Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 983

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 50 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zanieczyszczenia gleb
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 50 next fast forward last
PL
Praca ma charakter metodyczny, a jej celem jest określenie, czy skład chemiczny powietrza glebowego jest dobrym wskaźnikiem stanu zanieczyszczenia gleb na terenach przyległych do wysypisk. Opracowano metodykę badań, wykorzystującą skład chemiczny powietrza glebowego jako wskaźnika zanieczyszczenia środowiska glebowego. Obiekt badawczy stanowi wysypisko odpadów komunalnych w Wołominie, w woj. warszawskim. Wykonano charakterystykę chemicz- nego oddziaływania wysypisk na gleby oraz przeprowadzono pomiary zawartości podstawowych gazów w powietrzu glebowym wokół wysypisk, będących produktami rozkładu substancji organicznych znajdujących się w odpadach, tj. metanu, dwutlenku węgla oraz siarkowodoru. Uzyskane wyniki badań składu chemicznego powietrza glebowego potwierdziły, że jest on dobrym wskaźnikiem stanu zanieczyszczenia gleb w otoczeniu wysypiska odpadów komunalnych.Wykazały też zasadność kontynuacji badań metodycznych w celu dopracowania metodyki poboru prób i interpretacji wyników oznaczeń.
EN
The paper presents the results of methodological investigation with goal of defitning how far soil air is an indicator of soil pollution in the vicinity of municipal waste dumps. Field investigations were performed on the municipal waste dump in Wołomin near Warsaw. The primary assessment of the dump impact was done on the base of chemical parameters with exposure of soil salinity. The final investigation are focused on analyze of soil air composition in recultivated part of dump and in it close surrounding. Results confirmed the hypothesis that soil air composition is useful indicator of the anthropogenic changes of subsurface environment. The need for a further development in sampling methodology and results interpretation is also confirmed.
PL
Przedstawiono wyniki badań nad oceną stopnia zanieczyszczenia rejonów eksploatowanych przez wojska w następstwie wprowadzania do środowiska materiałów wybuchowych. Potwierdzono, ze wybuch nie prowadzi do całkowitego rozkładu mw. Wykazano też, że niezdetonowane pozostałości mw mogą ulegać w strefie wybuchu dalszym przemianom, prowadzącym do powstawania kolejnych, zanieczyszczających srodowisko, produktów. Uzasadniono potrzebę ograniczania wybuchów i zasadność podejmowania prac zmierzających do niewybuchowego niszczenia niewypałów, niewybuchów i amunicji przestarzałej.
EN
Results of investigations on estimation of degree pollution of regions exploited by armies in result of introducing the explosive materials to environments are presented. It was confirmed that explosion does not drive to entire decay of explosive material. It was showed also, that not decayed residues of the explosive material can undergo in zone of explosion further transformations, leading to formations following, polluting environment, products, The need of limiting of explosions and legitimacy to make the works aiming to not explosive destroy of duds and obsolete ammunitions was justified.
PL
Przeprowadzono analizę specjacyjną połączeń pierwiastków śladowych: cynku, manganu i żelaza w glebach oraz wyodrębniono rejony o zbliżonej charakterystyce chemicznej połączeń pierwiastków. Analiza specjacyjna gleby została przeprowadzona z wykorzystaniem ekstrakcji jednorazowej. Do interpretacji wyników badań zastosowano współczynniki udziałów poszczególnych frakcji występowania dla cynku, manganu i żelaza.
EN
Speciation analysis of combinations of trace elements such as: zinc, manganese and iron in soils was carried out. Regions with similar chemical characteristic of elements combinations were identified. Single extraction was applied for the speciation analysis. Interpretation of research data was made using the partial factors of individual forms of zinc, manganese and iron occurrence.
EN
Various orogenic deformation, land subsidence, the creation of flood plains, the initiation of slide processes, mining shocks, the problem of managing mining debris and storing a considerable fraction of mining debris on land surface in the form of heaps all these reflect the irreversible environmental degradation caused by mining. The mining industry devotes much attention to controlling the damage from coal mining and it is legally obliged to counteract those adverse effects. Great financial means are allocated to it, in recent years amounting to 2.5 per cent of exploitation costs. However, environmental degradation has not been brought under control and is extraordinary harmful.
