Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 266

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Strategic analysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
XX
W 2009 roku opracowano Strategię Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego. Strategia ta opiera się na koncepcji podejścia makroregionalnego, która została w niej zainicjowana. Teorią wspierającą tę koncepcję jest teoria wielopoziomowego zarządzania (MLG). W artykule przeanalizowano proces wdrażania tej strategii i stworzone w niej podejście makroregionalne. Analiza związana jest z 10. rocznicą powstania strategii i podejścia makroregionalnego, które zostało przekształcone w koncepcję wdrożoną również w innych makroregionach Unii Europejskiej.(abstrakt oryginalny)
EN
In 2009, the European Union Strategy for the Baltic Sea Region was created in the Baltic Sea Region. This strategy is based on the concept of a macro-regional approach that was initiated in it. The theory supporting the concept is the theory of multi-level governance (MLG). The article analyses the process of implementation of this strategy and the macro-regional approach created in it. The analysis is related to 2019's 10th anniversary of the creation of the strategy and the macro- regional approach, which was transformed into a concept implemented also in other macro-regions of the European Union. (original abstract)
XX
Ewolucji współczesnego zarządzania strategicznego nie towarzyszą równoległe głębokie zmiany w analizie strategicznej. Wciąż oczekuje się, że dostarczy ona wiedzy kompleksowej, dogłębnej, a co więcej wybiegającej w przyszłość. Dziś powyższe założenia stają się niemożliwe do spełnienia. Konieczne są głębokie zmiany w podejściu do analizy strategicznej gwarantującej aktualność pozyskiwanych informacji, akceptującej selektywność wiedzy i intuicję jako metodę wnioskowania. (abstrakt oryginalny)
EN
The evolution of contemporary strategic management is not accompanied by parallel profound changes in strategic analysis. Still, it is expected that it will provide comprehensive, thorough, and long-term knowledge. Today these assumptions become impossible to fulfill. There is a need of changing the approach to strategic analysis, that will provide timeliness of the information collected, accepting the selectivity of knowledge and intuition as a method of deduction. (original abstract)
3
Content available remote Branding a Destination Identity - a Conceptual Framework
100%
EN
Globalization has been playing a big role by mainly diminishing traveling barriers between countries. This trend had brought also an increase in competition between countries to identify and to distinguish themselves and to define how they want to be perceived by the tourists. In this case, developing a clear destination brand identity is crucial for success. Brand identity and brand image are two concepts that are related to each other but their meanings are different. There are several studies from the demand side concerning with destination brand image. Conversely, there is a lack of studies conducted in destination brand identity by considering the supplier side. Thus, the main purpose of this study is to investigate the brand identity creation from the supplier side and develop a conceptual model based on theoretical and empirical analysis.(author's abstract)
XX
Artykuł omawia cele analizy strategicznej oraz idee procedury analizy strategicznej przedsiębiorstwa.
XX
Analizy sektorowe stanowią powszechnie stosowaną metodę analizy strategicznej. W krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej istnieje wiele instytucji oraz firm, które prowadzą na bieżąco analizy różnych sektorów na użytek różnych odbiorców. W niniejszym artykule podjęto próbę klasyfikacji analiz sektorowych, a następnie określenia ich własności i miejsca w analizie strategicznej. Ponadto przedstawiono i oceniono niektóre metody analiz sektorowych.
