Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1007

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 51 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Koszty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 51 next fast forward last
XX
Opisane w referacie problemy związane z budżetowaniem kosztów są tylko częścią problemów, które występują w poszczególnych przedsiębiorstwach. W niektórych podmiotach gospodarczych mogą one doprowadzić do tego, że zarząd zrezygnuje z jego stosowania już we wstępnych etapach budżetowania. W skrajnych przypadkach może nawet dojść do sytuacji, że stosowanie budżetowania kosztów może przynosić więcej szkód niż pożytku. (fragment tekstu)
XX
1 stycznia 2018 roku w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzono zapis ograniczający możliwość zaliczenia w poczet kosztów podatkowych wydatków na niektóre usługi niematerialne ponoszone na rzecz podmiotów powiązanych. W konsekwencji, spółki powiązane nie mogą pomniejszyć dochodu podatkowego o niektóre poniesione koszty i tym samym płacą wyższy podatek dochodowy. Celem artykułu jest omówienie podatkowego ograniczenia w postaci limitowania kosztów usług niematerialnych ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych, przedstawienie przyczyn i skutków wprowadzenia tej regulacji oraz stworzenie rekomendacji dla podmiotów powiązanych, których to ograniczenie dotyczy. Posłużono się metodą analizy przepisów i interpretacji podatkowych oraz publikacji dotyczących omawianego zagadnienia, a także wykorzystano doświadczenie zawodowe autorki. We wnioskach końcowych ujęto przykłady działań zalecanych w obliczu badanego problemu, m.in. analizę umów obowiązujących pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz nabywanie usług niematerialnych od podmiotów niepowiązanych.(abstrakt oryginalny)
EN
On January 1, 2018, the Act on Corporate Income Tax introduced a provision restricting the possibility of recognizing as tax costs the costs of some intangible services incurred to related entities. As a result, related companies cannot consider some of the costs incurred as a tax cost and thus pay a higher income tax. The purpose of the publication is to discuss the tax restriction in the form of limiting the costs of intangible services incurred for related entities, to present the reasons and effects of introducing this regulation and to create recommendations for related entities to whom this limitation applies. The method of analyzing tax regulations and tax interpretations as well as publications on the discussed issue were used, as well as the author's professional experience. The final conclusions include examples of actions recommended in the face of the studied problem, including analysis of agreements in force between related entities and acquisition of intangible services from unrelated entities.(original abstract)
3
Content available remote Metoda "koszt plus" na tle kalkulacji cen transferowych w Polsce
100%
XX
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie problematyki "rozsądnej marży" i związanych z nią wątpliwości na tle kalkulacji cen transferowych w Polsce. (fragment tekstu)
EN
The article presents concept of transfer prices and terms associated with them. Describes methods of calculation of transfer prices according to the Polish law. A special attention is given to the method of "cost plus", which is both the most popular method, as well as causing a lot of problems to taxpayers. Statistics show that reasonable margin method is the most popular in Poland, however is also the most exposed to the appeal during the controlling process. Author indicates gaps both in law and courts decisions in this matter. The article is a base for author for further research in this field. (original abstract)
XX
Celem badawczym niniejszego artykułu jest przedstawienie racjonalizacji kosztów jako metody poprawy efektywności. Cel utylitarny, tożsamy z celem badawczym, został zrealizowany na podstawie studium przypadku racjonalizacji kosztów działalności w podmiocie działającym w sferze publicznej. By tak postawione cele zrealizować, w części teoretycznej zaprezentowano zagadnienia z zakresu efektywności oraz roli zarządzania kosztami w jej kształtowaniu. W części badawczej, wykorzystując metodę studium przypadku, przedstawiono racjonalizację kosztów działania w górnośląskim przedsiębiorstwie odwadniającym zlikwidowane zakłady górnicze.(abstrakt oryginalny)
EN
The research goal of this article is to present the costs rationalization as a method of efficiency improvement. Utilitarian goal, the same as the research one, was carried out based on a case-study of costs rationalization in an enterprise operating in the public sector. To achieve the targets in the theoretical part the issues of efficiency and the role of costs management in improving it are presented. Then the case study of costs rationalization in the drainage enterprise in Upper Silesia Region are analyzed.(original abstract)
XX
