Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1206

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 61 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozwój
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 61 next fast forward last
PL
Łańcuchy logistyczne są dziś najważniejszym elementem funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa, ponieważ w swoim istnieniu wspierają szeroką działalność rozwoju każdego podmiotu. Poszerzanie wiedzy w tym zjawisku pozwala na szersze spojrzenie poza klasyczne zasady rynkowe. Jest to możliwe dzięki obserwacji, analizie i ocenie funkcjonowania uczestników gry rynkowej w ściśle określonym otoczeniu. W artykule przedstawiono analizę i ocenę perspektyw rozwoju rynku e-commerce w warunkach niepewnego otoczenia.
PL
Nieodłącznymi elementami istnienia dużych aglomeracji są funkcjonujące w bezpośredniej styczności obszary podmiejskie. Współcześnie tworzą one zazwyczaj charakterystyczny wianuszek otaczający miasta. Powstałe wielokrotnie w dalekiej przeszłości kształtowały one przez stulecia swój własny kod kulturowy i przestrzenny. Ich indywidualność i niepowtarzalność w znacznym stopniu przyczyniała się do bogactwa danego regionu czy kraju. W bezpośrednim otoczeniu miasta Poznania można wyróżnić następujące większe struktury podmiejskie: Suchy Las, Tarnowo Podgórne, Luboń, Puszczykowo, Swarzędz, Przeźmierowo i omawiane Skórzewo. Naturalnym zjawiskiem w procesie rozwoju wszystkich miast jest wchłanianie tychże obszarów, które stają się w następstwie tego elementami dużych struktur miejskich. O bogactwie i pięknie miast decyduje w znacznym stopniu zachowanie tożsamości przestrzennej i kulturowej owych pozyskiwanych stref.
EN
There are existing suburban areas near big agglomerations. Usually their live is very closely connected with the existence of big neighbour. They create characteristic circle surrounding cities. Many of them started their lives many years ago in the middle century, or earlier. For hundreds of years those little settlements have built their own cultural and space code connected with the natural environment. Its individuality contributed to affluence of regions and countries. To the close surrounding of Poznań belong such little places as: Suchy Las, Luboń, Puszczykowo, Swarzędz, Przeźmierowo, and here discussed Skór-zewo. Natural phenomenon of towns development is the absorption of little areas, which become parts of towns. Retaining the cultural and space identification of these little places results in affluence and beauty of cities.
PL
W artykule zostały ukazane podstawowe informacje o infrastrukturze transportu. Przedstawiono determinanty polskiej polityki transportowej w zakresie infrastruktury oraz dokonano oceny rozwoju sieci dróg publicznych.
EN
This paper shows basic information's about transport infrastructure. There were presented factors, which have significant influence on polish transport policy and infrastructure. Also has been made evaluation of the public road net development.
6
80%
PL
Na początku lat 70. w Europie, a w Stanach Zjednoczonych nieco wcześniej, dostrzeżono zalety małej i średniej przedsiębiorczości (MSP) oraz jej rolę w gospodarczym rozwoju państwa. W Stanach Zjednoczonych sektor MSP zyskał miano podstawy całej gospodarki, natomiast Japończycy sektor ten widzą jako element silnie rozwiniętej sieci kooperacji, efektywnie wspierający rozwój dużego przemysłu (Piasecki 1998, s. 101). W naszym kraju dopiero w latach 90. doceniono zalety tego sektora. Rząd podejmując konkretne działania dla wytyczenia drogi rozwoju oraz wsparcia tych poniekąd słabszych uczestników rynku, wdrożył następujące programy: w 1995 r. program „Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce”, w 1999 r. „Kierunki działań rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw do 2002” i w 2002 r. „Przede wszystkim przedsiębiorczość”.
PL
Celem artykułu było wskazanie i próba oceny wybranych prawnych instrumentów rozwoju agrologistyki. Przedstawiono pojecie agrologistyki, a nastepnie rozważania skupiały się na rejestrze zwierząt, zasadach transportu zwierząt, ochronie roślin, grupach producentów rolnych, umowie kontraktacji oraz środkach unijnych.
EN
The purpose of this article is to identify and make an attempt to evaluate the development of selected legal instruments of the development of agro logistics. The paper presents the concept of agro logistics and focuses on the register of animals, animal transport rules, plant protection, agricultural producer groups, the procurement contract and the EU funds.