6
Content available remote Analiza źródeł i rodzajów zagrożeń dla bezpieczeństwa
100%
EN
The article concerns the assessment of the epistemology and methodology of analysis of threats for security and their source. The analysis used the study of documents, the qualitative and quantitative content analysis in relation to two forecasting documents, namely at the international level - Global Trends. Paradox of Progress, and at the national level Polish Strategic Defensive Review. These are two different concepts of looking at the future and, therefore, building appropriate strategies. The choice of the approach results from the fact that it is a part of the assumptions of the basic security theory and its features that best match the nature of the strategic culture of each country - the USA and Poland. The first approach anticipates the future, the second only predicts. In the first approach everyone adjusts the analysis structure, in the second one - it must be completely adhered to. The research carried out showed the directions of changes in Polish strategic thinking and in studying at universities in the fields related to security, politics and international relations. Key words: threats, security, strategic analysis, strategy (original abstract)
XX
Współczesna polityka gospodarcza Polski powinna uwzględniać także jej wymiar strategiczny. W poniższym referacie zaprezentowano wyniki zastosowania kilku metod analizy strategicznych priorytetów gospodarczych oraz ich makrootoczenia. Głównymi metodami analitycznymi były: macierz strategicznych uwarunkowań rozwoju gospodarczego, ocena według znaczenia instytucji publicznej, ocena intensywności oddziaływania instytucji na realizację celów, ocena wskaźników ilościowych celów dla realizacji trzech priorytetów strategicznego rozwoju Unii Europejskiej i najbardziej prawdopodobny scenariusz oddziaływania makrośrodowiska. Metody strategicznej analizy priorytetów polityki gospodarczej na szczeblu kraju oraz Unii Europejskiej pozwoliły na sformułowanie wniosków końcowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of this paper is the presentation of results of selected analysis related to strategic goals of economic policy in Poland. Some methods of research have been used to obtain the results: matrix of economic development strategic conditions, estimation according to the importance of public institution, estimation of the intensity of influence of the institution on the realization of aims, estimation of quantity indexes of aims for the realization of three priorities of the strategic development of the European Union and the most probable scenario of macroenvironment influence. The methods of strategic analysis of priorities of economic policy at the state and the European Union level let formulate the conclusions.(original abstract)
XX
Rozwój ugrupowania politycznego jest osiągany w wyniku opracowania i wdrażania strategii, czyli skoordynowanych i dostosowanych do sytuacji politycznej skutecznych i efektywnych sposobów dojścia do wyznaczonych celów, związanych przede wszystkim ze zwiększeniem stanu posiadania politycznego (władzy). Strategia jest działaniem celowym, mającym charakter trwały i spójny, jest pewnym sposobem zachowania się organizacji, wynikającym ze stosowanych w niej zasad podejmowania decyzji. Problematyka uwarunkowań rynku politycznego została przedstawiona w pierwszych tomach tej serii wydawniczej2. W niniejszym opracowaniu omówiono poszczególne fazy procesu strategicznego, podsumowując dotychczasowy cykl rozważań na temat działalności ugrupowań na rynku politycznym w aspekcie integracji rynku politycznego w Polsce z rynkami ponadnarodowymi. (fragment tekstu)
XX
Autor przedstawił determinanty systemu zarządzania strategicznego, następnie przybliżył analizę strategiczną, czyli postępowanie badawcze, którego celem jest z jednej strony ocena aktualnie realizowanej przez przedsiębiorstwo strategii zarządzania, a z drugiej opracowanie i wybór wariantów na wypadek zmian w bliższym i dalszym otoczeniu przedsiębiorstwa. Zwrócił tu uwagę na fakt rozpowszechnienia się w praktyce polskich przedsiębiorstw sektorowej analizy strategicznej. Dalej przedstawił krótką charakterystykę poszczególnych faz metodyki analizy strategicznej typu ASTRA i omówił metodykę opracowania strategii zarządzania.
EN
The main themes of this article are: the determinants of a strategic management system, sectoral strategic analysis, ASTRA strategic analysis, a methodology for working out a management strategy. (short original abstract)
10
Content available remote The Role of Strategic Analysis in a Logistical Management
100%
EN
The authors have not taken the goal of confirming the regularities existing in practice and forming any laws on this basis, but only pointing some values connected with the strategical analysis which, if implemented permanently into a logistical management process, will influence positively the value of logistical solutions, giving them proper flexibility concerning the right interpretation of changes undergoing in the environment and creating logistical projects that will feature innovativeness and creativity, and will settle the success permanently. It is recommended to go deeper into theoretical deliberations concerning the influence of the strategical analysis on the logistical activity as the gap in the literature concerning the shown issue is noticeable. The problem is so interesting and complex that it requires detailed and intensified studies. (fragment of text)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki: identyfikacji i analizy strategii obsługi klienta, dostosowanej do specyfiki funkcjonowania badanego przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży spożywczej. W części teoretycznej artykułu omówiono w sposób ogólny: znaczenie budowania i utrzymania relacji z klientem, pojęcie wartości klienta, a także wartości, jaką dostrzega klient podczas jego obsługi. W części empirycznej przedstawiono przyjętą metodykę badań, opierającą się o analizę strategiczną SWOT/ TOWS. Przeprowadzone studium przypadku pozwoliło na wskazanie strategii, którą powinno stosować badane przedsiębiorstwo w zakresie procesu obsługi klienta. