Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 58

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  square
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote On-line covering the unit square with squares
100%
EN
The unit square can be on-line covered with any sequence of squares whose total area is not smaller than 4.
2
Content available remote On-line packing squares into n unit squares
100%
EN
If n ≥ 3, then any sequence of squares of side lengths not greater than 1 whose total area does not exceed ¼(n + 1) can be on-line packed into n unit squares.
PL
Projekt placu im. Marii Konopnickiej w Suwałkach powstał w wyniku konkursu przeprowadzonego w 2010 r. przez tamtejszy Urząd Miasta. Proponowany projekt koncepcyjny zagospodarowania placu zakłada aktywizacje tej przestrzeni poprzez takie ukształtowanie struktury placu, aby pełnił on reprezentacyjne funkcje.
PL
Przestrzeń miejska rozumiana przede wszystkim jako jednostka osadnicza, charakteryzująca się intensywną zabudową, byłaby całkowicie nieznośna i nieprzyjazna człowiekowi. Jednak obecność w niej przestrzeni publicznych umożliwia nie tylko sprawne przemieszczanie się, ale także rozrywkę i wypoczynek.
PL
Przyjmują różne kształty, mają rozmaite powierzchnie, na ich terenie pojawia się roślinność i elementy małej architektury. Oczywiście mowa o skwerach, a więc o stosunkowo niewielkich placach, pełniących funkcje miejsc wypoczynkowo-spacerowych, które idealnie wpisują się w tkankę miejską.
6
Content available The flower conjecture in special classes of graphs
80%
EN
We say that a spanning eulerian subgraph F ⊂ G is a flower in a graph G if there is a vertex u ∈ V(G) (called the center of F) such that all vertices of G except u are of the degree exactly 2 in F. A graph G has the flower property if every vertex of G is a center of a flower. Kaneko conjectured that G has the flower property if and only if G is hamiltonian. In the present paper we prove this conjecture in several special classes of graphs, among others in squares and in a certain subclass of claw-free graphs.
7
Content available remote Translative packing two squares in the unit square
80%
EN
Any two squares with total area not greater than 0.4 can be translatively packed in the unit square. The translative packing two squares lying in parallel positions is also considered.
8
Content available remote Every Filter is Homeomorphic to Its Square
70%
EN
We show that every filter F on ω, viewed as a subspace of 2ω, is homeomorphic to F2. This generalizes a theorem of van Engelen, who proved that this holds for Borel filters.
EN
Every town or city has its main square, traditionally called a market. This used to be a place where traditional fairs were held, gathering inhabitants of towns and villages from near and afar. In Bialystok during the Inter-War period three market places functioned in the central urban area: Rynek Kościuszki, Rybny Rynek and Sienny Rynek. Rynek Sienny has remained in the common perception as an important site in the space of the city and as a name. Comparing the plans of the city of Białystok from various periods it is possible to trace how this square kept "moving", how its size and shape changed. Not only the geometry of the square changed but also its environment. The changes were caused by the destructions during various wars, but also the earlier re-locations. Currently the frontage is highly diverse. The frontage of Młynowa Street is covered by small scale buildings - one or two storey houses, usually with steep roofs. In most cases these houses are in a dire need of repairs. New multiple storey buildings - either completed or under construction - create formal chaos.
PL
Artykuł jest początkiem pracy nad analizą architektury w strefie śródmiejskiej Łodzi, powstałej w latach 1945-1989. Ten krótki okres czasu dzieli się na kilka faz, dla których cezurami są daty wydarzeń historycznych w Polsce: 1945-1949, 1949-1956, 1956-1970 oraz 1980-1989. Łódzkie place nie mają zbyt długiej historii. Najstarszy z nich to Stary Rynek; kolejne powstały dopiero w XIX wieku (Plac Wolności, Plac Reymonta, Plac Zwycięstwa, Plac Barlickiego). Oczywiście są też place powstałe w późniejszym okresie, jak na przykład Plac Niepodległości. W związku ze specyfiką łódzkiej dziewiętnastowiecznej zabudowy i historią miasta niektóre z tych przestrzeni publicznych otrzymały nową zabudowę we wspomnianym okresie. Nowe budynki w mniejszym lub większym stopniu odpowiadają skali założeń placowych. Również ich architektura, uzależniona przecież od panujących kierunków architektury, często kontrastuje z otoczeniem.Który zatem kierunek miał pozytywny wpływ na przestrzeń wybranego placu, a który się nie sprawdził?