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wybranych zagadnień i kierunków rozwiązań związanych z tematem modelowania kosztów obiektów kosztowych w rachunku kosztów działań. Przedstawiono skrótowo istniejące, opisywane w literaturze rozwiązania odnoszące się do poruszanej tematyki, przedstawiono własne propozycje oraz w rozdziale 4 zaprezentowano przykład ich praktycznego wykorzystania. (fragment tekstu)
EN
The article treats the problem of modeling the costs of cost objects in the Activity Based Costing. The current state of knowledge is presented and the issues which still need solutions emphasized. The author propose a formal description, definitions and a graphical notation to model the costs of cost objects. The article also describes the application of some issues referring to the entity-relationship modeling to solve the identified problems. A practical example presenting the application of the presented proposals is also included. (original abstract)
EN
Sharing economy is a global trend, that covers many aspects of everyday life. Its fundament is based upon the idea of sharing common resources, such as goods or services in many different areas, such as tourism, transport or finance. In case of transport, this aspect of such type of economy is calłed ride-sharing. Due to the development of technology, virtualisation of everyday life and emergence of companies that offer that ldnd of service, common rides can be taken on completely new level. The emergence and rising popularity of ridesharing platforms is also linlced with new customer behaviour trends. In the era of capitalism and hyperconsumerism people start to appreciate the value of using or gaining access to goods or services temporary rather than owning it. Main aim of this article would be to present this phenomenon and concept of BlaBlaCar, and finally to evaluate customer behaviour on example of BlaBlaCar in Poland, Firstly, defmition of ride-sharing and idea of the biggest ride-sharing platform in Europę would be presented. Then, new trends on consumer behaviour would be expłained. Finally, research of Polish customer behaviour on BlaBlaCar platform would be provided and evaluated. 1. Ride-sharing phenomenon and BlaBlaCar concept Ride-sharing is defined by BlaBlaCar as a group of people that is travelling together and shares the costs of a common journey. Furthermore, according to TDM Encyclopedia (2014), ridesharing refers to such phenomena as carpooling and vanpooling, in which a driver gets additional passengers in his car while making a trip, with minimum distance added. As stated by Association for Commuter Transportation (ATC, 2014), traditional ridesharing means people riding from a common place (e.g., residence or park-and-ride lot), to a common destination (e.g., company or business park). (fragment of text)
7
Content available remote On the Core of a Cost Allocation Problem Under Asymmetric Information
100%
EN
We study a cost allocation problem under asymmetric information, and show that the ex ante incentive compatible core is non-empty. We also obtain a non-emptiness result for the incentive compatible coarse core, which is one concept of an interim core. (original abstract)
LogForum
|
2018
|
tom 14
|
nr nr 3
407-424
XX
Wstęp: W pracy poddano analizie model ekonomicznej wielkości partii dla zamówień wieloasortymentowych poprzez alokację procentu jednostek utraconych w wyniku zniszczenia oraz poprzez inwentaryzację przy uwzględnieniu inwestycji w promocję oraz koszty zamówień. Celem pracy było maksymalizacji zysku netto poprzez odpowiednie kształtowanie wielkości zamówienia, długości cyklu odtworzeniowego oraz ilości jednostek, ulegających zniszczeniu.Metody: Opracowany matematyczny algorytm w celu znalezienia ważnych charakterystyk wklęsłości funkcji zysku netto. Zaprezentowany przykłady w celu zilustrowania wyników uzyskanych przy zastosowaniu opracowanego modelu oraz jego zalet. Na końcu przeprowadzono analizę wrażliwości zysku netto dla głównych parametrów inwentaryzacyjnych.Wyniki i wnioski: Proponowany model stanowi ogólny schemat uwzględniający utratę procentową zapasów w wyniku zniszczenia przy uwzględnieniu zmiennych kosztów związanych z zamawianiem towarów. (abstrakt oryginalny)
EN
Background: This model investigates the instantaneous multi-product economic order quantity model by allocating the percentage of units lost due to deterioration in an on-hand inventory with promotional investment and functional major ordering cost. The objective is to maximize the net profit so as to determine the order quantity, publicity effort factor, the cycle length and number of units lost due to deterioration.Methods: The mathematical model with algorithm is developed to find some important characteristics for the concavity of the net profit function. Numerical examples are provided to illustrate the results of proposed model which benefits the retailer for ordering the deteriorating items. Finally, sensitivity analysis of the net profit for the major inventory parameters is also carried out.Results and conclusions: The proposed model is a general framework that considers wasting/ none wasting the percentage of on-hand multi-product inventory due to deterioration with publicity effort cost and functional major ordering cost simultaneously. (original abstract)
