Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 194

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system informacji geograficznej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
Badania deformacji powierzchni terenów górniczych wiążą się z gromadzeniem i opracowywaniem dużych, skomplikowanych i różnorodnych zbiorów danych, z których większość posiada odniesienie przestrzennie. Zarządzanie takimi danymi i ich przetwarzanie usprawniają systemy informacji geograficznej (GIS). W artykule przedstawiono strukturę cyfrowej bazy danych przestrzennych i związanych z nimi danych atrybutowych wykorzystywanych w badaniach deformacji powierzchni terenów dawnych Wałbrzyskich Kopalń Węgla Kamiennego. Wskazano, na przykładach, funkcje i możliwości zastosowania systemu geoinformacyjnego we wspomaganiu badań deformacji i interpretacjach ich rezultatów.
EN
Deformation studies of mining grounds involve gathering and managing large and diversified data sets. Most of such data sets have specified spatial reference. Therefore, managing and processing of such data for analyses can be streamlined through the use of Geographical Information Systems (GIS). In this paper structure of geographical database and attributive information developed for deformation studies of abandoned Wałbrzych Hard Coal Mines mining grounds (geodatabase) have been presented. Basing on selected examples useful functions and applications of geoinformation system developed for supporting ground deformation studies and visualizing and interpreting their results have been demonstrated.
PL
W artykule - po przedstawieniu ogólnych zasad postępowania i podkreśleniu najistotniejszych zagadnień związanych z bezpiecznym dla środowiska składowaniem odpadów - podano charakterystykę geograficznego systemu informacyjnego (GIS) i celowości jego wykorzystania w wyborze lokalizacji składowisk odpadów. Przedstawiona procedura zastosowania GIS może stanowić pomoc dla władz samorządowych w podejmowaniu decyzji lokalizacyjnych.
EN
The authors - after having presented in the paper the general principles of procedure and the most important problems connected with the safe for the environment storage of waste materials -present the characteristic of the Geographical Information System (GIS) and purposefulness of its utilization in making choice of localization. The procedure described in the paper can be useful for self-governed authorities in undertaking decisions on localization.
PL
Na rynku obserwowane jest coraz większe zainteresowanie systemami do przetwarzania i analizy danych oraz umożliwiających wizualizację wyników na mapach. Taka prezentacja wyników jest coraz bardziej powszechnym sposobem na przedstawienie pewnych zjawisk, wykorzystując przy tym dane przestrzenne. Często mnogość danych nie pozwala podjąć trafnej decyzji, jednak dedykowane systemy znacząco to ułatwiają. Bardzo popularnymi systemami, które pozwalają na prezentację wyników w postaci map, są systemy klasy GIS czyli tzw. System Informacji Geograficznej (ang. Geographic Information System).
6
100%
PL
Prowadzone w Polsce badania dróg dostarczają bardzo dużo informacji z zakresu warunków ekoklimatycznych. Analiza tych danych jest bardzo skomplikowana, w związku z czym zachodzi konieczność powiązania danych pomiarowych z systemami informacji przestrzennej (SIT) w celu wnikliwych analiz przestrzenno-czasowych oraz przyjaznej ich prezentacji. Szybka zmienność parametrów meteorologicznych i stanu środowiska drogowego musi być zatem realizowana w czasie rzeczywistym z regularnym uaktualnianiem baz danych.
PL
Przedstawiono uwarunkowania i potrzeby kształcenia na studiach technicznych z zakresu Systemów Informacji Geograficznej. Na przykładzie Wydziału Górniczego Politechniki Wrocławskiej, zaprezentowano zakres programów bloku przedmiotów GIS ukierunkowany na potrzeby zakładów przemysłowych oraz administracji rządowej i samorządowej.
EN
The aim of the article is presentation of spatially distributed water balance model WetSpass, inte-grated into Geographical Information Systems, developed in Free University of Brussels. Model simulates average spatial pattern of actual evapotranspiration, surface runoff and groundwater re-charge in raster cells. Model purposes, its structure, parameters and verification results have been described on the basis of selected publications.