PL
Przejawami nieodwracalnej degradacji środowiska eksploatacją górniczą są różnego rodzaju deformacje górotworu, jak osiadanie powierzchni, postawanie zalewisk, uruchamianie procesów osuwiskowych, wstrząsy górnicze, zagospodarowanie odpadów górniczych, konieczność składowania znacznej ich części na powierzchni w formie zwałowisk. Przemysł górniczy poświęca dużo uwagi ograniczeniu szkód górniczych i prawnie jest zobowiązany do usuwania ich szkodliwych skutków. Przeznacza na to bardzo duże środki finansowe, które w ostatnich latach stanowią już 2,5 proc. kosztów wydobycia. Mimo to degradacja środowiska nie została zahamowana i jest niezwykle uciążliwa.
PL
Przedmiotem opisanych badań jest ocena zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w glebie w okolicy elektrociepłowni miejskiej. W próbkach gleby pobranych z terenu wokół elektrociepłowni stwierdzono występowanie dziewięciu związków należących do WWA: fluorantenu, pirenu, benzo(a)pirenu, dibenzo(a,h)antracenu, benzo(k)fluorantenu, chryzenu, benzo(b)fluorantenu, dibenzo(a,h)antracenu, benzo(gh,i) perylenu. Związki WWA oznaczono metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej - HPLC stosując ekstrakcję ultradźwiękową. Wyniki badań pozwalają na wstępną ocenę zanieczyszczenia okolicznych terenów rolniczych związkami WWA
EN
The annalysis of content of polycyclic aromatic hydrocarbons in the soil nearby a heat power station. The subject of the described studies is evaluation of the concentration of polycyclic aromatic hydrocarbons in the the soil nearby a municipal heat power station. Insoil samples collected in the area of the power station nine substances have been found that are accounted to above mentioned hydrocarbons: fluorantene, pirene, benzo(a)anthracena, chrysene, benzo(k)fluorantene, benzo(b)fluorantene, benzo(a)pirene, dibenzo(a,h)anthracene and benzo(g,h.i)perylene. The substances have been determined using high performance liquid chromatography (HPLC) with ultrasonic extracion. The results of the studies allow preliminary evaluation of the nearby agricultural areas pollution with the polycyclic aromatic hydrocarbons.
PL
W artykule omówiono możliwości pozyskiwania spoiw hydraulicznych z odpadowego gipsu z instalacji przerobu złomu akumulatorowego. Wykonano analizy gipsu weryfikujące jego przydatność do produkcji spoiwa. Po wyprażeniu odpadu w 150?C, uzyskaną próbkę użyto do sporządzenia spoiw hydraulicznych wg kilku receptur. W recepturach tych zastosowano dodatki modyfikujące: cement, wapno i popioły energetyczne. Wykonano badania otrzymanych spoiw potwierdzające ich przydatność. Na podstawie uzyskanych wyników wskazano kierunki zagospodarowania spoiw.
EN
Alternatives for production of hydraulic binding agents from waste gypsum obtained from a battery scrap processing system after electrolyte removal were presented. Analysis of gypsum to verify its usability for binder production was performed. The investigated waste material was roasted at a temperature of 150?C. The sample was then used for preparing hydraulic binding agents using different methods. In these methods modified additives were applied such as: cement, lime and smoke box ashes. The produced agents were tested to prove their usability. Based on the outcomes of the tests application alternatives of the binders were proposed.
PL
Przedmiotem badań były metale ciężkie: ołów, kadm, cynk, mangan, chrom i nikiel. Próbki gleb pobrano z terenu nieczynnej Koksowni "Knurów", KWK "Knurów" oraz przyległej dzielnicy tzw. Starego Knurowa. Do opracowania wyników badań zastosowano program "Surfer", przy którego pomocy wyznaczono rozkłady zawartości tych pierwiastków w glebie. Rezultaty badań pozwoliły określić stopień zanieczyszczenia gleb badanymi metalami w związku z procesem restrukturyzacji przemysłu koksowniczego.