XX
W artykule poruszono problematykę kalkulacji kosztów kształcenia na studiach niestacjonarnych w Polsce. W oparciu o analizę zewnętrznych uwarunkowań determinujących decyzje w obszarze studiów niestacjonarnych na uczelniach publicznych wskazano ograniczenia stosowania rachunku kosztów pełnych w procesie ustalania opłat za studia oraz możliwości wykorzystania rachunku kosztów pełnych w ocenie opłacalności prowadzenia studiów niestacjonarnych. W artykule zaproponowano zastosowanie wyceny kosztów relewantnych prowadzenia studiów niestacjonarnych jako kryterium ich opłacalności. Narzut kosztów pośrednich, dotyczący studiów niestacjonarnych, powinien być ustalany wynikowo, jako nadwyżka przychodów nad kosztami bezpośrednimi, i traktowany jako odciążenie kosztów pośrednich obciążających działalność dydaktyczną.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the problem of calculating the cost of non stationary education in Poland. Based on the analysis of external conditions that determine the decisions in the area of non stationary studies at public universities, the restrictions of the use of full cost accounting in the process of setting fees and the possibility of using full cost accounting in assessing the profitability of non stationary studies were indicated. This paper proposes the use of decision-making costs as a criterion for the cost-effectiveness of non stationary studies. Indirect costs should be established on the level of revenues over direct costs and treated as reduction of indirect costs which charge stationary studies.(original abstract)
10
Content available remote The Lean Thinking in Overhead Cost-Cutting
100%
XX
This paper addresses the problem of administrative overhead costs reduction, showing possible results that can be obtained with an application of value engineering tools and the Mudge Diagram in particular. Its objective is to investigate uses of this technique in rearranging structure and costs of internal administrative functions to lower the overhead costs while preserving value and functionality of company's administrative support at the same time. In order to identify and analyze the possible applications of this technique, an essential literature review was carried out. As an example of the use of the Mudge Diagram in the identification of the opportunities for value preservation, cost reduction and calculation of the potential results of such a systematic approach, human resources department was analyzed. An appriopriate simulation was performed in order to present the possible patch of application(abstrakt oryginalny)
EN
Niniejszy artykuł poświęcono problemowi redukcji kosztów ogólnych funkcji administracyjnych realizowanych w przedsiębiorstwach za pomocą narzędzi stosowanych w działaniach związanych z inżynierią wartości, a w szczególności za pomocą diagramu Mudge'a. Jego celem jest zbadanie możliwości rearanżacji struktury kosztów dedykowanych określonym funkcjom i ich docelowemu obniżeniu przy zachowaniu wartości tych funkcji dla odbiorców. W tym celu przeprowadzono analizę wybranych pozycji literaturowych, która miała dostarczyć informacji na temat możliwości aplikacyjnych wybranych technik inżynierii wartości. Jako przykład ukazano możliwość wykorzystania diagramu Mudge'a do obniżenia kosztów ogólnych przedsiębiorstwa przy jednoczesnych zachowaniu wartości i jakości jego wewnętrznych funkcji administracyjnych(original abstract)
EN
The paper presents the methodology and results of cost-effectiveness analysis of selected methods of wastewater treatment: activated sludge and biofi lter. The analysis concerns small municipal wastewater treatment plants with capacity of 10 to 500 m3d-1 in Poland (~100 to 5000 PE). It is based on data on total investment outlays, annual operating costs and total average annual costs. It has been shown that, in the case of investment outlays, there are no statistically signifi cant differences between technologies. However, the annual operating costs and the total average annual cost of wastewater treatment are the lowest when applying the biofi lter technology. The models presented in the paper can be used for costs estimation at the initial stage of designing municipal wastewater treatment plants. The total average annual cost of wastewater treatment determines the charges for sewerage services. This charge, alongside technological and environmental factors, as well as local conditions, should be one of the criteria for choosing a method for wastewater treatment. (original abstract)
XX
Celem niniejszego opracowania jest wykazanie, iż po nowelizacji ustawy o rachunkowości, mogą zaistnieć daleko idące rozbieżności pomiędzy wynikiem finansowym netto ujawnionym w rachunku zysków i strat, a zyskiem lub stratą ostatecznie korygującą wartość kapitałów własnych. W tej sytuacji powstaje pytanie: który z wyników powinien pełnić funkcję miernika rentowności? (fragment tekstu)
XX
