Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 154

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Kredyt mieszkaniowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
XX
Konkurencja na rynku kredytów mieszkaniowych jest coraz większa, dlatego banki chętniej interesują się grupami klientów, które jeszcze kilka lat temu wcale nie były atrakcyjne. Okazuje się, że pięćdziesięciolatek też dostanie kredyt na mieszkanie i to nawet na... 30 lat. Wymaga to kilku dodatkowych zabiegów, ale da się zrobić, choć wydawałoby się, że sprawa nie jest prosta.
2
Content available remote Rola banków spółdzielczych w kredytowaniu nieruchomości mieszkaniowych
100%
XX
W artykule przedstawiono zmiany na rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce w latach 2003-2009. Przedstawiono w nim także działania banków spółdzielczych w zakresie udzielania kredytów dla sektora niefinansowego, w tym, w szczególności, kredytów mieszkaniowych. W pracy podjęto próbę oceny roli banków spółdzielczych w porównaniu z rolą, jaką pełnią banki komercyjne. (abstrakt oryginalny)
EN
Changes on the market of housing credits in 2005-2009 are depicted in this article, as well as presentation of actions of cooperative banks in the sphere of giving credits to non-financial sector, especially housing credits. This work is an attempt of estimation of the role of cooperative banks in comparison with commercial banks. (original abstract)
XX
W programie ożywienia gospodarki rząd stawia m.in. na budownictwo mieszkaniowe, które pomogło już wielu krajom wyjść z głębokiej zapaści. Warunkiem wstępnym jest jednak pobudzenie popytu. Rząd zapowiada tańsze kredyty mieszkaniowe.
XX
Zwrócono uwagę na szeroką ofertę kredytową banków w zakresie zakupu mieszkań, domów, remontów, modernizacji. Problem tkwi w bardzo wysokich odsetkach oraz biurokratycznej mitrędze, którą trzeba przejść, żeby otrzymać pieniądze.
XX
Artykuł poświęcony jest wyjaśnieniu pojęcia i genezy rynku, celowości jego powstania, przybliżeniu jego zakresu, opisaniu zasad funkcjonowania oraz podmiotów (strony popytowej i podażowej) na nim działających. Czytelnik znajdzie w nim informacje dotyczące stosowanych regulacji prawnych, tego, jak przyczyniają się do sprawnego funkcjonowania rynku consumer finance. Oprócz tego zwrócona zostanie uwaga na wpływ warunków ogólnogospodarczych jako determinantów dalszego, zrównoważonego rozwoju tego rynku w Polsce. Analiza stanu rynku ma na celu pokazanie jego dotychczasowego rozwoju jako formy finansowania potrzeb konsumpcyjnych i mieszkaniowych ludności z uwzględnieniem najbardziej znaczących jego segmentów.(abstrakt oryginalny)
EN
In this paper the author presents issues concerning: clarifying the idea and origin of the consumer finance market, purposefulness of its creation, approximation of its range, describing operating principles of this market as well as demand and supply side which make up this market. A reader will find information about applicable regulations and how they contribute to the effective functioning of the consumer finance market. In addition, attention is paid to the impact of economic conditions as determinants of continued, sustainable development of this market in Poland. The analysis of the household lending market aims to show its development so far as a form of financing consumer and housing needs of the population, including its major segments.(original abstract)
Bank
|
2003
|
nr nr 9
25-27
XX
Zamieszczono ranking banków przygotowany pod kątem atrakcyjności oferowanych kredytów mieszkaniowych. W rankingu wzięło udział 11 banków współpracujących z Expanderem - firmą zajmującą się profesjonalnym doradztwem finansowym.
XX
Udział banku w rynku kredytów mieszkaniowych ogółem w Polsce wynosi około 33 proc., co plasuje go na pozycji lidera. Bank ten średniomiesięcznie udziela około 6 tys. kredytów. Na początku 2004 roku bank ten wprowadził znaczne modyfikacje w ofercie kredytów mieszkaniowych, które dostosowane są do oczekiwań klientów na rynku kredytów mieszkaniowych i nieruchomości.