EN
The following soil-contained heavy metals were investigated: lead, cadmium, zinc, manganese, chromium and nickel. Soil samples were taken from the site of the closed-down "Knurów" coke plant, "Knurów" coal mine and adjoining area, the so-called Old Knurów. Data were interpreted using "Surfer" software that enabled to determine the distribution of the analyzed metals content in soil. The obtained data allowed assessing the extent of soil contamination with heavy metals due to the processes of the coke industry restructurization.
19
80%
PL
W pracy przedstawiono zawartość ogólną metali ciężkich (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn) w 1828 próbkach glebowych pobranych z poziomu omo-próchnicznego (0 - 20 cm) i z poziomu głębszego (40 - 60 cm), na terenie całego Dolnego Śląska. Ocenę zawartości metali ciężkich przeprowadzono w oparciu o Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych oraz w 6-cio stopniowej skali (wg. IUNG) opracowanej na podstawie stężenia metali w glebie, odczynu i składu granulometrycznego. Średnia zawartość badanych metali w glebach użytkowanych rolniczo w 4 województwach Dolnego Śląska jest następująca (w mg/kg): kadmu od 0,24 (wrocławskie) do 0,33 (jeleniogórskie i wałbrzyskie); miedzi od 14,30 (wrocławskie) do 25,92 (legnickie); niklu od 8,31 (legnickie) do 18,23 (wałbrzyskie); ołowiu od 17,38 (wrocławskie) do 31,35 (jeleniogórskie); cynku od 48,74 (wrocławskie) do 86,08 (wałbrzyskie). Zawartość metali ciężkich jest niższa w poziomie głębszym profilu glebowego (40 - 60cm). Przekroczenia dopuszczalnych zawartości metali ciężkich wycenione „wg. Monitora Polskiego” są bardzo nieznaczne. Oceniając badane gleby w skali 6-cio stopniowej (wg. IUNG) stwierdzono, że graniczne zawartości kadmu (powyżej 0°) przekroczone zostały od 3,2 % gleb we wrocławskim do 13,1 % w jeleniogórskim, miedzi od 6,1 % we wrocławskim do 33,1 % w legnickim, niklu od 1,4 % w legnickim do 10,6 % w wałbrzyskim, ołowiu od 1,0 % we wrocławskim do 9,7 % w jeleniogórskim oraz cynku od 11,8 % we wrocławskim do 48,2 % w wałbrzyskim.
EN
Total content of heavy metals (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn) in 1828 soil samples of arable layer in humus accmulation horison (0 - 20 cm) and deeper horison (40 - 60 cm) from all over the territory of Lower Silesia was stated in the paper. Appraisal of heavy metals content was carried out basing upon Dispositions of the Minister of Environment Protection ant Natural Resources as well as according to 6 - degree scale (acc. to IUNG) elaborated on the ground of metals concentration, reaction and granulometrical composition of soil. Mean content of metals under investigation in the soils of agricultural land in 4 provinces of Lower Silesia is the following (in mg/kg ): cadmium from 0,24 (Wrocław province) to 0,33 (Jelenia Góra and Wałbrzych province); copper from 14,30 (Wrocław province) to 25.92 (Legnica province); nickel from 8,31 (Legnica province) to 18,23 (Wałbrzych province); lead from 17,38 (Wrocław province) to 31,35 (Jelenia Góra province); zinc from 48,74 (Wrocław province) to 86,08 (Wałbrzych province). In the deeper horizon of soil profile (40 - 60 cm) concentration of heavy metals is lower. Exceeds of admissible heavy metals content assessed „acc. to Monitor Polski” are very slight. Evaluating the soils under study in the 6 - degree scale (acc. to IUNG) it was stated that the limitary content of cadmium (above 0°) was exceeded from 3,2 % in Wrocław province to 13.1 % in Jelenia Góra province; copper from 6,1 % in Wrocław province to 33.1 % in Legnica province; nickel from 1,45 in Legnica province to 10,6 % in Wałbrzych province; lead from 1,0 % in Wrocław province to 9,7 % in Jelenia Góra province, and zinc from 11,8 % in Wrocław province to 48,2 % in Wałbrzych province.
first rewind previous Strona / 50 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.