W artykule podjęto problematykę rozliczania kosztów świadczeń wzajemnych w przedsiębiorstwie. Wybrane metody stosowane w praktyce poddano krytycznej ocenie w kontekście ich wpływu na krótkookresowy rachunek wyników przedsiębiorstwa. Skoncentrowano się w szczególności na ocenie użyteczności wybranych metod rozliczenia kosztów pomocniczych centrów kosztów w kontekście ich wpływu na rachunki nośników kosztów oraz wyników.(abstrakt oryginalny)
EN
The article is dedicated to the settlement of mutual benefits costs in an enterprise. Selected methods applied in practice were critically assessed in the context of their impact on short-term income statement of an enterprise. The focus was on the evaluation of usefulness of the selected methods of costs settlement of auxiliary cost centres in the context of their impact on cost object accounting and income object accounting.(original abstract)
XX
Turbulentność otoczenia gospodarczego, intensywność konkurencji oraz skracanie cyklu życia wyrobów to przesłanki do działań procesowych w zarządzaniu kosztami nowych produktów. Głównym celem publikacji jest przedstawienie rachunku kosztów docelowych (target costing) jako systemu strategicznej rachunkowości zarządczej, wspomagającego różnorodne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem. Wskazano również, że zarządzanie kosztami przez koszty docelowe ma implikacje dla całości organizacji oraz determinuje sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa(abstrakt oryginalny)
EN
Unstable economic environment, the intensity of competition and shortening product life cycle are the grounds for action in the cost management process of new products. The main objective of the publication is to present the target costing as a strategic management accounting system supporting various aspects of corporate management. It also shows that costs management by target cost has implications for the whole organization and determines the behaviour of a company.(original abstract)
15
Content available remote Costing Application within a Company's Internal Management
100%
XX
Najstarszym w historii zadaniem kalkulacji kosztów jest udostępnianie informacji nt. kosztów poszczególnych produktów, robót i usług, stanowiących przedmiot działalności przedsiębiorstwa i wprowadzanych przez nie na rynek. Zadanie to spełnia kalkulacja całkowitych kosztów własnych, będąca ważnym instrumentem w rozwiązywaniu długofalowych zadań decyzyjnych w nowoczesnym przedsiębiorstwie. W zmieniających się nieustannie warunkach rynkowych, charakteryzujących się rosnącym udziałem kosztów ogólnych w kosztach całkowitych, rośnie ponadto ranga nowych wymagań pracowników na stanowiskach kierowniczych co do podziału pozycji kosztowych w kalkulacji. Oprócz podziału kosztów na bezpośrednie i pośrednie nacisk kładziony jest na podział na koszty stałe i zmienne. W kalkulacji podkreśla się także inne spojrzenie na kalkulowane pozycje aniżeli sposób ich przyporządkowania czynnościom. Do podniesienia jakości procesu zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie przyczynia się przede wszystkim stosowanie kalkulacji kosztów zmiennych.(abstrakt oryginalny)
EN
Historically, the oldest purpose of costing is to provide information on the costs of individual products, works and services realized by a company aiming to establish itself in the market. This task is well fulfilled by full costing as an important tool for the solution of longterm decision-making tasks in a modern enterprise. Under the constantly changing conditions of a market environment characterized by the permanently increasing share of indirect (overhead) costs in the total costs of a company, the importance of new requirements by managers for the different classification of costs in the costing structure is growing. Besides the division of costs into direct and indirect, an emphasis is placed on the variable and fixed costs classification. The costing then provides a different view on the calculated items, unlike a simple allocation to a certain output. The application of variable costing considerably contributes to the improvement of the cost management process in enterprises.(original abstract)
XX
Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie najważniejszych istniejących i możliwych przesłanek wieloprzekrojowego pomiaru kosztów robót górniczych.Poznanie warunków pomiaru kosztów ma niebagatelne znaczenie w modernizacji rachunku kosztów. Owa modernizacja coraz częściej wymuszona jest przez sytuację finansową podmiotów, kształtującą się w rynkowej grze ekonomicznej i w konkurencji.Jednym z bardzo cennych kierunków rozwoju rachunku kosztów są systemy budżetowania i kontroli przychodów i kosztów, a jakość pomiaru kosztów - jednym z głównych warunków ich powodzenia.Prezentowane problemy mają swoje źródło w badaniach, jakie zespół Katedry prowadzi w różnych przedsiębiorstwach, pochodzących z bardzo różnych branż przemysłu. Jedną z nich jest przemysł wykonawstwa podziemnych robót górniczych (głównie przygotowawczych).Punktem wyjścia do projektowania systemów rachunku kosztów jest rozpoznanie struktur kosztowych danego podmiotu, badanie poziomu kosztów i ich czynników. (fragment tekstu)
