Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
First shopping malls were established in the 1930s in the United States, in Western Europe, they appeared in the 1950s, and in Poland - in the 1990s. The creation of shopping malls resulted from suburbanisation processes, development of satellite systems around large cities, growing transport diffi culties connected with getting to downtown centres, as well as with an increasing number of motorist and diversifi cation of consumer needs. First facilities were of service and commercial character, but during their evolution next generations of malls have been developed (form the 1st to the 5th). In Poland, there are over 400 malls (2014). The pace of development of shopping malls in Poland is characterised by the most dynamic growth observed among European countries. It is probably related to limited legal regulations restricting this domain and a considerable interest from investors. Shopping malls have become an inseparable element of modern agglomerations and cities in Poland. The aim of the paper was to identify the types of shopping malls location in Poland and local policy of their development.
XX
Handel detaliczny jest działalnością o coraz większym znaczeniu dla rozwoju miasta. Tworzy duży rynek pracy, organizuje przestrzeń miejską, a nawet kreuje nowego typu relacje społeczne. Wśród wielu funkcji handlu istotna wydaje się funkcja urbanistyczna, która sprowadza się do współkształtowania struktury przestrzennej jednostki osadniczej. Szczególnie w dużym mieście rozwinięta sieć placówek handlowych, w powiązaniu z siecią usług komercyjnych i publicznych, tworzy „kręgosłup urbanistyczny”, oparty na węzłach sieci komunikacyjnej [Kaczmarek, 2010, s. 46-48]. Kształt architektoniczno-urbanistyczny placówek handlowych jest silnie zróżnicowany: od wolno stojących kiosków po peryferyjnie położone hale i centra handlowe. Działalność handlowa może także pełnić rolę „naprawczą” tkanki miejskiej, przyczyniając się do rewitalizacji zdegradowanych budynków, kompleksów miejskich i ulic. W Katowicach przeprowadzono rewitalizację obiektu dworca PKP i utworzono centrum handlowe wraz z dworcem kolejowym oraz autobusowym. Mieszkańcy bardzo dobrze oceniają Galerię Katowicką, a nowy obiekt uważają za przestrzeń publiczną miasta, w której chętnie spędzają czas.
EN
In the 2011-13 was carried out in Katowice railway station revitalization project, which resulted in a modern gallery Katowice and the train and bus. This paper aims to recognize residents’ opinions about the functioning of modern trade format – shopping center – local project of revitalization a railway station in Katowice. The pilot study among 100 clients of shopping center and a railway station answered to important question about modern trade the cities and about a revitalization project. The respondents positively evaluated the functioning of the shopping center and revitalization project. It seems that this type of regeneration projects in the cities of post are one of the possibilities to create new functional and spatial structure. Residents view the gallery as a public space of the city.
PL
Galerie handlowe stały się nieodłącznym elementem struktury współczesnych miast dużych oraz średniej wielkości w Polsce. W Katowicach funkcjonują dwa obiekty w dzielnicy śródmiejskiej i oddziałują pod wieloma względami na funkcjonowanie tego miasta. Rozpatrując ich miejsce w strukturze sieci handlowo-usługowej, można postawić tezę, że przyczyniają się zarówno do aktywizacji ekonomicznej strefy śródmiejskiej, czego dowodem mogą być licznie powstające placówki gastronomiczne, rekreacyjne, usługowe oraz handlowe, jak i do drenowania funkcji handlowej z ulic śródmiejskich.
EN
Shopping centers have become an integral part of the structure of modern cities in Poland. In Katowice, there are two malls in the downtown district and interact in many ways the functioning of Katowice. Considering their place in the structure of the chain of retail and service center, we can said, that both contribute to the economic revival of the downtown area, evidence may numerous food service places, recreation, service and retail and commercial drainage function of the inner-city streets.
