Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 60

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
3
Content available Drogi znikające z krajobrazu
100%
EN
Motorization development causes that more and more modern roads are being built. One can say that they often occupy the space of previous interesting types of old roads like f.e. those cobbled with fieldstones or with irregular granite flagstones, often with so called shoulde (wide sandy part along the road). They are usually copsed with trees, and create beautiful lanes. Their charm is sometimes appreciated and are covered by a legal protection, like in the case "Warcianka road" (between Murzynowo and two other villages: Warcin and Debin in Lubuskie wo-jwodshaft. There are also old roads-streets or small and narrow streets in the big cites. Some of them disappear (according authorities' decisions or by nature), other are carefully preserved f.e. Wysoka Street in Poznań.
7
Content available remote Multi-attribute decision making method used in an acquisition of real estate
100%
EN
The real estate market is constantly changing and there are more and more factors to be taken into account. Hence it is often necessary to seek new tools of analysis. The aim of the paper is to draw attention to the possible use of multi-attribute decision making method in the study of complex phenomena connected with an acquisition of real estate. A general outline of decision analysis is presented, including its orientation and model, as well as general characteristics of the method – ELECTRE III. The author believes that this paper is a good basement to lead the further researches showing an assessment of this method applicability and of possible domains where can be of use.
PL
Rynek nieruchomości ciągle się zmienia i pojawia się coraz więcej czynników, które należy brać pod uwagę, dlatego konieczne jest poszukiwanie nowych narzędzi do analizy. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na możliwość wykorzystania wieloatrybutowej metody podejmowania decyzji w badaniu złożonego procesu związanego z zakupem nieruchomości. W artykule przedstawiono ogólny zarys procesu decyzyjnego, w tym model decyzyjny, a także charakterystykę użytej metody – ELECTRE III. Autorka uważa, że artykuł ten może być dobrą podstawą do prowadzenia dalszych badań, pokazując użyteczność tej metody i wskazując możliwe kierunki wykorzystania.
EN
The fuzzy numbers arise in decision making, control theory, fuzzy systems and approximate reasoning problems. The operations on them are becoming more and more popular. The aim of this paper is to present the fuzzy arithmetic operations on fuzzy numbers in a new way, using the horizontal membership functions (HMFs). The horizontal membership functions enable to introduce uncertain, interval or fuzzy variable-values together with crisp values in arithmetic operations without using Zadeh's extension principle. Thus, a relatively easy aggregation of crisp and uncertain knowledge has become possible. The numerical example of this developed method is also provided.
EN
The aim of the paper is to draw attention to the possible use of Info-gap theory. This theory assists a decision maker to develop preferences, assess risks and opportunities, or choose sources of information under severe uncertainty. In this paper the characteristic of Info-gap theory is presented and main models are characterized and described. One of the medical decision problem and its alternative development scenarios are presented and solved using Infogap theory. Finally, conclusions and further research directions are presented.
PL
Badaniom poddano pięć łąk pobagiennych wyłączonych z użytkowania rolniczego. Należały do nich: Czarnocin III, Łęgi Lubczyńskie, Kikorze i Widzieńsko leżące w powiecie goleniowskim oraz Wyspa Pucka znajdująca się w obrębie Szczecina. Na łąkach rozpoznano ogółem 69 gatunków roślin zielnych będących przedstawicielami 12 klas fitosocjologicznych. Poszczególne obszary różniły się między sobą nie tylko liczbą gatunków (od 8 na Wyspie Puckiej do 27 w Widzieńsku), ale także ich kombinacją. Tylko Urtica dioica występowała aż na 4 obiektach, natomiast 62,3% wszystkich gatunków występowało tylko jeden raz i zostało odnalezione na różnych powierzch¬niach. Na badanych obiektach dominują przedstawiciele klasy Molinio-Arrhenatheretea (53,6%), a gatunki z klas Phragmitetea oraz Scheuchzerio-Caricetea nigrae stanowią zaledwie 11,6%. Do określenia walorów przyrodniczych analizowanych powierzchni zastosowano dwie metody: opra¬cowaną przez Oświta (2000) oraz zaproponowaną przez Podlaską (2009). Obie metody pozwoliły na wydzielenie Wyspy Puckiej jako obszaru o małej wartości przyrodniczej. Przy klasyfikacji pozo¬stałych łąk bardziej precyzyjna okazała się metoda Podlaskiej, dzięki której wyróżniono Widzieńsko jako teren najbardziej wartościowy spośród wszystkich badanych.