PL
Artykule charakteryzuje energetykę jądrową na świecie, wskazuje technologiczne i społeczne uwarunkowania jej rozwoju. Przedstawia ekonomikę energetyki jądrowej, osiągnięcia i pozycję największych graczy na światowym rynku. Omawia doświadczenia Francji i prowadzoną przez nią promocję energii jądrowej w Europie i świecie. Autor podsumowuje też politykę sektorową i plany rozwoju energetyki jądrowej w Polsce, a duże nadzieje wiąże z "Programem Polskiej Energetyki Jądrowej", który ma być gotowy do 30 czerwca 2010 r.
EN
The paper describes nuclear energy worldwide along with technological and social conditions for its development, presenting the economics of nuclear power and the achievements and positions of the leading market players. Additionally, it focuses on France's experiences and promotion of nuclear power in Europe and worldwide: Moreover, the author provides an overview of the industry policy and plans for nuclear energy development, emphasizing the role of Poland's nuclear energy programme, which should be adopted by the end of June 2010.
PL
Truizmem jest stwierdzenie, że postępy technologii szkła wpływają w istotny sposób na rozwój architektury. Warto jednak poświęcić nieco uwagi problemom jakie wiążą się z tym zjawiskiem.
PL
Autor przedstawia rozwój techniki drogowej we Francji i jej wpływ na rozwój budownictwa drogowego w Polsce.
14
Content available remote Działalność agroturystyczna szansą rozwoju obszarów wiejskich
80%
PL
Turystyka podlega ciągłemu rozwojowi i zmianom le również turystyka zmienia przestrzeń społeczną. Autor koncentruje się na terenach wiejskich upatrując szansy na ich rozwój w działalności agroturystycznej
PL
Niniejszy artykuł jest poświęcony analizie wpływu sytuacji makrogospodarczej w Polsce na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2004-2015. Punktem wyjścia rozważań jest omówienie zagadnień teoretycznych związanych z wpływem makrootoczenia na rozwój przedsiębiorstw oraz przedstawienie podstawowych wskaźników dotyczących oceny funkcjonowania badanej grupy podmiotów gospodarczych. W celu realizacji problemu badawczego skonstruowano syntetyczne wskaźniki rozwoju gospodarczego oraz wskaźniki rozwoju małych i średnich podmiotów gospodarczych w Polsce. Następnie zbadano zależność korelacyjną z wykorzystaniem wskaźnika korelacji liniowej Pearsona oraz zależność przyczynowo-skutkową z wykorzystaniem statystycznej analizy regresji. Wyniki przeprowadzonego badania dowiodły, iż rozwój małych i średnich przedsiębiorstw jest silnie uzależniony od ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju
PL
Złożony proces restrukturyzacji sektora energii elektrycznej jest stymulowany przez szybkie zmiany otoczenia regulacyjnego, siły rynkowe oraz pojawienie się licznych nowych technologii wytwórczych. Zasadniczą rolę w gwałtownym rozwoju zdecentralizowanych źródeł energii elektrycznej na rynku energii odgrywa polityka energetyczna, przyjmowane strategie oraz ustanawiane przez państwo ramy prawne. Wiele technologii generacji rozproszonej zbliża się do fazy wdrożenia na wielką skalę w istniejących strukturach zaspokajania potrzeb energetycznych. Generacja rozproszona bazuje zarówno na odnawialnych jak i nieodnawialnych zasobach energetycznych. Zasoby odnawialne stanowią: promieniowanie słoneczne, wiatr, geotermia, falowania, pływy i prądy morskie oraz biomasa. Zasoby nieodnawialne wykorzystują spalanie paliw w silnikach tłokowych, turbinach, obiegach gazowo-parowych oraz w ogniwach paliwowych. Penetracja rynkowa generacji rozproszonej wynika z ograniczeń technicznych, ekonomicznych, prawnych oraz uwarunkowań, dotyczących ochrony środowiska.
EN
Complex process of electric power sector restructuring is driven both by rapid evolving regulatory environments by market forces and emergence of a number of new generation technologies. Public policies, strategies and government regulations have played an essential role in rapidly growing rate at which decentralized sources of electricity are penetrating the market. Number of technologies of distributed generation have reached a development stage allowing for large scale implementation within existing structures of power sector. Distributed generation is categorised as renewable and nonrenewable. "Renewables" include solar, wind, geothermal, ocean and biomass technologies, nonrenewable technologies include internal combustion engine, combustion turbine, combined cycle and fuel cell. Market penetration of distributed generation is influenced by technical, economical, legislational and ecological constraints.
