Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 126

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Przedsiębiorstwo informatyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
100%
XX
Począwszy od lat dziewięćdziesiątych minionego stulecia zyskuje popularność koncepcja opcji rzeczowych. Zastosowanie tej koncepcji to przede wszystkim: ocena opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, wycena przedsiębiorstw, a także modelowanie procesów biznesowych. Wiele publikacji tudzież aplikacji tej koncepcji dotyczy sektora technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Badania empiryczne poświęcone popularności tej koncepcji wśród menedżerów nie potwierdzają jednak wzrostu jej znaczenia w procesach decyzyjnych i nie wskazują, aby - lansowana przez część teoretyków - teza o szybkim zastąpieniu tradycyjnych metod, opartych na dyskontowaniu oczekiwanych przepływów pieniężnych przez analizę opcji realnych, miała uzasadnienie. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja korzyści, jakie płyną z wykorzystania analizy opcji realnych, pokazanie przykładów zastosowania tej metody w sektorze IT oraz wyeksponowanie ograniczeń stosowania tej metody. (fragment tekstu)
EN
Real options constitute a systematic and integrated approach to valuation of real assets in a dynamic and uncertain environment. They are also used in the context of company valuation and business strategy preparation. Real options value managerial flexibility in capital intensive, irreversible and sequential investments. Application of real option methodology has become popular in IT sector, however most models presented are not sufficiently operationalized. The comparability between financial and real options inputs and valuation methods remains doubtful. Real options, unlike financial ones, are heavily influenced by patterns of organizational behavior. (original abstract)
2
Content available remote Kultura organizacyjna przedsiębiorstw informatycznych w Polsce
100%
XX
Kultura organizacyjna badanych organizacji jest mieszanką różnych wartości kulturowych i opisujących je postaw. Wzorce myślenia odzwierciedlają głównie demokrację, merytokrację, rozwój, współpracę, antyhumanizm i uzależnienie. Postawy kulturowe wynikają z małego dystansu wobec władzy, statusu opartego na osiągnięciach, niskiego kontekstu komunikacyjnego,kolektywizmu, otwartości na kontakty z otoczeniem, nastawienia na zadania, konserwatyzmu oraz niskiej tolerancji niepewności. Oceniana kultura organizacyjna najogólniej sprzyja przedsiębiorczości, przez którą rozumie się "zachowanie człowieka lub organizacji polegające na poszukiwaniu i stosowaniu nowych rozwiązań wymagających więcej energii, inicjatywy i pomysłowości oraz umiejętnego oszacowania koniecznych nakładów (czasu, wysiłku, środków) i możliwych do osiągnięcia korzyści w obszarze występujących ograniczeń i możliwości, a także skłonność do brania na siebie ryzyka i odpowiedzialności za swoje decyzje i działania"(fragment tekstu)
EN
The article presents the diagnose of organizational culture of information technology companies in Poland. The research was held among 415 respondents in 101 enterprises. The identification of existing values and patterns of behavior are very important for organizational success and are used for initiative culture implementation.(original abstract)
3
Content available remote Zastosowanie zdalnego wdrażania rozwiązań IT w projektach informatycznych
100%
XX
