Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
In this paper, two different shortest path routing algorithms in respect of basic navigation problems are discussed. First of them is a “state of art” in computer science – well known Dijkstra algorithm. The second one is a method based on artificial intelligence – simplified ant colony optimization proposed originally by Marco Dorigo. Author used both ways to find an optimal / suboptimal route for a ship in a restricted area. Results showed the advantages and disadvantages of both algorithms in simple static navigation situations.
PL
W artykule omówiono dwa różne algorytmy poszukiwania najkrótszej drogi w odniesieniu do zagadnień nawigacji. Pierwszym z nich jest algorytm Dijkstry, stanowiący podstawę rozwiązywania tego typu problemów. Drugi to metoda bazująca na sztucznej inteligencji – uproszczony algorytm mrówkowy, zaproponowany przez Marco Dorigo. Autor używał obu sposobów w celu uzyskania optymalnej, bądź suboptymalnej trasy dla statku na akwenie ograniczonym. Rezultaty badań pokazały korzyści i wady ze stosowania obu rozwiązań w prostych sytuacjach nawigacyjnych.
2
Content available Guidelines for recording transport event logs
100%
EN
A process is an ordered set of related activities taking place in a given time. Processes are present in all branches of the economy, engineering, science, etc. Due to the huge amount of data produced the rapid development of data mining techniques has been observed. Similar methods are also used in the context of processes and are called process mining. The main task of process mining is to create a process model, which is used to reason about the process and to make decisions inside it. The process model may be used to discuss responsibilities, simulations, predictions, etc. The main data structures in process mining are event logs. It is always very important to have correct data which makes creating a reliable process model possible. In this paper the basic guidelines for recording such event logs have been described and conclusions were drawn. The main focus of this research was transport problems.
3
Content available remote Problemy wyznaczania optymalnej trajektorii obiektu na obszarze ograniczonym
100%
PL
Podstawowym celem systemów informatycznych w transporcie jest wspomaganie procesu przemieszczenia ładunku lub ludzi z punktu początkowego do punktu docelowego. Poza typowymi funkcjami związanymi z informatyczną obsługą przedsiębiorstwa, istnieje szereg metod wspomagających np. dobór optymalnej trasy dla środka transportu. Trasa optymalna to taka, której koszt (uwzględniając nie tylko odległość, ale także i inne czynniki) jest możliwie jak najmniejszy. W niniejszym artykule przedstawione są wyniki dotychczasowych prac prowadzonych w tym zakresie na Akademii Morskiej w Szczecinie.
EN
The main task of the information systems in transport is supporting the process of the movement of cargo and people from the departure point to the destination. Besides the typical ERP functions, these systems have also some tools like searching for the optimal route etc. The optimal route is when it’s total cost (considering different factors) is minimal. In this paper the results of experiments carried out at The Maritime University of Szczecin are described.
4
Content available Extensible event stream format for navigational data
100%
EN
The eXtensible Event Stream (XES) format is a new approach to illustrate the process data. Every ship journey is a sequence of some activities which can be read using different sources of data such ARPA, AIS etc. So we can say that this is a kind of process and its data can be organized in ordered and simple form. The most popular data formats to show the process data were of course XML and CSV. Currently, we can observe huge progress in the domain of process mining. Every year, new tools appeared and the need for some data standard became necessary. This standard is called Extensible Event Stream. In this paper, the use of XES format in navigational data is described.
Logistyka
|
2015
|
tom nr 3
975--982, CD 1
PL
Niniejszy artykuł prezentuje koncepcję wizualizacji danych z AIS na potrzeby nawigatora. Omówiono w nim krótki zarys problemu i zaproponowano rozwiązanie. Przedstawiono również przykłady wykorzystywania AIS w innych aplikacjach. Proponowane podejście pozwala na dalszą analizę, a także stanowi punkt wyjścia dla projektantów interfejsów użytkownika dla systemów wspomagania decyzji. Ocena wizualna danych z AIS może się okazać bardzo przydatna i to również zostało uzasadnione w przedstawionym artykule.
EN
In this paper a conception of visualization of AIS data is described. The problem was introduced and the solution was proposed. The other examples of applications was presented. This approach lets to do some further research, and becomes a start point for GUI designers in decision support systems. The visual assessment of AIS data is very useful what was also justified in this paper.
