząstek z decydującą o wodoprzepuszczalności porowatością efektywną. Studialno doświadczalną analizę przeprowadzono na podstawie badań skrajnie różnych w zakresie cech kształtu, ale jednakowo uziarnionych materiałów gruntowych. Geometryczną charakterystykę kształtu cząstek gruntów opracowano na podstawie analizy obrazów uzyskanych w skaningowym mikroskopie elektronowym i wyrażono zsumowanym wskaźnikiem dzeta 0C. Grunty o zdefiniowanym kształcie cząstek poddano badaniom zmienności porowatości ogólnej wraz ze zmianą ich zagęszczenia, a następnie przy określonym jednakowym zagęszczeniu wykonano badania współczynnika filtracji. Na podstawie znanego w literaturze modelu analitycznego przeprowadzono empiryczną analizę porowatości efektywnej, wyrażonej zastępczą średnicą porów. W celu powiązania parametrów przestrzeni porowej ujętych w wybranym modelu z kształtem cząstek wyniki skorygowano, wprowadzając do niego sumaryczny wskaźnik dzeta 0C. Przeprowadzone analizy zweryfikowano wynikami laboratoryjnych badań współczynnika filtracji.
EN
The paper contains an attempt to relate particles shape with effective porosity, which determines water permeability. Based on the testing of soils with extremely different features of shape but the same grain size distributions, the analysis was performed. Geometric characteristic of particles shape was developed based on analysis of images obtained by scanning electron microscopy and expressed by total shape index dzeta 0C. Laboratory tests included the study of porosity depending on density changes as well as the laboratory studies of permeability coefficient, which was performed on samples with the same density index. Simultaneously, based on an analytical model well-known in literature, the empirical analysis of effective porosity, expressed as equivalent pore diameter was conducted. In order to relate the pore space of the parameters with the shape of particles, the total shape index dzeta 0C was introduced in to the selected model. The analysis was verified by the results of laboratory testing of permeability coefficient.
PL
Analiza głównych narzędzi oraz kryteriów kontroli jakości zagęszczenia wgłębnego. Opis charakterystyki oddziaływania ruchu pojazdów na podłoże gruntowe. Najczęściej używane technologie zagęszczania wgłębnego gruntów niespoistych w aspekcie posadowienia nasypów drogowych. Mechanizm zagęszczania dynamicznego gruntów niespoistych.
EN
Analysis of the main tools and criteria for quality control of deep compaction. Characteristics of the impact of traffic load on the ground. The most frequently used technologies of deep compaction of non-cohesive soils in the aspect of foundation of road embankments. The mechanism of dynamic compaction of non-cohesive soils.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.