EN
This essay initiates a series of studies that endeavour to analyse and evaluate the architecture that developed in the central part of Łódź between 1945 and 1989. This short period is divided into a number of stages that coincide with the turning points in the history and politics of post-war Poland: 1945-1949, 1949-1956, 1956-1970, and 1980-1989. The squares in Łódź cannot boast a longstanding history. The Stary Rynek is the oldest one; others were constructed in the 19th century (Plac Wolności, Plac Reymonta, Plac Zwycięstwa, Plac Barlickiego). Some squares, such as the Plac Niepodległości, were constructed at later times. Because of the specific and unique nature of the 19th century architecture of Łódź and the history of the city, new buildings were developed in these public spaces in the period under examination. They correspond with the scale of the existing squares to some degree.However, their design, dependent on prevalent architectural trends, contrasts or contradicts their surroundings. The present essay attempts to answer the question which trends influenced the space of the squares examined in a positive way and which trends worked to its disadvantage.
PL
W wielkomiejskiej przestrzeni istnieje ogromna potrzeba tworzenia przyjaznych miejsc, w których architektura, człowiek, przyroda i historia stanowią harmonijną całość. Na to zapotrzebowanie w ścisłym centrum stolicy będzie odpowiadał plac Grzybowski.
EN
Fault diagnosis is playing today a crucial role in industrial systems. To improve reliability, safety and efficiency advanced monitoring methods have become increasingly important for many systems. The vibration analysis method is essential in improving condition monitoring and fault diagnosis of rotating machinery. Effective utilization of vibration signals depends upon effectiveness of applied signal processing techniques. In this paper, fault diagnosis is performed using a combination between Wavelet Transform (WT) and Principal Component Analysis (PCA). The WT is employed to decompose the vibration signal of measurements data in different frequency bands. The obtained decomposition levels are used as the input to the PCA method for fault identification using, respectively, the Q-statistic, also called Squared Prediction Error (SPE) and the Q-contribution. Clearly, useful information about the fault can be contained in some levels of wavelet decomposition. For this purpose, the Q-contribution is used as an evaluation criterion to select the optimal level, which contains the maximum information.Associated to spectral analysis and envelope analysis, it allows clear visualization of fault frequencies. The objective of this method is to obtain the information contained in the measured data. The monitoring results using real sensor measurements from a pilot scale are presented and discussed.
PL
Rynek Sienny został zlokalizowany w miejscu, gdzie łączyły się dawne trakty - szlaki handlowe. Od powstania miasta (nadania praw miejskich w II poł. XVIII w.), tereny obejmujące obecny Rynek Sienny oraz jego bezpośrednie otoczenie, należały do przedmieść miasta i były nierozerwalnie związane z rozwojem Białegostoku. Na omawianym terenie ulokowane zostały cmentarze trzech różnych wyznań, swiadczących o wielokulturowości miasta. Intensywny i dosyć spontaniczny rozwój przedmieść Białegostoku w I poł. XIX w., spowodował włączenie nowej zabudowy do struktury miasta. Budowa linii kolejowych, rozwój przemysłu oraz handlu, spowodowały napływ ludniości do miasta oraz zapotrzebowanie na mieszkania. Wywołało to konieczność regulacji zabudowy pod koniec XIX w. W tym okresie uformował się Rynek Sienny, którego kształt i obszar znacząco nie uległ zmianie aż do II wojny światowej. Sytuacja diametralnie zmieniła się po wojnie, z powodu kilku niezbyt udanych decyzji urbanistycznych. Próby rewitalizacji omawianego terenu (organizowane konkursy) jak dotąd nie przyniosły poprawy stanu istniejącego. W artykule przedstawiono kilka postulatów, dotyczących zagospodarowania Rynku Siennego i terenów bezpośrdnio do niego przylegających.
EN
Sienny Square (Rynek Sienny) was located in place, where old trade trails were connected. Since Bialystok get city status (2-nd half of XVIII c.) until 1-st half of XIX c., the area comprising Sienny Square and the nearest neighborhood, was suburb of the city. Cementaries of three different confessions were located on this terrain, what witnnes of milticultural character of Bialystok. The final form of Sienny Square was determinated in the end of XIX c. After 1945 situation was totaly changed, but some of the unit buildings and monuments in this area was saved. At the end, this paper presents a few proposals of functional and spatial solutions.
