Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ballistic shields
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W ramach pracy przeprowadzono badania dynamiczne w celu określenia oddziaływania pocisków amunicji strzeleckiej na ośrodki o niskiej gęstości (w tym symulujące tkankę żywą), osłonięte lekkimi osłonami balistycznymi, typu kamizelki kuloodporne. Wyniki badań stanowią swoistą bazę danych niezbędną do weryfikacji istniejących metod badania osłon balistycznych oraz modelowania i symulowania ran postrzałowych. Analiza wyników badań pozwoliła wyznaczyć zasadnicze kierunki optymalizacji konstrukcji osłon balistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem efektywniejszego rozpraszania energii uderzenia pocisku. Wyznaczone kierunki optymalizacji osłon wpływają bezpośrednio na formułowane wymagania taktyczno-techniczne dla kamizelek kuloodpornych, stanowiących indywidualną osłonę balistyczną żołnierzy i funkcjonariuszy, zapewniając tym samym poprawę ich bezpieczeństwa. Zastosowanie się do formułowanych, w oparciu o wyniki badań zawartych w pracy, wymagań zmniejszy ryzyko powstawania urazów związanych z postrzałem (złamania kości, rany tłuczone, urazy wielonarządowe).
EN
The purpose of dynamic research conducted in order to determine interaction between bullets and target of low density (simulating live body) covered with light ballistic layers of types used in body armors. Research allowed to optimize construction of ballistic protection devices to more effective dissipation the bullet’s kinetic energy. It has influence on body armors requirements formulation. These body armors were used as individual protection device of soldiers and officers providing better protection and diminishing the risk of after shot traumas (bones cracking, multiple traumatic injures). Research was based on firing at targets made of different materials protecting live body covered with light ballistic protection materials. During every survey, impact kinetic energy was measured and interaction with target and protection layers material was registered. In case of protection perforation, the energy and character of target damages was also registered. Moreover, overpressure generated by bullet passing the target (after protection layer perforation) was measured. Mentioned above data allowed to verify models which simulate wounds. Analyzing all data collected during research will allowed to optimize existing constructions of ballistic protection devices. Developed methodology of ballistic protection devices testing allowed to test new solutions in field of body armors, regarding bullets terminal effects complex determining. Additionally, introducing of standardizes testing methodology allowed to compare protective materials and ballistic properties of projectiles being in use and developed as well.
5
Content available Composite ballistic shields
75%
EN
Institute of Security Technology "MORATEX", as a unit subordinated to the Polish Ministry of Interior and Administration, carries on the works related to developing of products that provide security to the Ministry Services, such as Police, Border Guard, Government Protection Bureau and Fire Brigades. One of such products is composite ballistic shield - the equipment dedicated for direct protection of health and life of the officers taking part in operational actions. The presentation will present the ballistic shields designs from worldwide manufacturers. The design assumptions for the ballistic shield have been prepared in "MORATEX" Institute within the frame of research project "Modern ballistic body armours and covers for transportation means as well as for buildings made on a basis of textile composites". The aspects of: ballistic shield design, ballistic resistance levels, methods of their assaying, screening of materials for designing of the ballistic jacket and the additional equipment parts shall be discussed. The presentation will present important parameters of anufacturing the fibrous composites - a material particularly preferred for applications in making-up.
PL
W pracy dokonano przeglądu literatury dotyczącej osłon balistycznych lekkich pojazdów wojskowych. Zaproponowano metodykę badania reakcji takich osłon na działanie fali podmuchowej oraz pocisku. Układ badawczy umożliwia obciążenie osłon impulsem ciśnienia oraz pociskiem o charakterystykach zbliżonych do obciążenia lekkiego pojazdu po wybuchu granatu. Do rejestracji procesu oddziaływania fali podmuchowej oraz przebijania osłony pociskiem zastosowano technikę rentgenografii impulsowej.
EN
The literature data concerning ballistic shields of light military vehicles are reviewed. It is proposed a method for examination of reaction of the shields upon the action of a blast wave as well as a projectile. The study set enables the loading of the shields by pressure impulse and projectile having characteristics close to the light vehicle loading during grenade explosion. In order to record the interact impulse X-ray radiography technique has been applied.