XX
Celem artykuł było określenie rangi kosztów alternatywnych w rachunku ekonomicznym gospodarstw rolnych. Analizą objęto gospodarstwa zajmujące się produkcją mleka, które podzielono na pięć grup w zależności od wolumenu produkcji. Wyniki badań wykazały, że określanie sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych z pominięciem kosztów alternatywnych może powodować nieprawidłowości w obliczaniu opłacalności produkcji. Przeprowadzone obliczenia udowodniły, że opłacalność produkcji określana dochodem z rodzinnego gospodarstwa rolnego w najkorzystniejszej sytuacji stawiała gospodarstwa o najmniejszej rocznej wielkości produkcji mleka. Natomiast w momencie obliczenia dochodu z tytułu zarządzania największą dochodowością charakteryzowały się gospodarstwa, w których roczna wielkość produkcji mleka była najwyższa i przekraczała 2 mln t ECM.(abstrakt oryginalny)
EN
The primary goal of research is to define the importance of opportunity costs in the costs of production analysis of farm and profitability. The research included dairy farms, which were divided into five groups depending on volume of milk production. The results showed that the determination of economic situation of farms without taking opportunity costs into consideration can cause erroneousness in the calculation of production profitability. The calculations proved that production profitability determined by income from a family farm household was the highest in case of households with the lowest annual milk production. However, when calculating the entrepreneurs profit (costs of production in depreciation and opportunity costs) the best results were achieved in farms of an annual milk production exceeding 2 million tons.(original abstract)
XX
Koszty stanowią podstawę działalności każdego przedsiębiorstwa, w związku z tym powinny być ciągle liczone, klasyfikowane i analizowane. Czynności te są przedmiotem rachunku kosztów. W artykule przedstawiono istotne atrybuty współczesnego rachunku kosztów, uwzględniającego nie tylko ofertę produkcji, ale również problemy związane z kosztami zarządzania przedsiębiorstwem, zwłaszcza małym.(abstrakt oryginalny)
EN
Expenses are an important basis of activities of every business entity. Because of that, they should be constantly recorded, analyzed, and classified. These actions are the subject of cost accounting. The paper presents important attributes of modern cost accounting, taking into consideration not only manufacturing activities, but also problems connected with overhead cost of management, especially in small enterprises.(original abstract)
19
Content available remote Procedury rozliczania kosztów działalności pomocniczej
100%
XX
W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące procedur rozliczania kosztów działalności pomocniczej. Podjętą tematykę zaprezentowano na przykładzie zagadnienia sytuacyjnego, w którym dokonano rozliczenia kosztów działalności pomocniczej przy wykorzystaniu metod matematycznych: układu równań liniowych oraz modelu przepływów międzydziałowych (Leontiewa). Analizowane zagadnienie sytuacyjne uzupełniono o możliwość zastosowania zbiorów liczb rozmytych jako danych wejściowych dla prospektywnych analiz kosztowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents basic information on the procedures for the settlement of auxiliary activity costs. The subject matter was presented on the example of a situational problem in which the costs of auxiliary activities were settled using mathematical methods: systems of linear equations and the inter-departmental flow model (Leontiew). The analyzed problem was supplemented with the possibility of using sets of fuzzy numbers as input data for prospective cost analyses.(original abstract)
XX
Stale zwiększający się zakres eksploatacji górniczej stwarza poważne problemy i powoduje powstanie nowych zadań w zakresie ochrony powierzchni, naprawy szkód górniczych oraz rekultywacji terenów pogórniczych. Wydobywane kopaliny dają niewątpliwie gospodarce narodowej duże korzyści, jednakże ich wydobycie przynosi również ujemne skutki. Wpływ eksploatacji górniczej na środowisko przejawia się w różnego rodzaju jego uszkodzeniach, tj. w szkodach górniczych .(fragment tekstu)
EN
Mining enterprises that exploit coal deposits using a system that causes the destruction of the original appearance of the surface are obliged to liquidate the effects of the underground working. These activities are mining damage fund financed, the fund being included in the costs. The principles of mining damage recording as well as mining damage repair recording and accounting include material and financial approaches as well as comparison of the effects with the plan. The analysis of mining damages as well as the formation and utilization of the mining damage fund refer to the Rymer Coal Mine of Rybnik-Jastrzębie Coal Mining Company, taken as example, in 1987 and 1988.(original abstract)
first rewind previous Strona / 51 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.