Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 87

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budowle morskie i portowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available remote Projekt Sachalin1; Rosja - Daleki Wschód
100%
PL
Poszerzenie wejścia wewnętrznego w Porcie Gdynia między Ostrogami Pilotową a Oksywską o 10,0 m. Przebudowa głowicy Ostrogi Pilotowej. Przedstawienie zakresu prac modernizacji konstrukcji oraz zastosowanych elementów wyposażenia budowli.
EN
10 m widening of the internal entrance to Gdynia Port between Pilot and Oksywie groins. Reconstruction of Pilot Groin head. Description of the range of modernization works and equipment elements applied of the construction.
PL
Zintegrowany rozwoj terenów nadmorskich. Zintegrowana polityka terenów nadmorskich. Budowanie wspólnie z naturą: stosowane materiały i siły wzajemnego oddziaływania, biogeomorfologia.
EN
Integrated development of coastal areas. Integrated policy for coastal areas. Environmental friendly construction, materials applied and construction-environment interaction, biogeomorphology.
4
Content available remote Głębokowodny terminal kontenerowy w Gdańsku. Część I
100%
PL
Charakterystyka Morskiego Terminalu Kontenerowego w Porcie Północnym w Gdańsku z oceną funkcjonowania różnych obiektów. Warunki wykonywania budowy terminalu utrudniały znacznie realizację robót. W tym kontekscie --ocena wysiłku intelektualnego projektantów oraz wkład pracy i sprawności organizacyjnej wykonawców robót głównie hydrotechnicznych.
EN
Description of Maritime Container Terminal in Gdańsk North Port with the evaluation of the operation of its various units. Conditions of the construction of the terminal made the execution of works very difficult. High standard and efforts taken by the designers together with efficient organization of the contractors of works contributed to solve the encountered technical problems.
5
100%
PL
Przebudowa stanowiska promowego dla nowych promów klasy STAR. Nowa konstrukcja rampy, fundamenty konstrukcji stalowej z rampą uchylną, przyczółek i ściany oporowe drogi technologicznej. Elementy nowego wyposażenia nabrzeży.
EN
Reconstruction of the ferry position for the new STAR class ferries. The new construction of the ramp, foundations of the steel structure with the hinged ramp, abutment and retaining walls of the technological road. The new elements of equipment of the quays.
6
Content available remote Nowe stawy nawigacyjne na torze podejściowym do portu Świnoujście
80%
PL
Konstrukcja projektowanych znaków nawigacyjnych i ich wyposażenie na torze podejściowym. Posadowienie znaków związane z budową nowej części portu w Świnoujściu, przeznaczoną do przeładunku skroplonego gazu LNG. Warunki nawigacyjne, fizjograficzne związane z posadowieniem nowych znaków nawigacyjnych.
EN
Construction of designed navigational marks and its equipment on the port approach. Foundation of the marks related to the construction of the new part of the Świnoujście Port for LNG transshipment. Navigational and physiographic conditions related to the foundation of new navigation marks.
7
Content available remote Morskie urządzenia odbojowe. Część I. Kilka uwag o projektowaniu
80%
PL
Urządzenia odbojowe stosowane w budownictwie morskim. Wyszczególnienie aspektów projektowych i krótki przegląd nowych generacji statków (kontenerowców, wycieczkowców i szybkich promów o kadłubie katamarana). Zwrócenie uwagi na ich cechy, jak: kształt, wielkość (masa, bezwładność) oraz napęd (manewrowność), istotne z punktu widzenia projektowania i wyboru odpowiednich urządzeń odbojowych.
EN
Fender devices applied in marine engineering. List of design problems and brief review of new generation vessels (container ships, ocean liners, and fast catamaran ferries). Attention focused on the main features of the modern vessels such as shape, quantity (mass, inertia) as well and drive (maneuvering), essential from the design view point and the selection of respective fender devices.
8
80%
PL
Zastosowanie w konstrukcjach hydrotechnicznych elementów z tworzywa sztucznego. Ich wykorzystanie w postaci wbudowanych elementów konstrukcyjnych jako alternatywnej możliwości w stosunku do podobnych z materiałów stosowanych tradycyjnie.
EN
Application of plastic elements in civil engineering constructions. The use of plastic as construction elements as an alternative to traditional materials.