PL
Celem pracy było opracowanie kryteriów oraz algorytmu doboru materiałów inżynierskich na lekkie osłony energochłonne pracujące czasem bardzo zróżnicowanych warunkach środowiskowych. W wielu obszarach zarówno cywilnych jak i militarnych występuje potrzeba ochrony zdrowia i życia ludzi przed zagrożeniami wynikającymi z uderzenia skupionym odłamkiem lub falą uderzeniową. Podstawowym elementem konstrukcyjnym pozwalającym na odpowiednie zabezpieczenie są powłoki energochłonne, zapobiegające przenoszeniu się zagrożeń do strefy chronionej. Wykorzystanie w tym celu lekkich, mobilnych osłon warstwowych pozwala na minimalizację zagrożenia. Nieduża waga i łatwość montażu daje możliwość szybkiej naprawy, nawet w warunkach poligonowych. Osłony takie składają się z kilku warstw spełniających odpowiednie zadania, a mianowicie podkładu kompozytowego, warstwy adhezyjnej oraz paneli ceramicznych. Racjonalny dobór cech konstrukcyjnych takich powłok wymaga określenia warunków zachodzących w stanie zagrożenia oraz sformułowania kryteriów efektywności zabezpieczenia.
EN
The aim of the work was to develop the criteria and the algorithm of selection of engineering materials to light energy-intensive shield which are sometimes supposed to work in very diverse environmental conditions. In many areas, both civilian as and military ones there is a need to protect human life and health against the risks resulting from the hitting of concentrated splinter or a blast wave. The basic constructional element allowing for an adequate protection are energy-intensive shields, which prevent the transmission of risks to the protected zone. The application of this light mobile layered shields allow to minimize risk. Lower weight and ease of installation enable fast repairs, even in military range conditions. These devices consist of several layers that perform the proper roles, namely a composite undercoat, adhesive layer and ceramic panels. Rational selection of the constructional characteristics of such shields requires the determination of the conditions occurring in a state of emergency and to formulate the criteria for the protection effectiveness.
EN
Selected parameters of steel for constructional ballistic shields used in the Navy vessels have been presented. The standards for steel to be used for ballistic shields are established by safety standards institutions and committees. The analysis has been made upon currently available national and international steel types. The analysis made allowed to select the types of steel with the best parameters to be used for ballistic safety shields in marine vessels and give the direction for further research determined by contemporary threats of both military and terroristic nature. The paper presents inter alia: macroscopic images of a crater filled with the remains of grinded and eroded rifle missile with traces of adiabatic shear in the cut of steel disc, the diagram of a vessel of special purpose equipped with shields made of metal plates the Polish Register of Marine Vessels requirements for mechanical parameters of mild-alloy steel and welded joints of high resistance, the stress - strain diagram for steel 10GHMBA-E620T in speed of movement function, chemical constitution and resistance properties of representative steels used for ballistic shields on American and Japanese naval ships, chemical constitution of selected Swedish steels of high resistance applied for ballistic shields.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na stanowisku badawczym do pomiaru charakterystyk fali uderzeniowej wybuchu, oddziaływującej na osłony o różnym kształcie. W trakcie eksperymentu zmierzono przebiegi ciśnienia fali swobodnej i odbitej obciążającej osłony ustawione w stosunku do podłoża pod różnymi kątami oraz oddalonymi od centrum ładunku wybuchowego w różnych odległościach. Badania przeprowadzono na deflektorach stosowanych w pojazdach wojskowych, zabezpieczających podwozie i nadwozie przed oddziaływaniem wybuchu. Do pomiaru ciśnienia fali odbitej użyto czujników umieszczonych w czterech miejscach na każdej osłonie. Zmierzone parametry poddano analizie pod względem wpływu kąta padania fali uderzeniowej oraz odległości od środka detonacji do obciążanego miejsca na ich wielkość.
EN
The paper presents the results of research conducted on a test bench to measure the shock wave characteristics of an explosion imposing a load on variously shaped shields. The experiment measured the run of the pressure of the free w ave and the reflected one imposing a load on the shields placed at different angles with respect to the base and distanced from the centre of the explosive charge at different distances. The study was conducted on the deflectors used in military vehicles, protecting the chassis and the body against the effects of an explosion. To measure the reflected wave pressure, sensors positioned in four places on each shield were used. The measured parameters were analysed in terms of the impact of the shock wave angle and the distance from the centre of detonation to the loaded place on their size.