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the issues of: identification and analysis of customer service strategy adopted in the surveyed production company in the fat industry sector. The theoretical part of the article discusses in a general way: the importance of building and maintaining customer relations, the concept of customer value, and the value which a customer sees during his or her service. The empirical part presents the adopted research methodology based on the SWOT/TOWS strategic analysis. The case study has allowed to indicate the strategy which the researched company uses in terms of the customer service process. (original abstract)
EN
Purpose: The purpose of the article is to analyze the strengths and weaknesses as well as opportunities and threats of the scientific unit (Faculty) and assess the development possibilities of this unit. Design/methodology/approach: The main research problem undertaken concerns the analysis of the Faculty's Development Strategy based on the main source document which is the Faculty's Development Strategy for 2012-2020. Based on a specific research problem, the following hypotheses were formulated: effective management of the Faculty's operation influences the achievement of the set goal of the Faculty's development, efficient monitoring of the Department's strategy allows the organization to operate effectively, a properly prepared strategy should be based on the correct recognition of the potential of the organization and the environment. Findings: The analysis of strengths, weaknesses, opportunities and threats has allowed us to verify hypotheses and identify problems that the Unit may face in the future. Research limitations/implications: Based on the analysis of the Faculty's interior and surroundings, it should be stated that the Faculty's Development Strategy should be evaluated in the near future. A strategy monitoring system should also be developed taking into account the results obtained. Practical implications: The recommendation is to develop a staff development strategy, which may contribute to accelerating the independence of the Faculty and, consequently, to obtain doctoral rights. Originality/value: The article can be used by the Faculty authorities as a recommendation regarding the implementation of the Strategy and in making key strategic decisions. (original abstract)
XX
W artykule omówiono segmenty makrootoczenia przedsiębiorstwa (otoczenie dalsze): otoczenie ekonomiczne, technologiczne, polityczno-prawne, socjologiczne i demograficzne, ekologiczne i geograficzne. Omówiono również otoczenie konkurencyjne przedsiębiorstwa czyli otoczenie bliższe. Przedstawiono główne nurty badania otoczenia, z punktu widzenia analizy strategicznej, które są powszechnie przyjęte w nauce ekonomii: szkoła klasyczna, zachowań, planistyczna, ewolucyjna, pozycyjna oraz zasobów.
EN
Quantity of elements and compounding of business environment make very difficulty the business analysis for company. In practice the companies have less and less time and make the analysis of only important elements of business environment. The main problem is defining and analyzing this elements which are the most essential for company. (short original abstract)
14
Content available remote Paradygmat oceny agregatowej w analizie strategicznej
75%
XX
W opracowaniu przedstawiono zarys koncepcji oceny agregatowej ukierunkowanej na analizę strategiczną. Koncepcja ta wyraża postawę badawczą, która eksponuje ustalanie syntetycznej sprawności organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa (instytucji) na podstawie scalenia w jedną całość pojedynczych kryteriów oceny. W kolejnych punktach artykułu zawarto następujące zagadnienia: interpretację paradygmatu oceny agregatowej, ramowy zakres prac badawczych w analizie strategicznej typu ASTRA, analityczną formułę oceny agregatowej(abstrakt oryginalny)
EN
The work presents an outline of the aggregate assessment concept oriented towards strategic analysis. This concept reflects a research approach which stresses the determination of the synthetic efficiency of an organization and the functioning of a company (institution) on the basis of merging the particular assessment criteria into one whole. The further parts of the paper discuss the following issues: the interpretation of the paradigm of aggregate assessment, a framework for the scope of research studies in strategic analysis of ASTRA type, and the analytical formula of aggregate assessment(original abstract)
XX
Zarządzanie strategiczne jest dyscypliną stosowaną, stanowiącą wiedzę syntetyczną, łączącą procesy i mechanizmy związane z rozwojem przedsiębiorstwa. W opracowaniu omówiono podstawy oraz rozwój planowania i zarządzania strategicznego. Przedstawiono różne koncepcje i podejścia do problemu opisywane przez specjalistów.
EN
The concept of strategic management appears to meet in full the requirements both of the present day the future. Strategic management has developed by degrees; it contains a variety of approaches and premises, draws from many academic fields and is open to other concepts. (short original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano podstawowe pojęcia związane z problematyką strategii produktu i metod oraz technik wykorzystywanych w jej budowaniu. Omówiono metodykę budowania strategii produktu w przedsiębiorstwie oraz scharakteryzowano podstawową grupę metod i technik wykorzystywaną w formułowniu strategii produktu, tj. metody i techniki z zakresu analizy strategicznej. Dokonano klasyfikacji metod i technik, przyjmując różne kryteria.
