Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  honeycomb structure
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
A challenge for developing acoustic metamaterials (AMMs) is considering the application of broadband muffling and load bearing capacity simultaneously. In this paper, a honeycomb based graded AMM muffler is proposed, which can widen the attenuation band and improve the structural stiffness without any external device by means of integrated design. Firstly, the acoustic and mechanical characteristics of the muffler unit cell are theoretically and numerically studied, and the graded muffler is designed based on these characteristics. The numerical results show that the graded muffler widens the attenuation bandwidth of the unit cell, and the simulation also shows that the graded muffler has greater stiffness than the uniform one. The stiffness driven muffler provides new possibilities for the design of advanced metamaterial with simultaneous sound insulation and load bearing performances.
2
Content available Innovative Technology of 3D Knitted Cellular Geonets
75%
EN
Placing engineering objects (roads, embankments etc.) on low-bearing ground requires the use of geosynthetics as a reinforcement of it. Cellular geonets of three dimensional structure and honeycomb form are traditionally made from sets of perforated poliethylene straps ultrasonically bonded by spot welds. This article presents an original, innovative structure of a cellular geonet based on the technology of producing three dimensional knitted fabrics with the use of warp knitting machines with two needle bars. A 3D knitted geonet can be designed considering its three dimensional configuration and strength properties in the aspect of the anisotropic character of its structure. It was calculated that the efficiency of the knitting process of a single warp knitting machine can produce, within one month, a reinforcement for a highway 50 m wide and 5 km long using a geonet. The new technology of the cellular geonet has already been subjected to a patent application.
PL
Posadowienie obiektów inżynierskich (dróg, nasypów itp.) na gruntach słabonośnych wiąże się z koniecznością wzmacniania podłoża poprzez geosyntetyki. Geosiatki komórkowe o trójwymiarowej konstrukcji przestrzennej w formie "plastra miodu" tradycyjnie wykonywane są z zespołu perforowanych taśm polietylenowych połączonych ultradźwiękowymi zgrzewami punktowymi. W niniejszej publikacji przedstawiono oryginalną, innowacyjną strukturę budowy geosiatki komórkowej opartej na technologii wytwarzania dzianin przestrzennych na nowej generacji osnowarkach dwugrzebieniowych. Dzianą geosiatkę 3D można projektować pod względem jej konfiguracji przestrzennej jak i właściwości wytrzymałościowych w ujęciu anizotropowego charakteru jej budowy. Wyliczono, że wydajność procesu dziania jednej osnowarki zapewnia w przeciągu jednego miesiąca wzmocnienie geosiatką autostrady o szerokości 50 m i długości ok. 5 km. Nowa technologia geosiatki komórkowej podlega zgłoszeniu patentowemu.
EN
In this study, a new type of honeycomb-patterned micro-porous polyester fibre was used to develop good moisture absorption and quick drying properties of woven fabrics. Details of the development and after-finish processes of the fabrics were illustrated. The water transport, vapour transmission and quick dry properties of the seven different end products were also investigated. It was evident that weaving parameters and after-finish processes are crucial factors in the fabric production process. The final products can also have good water transport and quick dry properties without additive treatment.
PL
Nowy rodzaj mikroporowatych włókien poliestrowych o strukturze plastra miodu został użyty do opracowania tkanin wykazujących dobrą absorpcję wilgoci i szybkoschnących. Przedstawiono szczegółowo opracowanie tych tkanin oraz procesy wykańczalnicze. Dla siedmiu wyprodukowanych tkanin określono transport wody, przepuszczalność pary wodnej oraz szybkość schnięcia. Wykazano jednoznacznie że parametry procesu tkania i wykańczania tkanin są decydującymi właściwościami dla otrzymania odpowiednich parametrów tkanin. stwierdzono również, że produkty finalne mogą wykazywać dobry transport wody i szybkie schnięcie bez dodatkowej obróbki.
PL
W artykule przedstawiono analizę numeryczną niestacjonarnego pola przepływowego w modelu turbinowego uszczelnienia labiryntowego w rzeczywistych warunkach pracy dla dwóch różnych struktur uszczelnienia labiryntowego z okładziną o strukturze plastra miodu oraz ze ścianą gładką. Oprócz strat przecieku, obszar ten jest szczególnie istotny z uwagi na zjawisko generacji hałasu szerokopasmowego powstałego w wyniku turbulentnych zjawisk przepływowych. Wyniki przedstawiono jako wielkości akustyczne w funkcji częstotliwości. Pozwoliło to na określenie częstotliwości głównych, przy których zaistniały ich szczytowe wartości. Dodatkowo porównano zmianę bezwymiarowej wartości przecieku w czasie. Wyniki obliczeń wskazały wpływ zastosowanej struktury uszczelnienia na tłumienie fluktuacji ciśnienia oraz wartości przecieku przy różnych prędkościach obrotowych wirnika.
EN
This work aims to perform detailed time-dependent flow analysis of gas turbine stage model equipped with tip labyrinth seal against honeycomb or smooth land, in order to identify the noise generated aerodynamically. Two different sealing structures were investigated – honeycomb structure and smooth land. The main scopes of this investigation were evaluation of unsteady flow field behaviour, indication regions were the vorticity and broadband noise is generated. Also an impact of the sealing structure on the flow behind the rotor was checked. To evaluate results, acoustic pressure – p’ and Sound Pressure Level (SPL) values were used. Discharge coefficient, as a measure of non-dimensional leakage has also been inquired and compared. The results shown an influence of honeycomb structure, and rotational velocity of rotor on pressure fluctuations and noise damping.