Technologia informacyjna otwiera przed przedsiębiorstwami nowe możliwości działania, jest siłą napędową transformacji sposobów ich funkcjonowania. Firmy, odpowiadając na zmiany technologiczne, reorganizują swoją działalność nie tylko w relacji B&C, lecz także między sobą, biorąc pod uwagę łańcuch tworzenia wartości1. W sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, których przewaga konkurencyjna wynika najczęściej z dużej elastyczności działania oraz szybkiej reakcji na oczekiwania otoczenia, wykorzystanie technologii informacyjnych stanowi niejednokrotnie kluczowy czynnik sprawnego funkcjonowania. Z drugiej strony podjęcie inwestycji w system informatyczny stanowi duże wyzwanie zarówno z perspektywy nakładów finansowych, jak i obciążenia dodatkowymi zadaniami pracowników zaangażowanych w proces wdrożenia nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Dużym ułatwieniem dla podjęcia decyzji o inwestycji w IT mogą stać się zdalne wdrożenia, które coraz częściej są proponowane przez firmy informatyczne. Kluczowym argumentem dla podjęcia takiego wyzwania jest zazwyczaj zmniejszenie kosztów procesów wdrożeniowych, jak również skorelowanie obciążenia pracowników przedsiębiorstwa pracami wdrożeniowymi z natychmiastowymi wynikami ich pracy. (fragment tekstu)
EN
Virtual administration of IT system implementation processes is now possible in small and micro-companies, characterized by relative simplicity and marked recurrence of business processes. Popularity of such approach to implementation is largely due to the wide availability of IT solutions offering remote administration of authorized IT resources. Virtual form of implementation offers significant reduction of both cost and time, compared with traditional approach. Consequently, it seems reasonable to expect further development of this trend, addressing larger economic entities and servicing more complex IT systems.(original abstract)
XX
W artykule zostanie zaprezentowana diagnoza kultury organizacyjnej przedsiębiorstw informatycznych w Polsce. Badania przeprowadzono wśród 415 respondentów ze 101 przedsiębiorstw. Znajomość istniejących wartości i wzorów zachowań jest niezwykle ważna dla sukcesu przedsiębiorstw i może służyć kształtowaniu kultury organizacyjnej w kierunku rozwiązań innowacyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the diagnose of organizational culture of information technology companies in Poland. The research was held among 415 respondents in 101 enterprises. The identification of existing values and patterns of behavior are very important for organizational success and are used for innovation culture implementation. (original abstract)
5
Content available remote IT i ICT w logistyce przedsiębiorstw
100%
XX
W artykule przedstawiono i omówiono rolę i znaczenie dwóch nurtów informatycznych IT ( technologii informatycznej) i ICT (internet i technologii komunikacji) w logistyce przedsiębiorstw. Omówiono również studium przypadku przedsiębiorstwa z branży informatycznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents and discusses the role and importance of two trends in IT (information technology) and ICT (internet and communication technologies) in enterprise logistics. A case study of an IT company was also discussed. (original abstract)
XX
Problematyka zarządzania dokumentacją wdrożeniową wzbudza zainteresowanie przedstawicieli wielu dyscyplin, w tym również naukowców zajmujących się informatyką ekonomiczną. Wydaje się jednak, że wciąż rola zarządzania dokumentacją jako czynnika sukcesu projektu nie jest w pełni doceniana przez praktyków gospodarczych. Celem niniejszego artykułu jest uporządkowanie najistotniejszych pojęć dotyczących zarządzania dokumentacją, prezentacja propozycji kategoryzacji dokumentów wdrożeniowych, a także opisanie praktycznych aspektów zarządzania dokumentacją wdrożeniową na przykładzie trzech przedsiębiorstw informatycznych. (fragment tekstu)
EN
The article presents selected issues concerning the installment documentation management in information technology companies. The background of the presentation is the description of three exemplary solutions, applied practically, in the documentary management. The synthetic theoretical analysis is supported by appropriate case studies. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono największego europejskiego producenta gier wideo Infogrames Entertainment. Infogrames pionier w dziedzinie efektów 3-D zdobywa też pole we włączaniu scen z filmów do gier.
