Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 294

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  adsorpcja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
EN
The evaluation of some of the principal correlations that describe adsorption equilibria for gases at supercritical temperatures is carried out. Based on the experimental data for the adsorption of methane and nitrogen on a carbon molecular sieve 5A (Takeda) it is found that the four-parameter characteristic curve of Amankwah and Schwarz seems to be superior to the three-parameter Dubinin-Astakhov equation. It is also demonstrated that, since the parameters visibly depend upon both the type of equation and the accuracy of the experimental data and regression procedures employed, caution should be exercised in ascribing any specific physical significance to the values of these parameters.
PL
Dokonano przeglądu podstawowych korelacji opisujących równowagi adsorpcyjne gazów powyżej temperatury krytycznej. Opierając się na danych równowagowych dla metanu i azotu na węglowym sicie molekularnym 5A (Takeda) stwierdzono, że czteroparametrowa krzywa charakterystyczna Amankwaha i Schwarza lepiej koreluje punkty eksperymentalne niż trójparametrowe równanie typu Dubnina-Astachowa. Stwierdzono jednak, że wobec wyraźnej zależności parametrów od rodzaju korelacji oraz dokładności danych eksperymentalnych ( a nawet typu stosowanych metod regresyjnych), należy zachować ostrożność w przypisywaniu wartościom tych parametrów jednoznacznego sensu fizycznego.
PL
Wyznaczono równowagę procesu adsorpcji mocznika z roztworów wodnych na wymieniaczu jonowym Wofatit KPS w zakresie temperatury 298-323 K oraz stężeń mocznika 0,8-10 g/dm3. Rezultaty badań przedstawiono w postaci izoterm Langmuira, Freundlicha i Dubinina-Raduszkiewicza. Podano izosteryczne ciepło adsorpcji mocznika. Wykazano fizykalny charakter procesu sorpcji mocznika na kwaśnym wymieniaczu jonowym.
EN
The equilibrium of the urea adsorption process from its aqueous solutions on ion-exchange regin Wofatit KPS in the range 298-323K and urea concentration 0,8-10 g/dm3 has been studed. Results were presented in the form of Langmuir, Freundlich and Dubinin-Raduszkiewicz isotherms. The isosteric heat of urea adsorption was determined. Physical character of the urea adsorption on acid form ion-exchanger was proved.
EN
This paper presents experimental analysis of various adsorbent and adsórbate pairs for refrigeration systems. The most proper adsorption theory for analyzed working pairs is presented. This article shows adsorption isotherms for activated carbon, silica gel and zeolite with methanol. Correlations relating pressure dependence of adsorption potential have been obtained with the help of McBain-Bakr spring balance (providing a continuous record of the quantities and rate of sorption). Using the experimental results and the BET theory surface area and pore volume are calculated. The characteristic curve has been applied to determine the whole thermodynamic description of the sorption pair. More complex assessment of working pairs is possible, when the cycle for specific conditions is modeled. To display the cycle of adsorption system, Clapcyron diagram P-T-x is used on which isosteres of adsorption are straight lines. The performance of an adsorption system is controlled by many parameters such as refrigerant, adsorbent thermophysical properties, system design and operating conditions. Based on the results of thermodynamic analysis and experimental results the coefficients of performance as well as the amount of useful heat for activated carbon, silica gel and zeolite with methanol have been presented. Conception of solar systems for refrigeration and heat pumping based on adsorption and desorption of gas from solid has been proposed.
PL
Adsorpcja wykorzystywana jest głównie w technologiach post-combustion i oxy-combustion [1]. Charakterystyki adsorpcyjne adsorbentów, takie jak pojemności adsorpcyjne, profile adsorpcji/desorpcji CO2 oraz regenerowalność, wyznacza się w zależności od temperatury oraz od składu mieszaniny gazu symulującej spaliny - pod uwagę brane jest stężenie CO2.
PL
Przedstawiono uproszczony model matematyczny procesu adsorpcji. Model zweryfikowano doświadczalnie adsorpcją par acetonu na węglu aktywnym. Uzyskano zadowalającą zgodność wyników doświadczalnych i obliczonych z modelu.
EN
The following work shows the simplified mathematical model of the adsorption process. The solutions of the model were compared with the experimental results of adsorption process for acetone vapour on active carbon and both results came up to be compatible.
