Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 729

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Industrial enterprises
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
XX
Artykuł omawia działalność Zakładów Mechaniczno-Precyzyjnych "Mera-Błonie" od początku ich istnienia do końca 1997 r.
XX
W artykule zaprezentowano wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego MS Excel do wspomagania procesu przeprowadzania analizy niezgodności produktów powstających na wydziale walcowni. W sposób szczegółowy omówiono dotychczasowy sposób realizacji procesu. Przedstawiono stworzone w arkuszu kalkulacyjnym narzędzie informatyczne, a także zaprezentowano sposób przeprowadzania analizy z jego wykorzystaniem. Zastosowanie narzędzia pozwoliło na uzyskanie wymiernych korzyści, takich jak skrócenie czasu realizacji procesu o ok. 80% oraz eliminację błędów, które wcześniej występowały w przygotowywanych raportach.(abstrakt oryginalny)
EN
The article provides a discussion on the MS Excel spreadsheet application as a supporting tool for the process of nonconformity analysis of products manufactured at a rolling mill. The authors have described in detail how the process used to be handled. An IT tool created using the spreadsheet as well as the method to conduct analysis by means of the said tool have been presented. Its application brought certain tangible benefits, such as shortening of the process time by ca. 80% and elimination of the errors which could previously be found in the reports being prepared.(original abstract)
XX
Wysoki poziom działalności informacyjnej w jednostkach gospodarczych jest ważną przesłanką dla bezkompromisowych porównań z poziomem światowym późniejszy wynik analizy zależy w dużym stopniu od sumiennego zebrania, posortowania, przygotowania, a także od ukierunkowanego na określony cel przetwarzania potrzebnych informacji . Decydująca jest przy tym permanentna działalność informacyjno- dokumentacyjna prowadzona w jednostce gospodarczej dla najważniejszych wyrobów i metod i przygotowane informacje muszą opisywać wybrany do porównań obiekt w sposób aktualny, niezawodny i całościowy. Powinny ujmować parametry naukowo-techniczne, ekonomiczne i socjalne. Charakterystyka wyrobów musi zawierać: - główną funkcję, którą wyrób ma spełniać, - zasadę funkcjonowania, - użyte surowce i materiały, - istotne cechy konstrukcyjne, - ważne możliwości zastosowania i warunki zastosowania, - możliwe lub konieczne inne wyroby potrzebne do skompletowania całości - dane odnośnie do momentu rozpoczęcia rozwoju lub produkcji. Wyboru porównawczych parametrów wyrobu można dokonać przy: zapewnieniu zgodności naukowo-technicznych, ekonomicznych i socjalnych parametrów porównawczych, - uwzględnieniu wszystkich faz procesu reprodukcji, - uwzględnieniu różnych wymagań stawianych przez konstruktora, producenta i użytkownika. (fragment tekstu)
4
80%
XX
W artykule podjęto próbę charakterystyki określonych potrzeb transportowych w przedsiębiorstwach przemysłowych. Specjalistyczny tabor oraz dobór technologii przewozu są dostosowywane do specyfiki istniejących i przewidywanych potrzeb transportowych oraz rodzaju ładunku. Potrzeby transportowe w przeciągu kilkudziesięciu lat zmieniały swój charakter. Analiza zasobów przedsiębiorstw przemysłowych jest niezbędna do określenia efektywnej strategii zarządzania. Analiza własnego transportu sprowadza się do określenia przydatności utrzymywania przez przedsiębiorstwo parku samochodowego. (abstrakt oryginalny)
EN
This article attempts to characterise of certain transport needs in industrial enterprises. The specificity of transport needs in these companies is conditioned by the type of cargo, specialized rolling stock and appropriate transport technology. Transport needs over the decades changed its character. Analysis of the resources of industrial enterprises is essential to determining the effective management strategies. Analysis of own transport is necessary to determine the suitability of maintaining the company car fleet.(original abstract)
XX
W artykule omówiono etapy postępowania w przestrzennym organizowaniu magazynów w przedsiębiorstwie przemysłowym. Przedstawiono zasady przestrzennego organizowania procesów magazynowych w przedsiębiorstwie przemysłowym.