XX
Proponowane narzędzie do opisu efektów prosumpcji bazuje na wykorzystaniu deskrypcji przestrzennej, która z kolei opiera się na metodologii GIS wykorzystywanej do opisu różnego typu przestrzeni, nie tylko geograficznej, ale także heurystycznych. W artykule podjęto tematykę prosumpcji na przykładzie wdrażania systemów informatycznych. Samo wdrożenie bardzo często poprzedzane jest badaniami firmy klienta, aby możliwie najlepiej dopasować implementowany system. Na potrzeby artykułu zaproponowano firmie informatycznej współpracę w opisie efektów wdrożeń ich systemów. Zgromadzone w ten sposób dane empiryczne posłużyły do zaprezentowania sposobu, w jaki można przygotować proponowane narzędzie. W artykule przeanalizowano i wskazano możliwości budowy tego narzędzia. Wykorzystano do tego celu dwa kryteria: wykonalności i użyteczności, dzięki którym uzasadniono możliwości ich zastosowania.(abstrakt oryginalny)
EN
This article proposes concepts for a tool to support the management of prosumer activity. Using spatial descriptions, it allows for multi-criteria visualization of the effects of prosumer activity. Spatial description is a way of mapping reality using the broadly understood concept of space. In this case, space can be seen not only in geographic dimensions, but also as heuristic or mathematical space. The study presents the principles of construction, operation and objectives of using the proposed tool. The practical application of the tool to assess the prosumption effects of an IT company dealing with the implementation of ERP / BI class information systems has been shown. The applicability of the proposed tool has been verified on the basis of two criteria: feasibility and usability.. The article shows what can be visualized and in what way, and what benefits it can bring. The indication of how the concept of space can be used in dynamic management.(original abstract)
9
Content available remote Niefinansowo o kreowaniu wartości przedsiębiorstwa
75%
XX
Celem niniejszego opracowania jest zidentyfikowanie mierników niefinansowych, które kształtują wartość współczesnego przedsiębiorstwa, a następnie rozważenie, w jakim stopniu są one obecne w działalności przedsiębiorstw. Zaprezentowano wstępne wyniki badań i próbę identyfikacji zależności pomiędzy zmiennymi niefinansowymi a wartością przedsiębiorstwa, jego zdolnością do pomnażania zainwestowanego kapitału na przykładzie przedsiębiorstw branży informatycznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to identify non-financial indicators that shape the modern enterprise value, and then the consideration in which extent are they present in the enterprises activities. They were presented preliminary results of research and an attempt to identification of a relationships between non-financial variables and the company value, its ability to multiply an invested capital on the example of IT companies. (original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano wyniki badań, dotyczące stanu zarządzania wiedzą w małych przedsiębiorstwach sektora informatycznego w Polsce. Ocena ta opiera się na wybranych aspektach, opisujących zarządzanie wiedzą, np. takich jak poziom zaawansowania przedsiębiorstw we wdrażaniu analizowanej koncepcji, przyczyny zainteresowania nią, bariery jej stosowania, oraz na diagnozie procesu zarządzania wiedzą. Badania zostały przeprowadzone wśród 79 przedsiębiorstw na grupie 242 kierowników i specjalistów zatrudnionych w analizowanej branży. (abstrakt oryginalny)
EN
The present article discusses the results of research focused on the condition of knowledge management in small enterprises active in the information technology sector in Poland. The assessment is based on selected aspects describing knowledge management, such as e.g. the degree of advancement regarding the implementation of the analyzed concept by a company, the reasons for becoming interested in that particular concept, barriers in its implementation and diagnosing the process of knowledge management. The research involved 79 enterprises and a group of 242 managers and specialists employed in the analyzed sector. (original abstract)
11
Content available remote Drivers of Strategy and R&D Disclosures
75%
XX
Artykuł wnosi wkład do nurtu literatury z zakresu dobrowolnych ujawnień. Odnosi się do ujawnień strategii oraz kwestii badawczo-rozwojowych (B + R) w raportach rocznych oraz na stronach internetowych 69 polskich spółek informatycznych. W artykule został zbadany związek pomiędzy indeksem dobrowolnych ujawnień a różnymi zmiennymi, obejmującymi: wiek i wielkość spółki, rozproszenie akcjonariatu, wielkość zarządu, rentowność spółki, poziom zadłużenia oraz perspektywę wzrostu. Wyniki przeprowadzonych przez autorkę badań empirycznych potwierdziły, że poziom ujawnień strategii oraz kwestii B + R był zależny od wieku spółki. Ponadto spółki większe i te notowane na rynku podstawowym dostarczały więcej informacji tego rodzaju. Wyniki wskazały również, że spółki o wyższej wartości rynkowej były bardziej chętne do dzielenia się informacjami o strategii i działaniach B + R(abstrakt oryginalny)
EN