5
Content available remote Analiza wytrzymałościowa struktury typu plaster miodu w elementach podporowych
63%
PL
Zaproponowano strukturę typu plaster miodu w konstrukcjach, w których masa jest ważnym czynnikiem branym pod uwagę podczas projektowania. Struktura ta jest lekka i wytrzymała. Przeprowadzono symulację próby trójpunktowego zginania z wykorzystaniem MES. Zmieniano grubość ścianki, parametry materiałowe, wzajemną orientację i wymiary kolejnych warstw komórek.
EN
Honeycomb profile is suggested for effective use in the engineering structures critically required for the lowest possible weight without negative effect on the load capacity. Simulation trials (three-point bending test) were performed using FEM. Cell wall thicknesses, material properties, orientation of successive layers and dimensions of the particular cell layers were consequently changed to suit the tests.
PL
Praca dotyczy wielowariantowych analiz numerycznych trzech cienkościennych struktur przestrzennych o topologiach: plastra miodu, prostokątnej i auksetycznej. Analizy właściwe poprzedzono doborem materiału, z którego potencjalnie struktury mogłyby zostać wytworzone. Optymalny materiał wybrano spośród trzech materiałów metalicznych, dla których dostępny był zaawansowany model konstytutywny materiału oraz model zniszczenia. Wykorzystanie właściwego modelu pozwoliło na uwzględnienie wielu zjawisk podczas bardzo złożonego procesu perforacji, co przekłada się na jakość i trafność uzyskanych rezultatów badań numerycznych. Zasadnicze analizy numeryczne prowadzone po etapie doboru materiału skupiały się na analizie wytrzymałości struktur w procesie ich perforacji obiektami w postaci kulki o średnicy 10 mm. Trzy obiekty uderzające w struktury rozmieszczono w taki sposób, aby uwzględnić wpływ miejsca uderzenia na proces perforacji. Na podstawie pomiaru głębokości perforacji kulek oraz analizy obszaru oddziaływania na strukturę wytypowano najbardziej wytrzymałą topologię. W kolejnym etapie przeprowadzono dodatkowe analizy numeryczne, które pozwoliły na określenie efektywności struktury oraz oszacowanie jej granicy balistycznej.
EN
The paper concerns multivariate numerical analyses of three thin-walled three-dimensional structures of honeycomb, rec-tangular and auxetic topologies. The analyses were preceded by the selection of the material from which the structures could potential-ly be made. The most optimal material was selected from three metallic materials for which an advanced constitutive material model and a failure model were available. The use of an appropriate model has allowed a number of phenomena to be taken into account during the very complex perforation process, which translates into the quality and accuracy of the numerical results obtained. The main numerical analyses, carried out after the material selection stage, were focused on the analysis of the strength of the structures in the process of their perforation with objects in the form of a ball with a diameter of 10 mm. The three objects hitting the structures were arranged in such a way as to take into account the influence of the impact location on the perforation process. Based on the measurement of the perforation depth of the balls and the analysis of the area of impact on the structure, the most strength topology was selected. In the next step, additional numerical analyses were carried out to determine the effectiveness of the structure and to estimate its ballistic limit.
PL
Sztywne pianki poliuretanowe modyfikowano grafitem ekspandowanym (napełniacz płytkowy) i cenosferami (napełniacz sferyczny). Przeprowadzono analizę wpływu kształtu oraz zawartości tych napełniaczy na strukturę komórkową oraz gęstość pozorną, wytrzymałość na ściskanie, kruchość, chłonność wody, współczynnik przewodzenia ciepła i stabilność wymiarową otrzymanych materiałów porowatych. Największą zdolnością do nukleacji komórek charakteryzował się napełniacz sferyczny wprowadzony do systemu PUR w ilości do 5% mas., a napełniacz płytkowy w przypadku modyfikacji przekraczającej 7% mas. Wprowadzenie grafitu ekspandowanego w ilości 1% mas. oraz cenosfer w ilości do 5% mas. powoduje zmniejszenie współczynnika przewodzenia ciepła modyfikowanych materiałów piankowych. Modyfikacja matrycy poliuretanowej napełniaczami sferycznym oraz płytkowymi powoduje zmniejszenie chłonności wody i nie wpływa istotnie na wartość kruchości otrzymanych pianek. Wszystkie modyfikowane materiały piankowe charakteryzują się dobrą stabilnością wymiarową, a wprowadzenie do kompozycji poliuretanowej napełniacza sferycznego w ilości do 10% mas. umożliwia zwiększenie wytrzymałości mechanicznej otrzymanych pianek.
EN
Rigid polyurethane (PU) foams were modified by addn. of expanded graphite (plate filler) and cenospheres (spherical filler) to study the effect of the fillers shape and content on the cell structure and apparent d., compressive strength, friability, H₂O absorption, coeff. of thermal cond. and dimensional stability of the resulting porous material. The highest cell nucleation capability was obsd. for the spherical filler introduced into the PU system up to 5% by mass and for the plate filler introduced above 7% by mass. The addn. of expandable graphite (1% by mass) and cenospheres (up to 5% by mass) resulted in a decrease in thermal cond. and H₂O absorption. The PU foams showed good dimensional stability. The addn. of spherical filler (up to 10% by mass) resulted in an increase of the mech. strength of the PU foams.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.