PL
Systemy Informacji Geograficznej (GIS) stają się narzędziem wykorzystywanym w wielu dziedzinach. Możliwość wykorzystania map cyfrowych, numerycznego modelu terenu oraz szeregu narzędzi analitycznych pozwala na szybki dostęp do zgromadzonych informacji i generowanie raportów. Takie systemy są coraz częściej stosowane, między innymi przez sztaby kryzysowe np. w czasie powodzi. W celu ograniczenia skutków powodzi sporządza się mapy potencjalnego zagrożenia powodziowego, które pozwalają wyznaczyć obszary narażone na szkody. W artykule przedstawiono mapy potencjalnych zalewów wodami powodziowymi rzeki Bóbr lewobrzeżnego dopływu Odry.
EN
Geographic Information Systems (GIS) became an application used in many disciplines. Digital maps, numerical terrain model and various analytical tools allow quick access to gathered information and to generate reports. Such systems are more and more often applied by crisis committees for example during floods. To reduce flood effects, potential flood-hazard maps are generated, these allow identification of damage risk areas. In this paper potential flood-hazard maps for the Bóbr river, the left-bank tributary of the Odra river, are presented.
12
Content available remote Designing information system applying UML
100%
PL
ARC/INFO jest pakietem narzędziowym dla systemu informacji geograficznej GIS (Geographic Information System) wyposażonym w narzędzia do analizy, wyświetlania i zarządzania danymi. Program został opracowany przez Environmental Systems Research Institute w Redlands w Stanach Zjednoczonych [6]. Celem artykułu jest omówienie przydatności pakietu ARC/INFO w przetwarzaniu zdjęć lotniczych i satelitarnych oraz przedstawienie modyfikacji rozszerzających jego możliwości w omawianym zakresie. W pracy przedstawiono ogólny opis programu ARC/INFO, szczegółowo opisano jego możliwości przetwarzania zdjęć oraz zaprezentowano sposoby tworzenia własnych aplikacji w języku ARC Macro Language.
EN
ARC/INFO is tool software for Geographic Information System well equiped for data analysis, displaying and managing. Program was developed by Environmental Systems Research Institute in Redlands, USA [6]. The subject of this article is to discuss the suitability of ARC/INFO package for processing of aerial images, and to present the modifications allowing to extend these abilities. Further parts of the article contains the specification of ARC/INFO software, detailed description of abilities to process aerial images, and methods of creating own applications using ARC Macro Language.
PL
Systemy informacji geograficznej od lat są zaawansowanym narzędziem do prowadzenia szeregu złożonych analiz w wielu obszarach badawczych. Stanowią kluczowy element w zagadnieniach planistycznych i projektowych z uwagi na możliwość odwzorowania obiektów geograficznych w rzeczywistym układzie współrzędnych geodezyjnych.
EN
The aim of the research is simulation of spatial distribution of water balance elements: actual evapotranspiration, surface runoff and groundwater recharge, in catchment representing mesoscale, with use of distributed parameters model WetSpass. Model was applied in Rega basin in 5-year periods and 40-year period 1956-1995. Numerical maps of hydrological and meteorological elements and physiographic features were prepared with use of GIS technics; optimal size of elementary field was determined on each input map to the model. Results of the verification of the model in 5-year periods and 40-year period, made in three hydrometric gauges in the catchment were good. Spatial distribution of mean annual values of actual evapotranspiration, surface runoff and groundwater recharge in 40-year period 1956-1995 was analysed and described.
PL
W artykule przedstawiono problematykę lokalizacji centrum dystrybucji w ujęciu praktycznym z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej. Przedstawiono modele teoretyczne i na ich tle zaprezentowano problemy rzeczywistych sytuacji decyzyjnych, z jakimi borykają się firmy branży logistycznej. Zaproponowano podejście heurystyczne do rozwiązania problemu lokalizacji centrum dystrybucji z wykorzystaniem systemu informacji geograficznej TranCAD i mechanizmów przetwarzania danych operacyjnych, jakimi zazwyczaj dysponują decydenci firm logistycznych. Efekt takiego podejścia zilustrowano na przykładowym problemie jednej z firm.
EN
The paper presents the practical aspects of localization problem of distribution center with use of geographic information system. It shows discrepancies between theoretical models and real live decision-makers needs and data available to make necessary calculations. Heuristic approach to solve such a problem is then presented which incorporates TransCAD GIS system and on-line transaction system data processing. The results of computational experiments were introduced to illustrate effects of this approach.