EN
In the article an attempt is made at outlining the procedure while selecting localization for storing facilities in an Industrial enterprise. Its main objective is economical stock management. A substantial part of the article is devoted to space arrangement in the stage of designing and during exploitation. In the second part of the article the author presents the principles sticking to which in the designing stage as well as during exploitation may ensure the right spatial organization of storing. (original abstract)
EN
The aim of the paper is a model of managerial accounting for small industrial enterprises, which is not theoretically developed in the literature and in most small enterprises, managerial accounting is not even practically applied. The questionnaire survey found information about the tasks, tools and methods that managerial accounting performs in medium-sized companies. The analysis of the use of managerial accounting is the practice of small industrial enterprises was carried out through guided personal interviews, while the evaluation specified the most problematic areas of its application in these enterprises. Based on the findings of the analysis following the information obtained on the tasks, methods and tools of management accounting in medium-sized enterprises, a model of management accounting for small industrial enterprises was proposed. It defined the tasks that managerial accounting should perform in small industrial enterprises and, among the existing methods and procedures traditionally used in managerial accounting, those that are practically applicable in the given enterprises were proposed. The main benefit of the paper is the management accounting model for small industrial enterprises. The main emphasis is placed on the transparency of costs and the interconnection of information on individual elements of the accounting information system with minimal capital expenditures. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono rozważania form przestrzeni rozpatrywane w aspekcie podmiotowym i przedmiotowym, które pełnią szereg funkcji w przedsiębiorstwie .
EN
The author presents the conceptions of the subjective space (individual, social, and public) and the objective space in an industrial enterprise, and defines the relationships between them. These types of space arouse definite feelings which are based on the "spatial value". The final part of the paper contains the definition of the "spatial value".(original abstract)
XX
Przedstawiono podstawowe tendencje w kształtowaniu się koniunktury gospodarczej w przedsiębiorstwach podstawowych gałęzi przemysłów przetwórczych w II kwartale 1997 roku i prognozę na III kwartał.
XX
Artykuł podaje definicje pojęcia "innowacja" oraz omawia podstawowe podejścia do interpretacji tego pojęcia. W drugim rozdziale omawia aktywność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych według formy ich własności, w trzecim strukturę nakładów finansowych na innowacje.
XX
Pudliszki SA to znana i ceniona na polskim rynku firma, produkująca przetwory warzywne, główne pomidorowe. Ostatnio zarząd spółki, chcąc sprostać ostrej walce z konkurencją, stawia na jakość ekologiczną swoich wyrobów i wdraża program nazwany "Oaza natury w Pudliszkach". Kierownictwo firmy jest przekonane, że poprawi to kondycję ekonomiczną przedsiębiorstwa.
XX
Praca w zamierzeniu i treści daje wyraz konieczności interdyscyplinarnego ujęcia omawianej problematyki. Takie ujęcie dało sposobność wykorzystania dorobku dyscyplin o charakterze ogólnym, teorii systemów, prakseologii, teorii wzrostu gospodarczego, ekonometrii oraz, dyscyplin, należących do tzw. ekonomik szczegółowych: ekonomiki przedsiębiorstwa, ekonomiki inwestycji, ekonomiki czynników wytwórczych, ekonomiki przemysłu i innych. W przekonaniu autora złożoność i rozległość problematyki rozwoju majątku trwałego w przedsiębiorstwie powoduje, że praca może stanowić punkt wyjścia dalszej eksploracji naukowej tego zagadnienia. (fragment tekstu)
XX
Omówiono założenia metodyczne określania i doboru parametrów struktury organizacyjnej. Przedstawiono metodę ustalania i wykorzystania bazowego zbioru parametrów struktury organizacyjnej. Na koniec przedstawiono procedurę użytkową doboru parametrów struktury organizacyjnej.
EN
A generalized method of selecting organizational structure parameters is presented, which can be of practical use when improving an organizational structure. The proposed method of selection consists of two principal phaaes of investigation: the preparative phase and that of realization. The former includes establishment of the basal set of parameters, their classification and determination of the selection criteria. The latter is the usable procedure of selecting parameters and consists of the four following stages: determination of the research situation, settlement of the theoretical set of ayailable parameters, conditions and range of the theoretical parameters set transformation and determination and ordering of the effectire set of parameters. Moreover, an exemplary basal classifier of organizational Structure parameters has been presented which can be used in studies on production systems of the "industrial enterprise" class. (original abstract)
XX
Jest to ranking największych czeskich firm przemysłowych i handlowych obecnych na giełdzie papierów wartościowych w Pradze.
XX
Omówienie raportu NIK dotyczącego funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłu stoczniowego. Kontrolę przeprowadzono w drugim półroczu 1995 r. Objęto nią pięć stoczni produkcyjnych, dziesięć przedsiębiorstw kooperujących ze stoczniami oraz Ministerstwo Przemysłu i Handlu. Kontrola objęła lata 1993-94 oraz pierwsze półrocze 1995 r.