PL
Wraz ze zwiększeniem liczby ludności w miastach potrzeba usystematyzowania i znormalizowania przestrzeni miejskiej rosła. Nikt pięćdziesiąt lat temu nie poruszał tematu zakorkowanych ulic czy przepełnionych parkingów, które wypierają zieleń.
PL
Piękne, zadbane skwery i zieleńce kształtują środowisko, z którym mieszkańcy miasta chcą się identyfikować. Zieleń ma współgrać z krajobrazem i architekturą budynków, podkreślając charakter miasta i przyciągając turystów.
PL
Zakładanie nowych parków, skwerów czy zieleni przyulicznej związane jest z coraz większymi kosztami. Zdając sobie z tego sprawę, należy zwrócić uwagę na jakość wykonywanych robót i używanego materiału.
PL
Na przestrzeni kolejnych wieków małe miasta zlokalizowane na terenie Lubelszczyzny podlegały przemianom historycznym, gospodarczym i społecznym charakterystycznym dla tego regionu. Zyskiwały nowe funkcje, a wraz z nimi przekształceniu ulegało także zagospodarowanie przestrzeni ich rynków. Wraz z końcem XIX wieku do miasteczek prowincjonalnych zaczęły stopniowo przenikać również tendencje związane z ich uzdrawianiem poprzez wprowadzanie roślinności w przestrzeniach publicznych. W niektórych miejscowościach w okresie międzywojennym zaczęły pojawiać się elementy zieleni komponowanej w postaci nasadzeń wzdłuż dróg i ulic, a nawet skwerów tworzonych w obrębie placów rynkowych. Wiązało się to z podwyższaniem wartości reprezentacyjnych tych centralnych obszarów poszczególnych osad, a także poprawą estetyki i zdrowotności przestrzeni miasteczek w ujęciu ogólnym. Przeprowadzone analizy zagospodarowania przestrzeni rynków Józefowa nad Wisłą, Kocka, Kurowa i Wąwolnicy w kolejnych okresach – od czasu ich powstania do chwili obecnej – ukazują kierunki ich przemian związanych z wprowadzaniem form roślinnych, jako elementu pełniącego funkcje ozdobne i wypoczynkowe. Wskazują także na konieczność prowadzenia indywidualnych badań w każdym z przypadków, służących określeniu precyzyjnych wytycznych do projektów rewaloryzacji poszczególnych rynków zależnie od charakteru i uwarunkowań historyczno-przestrzennych danego miejsca. Przedstawione w niniejszym opracowaniu badania stanowią treść pracy dyplomowej wykonanej w ramach Studium Podyplomowego „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego” realizowanego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej pod kierownictwem prof. dr hab. inż. arch. Danuty Kłosek-Kozłowskiej.
EN
Throughout the ages, little towns around Lublin (Poland) have undergone changes of historical, economic and social nature along with the entire region. They acquired new functions, which required different management of their main squares. At the turn of the 19th and 20th centuries, these provincial towns gradually absorbed the idea of healing urban settlements by introducing greeneries into public spaces. In some places during the interwar period there appeared plant compositions along roads and streets, and even green squares in the middle of main squares. This increased the aesthetic value of these central parts of settlements, as well as improved the general wholesomeness of the towns’ spaces. This analysis of the town squares in Józefów nad Wisłą, Kock, Kurów and Wąwolnica throughout their history – from the beginnings of the settlements up until now – shows a progressive introduction of plantings as ornamental elements as well as for purposes of leisure. It also indicates the need for a case-by-case individual study in order to define precise guidelines for revalorisation projects depending on the character of the town and its historical and spatial circumstances. This paper is based on a thesis written as part of the “Cultural Heritage Protection” Postgraduate Programme at the Faculty of Architecture, Warsaw University of Technology, under the supervision of dr hab. arch. Danuta Kłosek-Kozłowska.
PL
Jak obskurnym i zaniedbanym miejscom, które okres swojej świetności mają już dawno za sobą, przywrócić estetyczny wygląd? Ha to pytanie próbowali odpowiedzieć członkowie fundacji Ali for Planet, należącej do grupy Allegro.pl. Rozpoczęli oni akcję rewitalizacji zaniedbanych podwórek i skwerów w trzech miastach Polski: w Bydgoszczy, kodzie Wielkopolskiej oraz Bytomiu.