The paper contributes to the literature on voluntary disclosure of strategy and R&D issues. It refers to disclosures made in the annual reports and at the corporate websites of 69 Polish IT companies. It examines the association between the voluntary disclosure index and company age, size, ownership dispersion, board size, financial performance, leverage and growth prospects. The empirical evidence provided by the research study confirmed that the level of strategy and R&D disclosure was dependent on company age. It was also validated that the larger companies and these listed on the primary market revealed more information on strategy and R&D issues. The study gave evidence that if market capitalization of the company was higher as compared to peer entities managers provided more narratives about the strategy and R&D activities(original abstract)
12
75%
XX
Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości i obszaru działania, wymaga stosowania nowoczesnych narzędzi IT, które będą wspomagać procesy biznesowe. Wobec silnej konkurencji, nie tylko krajowej, ale i zagranicznej, coraz istotniejszego znaczenia nabrały działania ułatwiające szybsze dotarcie z ofertą firmy do potencjalnych klientów w tych miejscach, w których najczęściej oni przebywają. Jednym z takich miejsc są strony webowe wyszukiwarek internetowych, z których obecnie korzysta 91% internautów (2,06 mld osób) na świecie. (fragment tekstu)
EN
The activity of contemporary enterprises requires the usage of IT tools that will support business processes in different areas. In the highly competitive environment it is necessary to find the fastest way of delivery of the own offer to the potential clients in these places where they spend the most time. The search engine web pages are a good example of such a place and the users who visit these pages are seen as a very attractive group of customers. This paper presents the issue of e-services usage in the internet marketing and shows how the modern IT tools support the realization of such services in area of search engine marketing (SEM). The case study of the SEM campaign using the Google search engine has been discussed to show that the integration of the e-service of contextual advertising and e-service of online reporting and analyses brings business benefits to owners of enterprises. (original abstract)
XX
Artykuł odnosi się do zagadnienia zmian zachodzących w postawach wobec pracy w przedsiębiorstwach ICT, wskazując, jak przekładają się na treści kulturowe i odbijają się w zachowaniach głównych aktorów tej części rynku pracy. Dokonano porównania cech pracy przedsiębiorstw sektora wysokich technologii, wskazując, jak uległy one przekształceniu w porównaniu z przedsiębiorstwami tradycyjnymi. W oparciu o badania własne (przy wykorzystaniu analizy opisowej i procedury wyjaśniania przyczynowego oraz skalę Thurstone'a) wskazano na możliwe zmiany postaw pracowników i postaw organizacji mających wpływ na kształt nowej kultury pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper refers to changes in attitudes toward work in companies in IT sector, showing how cultural content is reflected in the behavior of the main actors of this part of the labor market. Characteristic features of high-tech enterprises were compared to traditional businesses to show how they have changed. Based on own research (using the descriptive analysis, the causal explanation and the Thurstone scale), possible changes were pointed out as regards employees' attitudes and attitudes of an organization, both of which affect the new corporate culture.(original abstract)
14
Content available remote Innowacyjność kluczem rozwoju firmy IBM
75%
XX
Wśród koncernów informatycznych, wyróżniającą się firmą jest IBM (International Business Machines). Celem referatu jest przedstawienie potencjału ekonomicznego firmy IBM oraz wskazanie innowacyjnego charakteru rozwiązań wprowadzonych przez firmę zarówno w zakresie technologicznym jak i szerokiego zakresu usług. (fragment tekstu)
EN
Innovation seen as the development of new methods, tools, new approaches and improvement of the existing processes is generally synonymous with "young" and modern companies. Hardly anyone would expect after 100 years of a company's existence that it is able to continually meet the highest standards of business and compete on the international market, especially in terms of innovation. An example of such a company is International Business Machines (IBM). The company was founded in 1911 and initially dealt with the production of various equipment: weights, meat slicers, or data storage media, such as punch cards and machines for them. The latter have become over time the most important activity of the corporation. At the turn of the 1960s, IBM introduced hard disk drives, developed the world's first storage, and introduced to customers the software language Fortran, which is still in use. In 1969, IBM computers were used by NASA during the first man on the moon mission. In 1981, the company created the first personal computer IBM 5150 PC, which the weekly magazine "Time" dubbed "machine of the year". Thanks to its innovations, regardless of the era, IBM has always been ahead