XX
Bank BPH szybciej niż konkurenci zwiększa swój udział w rynku kredytów mieszkaniowych i pożyczek hipotecznych dla klientów indywidualnych. Blisko dwukrotnie - 25 tysięcy klientów zaciągnęło w nim zobowiązania na około 2,4 miliarda złotych.
Bank
|
2003
|
nr nr 11
64-66
XX
Kredyt "Alicja" był jednym z pierwszych w Polsce kredytów mieszkaniowych, mocno promowanym. Przysporzył wiele problemów kredytobiorcom i bankowi PKO BP. W artykule przeanalizowano jego mechanizm i historię spłaty.
XX
W Polsce poziom zaspakajania potrzeb mieszkaniowych nie jest zadowalający, o kredyty mieszkaniowe nadal jest trudno. Jednym z instrumentów pobudzających rozwój budownictwa mieszkaniowego jest Fundusz Dopłat. W opracowaniu omówiono źródła finansowania Funduszu, oraz kierunki wydatkowania środków z tego Funduszu.
EN
Between 2002 and 2006 Subsidy Fund (SF) served two programmes: (SF): subsidies to interest rates on fixed interest housing credits and financial support to municipalities in establishing social premises, boarding houses and homes between 2004 and 2006. In fulfilling its initial task of granting authorities from mortgage interest with a fixed interest rate, the Bank continued its co-operation with the lending banks with regard to issuing promises of subsidies, conducting settlements and paying subsidies from Fund's resources. Little interest in fixed rate credits enabled the use of the resources from the Subsidy Found to finance a pilot programme to support municipalities in the establishment of social housing resources between 2004 and 2005. Granting of fixed interest credits was ended on 31st December 2005. The programme did not teach the assumed volume. The main reason was a strong declining trend of interest rates and the growing competition in the retail building and mortgage credits market.(original abstract)
XX
W artykule prześledzono socjalno-ekonomiczne podstawy rozwoju, aktywność oraz skalę wykorzystania hipotek w mieszkalnictwie. Wyodrębniono właściwości hipotek mieszkalnych na Ukrainie w chwili obecnej, dokonano charakterystyki portfela hipotecznego banków oraz stan refinansowania kredytobiorców hipotecznych przez Państwowy Fundusz Hipoteczny. (abstrakt oryginalny)
XX
Stopa bazowa wprowadzona została w celu wprowadzenia obiektywnego punktu odniesienia dla oprocentowania kredytów mieszkaniowych. Utrudniała natomiast zarządzanie ryzykiem stopy procentowej, wycenę portfela kredytowego oraz ustalenie marż kredytowych. Zdecydowano się zrezygnować z niej do końca tego roku.