7
80%
|
2010
|
tom Vol. 31, z. 2
217-224
EN
Evaluation of carbon molecular sieves (CMSs) has been based on adsorption of nitrogen at 77 K and carbon dioxide at 273 K. Dubinin and Radushkevich theory of volume filling of micropores was used to interpret adsorption isotherms. The structure of micropores was determined based on nitrogen isotherms. Adsorption of CO2 confirmed the assumed density of adsorbed phase in the subcritical region. Due to diffusional limitations, carbon molecular sieves used for kinetically controlled processes cannot be characterized by nitrogen adsorption at 77 K. Adsorption of CO2 at 273 K has such advantages that low relative pressures are attained at temperatures sufficiently high to which avoid diffusion problems. Micropore volumes were used to predict separation abilities for CO2.CH4 mixture of carbon molecular sieve.
PL
Ocenę węglowych sit molekularnych oparto na adsorpcji azotu w temperaturze 77 K oraz ditlenku węgla w 273 K. Izotermy adsorpcji interpretowano, korzystając z teorii objętościowego zapełniania porów Dubinina i Raduszkiewicza. Analizę struktury mikroporów węglowego sita molekularnego o otwartej porowatości oparto na równowadze adsorpcyjnej azotu. Adsorpcja CO2 posłużyła natomiast do potwierdzenia przyjętej gęstości fazy zaadsorbowanej w obszarze podkrytycznym. Charakterystyka węglowych sit molekularnych używanych w procesach kontrolowanych kinetycznie nie może być oparta na adsorpcji azotu w 77 K z powodu ograniczeń dyfuzyjnych. W tym przypadku adsorpcja ditlenku węgla w 273 K daje widoczne korzyści. Właściwości fizyczne CO2 pozwalają osiągnąć dostatecznie niskie ciśnienie w temperaturze wystarczająco wysokiej, aby uniknąć problemów z dyfuzją. Oznaczona tym sposobem objętość mikroporów została użyta do przewidywania zdolności do rozdzielania sita węglowego mieszaniny CO2.CH4.
|
|
tom nr 3
27-30
EN
The authors concentrate on the problem of how the quality of raw water affects the efficiency of the adsorption process when used for the removal of organic pollutants. Experience has often shown that even though the physicochemical parameters of the water to be treated advocate applying particle filtration on activated carbon beds for organic matter removal, the efficiency of the process appears to be low.
PL
Celem pracy było określenie granicznych wartości zatężania niskostężonych zanieczyszczeń gazowych w procesie adsorpcji zmiennociśnieniowej (PSA) na potrzeby badań doświadczalnych nad zatężaniem metanu w powietrzu wentylacyjnym. Jako zanieczyszczenie, w miejsce CH4, dobrano ditlenek węgla, który adsorbuje się lepiej i bardziej selektywnie w stosunku do składników powietrza niż metan na zastosowanym adsorbencie. Przeprowadzono zatem badania dla mieszanin zawierających 0,24-0,69% obj. CO2 w powietrzu. Stwierdzono, że w proponowanym procesie można uzyskać gaz wzbogacony o stężeniu nawet siedmiokrotnie wyższym niż stężenie CO2 w gazie zasilającym. Ponadto stwierdzono, że w żadnym z przypadków eksperymentalnych stężenie zanieczyszczenia w gazie wzbogaconym nie przekroczyło 5% obj., czyli dolnej granicy wybuchowości metanu.
EN
In the case of experimental investigations concerning methane enrichment in the air it is necessary to avoid a rise of CH4 concentration above 5 vol.% i.e. its lower explosive limit. In order to determine experimentally safe ranges of pressure swing adsorption (PSA) parameters and the maximum level of the enrichment CO2 was considered as a low-concentrated impurity in the air instead of methane because of higher adsorption capacity and selectivity towards nitrogen and oxygen in available adsorbents. Experimental results are therefore presented of the enrichment of CO2 (0.24-0.69 vol.%) mixed with the air. It was found that the concentration of carbon dioxide in a CO2-enriched stream is up to seven times higher than that in the raw gas. It was also concluded that in all experimental cases CO2 concentration in the CO2-enriched stream did not exceed 5 vol.%.
12
80%
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów adsorpcji materiałów ceramicznych o jonowym i kowalencyjnym wiązaniu chemicznym. Określono oddziaływania adsorpcyjne alkiloditiofosforanu cynku - ZDDP na reprezentatywnych powierzchniach ceramicznych - Al2O3 i SiC. Następnym etapem była ocena właściwości tribologicznych ceramiki przy użyciu testera tribologicznego T-01M, pracującego w skojarzeniu kula - tarcza w warunkach tarcia ze smarowaniem modelową bazą olejowową, zawierającą 1% ZDDP. Analiza wpływu adsorpcji na właściwości tribologiczne materiałów ceramicznych pokazała znaczący wpływ rodzaju wiązania zarówno na współczynnik tarcia i zużycie liniowe tak skonfigurowanego węzła tarcia.