13
Content available remote Ocena przebijania układów kompozytowych w ujęciu modeli zdegenerowanych
63%
PL
W artykule omówiono model przebijania układu kompozytowego osłony balistycznej pociskiem broni strzeleckiej. Na przykładzie wybranych wyników eksperymentalnych przeprowadzono identyfikacje parametrów modelu matematycznego zjawiska przebijania. Podsumowano wnioskami.
EN
This paper describes the model of piercing a ballistic shield’s composite system with small arms’ projectile. Based on selected results of empirical tests, the author verified mathematical model of piercing effect. The identification was summed-up with conclusions.
14
Content available remote Zastosowanie cieczy i żeli nienewtonowskich w osłonach balistycznych
63%
PL
W artykule przedstawiono aktualny stan wiedzy dotyczący zastosowania cieczy nienewtonowskich w osłonach balistycznych. Szczególne znaczenie dla zastosowań balistycznych mają ciecze zagęszczane ścinaniem, dla których wraz ze wzrostem szybkości ścinania następuje nieproporcjonalnie szybszy przyrost naprężeń stycznych w cieczy. Obecne badania skupiają się na dwóch sposobach wykorzystania tych cieczy: impregnowanie miękkich osłon balistycznych wykonywanych z tkanin z włókien aramidowych czy polietylenowych oraz impregnowanie lekkich, sprężystych pianek siatkowych, o otwartych porach, wykorzystywanych jako wewnętrzna warstwa osłon balistycznych. Wyniki przeprowadzonych badań świadczą o korzystnym wpływie cieczy nienewtonowskich na właściwości balistyczne osłon.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przyspieszeń, które powstawały wskutek detonacji ładunków materiału wybuchowego o małej mocy. Próby poligonowe przeprowadzono na specjalnie do tego celu zaprojektowanym stanowisku badawczym. Dzięki odpowiedniej jego konstrukcji oraz właściwie dobranej aparaturze pomiarowej zmierzono przebiegi przyspieszeń pionowych dla trzech podstawowych przypadków osłon stosowanych w pojazdach odpornych na oddziaływanie wybuchu. Zarejestrowane parametry poddano analizie pod względem wpływu kąta padania fali uderzeniowej na osłonę oraz jej odległości od środka detonacji na ich wielkość.
EN
This paper presents the results of experimental tests of accelerations caused by the detonation of low-power explosive charges. The field tests were performed on a specially-designed research station. With the right design and the correct selection of the measuring equipment, vertical accelerations were measured for the three basic shields used in explosion-resistant vehicles. The recorded parameters were analysed in terms of the angle of the impact of the shock wave on the shield and its distance from the centre of the detonation on their size.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań odporności na ostrzał pociskami kal. 12,7 mm testowej stali 10GHMBA z wykorzystaniem wahadła balistycznego. Zaproponowano współczynniki porównawcze umożliwiające wzajemne porównywanie właściwości balistycznych różnych materiałów jak również pozwalających na weryfikowanie symulacji numerycznych wykorzystywanych w etapie projektowania. W pracy przedstawiono weryfikację symulacji numerycznej przebijalności stali 10GHMGA wykonanej oprogramowaniem Ansys Auto Dyna.
EN
The testing results of shooting bullets of 12.7-mm resistance test steel 10GHMBA with the use of ballistic pendulum were introduced in this report. Comparative coefficients were proposed enabling mutual comparing ballistic proprieties of various materials as well as enabling verification of numeric simulations used at design stage. Verification of numeric simulation of steel 10GHMGA perforation, made by software Ansys Auto Dyna, was introduced in the report.
EN
An experimental investigation was undertaken in order to study the behaviour of laminated fabric and steel plates when subjected to impulsive loads. A special set up had been constructed, in which fully clamped rectangular plates were loaded by the blast waves generated due to explosion of TNT charges. To observe highly dynamic movement of plates, X-ray photography method was used. The data obtained enable us to determine the deformation of the plates under shock loading.