PL
O depozycie wartości trzeba mówić na płaszczyźnie nauk ekonomicznych i praktyki, ponieważ depozyt wartości ma istotne znaczenie dla zapewnienia rozwoju. Tezą artykułu jest twierdzenie, że transformacja od społeczeństwa opartego na depozycie niezrelatywizowanych wartości do społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy nie jest drogą - właściwą i wystarczającą - do zapewnienia poprawnie zdefiniowanego rozwoju. W artykule omówiono: - istotę i cechy depozytu wartości oraz ustosunkowano się do kontrowersyjnych kwestii formułowanych w odniesieniu do depozytu wartości, - pokazano rolę i znaczenie depozytu wartości w alternatywnych, globalnych koncepcjach rozwoju, - omówiono sposoby relawityzowania i zastępowania depozytu wartości, - wskazano na zagrożenia powodowane instrumentalnym traktowaniem wartości, - wskazano na działania (dokumenty) przeciwstawiające się relatywizowaniu wartości oraz na polemiki z tym związane. Odwołano się do G. Gildera, który stwierdza wprost: Fundamentalne prawa ekonomii, biznesu, technologii i życia to nadzieja, wiara i miłość. W nich znajdują się tajemne źródła bogactwa i ubóstwa.
EN
The deposit of values should be considered in terms of both: economic sciences and practice since it has an important meaning for ensuring development. The thesis presented in the article says that the transformation from a society based on the deposit of non-relativised values to an information and knowledge-based society is not a proper and effective way to ensure a properly defined development. The following has been presented in the article: - definition and properties of the value deposit along with comments to some controversial issues formulated in relation to it, - discussion on the role and meaning of value deposit in alternative, global development concepts, - ways of relativisation and replacement of value deposit, - risks caused by an instrumental approach to value, - impacts (documents) which oppose relativisation of value alongside with discussion addressing this issue. A reference was made to G. Gilder who states in a straightforward way: The fundamental laws of economy, business, technology and life are: hope, faith and love. The secret sources of wealth and poverty are in them.
18
Content available remote Stan techniki oraz tendencje rozwoju techniki energii wiatru
80%
PL
Rozwój techniki energii wiatru staje się szczególnie wyraźny, jeżeli spojrzeć na coraz większe wymiary siłowni wiatrowych cieszących się dużym zainteresowaniem rynku. Obecnie wszyscy producenci seryjnie wytwarzają systemy 1,5 MW i więcej mocy nominalnej, niektórzy z nich wypróbowują już kolejne większe prototypy o mocy do 4,5 MW. Z wielości różnorodnych założeń konstrukcyjnych najbardziej znacząca stała się maszyna na osi poziomej z wirnikiem trójłopatowym na zamkniętej wieży rurowej. Istnieją dotychczas równoległe koncepcje zakładające zmienną lub stałą ilość obrotów wirnika oraz regulacje nastawialnymi łopatami lub kształtem łopat dającym w odpowiednich warunkach utraty siły nośnej, jednak coraz bardziej powszechne stają się wraz z rosnącą wielkością tych systemów wirnik ze zmienną ilością obrotów oraz regulacja nastawnymi łopatami. Na niemieckim rynku ceny fabryczne seryjnie produkowanych systemów spadły od roku 1990 do 2003 o około 30%. Dzięki temu można wykorzystywać obecnie - ponieważ dobre miejsca lokalizacji na wybrzeżu są już często zajęte przez urządzenia starszego typu - miejsca położone w głębi kraju, w których ustawienie takich systemów jeszcze przed kilku laty nie byłoby w ogóle możliwe.
PL
Celem opracowania jest próba przedstawienia zakresu oddziaływania stanu infrastrukturytechnicznej regionu na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Do analizy wybrano województwomazowieckie i podlaskie. Wynikało to z faktu, iż w 2015 roku były to województwa o największeji najmniejszej liczbie zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Wybrane elementy infrastrukturytechnicznej, jak również liczebność podmiotów gospodarczych w tych województwach analizowanow podziale na poszczególne podregiony i powiaty.
PL
Transport kombinowany był pierwszą formą przewozów kolejowych, która mogła korzystać z dobrodziejstwa otwarcia granic już od początku lat dziewięćdziesiątych XX w. Mimo systematycznego wsparcia politycznego i finansowego ze strony UE oraz jego zalet, rozwój transportu kombinowanego nie przebiega harmonijnie. W referacie przedstawiono tendencje oraz bariery rozwoju transportu kombinowanego w Europie i w Polsce w ostatnich latach.
EN
Combined transport was the first kind of railway carriage in Europe, which could benefit from the opening of national borders just since the beginning of the nineties of XX century. Its advantages and the continual political and financial support from the EU did not contribute though to its desired development. The paper presents trends and barriers of the growth of combined transport in Europe and in Poland.
first rewind previous Strona / 61 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.