Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metacognition
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
This article is a short overview of mindfulness training in groups of children and adolescents. It starts with considering the needs of this specific intervention technique. In the next part it tries to discuss the definition of mindfulness, its cognitive mechanism and results of empirical research. In the last paragraphs the article shows examples of mindfulness training for children with practical suggestions for teaching mindfulness as well as the pedagogical role of mindfulness.
EN
Objectives. Metacognitive monitoring in preschool children plays an important role in the further learning process and help seeking. The aim of the present study is to determine whether the preschool children are able to monitor their performance while solving cognitive tasks (1). What is the relationship between the accuracy of metacognitive monitoring and the performance (2). How are these relationships related to the nature of cognitive tasks (3). Sample and setting. The sample consisted of total 97 children from 5 to 6 years old. Children individually solved 4 cognitive tasks and provided item-by-item or global confidence judgments (CJs) using the traffic light with red and green colours. Statistical analysis. Absolute accuracy index and bias index (Schraw, 2009) were calculated. To analyse age differences and bias differences (real and overestimated performance) independent samples t-test was used. To analyse task differences the ANOVA was used. Results. Preschool children are able to monitor their performance retrospectively (using CJs). They are more metacognitively accurate in verbal tasks than in non-verbal (Piagetian) tasks. Moreover, the monitoring accuracy significantly (p < .001) corresponds to the task performance. Study limitation. The finding requires further research concerning analyzing other characteristics of the cognitive task such as difficulty, and using different ways of analyzing and evaluating results, as well as taking into account the factors of social environment, which plays an important role in the development of metacognitive awareness in preschool children.
SK
Ciele. Skúmanie otázok metakognície na úrovni predškolského veku predstavuje významnú a v našich podmienkach relatívne novú oblasť psychologického bádania. Cieľom prezentovanej štúdie je zistiť, či deti predškolského veku dokážu pri riešení kognitívnych úloh monitorovať svoje výkony (1). Aký je vzťah medzi presnosťou metakognitívneho monitoringu a výsledným výkonom (2). Ako tieto vzťahy súvisia s charakterom riešených kognitívnych úloh (3). Výskumná vzorka – postup. Výskumnú vzorku tvorilo 97 detí vo veku 5 a 6 rokov, ktorým boli individuálne administrované 4 kognitívne úlohy spolu s posudzovaním správnosti ich riešenia na dvojbodovej škále retrospektívneho monitorovania (tzv. „confidence judgments“, CJs). Štatistická analýza. Pomocou t-testu boli analyzované rozdiely medzi deťmi v závislosti od veku (5 a 6 rokov) a presnosti odhadu (deti s realistickejším odhadom oproti deťom s nadhodnoteným odhadom). ANOVA bola použitá na zisťovanie rozdielov v presnosti monitoringu jednotlivých úloh vyjadrenej dvoma indexmi absolútnej správnosti (podľa Schraw, 2009). Výsledky štúdie dokumentujú, že 5–6 ročné deti sú schopné monitorovať a retrospektívne posudzovať úspešnosť svojich riešení, pričom v úlohách verbálneho charakteru vyžadujúcich porozumenie textu to zvládajú štatisticky významne lepšie. Presnosť metakognitívneho monitoringu korešponduje s výsledným výkonom, čo sa potvrdilo vo všetkých sledovaných úlohách na hladine štatistickej významnosti p < ,001. Limity. Uvedené zistenia budú vyžadovať ďalšie overovanie pri súčasnom sledovaní a kontrole viacerých charakteristík použitých kognitívnych úloh, s využitím rozličných spôsobov analýzy a hodnotenia výsledkov, ako aj zohľadnením faktorov sociálneho prostredia, ktoré – ako sa ukazuje – zohráva významnú úlohu vo vývine metakognitívneho uvedomovania detí predškolského veku.
