Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 65

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (P.z.p.) jest regulacją bardzo formalną i restrykcyjną. Jej surowe przepisy dotyczą m. in. terminów na wykonywanie określonych w ustawie czynności zarówno przez wykonawcę, jak i przez zamawiającego.
PL
Na mocy tzw. małej nowelizacji Prawa zamówień publicznych (P.z.p.) 22 grudnia 2009 r. zaczął obowiązywać nowy art. 26 ust. 2b tej ustawy. Zgodnie z tym przepisem, wykonawca, aby spełnić warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
3
Content available remote Inkluzywizm a społeczna odpowiedzialność architekta
100%
PL
Architektura jest sztuką - sztuką szczególną posiadającą cechy społecznej użyteczności. Od tak rozumianej architektury oczekuje się, by wywoływała emocje, jednocześnie odpowiadając na potrzeby użytkowe. Dwoistość sztuki architektonicznej wywołuje konieczność dwupłaszczyznowości oceny: z jednej strony - stricte wrażeniowej (emocjonalnej), z drugiej - racjonalnej. Dogłębna analiza wszelkich aspektów dzieła oraz dojrzała krytyka postaw twórców, może otworzyć dyskusję nad społeczną odpowiedzialnością architektów, tym bardziej że ich dzieła funkcjonują w środowisku i świadomości społecznej przez długi czas.
EN
Architecture is a very special kind of art - an art, which is socially useful. It is expected to evoke emotions and at the same time serve for use. This duality of architecture results in duality of its evaluation: emotional - on the one hand and rational - on the other hand. Deep analysis of all aspects of architectural work and mature criticism might start discussion on social responsibility of architects, especially that their work last as a part of environment and social awareness for a long time.
PL
Kraków, tak jak większość rozwijających się obszarów metropolitalnych, doświadcza dynamicznych procesów suburbanizacyjnych. Słabo zainwestowane tereny leżące w bezpośrednim zasięgu oddziaływania dużych ośrodków miejskich stają się sceną spontanicznych procesów miastotwórczych. Artykuł prezentuje wyniki analiz nowopowstałych zespołów mieszkalnych w obszarach podmiejskich Krakowa. Przeprowadzone studia wskazują na słabe wzajemne relacje przestrzenne poszczególnych inwestycji, świadczące o wzrastającej roli powiązań o charakterze sieciowym w tworzeniu współczesnych struktur urbanistycznych. Sieciowa logika wytwarzania przestrzeni nie sprzyja jednak budowaniu wyższych struktur społecznych, w sposób jaki czyniły to przestrzenie publiczne ulic i placów w tradycyjnej urbanistyce. Kształtujący się w obszarach podmiejskich „nowy porządek” zdaje się kwestionować dotychczas panujące reguły społeczne. Aktualne staję się więc pytanie o naturę relacji tych dwóch wymiarów miejskości. Czy nowe struktury urbanistyczne ukształtują nowe społeczeństwa, a może przeciwnie – podmiejskie nowotwory są efektem współczesnej choroby cywilizacyjnej?
EN
Krakow, as many other developing metropolitan areas, undergoes dynamic suburban processes. Underinvested areas located in direct range of influence of large scale urban centers are becoming a scene of spontaneous city-creating processes. The paper presents results of analyses of new building complexes in the Krakow suburbia. Studies have proved weak spatial relation between particular investments, which may bear witness to an increasing role of network type relation in creating contemporary urban structures. Network type urban relations are not conducive to large-scale social structures in the way public spaces of streets and squares used to be in the traditional urban design. The “new order”, that is being shaped in suburban areas, seems to question some traditional social rules. Therefore the question of relation between these two: social and spatial dimensions of a city became up-to-date. Are new urban structures going to shape a new society, or maybe on the contrary – suburban neoplasm is a result of a contemporary civilization disease?
