Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  natural light
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Autorzy na wybranych przykładach pokazują, w jaki sposób świadome kreowanie bryły budynku wpływa na postrzeganie wnętrza oraz kreowanie nastroju panującego wewnątrz budynku. Artykuł dotyczy wykorzystania światła naturalnego w procesie kreowania bryły w celu osiągnięcia zamierzonych efektów wizualnych i plastycznych we wnętrzu budynku. Autorzy artykułu podkreślają rolę światła naturalnego w architekturze, akcentując jego znaczenie dla percepcji przestrzeni.
EN
On selected examples, the authors show how conscious design decisions on the building form affect the perception of the interior and create the atmosphere inside the building. The paper concerns the use of natural light in the process of the building form design in order to produce desired interior visual environment. The authors emphasise the role of natural light in architecture, especially in the perception of space.
PL
Systemy upraw stosowane w części istniejących miejskich farm pionowych wykorzystują wyłącznie albo głównie światło naturalne. Występują technologie oparte na użyciu światła naturalnego i sztucznego oraz bez dostępu światła słonecznego, wykorzystujące do wzrostu roślin tylko sztuczne źródła światła. Stosowane są lampy LED, kompaktowe lampy fluorescencyjne, metalohalogenkowe i świetlówki. Prowadzi się badania dotyczące wpływu różnych barw światła lamp LED na jakość i tempo wzrostu roślin. Ich wyniki pozwalają stwierdzić, że przy użyciu niektórych systemów upraw z zastosowaniem oświetlenia lampami LED w miejskich farmach pionowych uzyskuje się plony kilkukrotnie większe niż w tradycyjnym gospodarstwie o porównywalnym areale. Zjawiskiem towarzyszącym stosowaniu światła sztucznego jest możliwość wystąpienia efektu zanieczyszczenia światłem.
EN
The cultivation systems used in some of the existing urban vertical farms utilize exclusively or mostly natural light. There are technologies based on the use of both natural and artificial light, and ones without access to sunlight, using only artificial light sources for the plant growth. The technologies used here include LED lamps, compact fluorescent lamps, metal halide lamps and fluorescent bulbs. Studies are conducted on the effects that different colors of light from LED lamps have on the quality and growth rate of plants. Their results allow us to conclude that certain crop growing systems utilizing lighting from LED lamps in urban vertical farms provide yields several times greater than in traditional farm with a comparable cultivation area. One phenomenon accompanying the use of artificial light is the possible occurrence of the light pollution effect.
PL
Szkło ze względu na swoje niezwykłe właściwości fascynowało twórców od chwili wynalezienia. Jest to jeden z niewielu materiałów, który pozwala na tworzenie zdecydowanych granic architektury z jednoczesnym zachowaniem w pełni kontaktu wizualnego z otoczeniem. Spośród materiałów budowlanych jest najbardziej iluzoryczny, a jednak konkretny .Wykorzystanie szkła w architekturze łączy się bezpośrednio z możliwościami jego produkcji. Na początku rozwoju produkcji elementy szklane były stosunkowo małe, co oczywiście miało związek z możliwościami ręcznego formowania. Wiele do życzenia pozostawiał także stopień przezroczystości. W miarę rozwoju technologii wytwarzania szkła budowlanego powierzchnia przeszkleń w obiektach wzrastała. W XIX stuleciu wraz z uprzemysłowieniem i podniesieniem jakości produkowanego szkła pojawiły się pierwsze próby spektakularnego jego zastosowania w architekturze.
EN
Glass, because of its unusual properties fascinated artists since its invention. This is one of the few materials that allows you to create strong boundaries of architecture while maintaining full visual contact with the environment. Among the building materials glass is the most illusory, but practical. The use of glass in architecture is directly connected with the possibilities of producing it. At the early stages of manufacture development glass parts were relatively small, which was due to its potential of being hand-shaped; besides, the degree of its transparency was insufficient. As the technology of building glass developed, the surface of glass in buildings increased. In the nineteenth century, with industrialization and increasing quality of glass produced, the first attempt was made to use it in the spectacular architecture. Nowadays, a large glass is not only a formal procedure for the visual and functional connection inside the house or apartment with the environment, but also allows for the acquisition of heat from solar radiation. Such solutions are clearly an attempt to get closer to the residential architecture of modern principles of sustainable architecture. The idea of transparency has been brought about in today's technologically advanced embodiments of the glass houses, which were no longer simply a literary fiction.
PL
Celem pracy była analiza rozwiązań architektonicznych oświetlenia naturalnego sali dydaktycznej, kształtujących warunki widzenia podczas prowadzenia zajęć akademickich. W serii pomiarów wykonanych w warunkach bez zacieniania stołów tylko na jednym stanowisku jasność przekraczała wymagane dla sal wykładowych 500 Lx. Sporządzanie notatek przez słuchaczy spowodowało zmniejszenie się natężenia oświetlenia na blatach średnio o 58%. Zatem jakość środowiska wewnętrznego w aspekcie fotoklimatu w badanym pomieszczeniu oświetlonym tylko w sposób naturalny była nieodpowiednia.