EN
In this study, we revised the Metacognitive Awareness of Reading Strategies Inventory (MARSI), a self-report instrument designed to assess students’ awareness of reading strategies when reading school-related materials. We collected evidence of structural, generalizability, and external aspects of validity for the revised inventory (MARSI-R). We first conducted a confirmatory factor analysis of the MARSI instrument, which resulted in the reduction of the number of strategy statements from 30 to 15. We then tested MARSI-R for factorial invariance across gender and ethnic groups and found that there is a uniformity in student interpretation of the reading strategy statements across these groups, thus allowing for their comparison on levels of metacognitive processing skills. We found evidence of the external validity aspect of MARSI-R data through correlations of such data with a measure of the students’ perceived reading ability. Given that this journal is oriented to second language learning and teaching, our article also includes comments on the Survey of Reading Strategies (SORS), which was based on the original MARSI and was designed to assess adolescents’ and adults’ metacognitive awareness and perceived use of ESL reading strategies. We provide a copy of the MARSI-R instrument and discuss the implications of the study’s findings in light of new and emerging insights relative to assessing students’ metacognitive awareness and perceived use of reading strategies.
EN
The role of self-regulation in general learning has been investigated for some time now. Its significance and contribution to second language (L2) listening, however, has yet to be discussed extensively with empirical support. This article reports a case study involving four college EFL students in China over a six-month period of self-regulated learning (SRL) in developing their listening in independent settings. The study examined how the achievement and metacognitive awareness of four high-achieving and low-achieving listeners may have been affected by strategies they used for self-regulating extensive listening activities. It also examined the learners’ engagement during four phases of self-regulated listening, namely, task definition, goal setting and planning, strategy enactment, and metacognitive adaptation. Findings revealed substantial differences in the two groups’ metacognitive engagement in three SRL phases. The article argues that the achievements of the respective learners in listening development were affected by these differences. Pedagogical implications of a self-regulated learning approach in extensive listening for L2 listening development are discussed.
EN
The presented study aims to identify the relations between metacognitive skills and science performance. Data were collected from 211 Romanian adolescents in the seventh and eighth grades, who completed the Junior Metacognitive Awareness Inventory (the version for 5th- 9th grades). The results indicate that adolescents generally use metacognitive skills when learning science subjects and that some metacognitive skills are associated with better performance in science. Nevertheless, adolescents seem to encounter difficulties in using diagrams and pictures that facilitate the learning process, in evaluating the outcomes of their learning process and in using different learning strategies, in accordance with specific learning situations. Given the importance of metacognitive skills in science performance, we argue that it is essential for teachers to understand how to develop a culture of metacognition in science classrooms.
7
Content available remote Akademická prokrastinácia v kontexte exekutívnych funkcií
100%
EN
The present research study is concerned about chronic postponement of planned duties in university students in relation to executive functions. Research participants (n= 275) were 2nd to 4th year colleges students. The participants responded to items of Tuckman Procrastination Scale and Behavioral Rating Inventory of Executive Functions questionnaire BRIEF-A). Research results confirmed reduced levels in eight of the nine subscales evaluating various executive functions of students with high degree of procrastination. On the other hand, there have not been confirmed the relationship between academic procrastination and gender, age and also difficulty of study.
SK
Predkladaná výskumná štúdia sa venuje problematike chronického odkladania plánovaných povinností u vysokoškolských študentov vo vzťahu k exekutívnym funkciám. Výskumu sa zúčastnilo 275 študentov druhého až štvrtého ročníka. Na zber dát bola využitá Tuckmanovej škála prokrastinácie a na hodnotenie exekutívnych funkcií sebaposudzovací dotazník BRIEF-A. Výsledky výskumu potvrdili zníženú úroveň v ôsmych z deviatich subškál hodnotiacich jednotlivé exekutívne funkcie u prokrastinujúcixh študentov. Na druhej strane sa nepotvrdili rozdiely v miere prokrastinácie z hľadiska rodu, veku ani vnímanej náročnosti štúdia.
PL
The purpose of this article is to present the results of research concern setting of motivated and cognitive strategies in learning goals achieving by students with and without dyslexia in secondary school. The study included 110 students studying in secondary schools in the Mazovian region. The study used questionnaire Goal Orientations and Learning Strategies Survey (GOAL-S) M. Dowson and D.M. McInerney (2004) in the Polish adaptation of A. Dłużniewska and I. Kucharczyk. Detailed analysis of the results indicates the relationship between the kind of motivation and choice of cognitive and metacognitive strategies of learning. The current study allows to extract factors that are important in achieving success in academic achievements of students with and without special educational needs.