XX
Inwestycje mieszkaniowe, obejmujące zarówno budowę nowych domów, jak i modernizację starej substancji mieszkaniowej, są kołem zamachowym całej gospodarki oraz czynnikiem stabilizującym koniunkturę. W krajach wysoko rozwiniętych poziom inwestycji mieszkaniowych oraz handlu nieruchomościami jest wyznacznikiem służącym ocenie stanu gospodarki narodowej oraz bogactwa społeczeństwa. W Polsce z inwestycjami mieszkaniowymi wiąże się szereg problemów utrudniających dynamiczny rozwój tego sektora gospodarki. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt dużej rozbieżności w relacji cen mieszkań i dochodów osiąganych przez gospodarstwa domowe oraz brak zakumulowanych kapitałów inwestycyjnych na cele mieszkaniowe - w Polsce buduje się głównie za gotówkę przyszłych użytkowników. Rozwiązanie problemu rozwoju budownictwa mieszkaniowego wymaga przede wszystkim znalezienia skutecznych źródeł finansowania inwestycji w tym sektorze gospodarki. (fragment tekstu)
XX
Nieruchomość jest specyficznym obiektem prawnym. Świadczy o tym nie tylko definicja prawna nieruchomości. Wszystkie fazy życia nieruchomości: faza obrotu, faza projektowania zabudowy gruntu, faza realizacji, faza dopuszczenia do eksploatacji, faza użytkowania, a także faza likwidacji obiektów budowlanych, są uregulowane prawnie. Wysokie ceny mieszkań zmieniły strukturę finansowania zakupu. Zmniejszyła się liczba klientów korzystających wyłącznie z kredytu bankowego. Wzrósł natomiast do 79% odsetek kupujących wykorzystujących kredyt i własne środki. Sytuacja ta utrzymuje się od połowy 2004 roku i ma swoją genezę w ówczesnym uwolnieniu źródeł finansowania zakupu, tj. niskim oprocentowaniu i dużej dostępność kredytów mieszkaniowych oferowanych przez banki w Polsce. W artykule przedstawiono znaczenie kredytu w finansowaniu zakupu nieruchomości mieszkaniowych w Polsce na przykładzie banku PKO BP. (abstrakt oryginalny)
EN
The real estate is a peculiar legal object. Not only a legal definition of the real estate is attesting to it. All phases of the life of the real estate: the phase of the turnover, the phase of the buildings design of ground, the phase of the realization, the phase of certifying fit for use, the phase of the use, as well as the phase of the liquidation of building objects, are settled legally. Ceiling prices of flats changed the structure of financing the purchase. A number of customers receiving an exclusively bank loan reduced. However to the 79% a percentage of purchasers using credit and own funds rose. This situation continues from the half of 2004 and has his genesis in contemporary freeing sources of financing the purchase, i.e. the low interest and big availability of home loans offered by banks in Poland. In the article meaning of credit was described in financing the purchase of housing real estates in Poland on the example of the PKO bank. (original abstract)
15
Content available remote Ewaluacja rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce w okresie kryzysu lat 2008-2009
75%
XX
Globalny kryzys finansowy stanowił bardzo duże wyzwanie, zwłaszcza dla sektora bankowego. Z satysfakcją można stwierdzić, że młody polski sektor finansowy podołał temu wyzwaniu unikając wielu problemów, które trapiły środowisko bankowe innych krajów Europy. Artykuł dowodzi, że w minionym 2009 r. rynek finansowania nieruchomości pozytywnie przeszedł test wiarygodności w okresie spowolnienia gospodarczego. Chociaż akcja kredytowa banków zmniejszyła się do poziomu z 2006 r., to konsekwentnie przez cały 2009 r. rosła sprzedaż udzielonych kredytów mieszkaniowych. Negatywnych wpływów kryzysu nie udało się jednakże uniknąć w budownictwie mieszkaniowym. W roku 2009 nastąpił spadek wszystkich wskaźników odnotowując zmniejszenie liczby mieszkań oddanych do użytku. Wprowadzono wiele ograniczeń w dostępie do kredytu (podwyższone marże, wyższe wymogi przy uzyskaniu zdolności kredytowej, dodatkowe zabezpieczenia). Wciągu całego 2009 r. banki stopniowo odbudowywały poziom akcji kredytowej, co wynikało, m.in. z coraz powszechniej uwzględnianego w ofertach banków programu rządowego "Rodzina na swoim". (abstrakt oryginalny)
EN
The global financial crisis was a very big challenge especially for banking sector. We can say that the young Polish financial sector managed with satisfaction this challenge without many problems which troubled banking environment elsewhere in Europe. Article says that in 2009, the real estate financing market has passed credibility test during the economic slowdown. Even though banks share credit fell to the level from 2006, in whole 2009 consistently were increased sales housing loans banks. Introduced many restrictions on access to credit (increased profit margins, higher requirements for obtaining credits, additional security). Throughout 2009 banks gradually were rebuilding the level of lending, which resulted from well known government program "Family strike out on theirs own" which could have been found in banks offers. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie idei kredytów preferencyjnych ujętych w ramach rządowego programu "Rodzina na swoim ". W pracy zaprezentowano korzyści ekonomiczne (zarówno dla klienta, jak i dla banku), jakie można osiągnąć dzięki ofercie kredytu z dopłatami "Rodzina na swoim". (abstrakt oryginalny)