EN
The article discusses results of investigations of adsorption of ceramics materials with ion and atomic assimilates. The research on adsorption antiwear additives - ZDDP on ceramic surfaces - Al2O3 and SiC. The next stage of the investigations qualify of the tribological properties were obtained on a T-01M tribological ball-disc tester in during lubrication for model lubricant containing antiwear additive - 1 % ZDDP. The analysis of the adsorption on the tribological properties shows that significant influence in this configured friction junction and their relationship of the kind assimilates on the coefficient of friction and linear wear.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki pomiarów izotermy adsorpcji pary wodnej na węglu aktywnym AHD. Pomiary wykonano w temperaturze 20°C. Za pomocą metod statystycznych określono zgodność danych eksperymentalnych z proponowanymi w literaturze równaniami izoterm adsorpcji pary wodnej. Wyniki pomiarów oraz estymacji współczynników izoterm zestawiono w tabelach.
EN
In common the adsorption method is used for the gases purification. Contaminated gases often contain significant amount of steam. The moisture content in gases has decreasing influence on physicochemical and explorative properties of adsorbents. The adsorption process modeling and designing basement is knowledge about adsorption isotherm equilibrium, which pr
|
|
tom Nr 558 (36)
39-50
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań adsorpcji wody z n-butanolu na sitach molekularnych 4A w adsorberze wibracyjnym. Przebadano wpływ częstotliwości i amplitudy wibracji na kinetykę adsorpcji. Stwierdzono zależność czasu trwania procesu adsorpcji od częstotliwości. Na podstawie analizy otrzymanych krzywych kinetycznych wyznaczano współczynnik wnikania masy w cieczy, efektywny współczynnik dyfuzji w ziarnie oraz współczynnik przenikania masy. Wyniki przedstawiono w postaci wykresów i tabel.
EN
In this paper the experimental results of the water adsorption kinetics from n-butyl alcohol on A4 molecular sieves in the vibratory agitator were presented. The aim of these measurements was checking the influence of the frequency or mixing amplitude changes on the adsorption process with simultaneous keeping up the other process conditions. The influence of the frequency and the mixing amplitude on adsorption kinetics was investigated. On the basis of these results the dependence bet
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy teoretycznej równowagi adsorpcji mieszanin dwuskładnikowych. Badania wykonano dla sześciu różnych układów. Do korelacji danych doświadczalnych odnoszących się do czystych składników mieszanin zastosowano równania Langmuira, Freundlicha, Freundlicha-Langmuira, Totha i Dubinina-Astachova. Równowagę adsorpcji mieszanin przewidywano, stosując zmodyfikowane modele Langmuira, Freundlicha-Langmuira, Dubinina-Astachova oraz model idealnego roztworu adsorpcyjnego (IAS). Przewidywane wartości stężenia adsorbowanej mieszaniny w fazie stałej porównano z danymi doświadczalnymi.
EN
The adequate design of adsorption processes requires skills both of adsorption equilibrium and adsorption kinetics prediction. For one-component system there is lack of methods of adsorption equilibrium prediction and it must be determined only by experimental way. Practically only few data are available for mixture adsorption and there isn't unified methodology of equilibrium adsorption determination on the basis of data for pure component. The aim of this work was investigating of prediction possibility of two-component system adsorption equilibrium from existing in literature one-component eq
|
|
tom Nr 558 (36)
27-37
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów równowagi i kinetyki adsorpcji n-butanolu na węglu aktywnym AHD. Pomiary prowadzono w temperaturze 25°C. Za pomocą metod statystycznych określono zgodność otrzymanych pomiarów równowagi z najczęściej spotykanymi równaniami izoterm adsorpcji. Wykorzystując analityczne rozwiązanie drugiego prawa Ficka oraz wyniki pomiarów kinetyki adsorpcji, wyznaczono średnią wartość efektywnego współczynnika dyfuzji oraz współczynnika wnikania masy w układzie: węgiel aktywny AHD - n-butanol - powietrze.
EN
The adsorption process modeling and designing require knowledge of adsorption equilibrium, which represents dependences of adsorption on concentrations of adsorbed gas phase component and temperatures of process. Second important factor is adsorption kinetics qualifying rate of the process. This paper presents investigation results of adsorption equilibrium and kinetics of n-butanol vapor on AHD activated carbon. The experiments were performed at a temperature of 25°C, using an apparatus shown on Fig. 1. The adsorption e
|
|
tom Nr 558 (36)
5-20
PL
Artykuł niniejszy poświęcony jest działalności dydaktycznej oraz naukowej Prof. Mścisława Paderewskiego w 70. rocznicę Jego urodzin. Jubilat włożył wielki wkład pracy w rozwój inżynierii chemicznej w Politechnice Szczecińskiej i w Polsce oraz w wychowanie młodej kadry naukowej.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.