PL
Centra handlowe są integralną częścią współczesnych miast i aglomeracji, stanowią ważny ośrodek życia gospodarczego i społecznego. Ich rozbudowana oferta handlowa, rozrywkowa i kulturalna przyciąga zarówno mieszkańców, jak i turystów, osoby w każdej grupie wiekowej, zawodowej, czy też ekonomicznej. Centra stają się nową przestrzenią miast, ich wizytówką, a nawet „miastem w mieście” – czyli alternatywą dla rynku i śródmieścia. W województwie śląskim występują liczne typy nowoczesnych centrów handlowych – od pierwszej do czwartej generacji. Pomimo ich dynamicznego rozwoju, dużego nasycenia rynku, planowane są następne inwestycje. Klienci – mieszkańcy – mogą więc liczyć na nową ofertę centrów, a podmioty sieci handlowo-usługowej na rosnącą konkurencję.
EN
Shopping centers are an integral part of modern urban area and an important center of economic and social life. Their extensive range of shopping, entertainment and cultural activities attracts both residents and tourists, people in each age group. They have become a new urban space and alternative to the market and downtown. In the Silesian urban area there are numerous types of modern shopping malls, from the first to the fourth generation.
PL
Centra handlowe powstają w województwie śląskim od połowy lat 90. XX wieku, co sprawia, że sieć handlu detalicznego ulega dynamicznym zmianom strukturalno-jakościowym. Centra handlowe wywierają istotny wpływ na małe miasta oraz obszary wiejskie położone w zewnętrznej strefie aglomeracji (ulokowane w dużych i średniej wielkości miastach woj. śląskiego obsługują klientów w zasięgu do 100 km od miejsca zamieszkania). Są to przede wszystkim zmiany w sferze społecznej, gospodarczej oraz funkcjonalno-przestrzennej. Ich społeczne oddziaływanie dotyczy głównie sposobu robienia zakupów, miejsc spędzania czasu wolnego, korzystania z oferty usługowej oraz rekreacyjnej. Przyczyniają się do zmiany wzorców konsumpcji, stylu i sposobu życia mieszkańców małych miast i obszarów wiejskich położonych w zewnętrznej strefie aglomeracji oraz sposobu realizacji zakupów w komfortowych warunkach.
EN
Shopping centres have been formed in the Silesian Voivodeship since the mid 90. of XX century and the retail trade has a dynamic change in terms of structure and quality. Shopping centres have a significant impact on small towns and rural areas located in the outer metropolitan area. These are mainly social, economic and spatial changes. Their social impact mainly concerns the way of shopping, leisure, the use of the service offered and recreation. It contributes to the change in the consumption patterns, the way of living of inhabitants of cities and rural areas located in the outskirts and comfort of shopping.
EN
One of the most dynamic retail branches today is that of discount stores, which have been increasing their market share through a strategy of offering low prices. As the result of a number of mergers, takeovers, and rapid growth, several major discount chains have developed nationwide sales networks in Poland. They all have stores in many Polish cities, although the distribution of them is somewhat uneven. In this paper, the author attempts to analyze the development of sales networks in small cities in Poland. Using an analysis of the size and distribution of discount store chains in Poland author want to show the dynamics of this phenomenon.
PL
Handel detaliczny ulega w Polsce nieustającym zmianom strukturalnym, ilościowym oraz jakościowym. Powstają nowe formaty handlu wielkopowierzchniowego, systematycznie maleje liczba sklepów, ubywa głównie małych, drobnodetalicznych sklepów spożywczych oraz sklepów ze sprzętem RTV i komputerami. Powstają w ich miejsce sklepy dyskontowe, stosujące strategię niskich cen oraz wielofunkcyjne galerie i parki handlowe. Małe miasta w Polsce, dysponujące dotychczas ofertą tradycyjnego handlu – stały się dla inwestorów sieci detalicznych intratnym miejscem lokowania swoich działalności. W wyniku ich ekspansji w małych miastach powstają supermarkety i sklepy dyskontowe największych operatorów handlowych w Europie (Tesco, Carrefour, Biedronka, Lidl, Netto). Mieszkańcy chętnie korzystają z ich oferty, a lokalni przedsiębiorcy zmagają się z rosnącą konkurencją. Zmienia się też zagospodarowanie przestrzenne miast, gdyż sieci mają określone wymagania lokalizacyjne, dostępnościowe oraz techniczne (np. typ budynku, wielkość działki). Różnorodność lokalnej oferty handlowej w małych miastach coraz częściej zastępowana jest standardowym asortymentem sieci dyskontowych.