EN
Main point of this article is to show the idea of terms of the credit with support of the polish government program ,,Rodzina na swoim". (original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano zmiany regulacji w zakresie kredytów mieszkaniowych wprowadzone przez nadzór finansowy w Polsce w odpowiedzi na kryzys finansowy. W tym kontekście przeanalizowano efektywność podjętych środków, zarówno pasywnych (niekoniecznie obowiązkowych), jak i aktywnych, mających na celu ograniczenie potencjalnego zagrożenia związanego ze wzrostem ryzyka kredytowego, pogorszeniem jakości zabezpieczeń oraz zwiększeniem zmienności kursu walutowego, W artykule przedstawiono również wpływ struktury sektora bankowego i sytuacji na rynku nieruchomości na zachowanie banków, a także ich procedury wewnętrzne. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents changes that were introduced by the banking supervisory authority in Poland to the regulatory framework in case of mortgage loans. We explain the efficiency of some passive (not necessarily mandatory) and active measures that were used to reduce the potential threat of credit risk increase, collateral deterioration and exchange rate variability. We also investigate the influence of the condition of real estate market and the structure of banking sector on behavior of banks, as well as their internal risk management procedures.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest porównanie kierunku i siły oddziaływania determinant ekonomicznych wpływających na popyt gospodarstw domowych na kredyty konsumpcyjne oraz mieszkaniowe. Wśród czynników wywierających wpływ na popyt na poszczególne kategorie kredytów zostały uwzględnione m.in. sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych, możliwość skorzystania z alternatywnych źródeł finansowania, warunki i kryteria udzielania kredytów, zapotrzebowanie na finansowanie zakupu dóbr trwałego użytku oraz prognozy sytuacji na rynku mieszkaniowym. Podstawę analiz stanowią dane z badania prowadzonego metodą testu koniunktury wśród przewodniczących komitetów kredytowych banków. Uzyskane wyniki wskazują, iż w poszczególnych latach występuje częściowe podobieństwo w zakresie kierunku i siły oddziaływania determinant popytu na kredyty konsumpcyjne oraz mieszkaniowe.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to compare the direction and impact of economic determinants affecting household demand for consumer and housing loans. Economic situation of households, access to alternative sources of financing, conditions and lending criteria, the need to finance the purchase of consumer durables and forecasts of the situation in the housing market are some of the factors which have been taken into account in the article among the ones affecting demand for both categories of loans. The basis of analysis are data from business tendency surveys conducted among the chairmen of banks' credit committees. The results indicate a partial similarity in terms of the direction and strength of impact of the determinants of demand for both categories of loans in each year.(original abstract)
19
Content available Barometry rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce
75%
EN
The paper carries out an overview and classification of various measures of the business situation of the mortgage market in Poland. On the basis of the values of selected indexes it was analyzed the correlation between economic situation barometers and the characteristics of the credit market growth. The surveys of the situation on the mortgage market have been conducting at different intervals, in different ways, taking into account the subjective assessment of banks staff, analysis the financial conditions offered credit products and their availability. In addition to the traditionally conducted by the National Bank of Poland business tendency survey of housing loans, the different institutions began to publish indexes characterizing the restrictiveness of banks in providing financing (credit availability indexes) in recent years. The study of the relationships between the economic barometers and growth sector of housing loans confirmed only the strong correlation with Pengab.
XX
Artykuł omawia warunki oszczędzania w kasach mieszkaniowych, które mogą dać po roku blisko 34 proc. zysku. Banki myślą także o tym, jak pomóc klientom, którzy nie mogą czekać aż minie okres trzyletni przepisowego oszczędzania. Mowa tutaj o kredytach pomostowych.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.