EN
The product strategy is determined by many factors whose identification and evaluation is necessary for the strategy development. The analysis of the factors shaping the formulation of a given product strategy and the selection of the most effective strategy among all available options is possible due to the application of various methods and detailed techniques for the particular stages of the product strategy methodology. The task of the managers and employees involved in the development of the product strategy is the right selection of the applicable solutions worked out on the basis of numerous scientific dicsiplines including: organisation and management, marketing, finance, mathematics, statistics and others. Developing the strategy various methods should be applied in order to consider as many different factors as possible so that the selected products strategies could be implemented to the greatest benefit of the company. In this article the basic concepts related to the product strategy are presented as well as the methods and techniques used in the strategy creation. The paper describes the methodology of product strategy development in an enterprise and it characterizes the basic group of the methods and techniques used in product strategy formulation, cf "strategic analysis - methods and techniques". Moreover, due to the abundance and big variety of the methods and techniques that can be applied in product strategy development, they have been classified according to the different criteria. (original abstract)
XX
Artykuł zawiera omówienie wybranych metod analizy otoczenia przedsiębiorstwa. Autor charakteryzuje następujące metody: analizę "pięciu sił" M.E. Portera, mapę grup strategicznych, punktową ocenę atrakcyjności sektora, analizę luki strategicznej oraz benchmarking strategiczny.
EN
The article presents the selected methods of microeconomics analysis. These methods are: the five-forces of competition analysis, strategic group analysis, strategic gap analysis, strategic Benchmarking, attractiveness assessment industry. (original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano czynniki, które wpływają na zmienność instrumentów i sposobów tworzenia strategii przedsiębiorstw. Szybkie zmiany w otoczeniu firm skłaniają tworzących strategię do zmiany metod i doskonalenia narzędzi analizy strategicznej. Jednocześnie wiele tradycyjnych metod i instrumentów jest w praktyce nadal wykorzystywane z dobrym skutkiem. (abstrakt oryginalny)
EN
In the paper there where presented the factors, which have influence on changes of instrument and methods of strategy making process. The quick changes in external environment effect of managers, who make the strategy to change methods and use new instruments in the strategic analyze. Many traditional methods are useful now. (original abstract)
XX
W artykule omówiono zjawisko sieci w naukach o zarządzaniu i jakości na przykładzie wybranej organizacji. Celem badawczym była analiza i ocena podejścia sieciowego w sektorze globalnych dostawców usług projektowych i inżynieryjnych. W toku badań jedna reprezentatywna organizacja została poddana badaniu zgodnie z przyjętą metodologią z wykorzystaniem ustrukturyzowanych kwestionariuszy. Wykorzystując przegląd literatury, za punkt wyjścia do przygotowania metodologii wybrano model analizy strategicznej w podejściu sieciowym. Studium przypadku jednoznacznie wykazało, że organizacji nie można zakwalifikować jako sieciowej zgodnie z przyjętą metodyką mimo odnotowania cech sieciowych. Zatem uzasadnione jest stwierdzenie poważnych sprzeczności w trzech badanych obszarach: otoczeniu, strategii i organizacji. Przyszłe kierunki badań mogą wyznaczać zarówno dalszy rozwój struktur sieciowych organizacji i ich strategii, jak i poszukiwanie odpowiednich metod i narzędzi badawczych.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper deals with the phenomenon of networks in operations research using the example of a selected organization. The main research objective is to analyse and evaluate the network implications in the sector of global design and engineering service providers. In the course of the research, one representative organization in the sector was subjected to research in accordance with the adopted methodology using structured questionnaires. After a literature review, a model of strategic analysis in a network approach was chosen as a starting point for preparing the methodology. The case study clearly showed that the company cannot be classified as a network organization according to the adopted methodology despite the noted network qualities. Therefore, it is legitimate to indicate severe contradictions in the three areas examined: environment, strategy and organization. Future research could be twofold: related to organizational structures and strategies evolution as well as the incubation of more accurate research methods.(original abstract)
EN
The aim of the article is to indicate the need to adjust the methods and techniques of strategic analysis to the specific and dominant in a given place and time approach to the strategy understood as a set of criteria and conditions for achieving success by an organisation, measured by the type of economic rent obtained. The utilitarian goal of the article is to indicate effective strategic analysis procedures adjusted to the conditions of the organisation's operation. The article is the result of many years of observations regarding the processes of designing an organisation's strategy, in which the authors of the articles participated and analysed from the perspective of strategic analysis procedures and various phases of strategy design.The article develops a layer of strategic analysis instru-ments connected with approaches to strategy. At the same time, it indicates specific stages of such an analysis and specific methods and tools of strategic analysis, characteristic of a given strategy logic. In the opinion of the authors, this knowledge should broaden the area of epistemology and methodology of strategic management. (original abstract)
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.