PL
W pracy podjęto próbę zbadania w sposób ekspeerymentalny zachowania się płyt stalowych i z laminatów włokninowych poddanych działaniu obciążenia impulsowego. Skonstruowano specjalne stanowisko badawcze, w którym zamocowane w sposób sztywny płyty prostokątne obciążane były falą podmuchową generowaną wybuchem ładunków trotylowych. Do obserwacji dynamicznej odpowiedzi płyt zastosowano metodę rentgenografii impulsowej. Uzyskane wyniki umożliwiają określenie deformacji płyt pod wpływem dynamicznego obciążenia.
EN
The paper deals with a numerical 3D simulation, through the LS-DYNA code, of the effects caused by air blast waves generated by cylindrical TNT charges (the mass of 15 g, 75g, and 100 g) on fully clamped rectangular plates made of steel or steel-composites combination. The paper presents the constitutive models used for the numerical system parts: TNT, air, steel, and laminated fabric composites. Then, it describes the numerical 3D models used for the simulations. The main output results of the simulations are presented and compared with the experiment ones. From the comparision, it follows that the numerical simulations are in a good agreement with the experiments but further research efforts are needed in the field of the constitutive description of the composite plate dynamic behaviour.
PL
W pracy zbadano skutki oddziaływania fali podmuchowej generowanej detonacją cylindrycznego ładunku trotylu o masie 50, 75 lub 100 g na płytę stalową lub układ płyta stalowa-laminat. Zastosowano trójwymiarową symulację komputerową z wykorzystaniem kodu LS-DYNA. Praca zawiera opis modeli konstruowanych produktów detonacji, stali i laminatów włókninowych zastosowanych w symulacji oraz modelowego układu badawczego. Zaprezentowano zasadnicze wyniki modelowania numerycznego i dokonano ich porównania z rezultatami doświadczalnymi. Z analizy porównawczej wynika dobra zgodność rezultatów symulacji i eksperymentu, ale konieczne są dalsze badania w kierunku pełniejszego opisu właściwości płyt kompozytowych i ich zachowania się pod wpływem obciążenia dynamicznego.
19
63%
PL
W artykule przedstawiono wyniki niektórych badań odporności płyt wykonanych różnymi technologiami na przebicie pociskami nabojów: karabinowego 7,62x54R mm Mosin i wielkokalibrowego 12,7x99 mm Browning. Najwyższą odporność balistyczną na oddziaływanie pocisków nabojów 7,62x54R mm (III poziom według STANAG-u) wykazały płyty napawane warstwą P-CNi-AlNiAl, natomiast najlepsze rezultaty na oddziaływanie pocisków nabojów 12,7x99 mm uzyskano dla napoin nanostrukturalnych. Badania te przeprowadzono w Instytucie Techniki Uzbrojenia Wojskowej Akademii Technicznej w ramach projektu rozwojowego PBR/15-022/2009/WAT pt. "Natryskiwanie łukowe i płomieniowe HVOF oraz napawanie GMA i laserowe nanostrukturalnych, kompozytowych i gradientowych warstw wierzchnich o wysokiej odporności balistycznej modułów ochronnych pancerza".
EN
This paper presents the results of the tests of experimental armour resistance for penetration with 7,62x54R mm Mosin and 12,7x99 mm NATO round. The highest ballistic resistance to the impact of a 7,62 mm-calibre bullet (level III according STANAG) was observed for plates that were pad welded with a P-CNi-AlNiAl layer. Whereas, for a 12,7 mm-calibre bullet, the best results were obtained for nanostructural padding welds. Tests were made by the Faculty of Mechatronics, Military University of Technology, during the R+D project PBR/15-022/2009/WAT entitled: "HVOF arc and flame spraying as GMA and laser pad welding of nanostructural composite and gradient surface layers that are characterised by a high ballistic resistance of an armour's protection module".
PL
W artykule przedstawiono stanowisko do badań przebijalności materiałów przy ostrzale pociskiem kalibru 12,7 mm umożliwiające rejestrację energii pochłoniętej przez próbkę. Opisano proces przeprowadzania badań balistycznych wraz z wykonaniem próbek. Przedstawiono wyniki testowe oraz uproszczony bilans energetyczny wahadła balistycznego do analizy zjawiska penetracji materiału przez pocisk.
EN
The paper presents a test stand to investigate penetrability of materials when hit with a 12.7 mm round which make it possible to record energy absorbed by the sample. It describes the process of investigations and making the samples. It shows the test results and a simplified energy balance for a ballistic pendulum for analysis of the phenomenon of penetration of material by a round.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.