9
Content available remote Rozbudowa obiektów infrastruktury portowej w Porcie Gdynia w latach 2005-2009
80%
PL
Modernizacje konstrukcji hydrotechnicznych wykonane w ostatnich latach w Porcie Gdynia.
EN
Modernizations of port constructions in last years in Gdynia Port.
PL
Koncepcja i konstrukcje wyznaczające drogę wodną łączącą port w Elblągu, poprzez Zalew Wiślany, z akwenem Zatoki Gdańskiej przedstawione w kontekście wymagań technicznych oraz w aspekcie ochrony środowiska.
EN
The concept and constructions determining the waterway connecting the port in Elbląg, through the Vistula Lagoon, with the Gdańsk Bay area presented in the context of technical requirements and in the aspect of environmental protection.
11
Content available remote Ocena oddziaływania ostróg na polskim brzegu
80%
PL
Ocena skuteczności ochrony brzegu morskiego poprzez budowę ostróg brzegowych działających samodzielnie bądź współpracujących z opaskami brzegowymi i/lub sztucznym zasilaniem. Analiza dotyczy brzegu polskiego, na którym zdecydowanie dominują ostrogi palisadowe. Korzystne i niekorzystne przykłady oddziaływania ostróg na brzeg morski.
EN
Assessment of the effectiveness of shore protection in terms of shore groins working alone or together with seawalls and/or beach nourishment. Analysis made for Polish coast where palisade groins dominate. Positive and negative impact of groins on the coast.
12
Content available remote Umocnienie brzegu w miejscu zniszczonych łazienek w Gdyni Orłowie
80%
PL
Konstrukcja zabezpieczenia brzegu (klifowego) zamiast istniejącego budynku, z uwarunkowaniami środowiskowymi i krajobrazowymi w miejscu szczególnie cennym ze względu na rekreację i walory krajobrazowe w Gdyni Orłowie.
EN
The cliff shore protection structure in the place of the existing building and environmental/landscape conditions in the particularly valuable place due to recreation and landscape advantages in Gdynia Orłowo.
PL
Geneza i pola zastosowań wrót segmentowych. Możliwe pozycje i układy obciążeń tych wrót. Systemy i elementy konstrukcyjne. Rodzaje łożysk ramion wrót, zasady ich doboru, przykłady rozwiązań. Obrotowe wrota segmentowe, ich zasada i przykłady najważniejszych zastosowań. Ogólny szkic problematyki europejskich barier morskich, pozycja wrót segmentowych w tych barierach. Porównania danych największych europejskich barier morskich o takich wrotach. Uwagi końcowe o dalszym rozwoju i perspektywach tego typu konstrukcji.
EN
Radial gate origins and fields of application. Possible positions and load transfers within these gates. Structural systems and components. Types of gate arm trunnions, selection criteria, application examples. Rotary segment gates, their systems and typical application examples. General introduction to the issues of European storm surge barriers, position of radial gates in such barriers. Data comparisons of major European storm surge barriers that employ radial gates. Notes on the demand for such structures and their development in the future.
14
Content available remote Rozbudowa obiektów infrastruktury portowej w Porcie Gdynia w latach 2001- 2005
80%
PL
Budowa Nabrzeża Belgijskiego, przebudowa środkowego odcinka Nabrzeża Holenderskiego, przebudowa Nabrzeża Indyjskiego, odcinka wschodniego Nabrzeża Stanów Zjednoczonych, Nabrzeża Bułgarskiego, Nabrzeża Helskiego II w Bazie Promowej Gdynia, Falochronów: Głównego, Północnego, Wschodniego i Południowego w Basenie Żeglarskim w Gdyni, budowa stanowiska ro-ro "A" w narożniku Nabrzeży Stanów Zjednoczonych i Czechosłowackiego, poszerzenie linii cumowniczej na Nabrzeżu Rumuńskim.
EN
Construction of Belgian quay, reconstruction of the middle part of Dutch quay and Indian quay, western part of US quay, Bulgarian quay, Hel II quay in Gdynia Ferry Terminal, Main, Northern and Southern breakwaters in Sailing Basin, construction of Ro-Ro "A" station at the corner of US and Czechoslovakian quays, extension of mooring line in Rumanian quay.