EN
Intensive spatial processes taking place around metropolitan areas leads to many economic, structural and social changes in their surroundings. The small towns and rural areas located in the outer zone of metropolitan areas are most affected by this functional changes. In the outer zone of a big urban canters appears a lot of new competing possibilities on the labor market and a comprehensive commercial, service and cultural offer to smaller centres. One of the most competitive advantage of the metropolitan zones becomes modern shopping centres being established in the most accessible places, providing a comprehensive shopping-services and even cultural-recreational offer.
EN
Summary: In the years we can observe dynamic extension of trade centers located in both: the city centers and downtown's. This is a result of feedback between the change of consumers' needs and behaviors and new possibilities in trade. Consumers are more and more concerned about the convenience of shopping and want to take advantage of promotion , many events and special atmosphere of trade centre. The social impact of modern shopping centers to small towns in the outer metropolitan area relate mainly to changes in consumption patterns, style and way of life, leisure opportunities and constraints in comfort.
EN
The retail chains in Poland has been undergoing constant structural, quantitative and qualitative changes since the beginning of transformation. New formats, such as parks and shopping malls, are appearing in the structure of the retail chains, there is an intensive development of discount chains, applying the low-price strategy and selection of the assortment offer. Traditional, small stores more and more often operate within integrated chains, which allow them to reduce operating costs. E-commerce and new technologies supporting distribution processes are essential for the development of the retail chains. The situation changes most quickly in largest cities, but over time, similar changes also take place in small towns and rural areas. Large and medium-sized cities, as attractive markets, were a natural field for increased activity of commercial investments. For several years, investors have started to expand into small towns, which constitute 76% of cities in Poland. The aim of the article is to determine the impact of retail chains, especially discount chains, on the development of small towns and the surrounding rural areas. In 2018, pilot studies were carried out in selected small towns and rural areas in the Śląskie Voivodeship, located in the zone of influence of the Upper Silesian agglomeration.
PL
Sieć handlu detalicznego w Polsce od początku transformacji ulega ciągłym zmianom strukturalnym, ilościowym oraz jakościowym. W strukturze sieci detalicznej pojawiają się nowe formaty handlu wielkopowierzchniowego, takie jak parki i galerie handlowe, obserwowany jest intensywny rozwój sieci dyskontowych, stosujących strategię niskich cen oraz selekcję oferty asortymentowej. Tradycyjne, małe sklepy coraz częściej działają w ramach sieci zintegrowanych, które pozwalają im na redukcję kosztów funkcjonowania. Istotne znaczenie dla rozwoju sieci detalicznej ma handel elektroniczny i nowe technologie wspierające procesy dystrybucyjne. Sytuacja zmienia się najszybciej w dużych ośrodkach miejskich, ale z czasem analogiczne zmiany zachodzą też w małych miastach i na obszarach wiejskich. Duże i średniej wielkości miasta, jako atrakcyjne rynki zbytu, były naturalnym polem dla wzmożonej aktywności inwestycji handlowych. Od kilku lat inwestorzy rozpoczęli ekspansję do małych miast, które stanowią 76% liczby miast ogółem w Polsce. Celem artykułu jest określenie wpływu detalicznych sieci handlowych, w szczególności dyskontowych, na rozwój małych miast oraz otaczających je obszarów wiejskich. W 2018 r. przeprowadzono badania pilotażowe w wybranych małych miastach i na obszarach wiejskich w województwie śląskim, położonych w strefie oddziaływania aglomeracji górnośląskiej. Do badań zakwalifikowano małe miasta, w których funkcjonują sieci dyskontowe. Dla pełniejszej oceny oddziaływania handlu sieciowego na rozwój lokalny zinwentaryzowano rozmieszczenie placówek handlowych w badanych jednostkach.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.