19
Content available remote Katowickie Sakrum - sposoby lokalizacji kościołów
60%
PL
Katowice, to dziewiętnastowieczne miasto, które powstało w okresie gwałtownego rozwoju przemysłu górniczo-hutniczego. Pierwszą budowlą sakralną Katowic był ewangelicki kościół Zmartwychwstania Pańskiego, którego budowa rozpoczęła się w 1856 roku. Obecnie, zdecydowana większość katowickich świątyń to kościoły katolickie - na obszarze Katowic znajduje się ich 36. Praca powstała w wyniku analiz poświęconych katolickiemu budownictwu sakralnemu Katowic i nawiązuje do zakresu problematyki konferencji, zdefiniowanej jako: "badanie kryteriów i metod kształtowania współczesnych form architektury sakralnej i ich związku z tradycją". Podjęto w niej problem sposobu lokalizacji kościołów w środowisku zurbanizowanym, skupiając się na zagadnieniu sprzężeń zwrotnych występujących pomiędzy kościołem a jego otoczeniem. Prześledzono wybrane przykłady kościołów lokalizowanych w śródmiejskiej zabudowie kwartałowej i w osiedlach mieszkaniowych, budowanych jako wolno stojące na obszernych działkach oraz kompleksowo połączonych w większe zespoły funkcjonalno-przestrzenne. Zwrócono uwagę na nowe zjawisko lokalizowania kościoła w centrum handlowym.
EN
Katowice was established in the era of rapid development of mining and metallurgic industry. The first sacral building of Katowice was an evangelic church under the invocation of Lord's Resurrection. Nowadays, the vast majority of churches in Katowice are catholic. There are about 36 catholic churches in the city. The paper was developed as a result of catholic sacral buildings analysis, and refers to the issue of the conference called: investigation of criteria and methods of shaping contemporary sacral architecture forms and their connections with a tradition. The paper deals with the problems of patterns of churches' location in urbanized environment, with spatial attention given to issues of recognizing the church-environment feedback. Chosen examples of churches (single or in functional groups), located in a city center and in housing settlements were examined. Attention was paid to a new phenomenon: location of a church in a shopping mall.
20
Content available remote Metamorfozy funkcji i kompozycji placu Wolności w Poznaniu
60%
PL
Plac Wolności w Poznaniu (do 1919 r. Wilhelmplatz) powstał pod koniec XVIII w. po włączeniu Wielkopolski do Prus. O jego charakterze zadecydowały budowle kulturalne, w tym polskie fundacje (Biblioteka i galeria Raczyńskich i "Bazar"). Plac w 2 poł. XIX w. i 1 poł. XX w. uatrakcyjniły ekskluzywne hotele, domy handlowe, banki i luksusowe kamienice. We jego wnętrzu wysoka zieleń tworzyła klimat niewielkiego parku. Mimo powstania na początku XX w. nowego centrum administracyjnego, plac nie stracił funkcji "serca miasta". Jednak od połowy XX w. postępująca strukturalna erozja śródmieścia Poznania spowodowała upadek znaczenia jego przestrzeni publicznych. W 1993 r. władze - niezainteresowane rewitalizacją placu, oddały decyzję o jego kształcie przestrzennym inwestorowi budującemu podziemny parking. Zachowawcza koncepcja zagospodarowania spowodowała, że plac pozostaje przestrzenią martwą.
EN
Wolności Square in Poznań (until 1919 named "Wilhelmplatz") was created at the end of 18th century after Wielkopolska's incorporation to Prussia. Its character was determined by cultural buildings, including Polish foundations (the Raczyńscy Library and Gallery, as well as "Bazar"), supplemented during the 19th century and the first half of the 20th century with high standard commercial, hotel and banking services. Tall plants inside the square created a climate of a small park. Despite creation of a new administration centre at the beginning of the 20th century, the square did not lose its importance as "a town heart". However, structural erosion of the Poznań centre during the second half of the 20th century caused a decline of its public spaces. In 1993 authorities were not interested in revitalisation of the square; they passed the decision concerning its spatial arrangement to an investor building an underground parking there. Their conservative development concept made the square a dead space.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.