EN
The five marsh meadows, excluded from agricultural use, were tested. They were: Czarnocin III, Łęgi Lubczyńskie, Kikorze and Widzieńsko in the Goleniów District and Wyspa Pucka, located within city of Szczecin. There were 69 species of herbaceous plants recognized on the meadows. They can be divided to 12 phytosociological classes. Individual areas differ to the number of spe¬cies (from 8 on the Pucka Island to 27 in Widzieńsko), as well as their combinations. Urtica dioica species appeared in four objects, while 62,3% of all species occurred only once and were found in different areas. The representatives of Molinio-Arrhenatheretea class dominated in investigated sites (53,6%). The species of Phragmitetea and Scheuchzerio Caricetea nigrae classes represented only 11,6% of all numbers of individuals. Two methods were used to determine the natural value of
PL
Zmiany florystyczne, zachodzące na ulegających degradacji obszarach bagiennych i pobagiennych, mogą znaleźć odbicie w zestawie makroszczątków. Wyraźnie powinno się to zaznaczyć w obrębie stropowej warstwy złoża. Badaniom stratygraficznym poddano fragmenty 3 profili torfowych, z których dwa pochodziły z Dolnego Śląska [Góry Izerskie i Milicz], a jeden z Pojezierza Zachodniopomorskiego [okolice Gryfina]. Analizowano odcinki profili ok. 50 cm, które obejmowały także niezdegradowaną część złoża. Badania wykazały, że zestaw makroszczątków umożliwia oddzielenie warstwy torfu poddanego procesowi murszenia od niezmienionej części złoża. Zaznaczyły się pewne różnice - w odniesieniu do Milicza i Czarnowa wystarczająco jasny obraz dała analiza materiału karpologicznego, natomiast w Górach Izerskich jedynie obecność korzeni trzcinnika owłosionego (Calamagrostis villosa (Chaix) J. F. Gmel) sygnalizowała rozpoczęcie fazy decesji. Nasiona gatunków takich, jak m.in.: sit rozpierzchły [Juncus effusus L.], sit skupiony [Juncus conglomeratus L.], jaskier ostry [Ranunculus acris L.], wąkrota zwyczajna [Hydrocotyle vulgaris L.] czy koniczyna biała [Trifolium repens L.], mogą być traktowane jako swoiste wskaźniki, wyznaczające zasięg warstwy murszu.
EN
Floristic changes characteristic for the degradation of wetlands may be reflected by plant macroremains found in peat. The changes should be particularly distinct in the superficial muck layers. In this study three peat profiles were examined: two from Lower Silesia [the Izera Mountains and the town of Milicz] and one from West Pomerania [Czarnowo near Gryfino]. Analysed sections were 50 cm deep, i.e. they included the non-degraded part of peat deposit. The study showed that characteristic set of plant macro-remains may help distinguishing peat layer that was subject to mucking from non-degraded part of peat deposit. Some differences were observed: the analysis of seeds and fruit plants in Milicz and Czarnowo gave sufficiently clear picture, while in the Izera Mountains the beginning of the decession phase was only signalled by the presence of Calamagrostis villosa roots. The seeds of e.g. Juncus effusus, Juncus conglomeratus, Ranunculus acris, Hydrocotyle vulgaris and Trifolium repens may be treated as specific indicators showing the muck layer range.
EN
The problem of finding an appropriate transportation plan for a transport company collaborating with a window manufacturer to reduce transport costs by minimizing the total distance travelled and to provide a minimum car fleet has been presented. The problem involves 3 major manufacturing bases and 15 local storehouses located in all the remaining Polish provincial capitals. Taking into account the fact that some of the parameters of the model may not be accurate due to uncertainty, fuzzy coefficients are used. Using this fuzzy model, optimistic, semi-pessimistic and pessimistic approaches are considered.
EN
One of the functions of roadside tree planting is biodiversity protection. The analysis often alleys from Lower Silesia region confirmed their floristic wealth. Nineteen tree species and five shrub species were recognized. Planted species forming alleys are predominant among sites was different, but two alleys attract an attention with their compositional arrangement: chestnut lane in Staroscin ended with a group of old, monumental oaks surrounding a historic figure, and two-part lane in Biestrzykowice. The cherry alley in Dąbrowa Namysłowska should be covered by a special care since there are less and less alleys of this type. Floristic diversity may be seen especially clearly in the case of roadside herbaceous plants. In all analysed sites 123 species of herbaceous plant belonging to 32 families were recognised. The number of individuals from particular families was varied. The most abundant were aster family (Asteraceae), blue grass family (Poaceae) and pea family (Fabaceae). High diversity is also confirmed by the fact that only two species were present in all ten alleys, while as much as 49% of species were observed once only. Among recognized species, the predominant are those characteristic for roadsides, however also another ones from neighbouring areas may be found. The alleys may also be a place of protected species occurrence bear's-garlic ( Allium ursinum) or ones characteristic for quite other kinds of sites triangle pink (Dianthus deltoides).
EN
Theory decision under uncertainty applies different methods to predict future events, physical measurements, which are already unknown. The paper shows one of the decision-making methods in conditions of severe uncertainty in application to a problem. Some aspects of the robustness and opportuneness functions of Info-Gap Theory are presented and used to evaluate the example of efficient fuel allocation. A general outline of decision analysis is presented, including its orientation and models.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.