XX
Współczesny kształt logistyki został osiągnięty w trakcie wielkiej ewolucji, określanej jako przechodzenie od logistyki traktowanej wyłącznie jako funkcja usługowa, zorientowana na krótkookresowe sterowanie oraz racjonalizację poszczególnych procesów logistycznych, aż do zarządzania logistycznego. Akcent kładzie się tu na przechodzenie od realizowania przez logistykę tylko celów stricte operacyjnych do realizowania także celów strategicznych przedsiębiorstw. Strategia to spójna koncepcja systemowego działania, której wdrożenie ma zapewnić osiągnięcie fundamentalnych, długookresowych celów w ramach wybranej domeny (dziedziny i zakresu) działania przedsiębiorstwa. Wyróżnienie strategii logistycznej w procesie zarządzania strategicznego jest uzasadnione przede wszystkim jej znaczeniem w zdobywaniu i utrzymaniu unikatowej pozycji przedsiębiorstwa wśród konkurentów. Strategia logistyczna to kompozycja długookresowych, skoordynowanych wewnętrznie i zewnętrznie działań oraz rozwiązań logistycznych służących osiągnięciu przewagi konkurencyjnej.(fragment tekstu)
EN
This paper aims at presenting the essence and importance of logistics strategies in managing an enterprise. The main goal was to conduct a synthetic review of achievements concerning the theory of this subject, especially in terms of an analysis of different levels of this strategy and the strength of its impact on generating elements of the company's competitive advantage. The paper is a starting point for presenting the second, empirical part devoted to the analysis of presented issues based on specific factographic materials.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono ocenę działalności przedsiębiorstw zagranicznych na tle przedsiębiorstw o odmiennej strukturze własnościowej oraz wskazano te obszary, które wyróżniają firmy zagraniczne z grona pozostałych przedsiębiorstw.
XX
Artykuł stanowi próbę przybliżenia doświadczeń rad nadzorczych działających w państwowym przemyśle Austrii.
XX
Artykuł przedstawia fragmenty "Raportu" z badań przeprowadzonych w grudniu 1993 roku. Badania ankietowe miały na celu określenie stanu prywatnych firm produkcyjnych w Łodzi w 1993 roku i ich zamierzeń rozwojowych na rok 1994.
XX
Najbardziej popularną formą działalności innowacyjnej wśród polskich przedsiębiorstw przemysłowych jest zakup zaawansowanego technologicznie wyposażenia, tj. maszyn i urządzeń. Ponadto, w większości zmiennych określających wymiar innowacyjności sektora przedsiębiorstw przemysłowych stwierdzono znaczne zróżnicowanie branżowe i terytorialne. Z kolei zestawienie nakładów na działalność innowacyjną wśród przedsiębiorstw należących do przemysłu z osiągniętymi przychodami ze sprzedaży oraz wartością dodaną potwierdziło pozytywną zależność. Interpretacja otrzymanych wyników potwierdza, że wprowadzenie innowacji już w krótkiej perspektywie czasowej przekłada się na sukces rynkowy mierzony wartością dodaną brutto i wielkością produkcji sprzedanej, co potwierdza zasadność ponoszenia przez firmy nakładów na działalność innowacyjną.(fragment tekstu)
XX
W opracowaniu przedstawiono opinie zarządzających, dotyczące uwarunkowań i czynników kształtujących efektywność ekonomiczną w przedsiębiorstwach przemysłowych. Analizie poddano spółki produkcyjne, notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ponad połowa respondentów wskazała, że warunki rynkowe determinują przede wszystkim tendencje i poziom efektywności ekonomicznej w ich przedsiębiorstwach. Mniejsze znaczenie w tym zakresie miały warunki wewnętrzne, występujące w przedsiębiorstwie, związane m.in. z zarządzaniem, organizacją, technologią i sprzedażą. Różnorodność opinii respondentów, dotyczących znaczenia poszczególnych czynników w kształtowaniu poziomu efektywności ekonomicznej wskazuje, że zarządzanie przedsiębiorstwem w tym zakresie ma charakter złożony(abstrakt oryginalny)
EN
The study presents management's opinions on conditions and factors influencing economic efficiency in industrial enterprises. The analysis included production companies listed on the Warsaw Stock Exchange. More than half of the respondents indicated that market conditions determine tendencies and the level of economic efficiency in their enterprises. The internal conditions occurring in the company, related to management, organisation, technology and sales were less important in this respect. The diversity of respondents' opinions concerning the importance of particular factors in shaping the level of economic efficiency indicates that the management of a company in this respect is of a complex nature(original abstract)
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.