PL
Wyniki badań optymalizacji parametrów przebudowywanego toru wodnego Świnoujście – Szczecin pogłębianego do 12,5 m. Zastosowanie specjalnie opracowanej metodologii projektowania i optymalizacji przebudowy systemu dróg wodnych. Wyniki badań optymalizacyjnych użyte do budowy modelu matematycznego – podstawy do wykonania projektu technicznego przebudowy toru wodnego Świnoujście – Szczecin.
EN
The results of research on the parameter optimization of the Szczecin – Świnoujście fairway undergoing dredging to 12.5 metres. Using the special methodology for the design and optimization of waterway system reconstruction to solve the problem. The optimization research results used for building a mathematical model, a basis for the engineering design of Szczecin – Świnoujście fairway modernization.
16
Content available remote Problemy ochrony brzegu w rejonie Kołobrzegu
80%
PL
Analiza przyczyn problemów związanych z odbudową i utrzymaniem plaży w rejonie Kołobrzegu. Przedstawienie dotychczasowej historii umocnień brzegu oraz rozbudowy falochronów. Ocena odporności brzegu na erozję na podstawie pomiarów niwelacyjno-batymetrycznych oraz analiza zjawisk hydrodynamicznych występujące w strefie brzegowej dla warunków sztormowych. Propozycja systemu wspomagającego odbudowę plaży na odcinku najbardziej poddanym procesom erozyjnym.
EN
Analysis of problems concerning reconstruction and maintanance of beaches in Kołobrzeg region. Shore reinforcement and breakwater development history presentation. Assessment of shore erosion resistance based on level-bathymetric surveys and analysis of hydrodynamic occurrence for shoreline in squally conditions. Proposal for beach reconstruction support system for the section most susceptible to erosion processes.
17
Content available remote Przebudowa nabrzeży Motławy w zabytkowym fragmencie portu w Gdańsku
80%
PL
Przebudowa nabrzeży w zabytkowym fragmencie Gdańska. Wspomnienie tragicznej historii z ubiegłego wieku związanej z rejonem przebudowywanego odcinka nabrzeża.
EN
Rebuilding of quays in the historical part of Gdańsk. Reminiscence of the tragic history, which happened in the last century at the place of the rebuilding quay.
18
Content available remote Panama Canal opens its gates to more and larger vessels
80%
EN
Coming inauguration of navigation through the expanded Panama Canal. Significance of the project for the world’s navigation and economy. Numerical data on doubling of the Canal capacity and the forecasts of navigation growth that led to this project. Details on dredging and excavations in sections of the waterway. Concrete structures of new navigation locks. Discussion of diverse design choices in view of the “systems engineering” method. Rolling gates, their backgrounds, design and execution. Concluding remarks about interaction between a large project and its people.
PL
Zbliżające się otwarcie poszerzonego Kanału Panamskiego. Ogólne znaczenie poszerzenia Kanału dla światowej żeglugi i gospodarki. Liczby obrazujące podwojenie przepustowości Kanału i prognozy wzrostu żeglugi leżące u źródeł projektu. Szczegóły prac poszerzania i pogłębiania odcinków toru wodnego. Konstrukcje betonowe nowych śluz żeglugowych. Uzasadnienie niektórych decyzji projektowych w świetle metody “inżynierii systemów”. Wrota przesuwne śluz, ich geneza, projekt i wykonawstwo. Uwagi końcowe o współzależnościach między wielką budową a jej ludźmi.
PL
Problemy w wytwarzaniu urządzeń odbojowych w kontekście produkcji konstrukcji stalowych i ich transportu do miejsca przeznaczenia. Szczegółowe omówienie zagadnienia kontroli jakości w poszczególnych etapach wytwarzania, transportu i montażu.
EN
Problems in manufacture of fenders in the context of the steel constructions production and their transport to the destination place. Detailed description of the quality control issue in the following stages of their manufacturing, transport and assembly.
PL
Schematyzacja warunków występowania wód podziemnych. Model przepływu wód. Wyniki obliczeń modelowych. Analiza układu ciśnień i warunków przepływu w sąsiedztwie tunelu. Sprawdzenie wpływu zmiany poziomu zwierciadła wody w Martwej Wiśle na warunki przepływu wód podziemnych.
EN
Schematization of groundwater conditions. Groundwater flow model. The results of calculations. The analysis of piezometric heads and flow conditions near the tunnel. The impact of water level in Martwa Wisła river on groundwater flow.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.