Logistyka
|
2015
|
tom nr 4
7383--7390, CD2
PL
Niniejszy artykuł skupia się na problemie wsparcia operacyjnego w procesach transportowych. Jest on rozwinięciem prac prowadzonych na Akademii Morskiej w Szczecinie prowadzonych w kierunku optymalizacji trasy statku na akwenie ograniczonym. Dotychczas zadanie to sprowadzano do rozwiązania problemu w sensie geometrycznym. Należy jednak zauważyć, że proces transportowy i jego optymalizacja to nie tylko znalezienie najkrótszej drogi, najniższych kosztów itp. Aby zapewnić wymaganą optymalność należy również zapewnić odpowiednie wsparcie operacyjne, polegające na detekcji zaistniałych problemów, dokonywaniu prognoz czy wydawaniu odpowiednich zaleceń. Zwykłe techniki związane z analizą danych takie jak data mining czy Business Intelligence skupiają się na opisie systemu, ale nie analizują związku przyczynowo-skutkowego, który doprowadził do określonego stanu. Odpowiedzią jest tutaj process mining.
EN
This paper focuses on the operational support in transport processes. This is an extension of researches that have been carried out at the Maritime University of Szczecin in the area of optimization of the ship route in restricted area. Until now this problem has been only considered as a geometrical one, but it has to be clear that to ensure the optimal path, optimal transport costs etc. it is necessary to keep the operational support such detection, prediction and recommendations. Usual data processing techniques such data mining or Business Intelligence focus only on the simplified description of the system, but don't analyze the whole process which has lead to the current state of the system. Here the process mining will be the answer.
7
Content available remote Obiektowa implementacja algorytmu klasteryzacji metodą k-średnich
100%
PL
Algorytm klasteryzacji metodą k-średnich to jeden z najpopularniejszych sposobów służących do klasyfikacji danych przy użyciu metod sztucznej inteligencji. Otrzymane klastry mogą dalej posłużyć do budowy np. modeli neuronowych z wykorzystaniem dzwonów Gaussa (sieci RBF) czy rozmytych modeli Takagi-Sugeno. Niniejszy artykuł przedstawia implementację tego algorytmu języku C++. Można tu znaleźć opis klasy, która może później posłużyć jako biblioteka do dowolnego programu napisanego w tym języku
EN
K-means clustering algorithm is one of the most popular ways for data classification using artificial intelligence methods. Obtained clusters can be further used e.g. to build RBF networks or Takagi-Sugeno fuzzy models. This paper contains the implementation of this algorithm in C++ programming language. You can find there the description of the class, which can serve as a library in different programs written in C++.
8
100%
EN
The shortest path problem is one of the most significant ones in the field of maritime navigation. One of the most efficient algorithms was proposed by E. Dijkstra in 1959. Taking into account the development of computer technology was offered another interesting approach to the issue. The main idea is to execute the shortest path algorithm simultaneously forward from the source and backward from the target. The results are presented and discussed.
EN
Clusterization is one of the data mining techniques which is responsible for classifying data. Selection of the proper parameters leads to some desired clusters behavior. Th is fact can be used in detecting the restricted areas for ships and other units. Th e allowed area can be marked as a data cluster and vice versa. Th e other advantage is the fact that each cluster consists of the set of points which can be used to fi nd the shortest path in given area. In this paper the use of clusterization in detecting restricted areas is described. Few methods are analyzed and the conclusions presented.
EN
The main task of each navigator is to conduct safely the ship from the point of departure to destination. Although there are many different solutions of this problem, it's still necessary to carry out further research. This is dictated by the specific requirements that are specified, for example by the dynamics of the ship's own or reservoir characteristics. This article presents a short review of different methods such Dijkstra, Bellman-Ford, Floyd or A* algorithms applied to navigation problems. Besides some alternative methods based on artificial intelligence are mentioned. At the end a comparison of these solutions showed the advantages and disadvantages of each approach.
11
100%
EN
In this paper the use of alpha algorithm in modeling of the ship’s route is described. Based on event log obtained from real data, a Petri net was created. This model let us to review the whole process of the ship’s route and take some interesting observations.