of the reality in which it is located. Today IBM announced that in 2019 it will have a supercomputer, which should come close to matching the power of the human brain. At the moment, BlueGene already copies 4.5% of human brain activity. The activities of such a powerful company are not only associated with market developments. In the 1990s, the company began to focus on new market areas, in particular services. In November this year, IBM introduced the five innovations that over the next five years would significantly improve the quality of life of urban citizens around the world, as well as reduce potential hazards. Therefore, the vision of the company seems to be right - our customer's success, innovation for us and the world. The purpose of this paper is to present innovative solutions implemented by IBM in terms of technology and services. (original abstract)
XX
Polskie firmy znalazły się wśród 100 największych europejskich producentów oprogramowania. Według rankingu Truffle 100 grupa Asseco jest numerem 6 w zestawieniu największych producentów oprogramowania w Europie. (fragment tekstu)
16
Content available remote Technopolie jako miejsca lokalizacji korporacji informatycznych
75%
XX
Nowe warunki działalności firm w gospodarce globalnej przyczyniły się do nasilenia procesów powstawania przedsiębiorstw międzynarodowych w formie korporacji i konglomeratów wielu działalności, o zróżnicowanym statusie prawno-organizacyjnym, których celem jest uzyskanie jak największej efektywności ekonomicznej. Decyzje o ich lokalizacji zwykle uzależnione są od: strategii i organizacji korporacji, ich wielkości, pozycji konkurencyjnej, stopnia ich internacjonalizacji oraz branży, w której działają. Wybór lokalizacji przez firmę międzynarodową ma bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia rozwoju danego miejsca i regionu. Szczególną rolę w omawianym procesie odgrywają korporacje informatyczne, które stanowią stosunkowo nowy sektor, rozwijający się szczególnie intensywnie w ostatnim ćwierćwieczu. Obszary, gdzie lokalizowane są siedziby zarządu i oddziały korporacji informatycznych wyróżniają się w przestrzeni czynnikami, które pozwalają kształtować specyficzną formę aglomeracji, technopolię (technopolis, techopole). W nawiązaniu do tych przesłanek przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza czynników, które wpływają na lokalizację korporacji informatycznych w przestrzeni światowej. Zamierzeniem jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie: W których technopoliach korporacje informatyczne zlokalizowały siedziby zarządów i oddziały oraz jakie były uwarunkowania tego procesu na poszczególnych obszarach? Badaniami objęto 100 dominujących korporacji informatycznych, które wyróżniono spośród 2000 największych tego typu korporacji o zasięgu światowym. Zasadnicze czynniki wpływające na lokalizację korporacji informatycznych w technopoliach to: zaplecze naukowo-badawcze, dostęp do wykwalifikowanych pracowników, połączenia komunikacyjne i koncentracja innych przedsiębiorstw danej działalności. Innymi istotnymi czynnikami są: działania na rzecz wzmocnienia własnej pozycji konkurencyjnej i monopolistycznej, stopień specjalizacji działalności, kapitał intelektualny założycieli i pracowników, który miał wpływ na rozwój nowych technologii (wynikający m.in. z cyklu życia produktu, nakładów i zatrudnienia w działalności badawczo-rozwojowej, bliskości uczelni wyższych), przeprofilowanie dotychczasowych działalności korporacji lub zakładanie zupełnie nowych oraz różne źródła zasilania finansowego. (abstrakt oryginalny)
EN
New conditions of activity of companies in the global economy have contributed to the intensification of the processes of establishing international enterprises in the form of corporations and conglomerates of many companies with varied legal and organizational status whose objective is to achieve the highest possible economic effectiveness. Decisions on their location usually depend on: strategy and organization of the corporations, their size, competitive position, degree of internationalization as well as the industry branch in which they are active. The choice of location by an international company is of great significance from the point of view of development of the given place and region. A special role in this process is played by IT corporations, which constitute a relatively new sector, especially intensely developing in the last 25 years. The areas where the headquarters of management boards and branches of IT corporations are located stand out in the space with the factors which allow development of a specific form of agglomerations, the technopolises (technopoles). In reference to these premises, the subject matter of the paper is the analysis of the factors which affect the location of IT corporations in the world space. The objective will be to find the answer to the question, in which technopolises IT corporations have located their headquarters of management boards and branch offices as well as what were the determinants of this process in the individual areas. The study covered 100 dominant IT corporations, selected from among 2,000 