PL
Artykuł opisuje alternatywne rozwiązania budowy sieci komputerowych. Takie technologie, jak komunikacja przez sieci energetyczne oraz sieci bezprzewodowe, pozwalają zapewnić dostęp do Internetu bez konieczności rozbudowy infrastruktury kablowej. Poniżej opisano aktualnie używane rozwiązania oparte przede wszystkim na modulacji OFDM.
EN
The article describes alternative solutions of computer networks building. Technologies like Power Line Communications (PLC) and Wireless Networks enable access to Internet without cable infrastructure extension necessity. Curent solutions based on OFDM modulation are described below.
PL
Kwestia podwykonawstwa w zamówieniach publicznych została uregulowana Ustawą z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 24 grudnia 2013 r.
PL
Zgodnie z art. 179 ustawy Prawo zamówień publicznych (P.z.p.) przystąpienie do postępowania odwoławczego jest jednym ze środków ochrony prawnej, z których mogą korzystać wykonawcy, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu konkretnego zamówienia publicznego oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów tej ustawy.
PL
Roboty budowlane to, obok dostaw i usług, taki rodzaj zamówień, które są udzielane na podstawie Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (P.z.p.). Jak wynika z rocznego sprawozdania Urzędu Zamówień Publicznych, w 2012 r. stanowiły one najistotniejszą część rynku pod względem wartości wydatkowanych środków – było to 45% ogólnej kwoty udzielonych zamówień.
PL
W oparciu o art. 87 ust. 1 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 - P.z.p.) zamawiający - w toku badania i oceny ofert - może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Literalnie przepis ten nie nakłada na zamawiającego obowiązku wyjaśnienia treści oferty, a raczej kreuje uprawnienie do występowania do wykonawców o złożenie wyjaśnień dotyczących treści przedłożonych ofert. Jednak nieskorzystanie z dyspozycji zawartej w tym przepisie tylko teoretycznie nie spowoduje naruszenia ustawy P.z.p.
PL
W czerwcu br. Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) wydała dwa wyroki, w których przesądziła, iż wykonawcy biorący udział w postępowaniach publicznych pozostawali w zmowach przetargowych. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2013 r. poz. 907 – P.z.p.) KIO nakazało odrzucenie złożonych ofert z uwagi na fakt, że zawarte w nich zapisy były niezgodne z przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
PL
Ustawa z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (DzU z 2012 r. poz. 1271), która weszła życie 20 lutego br., poszerzyła uprawnienia zamawiających w zakresie konstruowania warunków udziału w postępowaniu. Kontrowersje wywołał ust. 5, wprowadzany poprawką Senatu do art. 22 ustawy - Prawo zamówień publicznych (P.z.p.), który określa te wymogi i opisuje sposób dokonywania oceny ich spełnienia.
PL
Zgodnie z art. 2 pkt 11 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2013 r. poz. 907 – P.z.p.), wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
PL
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający odrzuca ofertę, gdy jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu przepisów Ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (u.z.n.k.). Definiuje ona czyn nieuczciwej konkurencji jako działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża interesowi innego przedsiębiorcy lub klienta bądź narusza ten interes (art. 3 ust. 1).
PL
Pomimo dominującej roli zamawiającego w przetargach publicznych, wykonawcy mogą mieć wpływ na ostateczną treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). W przypadku, gdy zawiera ona postanowienia sprzeczne z ustawą Prawo zamówień publicznych (P.z.p.), wykonawca może złożyć do zamawiającego wniosek o wyjaśnienie jej treści lub odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). Wbrew pozorom, wniosek ten nie ma na celu jedynie wyjaśnienia niejasności, lecz może również doprowadzić do modyfikacji SIWZ zgodnie z propozycją wykonawcy.
PL
"Duża nowelizacja" z 2010 r. wprowadziła do ustawy Prawo zamówień publicznych (P.z.p.) art. 186 ust. 2, na mocy którego zamawiający otrzymał prawo uwzględnienia zarzutów podniesionych w odwołaniu. Gdy tak zrobi, Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.