EN
The aim of this study was to analyze architectural solutions of natural lighting in the teaching room, which shape conditions of view during academic classes. In a series of measurements, which were made in conditions without shading of tables, only at one place the required brightness for classrooms exceeded 500 Lx. Taking notes by students caused decreasing light intensity on the tops an average of 58%. Therefore, indoor environmental quality in area of photo-climate in the tested room only with natural lighting was inappropriate.
6
Content available remote November blue
75%
PL
W obliczu architektury awangardowej przekształconej w rzeźbę urbanistyczną, obiektu eksponowanego w publicznej przestrzeni współczesnego miasta, powinniśmy domagać się części wewnętrznej, przestrzeni, miejsca, w którym obecne jest naturalne światło, przestrzeni wnętrza. "Światło naturalne" odbieram jako tworzywo projektowe oraz treść architektury wszech czasów, dlatego to właśnie ono będzie moim przewodnikiem po kreatywnym świecie architektury.
EN
Faced the avant-garde architecture, converted into urban sculpture, object that is exposed in the public space of the contemporary city, we should claim the inside part, the surrounding space that confine the natural light, as far as it is more essential: the place where natural light is present, the interior space. Understanding "the natural light" as the material of the project and as the content of the architecture of all time, that's why I have chose it as a guide to visit again, the creative field of architecture.
7
Content available remote The magic of shadow in fun with architecture
75%
EN
Light is at its best in the presence of darkness. Information about the object illuminated by the light is conveyed by two kinds of shadows, its own and those cast. Shadows come into play with architecture in the form of chiaroscuro created by a solid object or some other additional elements constructed especially for this purpose. The cast shadow, which is very susceptible to deformation, can also be used to create some fun projections on surfaces.
PL
Światło wyeksponowane jest najlepiej w obecności ciemności. Informacje o oświetlanym obiekcie przekazywane są przez światło i dwa rodzaje cienia, własny i rzucony. Cienie wchodzą w grę z architekturą w postaci światłocienia uzyskiwanego od bryły obiektu lub elementów dodatkowych, specjalnie w tym celu konstruowanych. Cień rzucony, jako podatny na deformacje, może być ponadto wykorzystywany do tworzenia zabawnych projekcji na płaszczyznach.
PL
W ciągu ostatniego wieku znacznie polepszyły się warunki mieszkaniowe w polskich miastach. Problem powojennego deficytu rozwiązała tzw. wielka płyta. Rozległe tereny przeznaczone pod budowę osiedli umożliwiły projektowanie budynków w znacznych odległościach, co zapewniało mieszkańcom intymność i lepsze doświetlenie wnętrz. Wraz z przemianą ustroju w Polsce, nastąpiła zmiana w sposobie projektowania osiedli, które zaczęły przybierać formę kolaży z przypadkowo zestawionych ze sobą obiektów. Drastyczne zmniejszenie odległości między budynkami oraz różne sposoby na maksymalne zabudowanie działek inwestycyjnych, negatywnie wpłynęły na jakość mieszkań. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na niski stopień doświetlenia pomieszczeń mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, wzniesionych w ciągu ostatniej dekady. Jak pokazują liczne przykłady rozwijających się krakowskich osiedli, problemem nie jest jedynie brak bezpośrednich promieni słonecznych we wnętrzu mieszkania, ale brak nawet rozproszonego światła naturalnego. Pogarszającej się sytuacji sprzyja bezwzględny rynek nieruchomości oraz postępująca liberalizacja prawa budowlanego.
EN
Within the past century living conditions in Polish cities improved significantly. Post-war deficiency was solved by so called the pre-fab (concrete slab). Vast areas intended for housing estates enabled to design buildings in considerable distances that allowed the inhabitants to have intimacy and better lighting of the interiors. Along with the change of the political system in Poland, there was a change in designing housing estates that started to look like sets of objects randomly put together. Serious shortening of the distances between buildings and numerous ways to maximize managing investment plots had bad influence on the apartments quality. The aim of the article is to draw attention to the low level of lightening living space in multifamily buildings erected within the last decade. Various examples of developing Cracovian housing estates show that not only the problem is in the lack of direct sunlight in the apartment but also, even more – the lack of scattered natural light. Relentless property market and progressing liberalization of building law have been making the situation even worse.
PL
Światło – człowiek nie umie bez niego żyć. W dawnych czasach były to tylko promienie słoneczne lub ogień. Dziś możemy w pełni wykorzystać rozwój technologii i stosować światło sztuczne. Zarówno w architekturze i urbanistyce gra ono istotną rolę. Gra światła i cienia stwarza wiele możliwości dla kreowania przestrzeni potrzebnej dla naszej egzystencji. Naturalne warunki klimatyczne zwłaszcza ilość dni słonecznych warunkują wykorzystanie światła dziennego dla potrzeb współczesnego człowieka. Wykorzystywanie światła naturalnego jest istotne w różnych strefach klimatycznych. W krajach basenu Morza Śródziemnego m.in. w Syrii światło jest trochę inaczej traktowane niż chociażby w Polsce czy krajach Skandynawskich. Światło nocne natomiast uzależnione jest od jego barwy i natężenia tak istotnego w rozwiązaniach architektonicznych i urbanistycznych. W zabudowaniach w krajach basenu Morza Śródziemnego m.in. w Syrii dużo miejsca poświęca się umiejętnemu kształtowaniu bryły i planu, aby najkorzystniej wykorzystać grę światła i cienia.