largest world corporations. The basic factors which affected the location of IT corporations in the technopolises are: research and development facilities, access to qualified employees, traffic connections and concentration of other enterprises of the given type of activities. Other significant factors are also: striving to enhance own competitive and monopolistic position, degree of specialization, the intellectual capital of the founders and employees which had effect on the development of new technologies (resulting, among others, from the life cycle of the product, expenditures and employment in the research and development activity, proximity of higher education facilities), reprofiling the current activities of corporations or establishing completely new ones as well as various sources of providing financial resources. (original abstract)
XX
Zarządzanie projektami informatycznymi stanowi kluczowy aspekt działalności rozwojowej przedsiębiorstw branży IT. Rozwój nowych produktów i usług informatycznych w postaci oprogramowania wymaga od przedsiębiorstw odpowiedniej wiedzy z zakresu zarządzania projektami. Celem niniejszego artykułu jest porównanie podejść i metodyk zarządzania projektami informatycznymi, stosowanych przy rozwoju nowych produktów w przedsiębiorstwach z branży IT. (abstrakt oryginalny)
EN
Project management is a key aspect of the development of IT enterprises. Development of new products and services in the form of software requires appropriate knowledge in the field of project management. The purpose of this article is to compare the methodologies and project management approaches used in new product development practices in companies from the IT industry. (original abstract)
XX
Aktywność innowacyjna polskich małych przedsiębiorstw kształtuje się na poziomie niższym niż w przedsiębiorstwach średnich i dużych z powodu m.in. niskich nakładów na prace B+R. Dofinansowanie tych prac ze środków publicznych stanowi często bodziec do rozpoczęcia tego typu działalności i pozwala na wykorzystanie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest prezentacja innowacji produktowej na skalę światową opracowanej przez małe przedsiębiorstwo informatyczne z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Systemy informatyczne jako innowacje produktowe odgrywają dużą rolę w procesie dyfuzji innowacji, indukując innowacje procesowe i organizacyjne w przedsiębiorstwach, które je użytkują. (abstrakt oryginalny)
EN
Innovative activity of Polish small enterprises is at a lower level than in the large and medium-sized ones because of the low R&D expenses (among others). Subsidy of these works from public funds is often the incentive to start this type of activity and allows to use the innovative potential of the company. The aim of the article is to present the innovation product on a global scale developed by a small IT company with subsidy from the Operational Programme Innovative Economy. IT systems as the product innovations play an important role in the diffusion of innovation inducing process and organizational innovation in the companies that utilize them. (original abstract)
XX
W świetle przedstawionych przesłanek w niniejszych rozważaniach podjęto problematykę kształtowania się firm informatycznych w przestrzeni krajowej jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu. Zmierzać będziemy do określenie tempa pojawiania się firm informatycznych oraz ich wpływu na różnicowanie przestrzeni krajowej. W procesie kształtowania się firm informatycznych na terenie naszego kraju zaznaczają się dwie tendencje, jedna to podejmowanie działalności informatycznej przez firmy prowadzące wcześniej inną działalność, druga zaś to firmy, które od początku związane były z działalnością informatyczną.(fragment tekstu)
20
Content available remote Technologia informacyjna a rozwój regionu
75%
XX
O poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, w tym także o jego pozycji w ujęciu międzynarodowym, decydują różnorakie zasoby i potencjał wewnętrzny1. Można je pogrupować w zestawy czynników o charakterze ekonomicznym, społecznym, ekologicznym, politycznym i wreszcie technicznym oraz technologicznym. Wszystkie są ważne, jednak w ostatnich latach szczególnie istotne okazały się czynniki technologiczne. Rada Europy konsekwentnie od roku 2000 wskazuje, że jednym z kluczowych czynników społeczno-gospodarczego, a także politycznego sukcesu regionów Unii Europejskiej jest właściwe wykorzystanie technologii informacyjnej.(fragment z tekstu)
EN
The development of a given country or a region and its position in an international arena are determined by various resources and internal potential. The efficient use of information technology is one of key factors determining the socio-economic development and political success. The extent to which the country or the region has been informatized is one of measures defining its socio-economic development. The present paper addresses issues relating to the informatization of the state/region and analyzes the situation of Poland in comparison with the EU Member States.(original abstract)
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.