EN
This study uses the Interactive Learning Model theory to explore the nature of self-awareness within each of three L2 learners. Using the Learning Connections Inventory (LCI), a validated and reliable learning instrument, each participant identified their combination of learning patterns. The subjects then recalled specific L2 learning experiences, relating them in first person narratives. Next, each subject composed anecdotes and reflections based on their narratives. They also participated in one-on-one interviews in which they described their learning experiences during basic L2 learning activities: vocabulary, grammar, writing, conversation, and passive listening during movies, live theatre, spectator sports, and television. Our analysis of the LCI outcomes and selfreported learning experiences demonstrated that the self-awareness gained from understanding their combination of learning patterns and expanded by the self-reflection activities, increased the participants’ ability to articulate the nature of their self-awareness and to identify evidence of their growth in self-awareness during L2 learning.
EN
The study examined the relationship between metacognitive learning strategies and motivational beliefs, predicting academic performance of student teachers. The main aim of the study was to examine the predictive value of motivational beliefs and metacognitive learning strategies for students’ academic performance. In the study 307 student teachers of the Faculty of Education completed the revised version of Motivated Strategies for Learning Questionnaire (Pintrich & de Groot, 1990). Regression analyses revealed that a higher sense of self-efficacy predicted better academic performance and a higher test anxiety predicted poorer academic performance. The implications of motivational orientation for cognitive engagement and self-regulation at the faculty are discussed.
EN
In this article we propose an extended approach in terms of Cognitive Pragmatics (CP) to the explanation of the development of the higher cognitive processes. Therefore, we explain in terms of CP how linguistic and pre-linguistic social practices shape the mind. CP, as we understand it here presents a broader transdisciplinary position covering developmental psychology, primatology, comparative psychology, cultural psychology, anthropology and philosophy. We present an argumentation for the thesis that CP provides an explanation to the origins and developmental mechanisms of some of higher mental functions unique to humans. Thus, we want to extend the notion of CP beyond its standard definition by emphasizing the transformative component of communicative acts. In our approach, CP first and foremost examines the cognitive mechanisms underlying social pre-linguistic and linguistic communication. Secondly, it explores how this communication reorganizes and transforms cognitive abilities and processes. We would like to extend the tasks of CP as well, because its goal is to not only describe cognitive processes that enable communication, but also to explain the social mechanisms of transformation of mind and cognition. We provide an example of said mechanisms of development of higher cognitive functions through the account of metacognition.
EN
Cognition and meta-learning competencies are important elements in teacher education programs. The research presented was aimed at discovering the link between the need for cognition and meta-learning competence. The research sample comprised 250 students of teacher education in their first-year of study for the degree of licencjat (Bachelor’s equivalent) and magister (Master’s equivalent). Research findings demonstrate the existence of 1) a correlation between the students’ need for cognition and their meta-learning competence, 2) differences between students at the Bachelor’s and Master’s level of education with regard to their expressed need for cognition and meta-learning competence (including subcomponents of the latter) which suggests that these needs and competencies develop over the course of their university education.
EN
The issue of learning must be based on the latest knowledge of various sciences and also respond to the needs of society. The meaning of life of adults lies in satisfying their needs as well as their self-realization in personal and career direction. In this paper, we focus on the issue of adult language education. Success in acquiring foreign language skills of adults depends on several factors, the level of cognitive functions is different from children, and therefore it is necessary to respect this fact when teaching adults. The way to succeed in this is to teach how to search for information, to sort and use them logically in practice. A precondition is to teach how to learn, how to use metacognitive strategies and learn how to plan the learning. The aim of this paper is to point to learning strategies, such as concept maps through which it comes to the development of metacognition and building a comprehensive knowledge structure in adult education.
EN
The presented study brings to the professional discourse a view on the reflection of pre-primary teachers in two phases of their professional development. The level of reflection was ascertained in the period of their study at the Faculty of Education (24) and then after a year of work in a kindergarten (6). The author first considers the necessity to develop reflective thinking among pre-primary teachers, which she has based on existing findings in the area. She presents the reflective model (Korthagen, 2011; Píšová, 2005), which she used in her research. The remaining part of the text deals with the methodology of the research and the findings that resulted from the data analysis. The results show that aimed support directed at reflection helps to develop higher levels of cognitive thinking and also points to the connection with using more effective strategies in pre-primary education.