EN
Light – humans can’t live without it. A long time ago the only source of light was from the sun, moon and fire. Today, we can fully use artificial light thanks to technology development. In architecture and urban planning light plays an important role. Both light and shade creates many opportunities for necessary form and shape in our living space. Natural climate conditions, especially the number of sunny days, are conditioned by the use of daylight for the needs of modern humans. The use of natural light is important in different climate zones. In the Mediterranean countries, and also in Syria, the daylight is treated differently than in Poland or in the Scandinavian countries. Nightlight, however, depends on client needs and its color and intensity is important in architectural and urban design. In Syrian developed zones, as one of the Mediterranean countries, much attention is given to the good shape and floor plan design of buildings, in order to make the best use of light and shade.
11
Content available remote The future of the light sources
63%
EN
In this paper will discuss the main source of light, their impact on work and human health. Sources of natural and artificial light can be classified in terms of spectral and photometric. For artificial lighting are also important determining the performance characteristics of the conversion of electricity into light. In addition to these classifications, the light sources differ from each photon generation process, as well as the influence of light on the human eye. Will discuss the effects on the human eye light from organic LEDs and to what result this technology aims.
PL
W powyższym artykule omówiono podstawowe źródła światła i ich wpływ na pracę i zdrowie człowieka. Naturalne i sztuczne źródła światła można sklasyfikować pod względem spektralnym i fotometrycznym. Dla sztucznego oświetlenia ważne są również charakterystyki wydajności świetlnej określające wartości konwekcji energii elektrycznej na świetlną. Dodatkowo wymienione klasyfikacje różnią się sposobem generacji fotonów oraz wpływem wytworzonego światła na ludzkie oko. Omówione zostaną efekty działania światła pochodzącego z diod organicznych na ludzkie oko oraz do jakiego wyniku dąży ta technologia.
PL
Nasiona bazylii, melisy i ogórecznika wysiano do doniczek w pokoju wzrostowym, pod lampami jarzeniowymi emitującymi światło niebieskie (TLD 18), dzienne - zbliżone do naturalnego (TLD 54) i mieszane, czyli dzienne i niebieskie. Natężenie napromienienia kwantowego światła wynosiło 70 µmol·m⁻²·s⁻¹. Określono dynamikę wzrostu roślin, ich ważniejsze cechy morfologiczne oraz świeżą i suchą masę części nadziemnych. Najintensywniejszy wzrost zaobserwowano pod wpływem światła niebieskiego. U bazylii i melisy światło niebieskie wpłynęło pozytywnie na liczbę liści. Najkorzystniejszy pokrój bazylii i ogórecznika uzyskano w świetle mieszanym, melisa rosła najlepiej w świetle niebieskim. Świeża i sucha masa pędu bazylii uzyskała największą wartość w świetle niebieskim, najmniejszą masę miały rośliny rosnące w świetle dziennym. Obserwowano też pozytywny wpływ niebieskiego światła na procentowy udział suchej masy w świeżej. Świeża i sucha masa pędu melisy była największa w świetle niebieskim, a najmniejsza w dziennym. Skład spektralny światła nie wpłynął na procentowy udział suchej masy w świeżej. Światło nie wpłynęło na świeżą masę pędu ogórecznika, obserwowano jednak największą suchą masę i jej udział w świeżej u roślin rosnących w świetle niebieskim. Najmniejszą suchą masę uzyskały rośliny ogórecznika poddane wpływowi światła dziennego.
EN
Seeds of basil, melissa and borage were inoculated in pots in growth room under fluorescent lamps emitted blue light (TLD 18), daylight - close to natural (TLD 54), and mixed light, that is daylight and blue light simultaneously. The quantum irradiance of the applied light amounted to 70 µmol·m⁻²·s⁻¹. The growth dynamics, more important morphological traits, and fresh and dry weight of overground parts were determined. The most intensive growth under the blue light was observed. Blue light favourable affected the number of leaves of basil and melissa. The mixed light was the most favourable for basil and borage, the best growth of melissa was received in the blue light. The fresh and dry weight of basil shoots was the biggest under blue light, and the smallest under daylight, favourable influence of the blue light on the percentage share of dry weight in the fresh matter was observed too. The fresh matter alike dry weight of melissa shoots were the biggest under blue light, and the smallest under daylight, no influence of the light colour on the percentage share of the dry weight in the fresh was observed. The light spectral composition did not influence the fresh weight of borago shoots. Under blue light the biggest dry weight and the percentage share of the dry weight in the fresh weight was noticed, whereas the dry weight and its percentage share in the fresh weight under daylight were the least.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.