EN
In this paper an algorithm of finding the optimal path of an object in restricted area, focusing on the position prediction, is presented. Moving in the restricted area requires not only the knowledge of this area, but also the current and future position of other objects present in it. These informations let to minimalize the possible collision risk. It’s significant not only due to the safety, but also to the economic factors. This approach is the further development of the investigations in the area of finding the optimal path in restricted area, carried out at the Maritime University of Szczecin. The authors propose the algorithm for the use in the decision support systems in maritime navigation, but it could be also applied in the other areas of transport.
PL
W artykule omówiona została koncepcja zastosowania technik rozpoznawania mowy w systemie zarządzania zdarzeniami radiokomunikacyjnymi (Radiocommunication Events Management System - REMS), którego zadaniem jest proces wspomagania podejmowania decyzji przez operatorów urządzeń radiokomunikacyjnych GMDSS na statkach morskich. Przeprowadzono eksperymenty na stanowisku laboratoryjnym, co zaowocowało wnioskami.
EN
In this paper an idea of speech recognition in Radio Events Management System is described. REMS can be used as a tool for supporting the decisions of GMDSS devices operators on marine vessels. Some experiments in artificial conditions were carried out and the results are described.
EN
This paper presents the possiblities of the use of the shortest path in the graph algorithms in ship’s safe route choice process in a restricted area. To create a graph, a trapezoidal mesh based on the S-57 digital map data was used. Numerical experiments were carried out and their results are discussed.
PL
Proces wyboru drogi w obszarze ograniczonym wymaga znajomości nie tylko samego obszaru, ale także bieżącego oraz przyszłego położenia innych poruszających się w nim obiektów. Zagadnienie to jest stosunkowo proste w przypadku gdy śledzone obiekty nie zmieniają kierunku ruchu oraz prędkości. Często jednak śledzone obiekty manewrują, co skutkuje koniecznością korekty wyznaczonej trajektorii obiektu własnego. Takie informacje pozwalają na minimalizację ryzyka ewentualnej kolizji. Jest to istotne zarówno ze względów bezpieczeństwa jak i z uwagi na czynniki ekonomiczne. W niniejszym artykule zaproponowano algorytm detekcji zmian kierunku ruchu oraz prędkości śledzonego obiektu. Proponowane w artykule rozwiązania są rozwinięciem poprzednich badań uwzględniających poszukiwanie optymalnej trasy obiektu na obszarze ograniczonym. Autorzy proponują tu algorytm dla zastosowań w systemach wspomagania decyzji dla nawigacji morskiej, ale może być on z powodzeniem zastosowany również w innych obszarach transportu.
EN
The process of choosing a trajectory in a restricted area requires knowing not only the area itself, but also the current and future location of other objects moving within it. This issue is relatively simple in case when the objects being tracked do not change the direction of movement and speed. Often, however, the objects being tracked have a nuanced effect, which results in the necessity to correct the determined trajectory of the own object. Such information allows to minimize the risk of a possible collision. This is important both for security reasons and due to economic factors. This article proposes an algorithm for the detection of changes in the direction of motion and the speed of the object being tracked. The solutions proposed in the article are a development of previous studies, including the search for the optimal object route in a restricted area. The authors propose an algorithm for applications in decision support systems for sea navigation, but it can also be successfully used in other areas of transport.
EN
This paper presents one of the approaches to solve the collision problem in restricted area for two moving objects using artificial intelligence (SACO algorithm). Although AI should be used only when the classic methods fail, a simple comparison between them is very interesting. As we know the main task of navigation is to conduct safely an object from the point of departure to destination. This problem does not seem easy, especially if we consider the movement in restricted areas such narrow passages, ports etc.
PL
Modelowanie ruchu bezzałogowych pojazdów podwodnych może być efektywnie realizowane z użyciem sieci neuronowych zdolnych do zilustrowania tego procesu. W tym artykule przedstawiono sposób budowania sieci neuronowych oraz proces ich nauczania. Wszystkie eksperymenty przeprowadzono na WTM/PS na pojeździe podwodnym typu ROV - KRAB.