18
88%
EN
The origin and development of the USPED (Unite Stream Power-based Erosion/Deposition) model and its application to erosion-deposition modelling within catchments areas of Pr1dnik and D3ubnia Rivers have been presented. The test area . upland region north to Cracow . is covered with highly erodible loess soils. Algorithms proposed by Mitasowa et al. (1999) have been adopted for the Idrisi32 GIS software chosen for modelling. The USLE (the Universal Soil Loss Equation) model parameters (R,C,K,P) have been used for the quantitative assessment of erosion effects. Rainfall and runoff erosivity factor (R) was approximated with Fournier index. The Renard et al. (1997) equation has been used to obtain the soil erodibility factor (K) values. This method was Chojen because of its simplicity . only basic data about soil granulation was necessary. The cover and management factor values (C) were taken from different authors (Koreleski,1992; Molnár i Julien, 1998; Pistocchi i in., 2002). Panchromatic IRS orthophotomap together with DTM (Digital Terrain Model) were used to assess the supporting erosion control practices factor (P). The factor values were used after Koreleski (1992). The results of this investigation enabled us to divide the test area into soil erosion intensity zones based on predicted soil loss values. Deposition areas predicted with USPED model have been presented as a separate zone. High and very high erosion rates have been predicted for 9,6% of the area in consideration. 47,2% Of the test area has been assessed as free from the soil erosion danger. The soils with the highest erosion rates are loess soils and limestone soils. The most of alluvial soil covered areas can be found among the deposition zones, what is in accordance with these soils genesis. The studies also indicated that USPED model seems to be very useful tool for soil erosion assessment together with deposition effect prediction of soils material within the particular catchments.
EN
In this study, an integrated approach has been adopted for optimum selection of locations for rain water harvesting (RWH) in Kohat district of Pakistan. Various thematic layers including runof depth, land cover/land use, slope and drainage density have been incorporated as input to the analysis. Other biophysical criteria such as geological setup, soil texture and drainage streams characteristics were also taken into account. Drainage density and slope were derived from digital elevation model, and map of land use/land cover was prepared using supervised classifcation of multi-spectral Sentinel-2 images of the area. Aforementioned thematic layers are assigned respective weights of their importance and combined in GIS environment to form a RWH potential map of the region. The generated suitability map is classifed into three potential zones: high, moderate and low suitability zones consisting of area 638 km2 (21%), 1859 km2 (62%) and 519 km2 (17%), respectively. The suitability map has been used to mark accumulation points on the down streams as potential spots of water storage. In addition, site suitability of artifcial structures for RWH consisting of farm ponds, check dams and percolation tanks has also been assessed, showing 3.2%, 3% and 4.5% of the total area as a ft for each of the structure, respectively. The derived suitability will aid policy makers to easily determine potential sites for RWH structures to store water and tackle acute paucity of water in the area.
PL
Dostępność przestrzenna określa łatwość, z jaką można dotrzeć z miejsca A do miejsca B. W kontekście obiektów użyteczności publicznej w mieście, wpływa ona na możliwość skorzystania z określonych dóbr i usług przez mieszkańców danego obszaru. Lepsza dostępność oznacza krótsze dojazdy, niższe koszty, a tym samym ma istotny wpływ na jakość życia. Celem niniejszego artykułu jest analiza zróżnicowania przestrzennego dostępności do wybranych usług na obszarze miejskim, na przykładzie Torunia. W pracy zaprezentowana została procedura badawcza, bazująca na wykorzystaniu otwartych danych z serwisu Open Street Map, a także analiz sieciowych i technologii GIS do obliczenia dostępności czasowej. Zaprezentowano metodykę polegającą na analizie dostępności w siatce sześciokątnych pól testowych, dzięki czemu możliwe było ukazanie przestrzennego zróżnicowania czasów dojazdu do określonych usług. Metodyka ta została wykorzystana do oceny dostępności przestrzennej do 16 kategorii obiektów użyteczności publicznej w Toruniu.
EN
Spatial accessibility determines how easily certain places can be reached. In the context of public amenities in urban areas, it affects the ability to use certain goods and services by residents of this area. Better accessibility means shorter commutes, lower costs, and thus has a significant impact on quality of life. The main aim of this paper is an attempt to assess the distribution of spatial accessibility to selected public amenities in urban areas, with an example of the city of Toruń (Poland). The paper presents detailed research procedures, based on Open Street Map data, as well as network analysis and GIS technology used for calculating travel time accessibility. Additionally, a new methodology for analyzing the accessibility in a hexagonal grid of test fields is proposed, which allows for seamless analysis and visualization of travel times across city area. The proposed methodology has been used for assessing spatial accessibility to 16 different categories of public amenities in Toruń.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.