15
Content available Using tracking software for writing instruction
75%
EN
Writing is a complex skill that is hard to teach. Although the written product is what is often evaluated in the context of language teaching, the process of giving thought to linguistic form is fascinating. For almost forty years, language teachers have found it more effective to help learners in the writing process than in the written product; it is there that they could find sources of writing problems. Despite all controversy evoked by post-process approaches with respect to process writing, information technology has lately offered tools that can shed new light on how writing takes place. Software that can record keyboard, mouse, and screen activities is capable of unraveling mysteries of the writing process. Technology has given teachers and learners the option of examining the writing process as it unfolds, enabling them to diagnose strategy as well as wording problems, thus empowering teachers to guide learners individually in how to think about each of their trouble spots in the context of a specific product of writing. With these advances in information technology, metacognitive awareness and strategy training begin to acquire new dimensions of meaning. Technology lays open aspects of the writing process, offering unprecedented insight into creative text production as well. This paper attempts to explain how tracking software can influence writing instruction. It briefly examines the process and post-process approaches to assess their viability, explains the concept of tracking software, proposes methodology needed for the adoption of this technology, and then discusses the pedagogical implications of these issues.
18
75%
EN
This paper explores pedagogical practices which can support the role of imagination in foreign language learning. Over the past decade, work on self and identity in motivation research-most notably Norton’s (2001) imagined communities and Dörnyei’s (2009) L2 motivational self system-has suggested that teachers might foster students’ motivation by helping them imagine themselves as L2 speakers and envisage contexts or communities in which they might use the target language. If teachers are to help students create and sustain visions of L2 identities, they need to employ a pedagogy which incorporates and facilitates the work of the imagination. In order to provide guidelines for pedagogical practice, this paper examines the experiences of Japanese university students studying English as a foreign language in a selfdirected learning course. Prior analysis of the data revealed several affordances which supported the participants’ metacognitive development and the role of imagination in their learning. Using these affordances as a conceptual framework, this paper builds on previous work by identifying elements in the learning environment which appear to support the role of imagination in the students’ language learning. The paper concludes by suggesting guidelines for pedagogical practice and considering the implications for further inquiry.
19
75%
EN
This paper explores pedagogical practices which can support the role of imagination in foreign language learning. Over the past decade, work on self and identity in motivation research-most notably Norton’s (2001) imagined communities and Dörnyei’s (2009) L2 motivational self system-has suggested that teachers might foster students’ motivation by helping them imagine themselves as L2 speakers and envisage contexts or communities in which they might use the target language. If teachers are to help students create and sustain visions of L2 identities, they need to employ a pedagogy which incorporates and facilitates the work of the imagination. In order to provide guidelines for pedagogical practice, this paper examines the experiences of Japanese university students studying English as a foreign language in a selfdirected learning course. Prior analysis of the data revealed several affordances which supported the participants’ metacognitive development and the role of imagination in their learning. Using these affordances as a conceptual framework, this paper builds on previous work by identifying elements in the learning environment which appear to support the role of imagination in the students’ language learning. The paper concludes by suggesting guidelines for pedagogical practice and considering the implications for further inquiry.
EN
Although children are regularly showered with environmental knowledge, this is rarely transformed into concerned action, probably because it is not meaningful for the learner and/or is highlighted at the expense of a personalized process of learning. Research in Education for Sustainable Development shows that besides knowledge acquisition feelings, psychological factors and active participation while learning are important determinants of commitment. Fostering an attitude of responsible environmental action is not dependent on what knowledge is delivered, but on how it is delivered and experienced. This paper describes the use of Vee Heuristics and Concept Mapping as pedagogical tools within the context of primary school learners' different learning patterns. It provides illustrations of Concept Maps constructed before and after the learning programme and discusses some implications of the findings. This paper suggests that the use of Vee Heuristics and Concept Mapping along with an awareness of how the child prefers to learn may be steps towards tapping-in the child's internal talking so that educators can understand how each learner responds to incoming information. Learning about environmental issues becomes relevant, meaningful and, in the long run, conducive to improved environmental responsible behaviour.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.