EN
Modeling of the move of unmanned underwater vehicles can effectively be realized with use of neural networks capable to illustrate the modeled process. In this paper a method of a construction of neural networks and a learning process is presented. All experiments were carried out at the Faculty of Maritime Technologies of Szczecin University of Technology on the underwater vehicle ROV type - KRAB.
EN
The article presents the problem of choosing a safe route of an object in a restricted area. The ant algorithm is implemented to solve the problem. The presented methodology involves graph design for this algorithm using quad trees. Based on the route planning method developed, a numerical experiment was made and its results are discussed in this paper.
PL
Wydajność transportu pasażerskiego w tym lotnictwa cywilnego, jest kluczowa dla światowej gospodarki. Jednym z głównych czynników oceny linii lotniczych przez pasażerów jest punktualność. Należy tu uwzględnić również fakt, że sieć połączeń między lotniskami na całym świecie jest niezwykle skomplikowana. Powyższe fakty prowadzą do wniosku, że można stworzyć narzędzie, które pomoże pasażerom planować ich podróż w sposób optymalny. W niniejszym artykule do analizy ponad 7 milionów lotów na terenie Stanów Zjednoczonych, zastosowano reguły asocjacyjne. Dane pozyskano z Departamentu Transportu USA i obejmują one loty, które odbyły się w 2008 roku.
EN
The efficiency of air passenger transport in world's economy is crucial. For this kind of flights, one of the most important features is punctuality. The network of connections between the airports, very often is significantly complicated. It leads to the conclusion that there is a need to do some research in this field which will help the passengers to plan their optimal journeys. In this paper one of the data mining techniques (association rules) was applied to the analysis of flights' delays. The data consists of over 7 millions records was taken from the US Department of Transportation (year 2008) [2]. Then the research was carried out and conclusions were described.
PL
W artykule omówiono możliwości wykorzystania protokołów DDE i OPC do badania układu regulacji kursu pojazdu podwodnego MAGIS zgodnie z procedurą Hardware In The Loop. Do jego realizacji użyto programu Simulink jako aplikacji klienckiej, za pomocą której zrealizowano model obiektu i KepwareOPC jako serwer OPC oraz GE Fanuc Series 90 Protocol jako serwer DDE. Istotnym walorem procedury HIL jest możliwość bezpiecznego testowania algorytmu sterowania w czasie rzeczywistym. Poza względami bezpieczeństwa istotne są również koszty wdrożenia i testowania algorytmów na rzeczywistym obiekcie. W rozdziale końcowym przedstawiono eksperyment HIL, polegający na sterowaniu kursem pojazdu podwodnego MAGIS. Układ sterowania stanowił sterownik VersaMax Micro wraz algorytmem sterowania, natomiast model pojazdu podwodnego zaimplementowano w programie Simulink.
EN
In this paper the procedure Hardware In The Loop used in the process of designing and testing of heading control algorithm ofthe underwater vehicle ROV type, which is the property of Faculty of Maritime Technology al Westpomeranian University of Technology, is described. The work name of this vessel is MAGIS. It was designed for the purpose of penetrating the demersal zone of Baltic Sea to detect hydrotechnical structures dumped, vessel wreeks etc. It can be also used for penetrating underwater parts of different hydrotechnical devices, vehicles, ships etc. The common problem in the designing of automated systems, especially in the case of underwaler vehicles, is the safe real time testing of the control algorithm. This algorithm is synthesized at the computer simulation level according to the Hardware In The Loop procedure, using specialized software, doesn 't take into account the specification of target platform i. e.: limited time for executing a single algorithm loop, limited program memory, limited precision of signal values etc. The other problem is a training of operators for working with underwater vehicles in operating conditions i.e: during sea triaIs. Besides carrying out real time experiments (except the high costs) can be the cause of vehicle damages which is controlled by an unexperienced operator. In this paper the possibilities of use the DDE and OPC protocols for the investigation of heading control system of the MAGIS underwater vehicle according to the Hardware On The Loop procedure, are described. The software used is: Simulink as client application where the model of the vehicle was created, KepwareOPC as OPC server and GE Fanuc Serlec 90 Protocol as DDE server. The main advantage of the Hardware In The Loop procedure is the possibility of safe real time testing of the control algorithm. Besides the security reasons, also the cost of implementation and testing of algorithm on real object is vital.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.