Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 180

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zdolnosc produkcyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
Niskie ceny mleka w 1990 r. i w pierwszych 3 kwartałach 1991 r. oraz gwałtowne ograniczenie eksportu młodego bydła osłabiło koniunkturę produkcji bydlęcej. Znaczny spadek liczebności stada krów spowodował ograniczenie produkcji masła. Globalna produkcja mleka w 1991 r. wyniosła 14,1 mld l, tj. o 8,4% mniej niż w roku poprzednim. Wykorzystanie zdolności produkcyjnych mleczarń spółdzielczych wyniosło 42%. Decydujące znaczenie dla rynku mleczarskiego od sierpnia 1991 r. miało obłożenie 40% cłem importowanego masła. Nastąpił gwałtowny wzrost cen zbytu masła do poziomu 20-25 tys. zł za 1 kg. Wzrost cen detalicznych artykułów mleczarskich znalazł odbicie we wzroście cen skupu mleka, co wpłynęło na poprawę opłacalności chowu bydła mlecznego. W okresie od sierpnia do listopada przeciętna cena mleka wzrosła o ponad 50%. Odbudowa produkcji mleka będzie trwała dłużej niż jej ograniczenie.
EN
Low milk prices in 1990 and in the first three quarters 1991 and rapid restrictions of young cattle caused problems with cattle production. Considerable increase of heads in herds caused milk production reductions. Global milk production in 1991 was 14.1 mid Itr, it is 8.4% less then last year. Till december 1991 dairies felt strong shortage of milk and their production capacity was utilized only in 42%. The most important for dairy products market was production 40% customs duty to imported butter. Rise in retail price of dairy products caused rise in purchasing milk prices, and that change profitability of cattle breeding. In period August-November average nilk price increased over 50%. Reconstruction of milk production will last longer then restrictions.
EN
W procesie globalizacji i intensyfikacji powiązań handlowych kraje rozwijające się są dyskryminowane. Przeprowadzona liberalizacja handlu w warunkach niekompletnych i niedoskonałych rynków nie była wystarczająca, aby stworzyć impuls rozwojowy, jednocześnie generowała koszty dostosowań. Czynniki związane m.in. ze specyfiką czynnika ziemi, ograniczeniem dysproporcji rozwojowych, koncepcją rozwoju przez handel, bezpieczeństwem żywnościowym, stały się przesłankami do stworzenia programu Aid for Trade i ukierunkowania oficjalnej pomocy rozwojowej na te obszary działalności gospodarczej, które będą zwiększały konkurencyjność produktów rolnych krajów rozwijających się na rynkach krajów wysoko rozwiniętych. Realny dostęp do rynków bogatej Północy będzie zdeterminowany liberalizacją handlu rolnego wspartą pomocą rozwojową.
PL
In the process of globalisation and intensity of trade relationships the developing countries are discriminated. Through the lack of markets, production capacity, infrastructure and institutions the process of the agricultural trade liberalisation did not give the developing countries the impulse to development - instead it gave them the adjustment cost. There was a few reasons to create the Aid for Trade and to focus the official development aid on these sort of activities which can enhance the competitiveness of agricultural product of the developing countries on the high income countries markets. The effective access to the market of rich North will be determined by following liberalisation process of agriculture trade supported by allocated official developed aid.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie analizy stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych gospodarki amerykańskiej w latach 1940-2002. W analizie uwzględniono oddziaływanie prawa Okuna na dynamikę wzrostu produktu krajowego brutto (PKB).
EN
The aim of the article is to present the analysis of the de¬gree of utilization of the American Economy produc-tion ca¬pacity in the years 1940 - 2002. In the analysis, the impact of Okun's law on the dynamics of the gross domestic product (GDP) has been taken into consideration.
PL
W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne wydajności fermentacji alkoholowej węglowodanów oraz podstawy zwiększenia wydajności spirytusu w gorzelniach rolniczych i przemysłowych.
EN
In this article were presented the theoretical basis of the output of the alcohol fermentation of carbohydrates and basis for the increase of spirit output in both in small country and industrial distilleries.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.